Р Е Ш Е Н И Е №72 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.02.2024 г., Прот. №7 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на община Свищов“

2024-02-09 09:18:34

Р Е Ш Е Н И Е №71 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.02.2024 г., Прот. №7 ОТНОСНО: Определяне размера на основни месечни заплати на кметовете в Община Свищов

2024-02-09 09:17:53

Р Е Ш Е Н И Е №70 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.02.2024 г., Прот. №7 ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2024 година

2024-02-09 09:17:07

Р Е Ш Е Н И Е №69 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.02.2024 г., Прот. №7 ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за приватизация в Община Свищов през 2024 г.

2024-02-09 09:16:40

Р Е Ш Е Н И Е №68 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.02.2024 г., Прот. №7 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2024 година

2024-02-09 09:15:28

Р Е Ш Е Н И Е №67 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.02.2024 г., Прот. №7 ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Свищов през мандат 2023-2027 година

2024-02-09 09:14:24

Р Е Ш Е Н И Е №66 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Участие на Община Свищов в Пилотна схема за подкрепа на малки проекти в селектирани общини за насърчаване на развитието и иновациите за постигане на добро демократично управление чрез подбор на проектни предложения

2024-01-29 16:00:55

Р Е Ш Е Н И Е №65 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Запълване състава на Одитния комитет на Община Свищов

2024-01-29 15:58:29

Р Е Ш Е Н И Е №64 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ц. Е. Ц.

2024-01-29 15:57:48

Р Е Ш Е Н И Е №63 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. К. Д.

2024-01-29 15:57:05

Р Е Ш Е Н И Е №62 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Сформиране на временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

2024-01-29 15:56:10

Р Е Ш Е Н И Е №61 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Избиране на нов състав на комисия за извършване дейността по Общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица в Община Свищов

2024-01-29 15:55:29

Р Е Ш Е Н И Е №60 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Избор на нов състав на комисия, която да управлява дейността на Общинска програма „В помощ на болните деца от Община Свищов“

2024-01-29 15:54:53

Р Е Ш Е Н И Е №59 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор №02/2018 г., сключен между ОБЩИНА СВИЩОВ и Сдружение с нестопанска цел „АРМЕЙЦИ СВИЩОВ“, гр. Свищов, за наем на нежилищен имот, частна общинска собственост

2024-01-29 15:54:04

Р Е Ш Е Н И Е №58 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, помещение, бивша „столова“, в сградата на ОУ „Ф. Сакелариевич“, на Сдружение „Клуб по културизъм „Академик” – гр. Свищов

2024-01-29 15:51:29

Р Е Ш Е Н И Е №57 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор №03/2017 г., сключен между Община Свищов и „БИНКО - ВЕНДИНГ“ ООД за наем на части от нежилищни имоти, публична общинска собственост

2024-01-29 15:50:07

Р Е Ш Е Н И Е №56 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Актуализация на цените по Приложение №2, Приложение №3 и Приложение №4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов

2024-01-29 15:49:28

Р Е Ш Е Н И Е №55 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027, финансирана от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, Процедура чрез подбор на проекти: BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” и участие на Община Свищов в учредяването на сдружение с нестопанска цел “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА СВИЩОВ – ЦЕНОВО”

2024-01-29 15:48:18

Р Е Ш Е Н И Е №54 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Отмяна на Решение №1122/31.08.2023 г., Прот. №76 на Общински съвет – Свищов

2024-01-29 15:47:24

Р Е Ш Е Н И Е №53 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Наемане на имот за нуждите на Спортен карате клуб „Академик“ – гр. Свищов

2024-01-29 15:45:58

Р Е Ш Е Н И Е №52 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Възлагане управлението на “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович“ ЕООД, ЕИК 104509202 след проведен конкурс

2024-01-29 15:44:51

Р Е Ш Е Н И Е №51 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Възлагане управлението на „Дунавско дело“ ЕООД, ЕИК 104600901 след проведен конкурс

2024-01-29 15:44:19

Р Е Ш Е Н И Е №50 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Възлагане управлението на “Център за управление на отпадъци“ ЕООД, ЕИК 204704655 след проведен конкурс

2024-01-29 15:43:29