ОЦЕНКА ЗА РИСКА И УЯЗВИМОСТТА КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ НА ОБЩИНА СВИЩОВ 2025-2035 Г., ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №206/26.06.2024 Г., ПРОТ. №15 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ

2024-07-05 14:40:55

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2024 НА ОБЩИНА СВИЩОВ, Приета с Решение № 187/30.05.2024 г., Прот. № 14 на Общински съвет – Свищов

2024-06-03 13:24:06

Общински план за социално-икономическа интеграция на уязвими групи, включително маргинализирани като роми, лица търсещи или получили международна закрила и др. (за периода 2024-2027 г.), приет с Решение № 154/15.5.2024 г., Протокол №12 на Общински съвет – Свищов

2024-05-15 09:18:44

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2023 г. на План за интегрирано развитие на Община Свищов – 2021-2027 година, одобрен с Решение №135/25.04.2024 г. на Общински съвет – Свищов

2024-05-07 09:24:40

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СВИЩОВ ПРЕЗ 2024 ГОДИНА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №68/07.02.2024 Г., ПРОТ. №7 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ

2024-02-09 09:27:21

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СВИЩОВ ПРЕЗ МАНДАТ 2023-2027 ГОДИНА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №67/07.02.2024 Г., ПРОТ. №7 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ

2024-02-09 09:24:54

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА МАНДАТ 2023-2027 ГОДИНА

2024-01-29 16:03:36

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА (2023 Г. - 2025 Г.) НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №173/28.09.2023 Г., ПРОТ. №79 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ

2023-09-29 17:02:05

Отчет за дейността на Общински съвет - Свищов и на неговите комисии за периода 01.01.2023 г. - 31.08.2023 г.

2023-09-29 16:58:24

Отчет на Кмета на общината за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от общинска администрация за периода 01.01.2023 г. - 30.06.2023 г.

2023-09-29 16:54:59

Годишен план за ползване на дървесина на община Свищов за 2023 г. в горските територии, собственост на Община Свищов, приет с Решение №1087/29.06.2023 г., Прот. №73 на Общински съвет – Свищов

2023-07-05 12:48:38

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2022 г. на План за интегрирано развитие на Община Свищов – 2021-2027 година

2023-05-10 15:20:04

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СВИЩОВ В ПЕРИОДА ОТ 01.01.2022 Г. ДО 31.12.2022 Г.

2023-04-10 08:30:45

2023-04-10 08:28:17

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ В ОБЩИНА СВИЩОВ ПРЕЗ 2023 Г.

2023-04-10 08:25:09

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СВИЩОВ ПРЕЗ 2023 г.

2023-04-10 08:22:55

Отчет на Кмета на общината за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от общинска администрация за периода 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г.

2023-03-02 16:22:22

Отчет за дейността на Общински съвет - Свищов и на неговите комисии за периода 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г.

2023-03-02 16:21:01

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА /2019 г.-2023 г./ ЗА 2022 ГОДИНА

2023-03-02 13:33:59

ПОЛИТИКА ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНА СВИЩОВ В ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 864/27.10.2022 Г., ПРОТ. № 56 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ

2022-10-31 13:41:26

Отчет на Кмета на общината за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от общинска администрация за периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.

2022-10-06 09:48:31

Отчет за дейността на Общински съвет - Свищов и неговите комисии за периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.

2022-10-06 09:33:33

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010-2020) ЗА 2020 ГОДИНА

2022-05-10 14:08:14

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПЕРИОДА 2021-2028 Г. И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ: ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПЕРИОДА 2021-2028 Г.; ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ, УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ 2021-2028 Г., ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 738/28.04.2022 Г., ПРОТ. № 47 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ

2022-05-05 14:55:39

ДОКЛАД ЗА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 713/28.04.2022 Г., ПРОТ. № 47 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ

2022-05-05 14:47:00

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА /2019 г.-2023 г./ ЗА 2021 ГОДИНА

2022-04-21 14:01:04

Отчет за дейността на Общински съвет - Свищов и неговите комисии за периода 01.07.2021 г. - 31.12.2021 г.

2022-04-21 13:57:44

Отчет за дейността на Общински съвет - Свищов и неговите комисии за периода 01.12.2020 г. - 30.06.2021 г.

2022-04-21 13:57:08

Отчет за дейността на Общински съвет - Свищов и неговите комисии за периода 01.07.2020 г. - 30.11.2020 г.

2022-04-21 13:56:16

Отчет за дейността на Общински съвет - Свищов и неговите комисии за периода 07.11.2019 г. – 30.06.2020 г.

2022-04-21 13:55:26

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ 2020-2030 Г., приета с Решение № 357/17.12.2020 г., Прот. № 21 на Общински съвет - Свищов

2022-03-14 13:57:46

ПЛАН ЗА ЕВАКУАЦИЯ И/ИЛИ РАЗСРЕДОТОЧАВАНЕ ПРИ БЕДСТВИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ЖИВОТНИТЕ И МАТЕРИАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ

2022-02-08 10:38:08

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 95/27.02.2020 Г., ПРОТ. № 6, ДОПЪЛНЕНА С РЕШЕНИЕ № 636/25.11.2021 Г., ПРОТ. № 40

2021-11-29 10:57:36

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ № 611 ОТ 20.10.2021 Г., ПРОТ. № 38

2021-10-21 11:51:43

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. - 18.10.2021 Г.

2021-10-18 10:36:49

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

2021-07-14 07:01:41

Годишен доклад за 2020 г. за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов за периода 2014-2020 г.

2021-05-14 14:00:22

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА /2019 г.-2023 г./ ЗА 2020 ГОДИНА

2021-01-26 10:37:40

Д О К Л А Д ЗА ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ И ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПРОТИВ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПЕРИОДА 05.03. – 05.06.2020 Г.

2020-06-12 15:09:33

ПАКЕТ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ И НАМАЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

2020-06-12 11:41:41

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ 2019-2023 Г.

2020-03-01 15:39:49

СТАТУТ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНА СВИЩОВ, В СИЛА ОТ 25.02.2020 г.

2020-02-26 11:07:27

ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА (2020 г. – 2029 г.)

2020-02-04 11:10:43

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА (2020 Г. – 2022 Г.)

2020-02-04 11:10:07

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ 2020 г. – 2021 г.

2020-01-31 13:48:55

СТРАТЕГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ 2020 г. – 2023 г.

2019-12-20 11:38:32

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВИЩОВ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019-16.09.2019 Г.

2019-10-10 12:37:50

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВИЩОВ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2018-31.12.2018 Г.

2019-02-15 12:36:33

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2017 Г. ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ 2014-2020 Г. Приет с решение №794 от редовно заседание на Общински съвет, проведено 29.03.2018 г., Протокол №52

2018-03-30 14:21:02

Доклад за резултатите от Междинната оценка на Общинския план за развитие (ОПР) на община Свищов за периода 2014-2017 г. Приет с Решение №768 от редовно заседание на Общински съвет-Свищов, проведено на 22.02.2018 г., Протокол №50

2018-03-09 15:11:52

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ 2018 г. – 2019 г.

2017-12-22 11:43:51

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2016 Г. ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ 2014-2020 Г.

2017-11-24 15:45:04

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2015 Г. ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ 2014-2020 Г.

2017-11-24 15:44:46

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2014 Г. ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ 2014-2020 Г.

2017-11-24 15:44:23

СТАТУТ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНА СВИЩОВ, В СИЛА ОТ 15.02.2017 Г.

2017-03-30 16:17:18

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, И ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017-2020 Г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ № 410/21.12.2016 Г., ПРОТОКОЛ № 27

2017-01-31 09:49:15

О Т Ч Е Т за 2016 година в изпълнение на Програмата за управление на кмета на Община Свищов (2015-2019).

2017-01-12 16:59:49

СТАТУТ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНА СВИЩОВ В СИЛА ОТ 05.10.2016 Г.

2016-10-05 13:22:49

Европейски кодекс за добро поведение на администрацията

2016-08-01 09:09:45

СТРАТЕГИЯ за развитие на социалните услуги в Община Свищов 2016-2020

2016-06-15 09:55:10

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ 2016 г.

2016-03-01 09:11:02

СТРАТЕГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ 2016 г. – 2019 г.

2016-03-01 09:10:35

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА МАНДАТ 2015-2019 Г.

2016-02-24 13:00:38

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2016 г.

2016-02-24 12:56:49

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, МАНДАТ 2015-2019 г.

2016-02-08 10:25:56

Годишен доклад за 2014 година за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Свищов (2014-2020)

2015-04-03 13:18:43

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ 2015

2015-02-26 10:30:00

О Т Ч Е Т за изпълнение на Програмата за управление на Община Свищов (2011-2015) за 2014 година

2015-02-03 13:16:24

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2014-07-01 15:57:21

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ (2014-2020)

2014-07-01 14:34:50

ДОКЛАД ЗА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЯВАНИЯ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г.

2014-07-01 14:28:08

О Т Ч Е Т за изпълнението на Програмата за управление на Община Свищов (2011 - 2015) през 2013 година

2014-01-29 10:44:56

Стратегическа прогноза за развитието на транспортната инфраструктура в трансграничния регион Свищов-Зимнич.

2013-09-02 08:57:21

Дългосрочна маркетингова стратегия за промотиране на туристически обект "НОВЕ"

2013-04-04 16:00:00

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 2012 – 2014 г.

2013-03-26 17:06:09

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУПЦ, ОВЧА МОГИЛА 2011- 2015 година

2013-03-26 17:05:01

Стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 година в Община Свищов

2013-03-26 17:04:24

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПРЕЗ 2012 Г.

2013-02-28 13:44:29

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ 2011-2015

2013-02-22 15:17:27

СТРАТЕГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ 2012-2015 Г.

2012-02-27 11:39:54

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИЯ СЛУЖИТЕЛ

2012-01-09 13:44:56

ИЗВАДКА ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ (2007 г. - 2013 г.)

2011-06-24 15:51:52

Отчет за изпълнение на Програмата за управление на кмета /2015 г.-2019 г./ за 2018 година.

-0001-11-30 00:00:00

Стратегия за управление на общинската собственост в Община Свищов за мандат 2019 г. -2023 г.

-0001-11-30 00:00:00

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - гр. Свищов за периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.

-0001-11-30 00:00:00

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - гр. Свищов за периода 01.07.2019 г. - 31.12.2019 г.

-0001-11-30 00:00:00

Годишен доклад за 2019 г. за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов за периода 2014-2020 г.

-0001-11-30 00:00:00