ЗАПОВЕД №ОА04-6313, В.Търново/18.07.2024 г. за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Велико Търново в периода от 18.07.2024 г. до 31.10.2024 г.

2024-07-19 09:20:13

Заповед №ОА04-5604/В.Търново/25.06.2024 г. на Областен управител на област Велико Търново за одобряване на плана за новообразувани имоти

2024-06-27 13:30:40

Заповед относно настъпване на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури на територията на Община Свищов, считано от 06.06.2024 г.

2024-06-07 14:45:54

ПРОТОКОЛ изх. № 08-00-705/28.05.2024 г., относно разпределение за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади за стопанската 2024/2025 година

2024-05-31 15:17:38

Протокол от 25.04.2024 г. в съответствие с чл. 100, ал. 1 и ал. 5 от ППЗСПЗЗ

2024-04-26 14:36:49

Заповед № ПО-09-14/23.04.2024 г. за изменение на заповед № ПО-09-343/09.10.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие“ – Велико Търново, издадена на основание чл. 99, т. 2 от АПК във вр. с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Деляновци, общ. Свищов.

2024-04-26 10:47:26

Уведомително писмо от Железопътна секция Горна Оряховица за провеждане на растителнозащитни дейности

2024-04-15 15:54:08

ЗАПОВЕД №ОА04-2235, В.Търново/19.03.2024 г. за определяне на пожароопасен сезон в горските територии, находящи се на територията на област Велико Търново

2024-03-20 16:06:48

Съобщение на основание чл. 28 б, ал.4 от ППЗСПЗЗ

2024-03-20 15:44:52

Решение № 99 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 29.02.2024 г., Протокол № 8, относно приемане на годишен план за паша в землищата на Община Свищов за стопанската 2024/2025 г.

2024-03-05 16:43:23

Решение № 98 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 29.02.2024 г , Протокол № 8, относно приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов за стопанската 2024/2025 г.

2024-03-05 16:40:54

Решение № 97 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 29.02.2024 г , Протокол № 8, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2024/2025 г.

2024-03-05 16:37:46

Заповед № ПО-09-634 от 12.12.2023 г.

2024-01-11 14:29:50

Заповед № 14 РД-01-03, гр. Свищов, 04.01.2024 г.

2024-01-11 13:43:39

Заповед №1728 РД-01-03, гр. Свищов, 21.12.2023 г.

2023-12-28 11:59:46

Заповед №1727 РД-01-03, гр. Свищов, 21.12.2023 г.

2023-12-28 11:58:41

Заповед №1574 РД-01-03, гр. Свищов, 06.12.2023 г., за едногодишно ползване за стопанската 2023/2024 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Морава, общ. Свищов

2023-12-18 11:28:46

Заповед №1572 РД-01-03, гр. Свищов, 06.12.2023 г., за едногодишно ползване за стопанската 2023/2024 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Ореш, общ. Свищов

2023-12-18 11:26:52

Заповед №1570 РД-01-03, гр. Свищов, 06.12.2023 г., за едногодишно ползване за стопанската 2023/2024 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Царевец, общ. Свищов

2023-12-18 11:22:40

Заповед №1569 РД-01-03, гр. Свищов, 06.12.2023 г., за едногодишно ползване за стопанската 2023/2024 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Червена, общ. Свищов

2023-12-12 16:21:14

Заповед №1579 РД-01-03, гр. Свищов, 06.12.2023 г., за едногодишно ползване за стопанската 2023/2024 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов

2023-12-12 13:50:48

Заповед №1577 РД-01-03, гр. Свищов, 06.12.2023 г., за едногодишно ползване за стопанската 2023/2024 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Драгомирово, общ. Свищов

2023-12-12 13:44:40

Заповед №1576 РД-01-03, гр. Свищов, 06.12.2023 г., за едногодишно ползване за стопанската 2023/2024 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Деляновци, общ. Свищов

2023-12-12 13:42:46

Заповед №1573 РД-01-03, гр. Свищов, 06.12.2023 г., за едногодишно ползване за стопанската 2023/2024 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Овча Могила, общ. Свищов

2023-12-12 13:39:37

Заповед №1580 РД-01-03, гр. Свищов, 06.12.2023 г., за едногодишно ползване за стопанската 2023/2024 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Александрово, общ. Свищов

2023-12-08 16:23:52

Заповед №1568 РД-01-03, гр. Свищов, 06.12.2023 г., за едногодишно ползване за стопанската 2023/2024 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на гр. Свищов

2023-12-08 16:20:47

З А П О В Е Д №ПО-09-433/18.10.2023 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно одобряване на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Хаджидимитрово, общ. Свищов

2023-11-15 16:24:59

З А П О В Е Д №ПО-09-432/18.10.2023 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно одобряване на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Ореш, общ. Свищов

2023-11-15 16:23:52

З А П О В Е Д №ПО-09-343/09.10.2023 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно одобряване на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Деляновци, общ. Свищов

2023-11-15 16:22:52

З А П О В Е Д №ПО-09-352/10.10.2023 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно одобряване на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Горна Студена, общ. Свищов

2023-11-15 16:21:53

З А П О В Е Д №ПО-09-340/09.10.2023 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно одобряване на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов

2023-11-15 16:20:23

З А П О В Е Д №ПО-09-339/09.10.2023 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно одобряване на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Александрово, общ. Свищов

2023-11-15 16:17:00

З А П О В Е Д №ПО-09-344/09.10.2023 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно одобряване на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Алеково, общ. Свищов

2023-11-15 16:15:46

З А П О В Е Д №ПО-09-364/10.10.2023 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно одобряване на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Царевец, общ. Свищов

2023-11-15 16:14:38

З А П О В Е Д №ПО-09-367/10.10.2023 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно одобряване на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на гр. Свищов

2023-11-15 16:13:18

З А П О В Е Д №ПО-09-437/18.10.2023 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно одобряване на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Овча могила, общ. Свищов

2023-11-15 16:12:20

З А П О В Е Д №ПО-09-353/10.10.2023 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно одобряване на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Морава, общ. Свищов

2023-11-15 16:11:01

З А П О В Е Д №ПО-09-354/10.10.2023 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно одобряване на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Козловец, общ. Свищов

2023-11-15 16:10:01

З А П О В Е Д №ПО-09-436/18.10.2023 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно одобряване на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Драгомирово, общ. Свищов

2023-11-15 16:07:47

З А П О В Е Д №ПО-09-346/10.10.2023 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно одобряване на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Червена, общ. Свищов

2023-11-15 16:05:22

СЪОБЩЕНИЕ, относно анкетиране за изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и ргистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

2023-09-19 10:47:34

Приложение към заповед №1015 РД-01-03, гр. Свищов, 28.08.2023 г.

2023-09-04 10:32:06

Заповед №1015 РД-01-03, гр. Свищов, 28.08.2023 г.

2023-09-04 10:31:15

Изготвен график по т. II от Заповед № РД-07-20/04.08.2023 г. на Директора на ОД "Земеделие" - В.Търново

2023-08-09 09:44:26

Заповед за назначаване на Комисия, която да ръководи сключването на споразумения между собственици и ползватели за всяко землище в Община Свищов

2023-08-08 09:26:09

Обява, относно изготвен предварителен регистър по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

2023-08-07 15:04:00

Приложения, относно изготвен предварителен регистър по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и данни за дублираните имоти между ползвателите за конкретно землище /rar/

2023-08-07 15:03:33

Годишен план за ползване на дървесина на община Свищов за 2023 г. в горските територии, собственост на Община Свищов, приет с Решение №1087/29.06.2023 г., Прот. №73 на Общински съвет – Свищов

2023-07-05 12:50:33

Заповед № 612-1 РД-01-03, гр. Свищов, 14.06.2023 г. относно обявяване на настъпването на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житните култури на територията на община Свищов, считано от 14.06.2023 г. и определяне на мерки за противопожарна безопасност

2023-06-15 11:33:58

Протокол от 29.05.2023 г. в съответствие с чл. 100, ал. 1 и ал. 5 от ППЗСПЗЗ

2023-05-31 13:40:44

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия с авиационна техника от 23.05.2023 г. до 24.05.2023 г. от 07:00 до 13:00 часа

2023-05-22 13:34:38

Протокол от 24.04.2023 г. в съответствие с чл. 100, ал. 1 от ППЗСПЗЗ

2023-04-26 14:02:57

Обявление с изх. №08-00-659/28.03.2023 г. във връзка с разпоредбите на параграф 4, ал. 6 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

2023-03-28 14:00:24

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности на 14.03.2023 г.

2023-03-10 16:35:37

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности на 14.03.2023 г.

2023-03-10 16:26:56

Решение № 965 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 23.02.2023 г., Протокол № 65, относно приемане на годишен план за паша в землищата на Община Свищов за стопанската 2023/2024 г.

2023-03-02 16:26:39

Решение № 964 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 23.02.2023 г , Протокол № 65, относно приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов за стопанската 2023/2024 г.

2023-03-02 16:22:47

Приложение 2 към Решение № 963 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 23.02.2023 г , Протокол № 65, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2023/2024 г.

2023-03-02 16:17:20

Приложение 1 към Решение № 963 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 23.02.2023 г , Протокол № 65, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2023/2024 г.

2023-03-02 16:16:21

Решение № 963 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 23.02.2023 г , Протокол № 65, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2023/2024 г.

2023-03-02 16:14:27

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 28.02.2023 г. до 28.02.2023 г. от 09:00 до 17:00 часа, във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

2023-02-24 16:22:42

Заповед № 37 РД-01-03, гр. Свищов, 11.01.2023 г., за едногодишно ползване за стопанската 2022/2023 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Деляновци, община Свищов

2023-01-11 13:31:50

Заповед № 1618 РД-01-03 гр. Свищов от 29.12.2022 г. за едногодишно ползване за стопанската 2022/2023 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Ореш, община Свищов

2022-12-29 14:20:29

Заповед № 1617 РД-01-03 гр. Свищов от 29.12.2022 г. за едногодишно ползване за стопанската 2022/2023 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Алеково, община Свищов

2022-12-29 14:16:20

З А П О В Е Д № 1586 РД- 01-03 гр. Свищов, 20.12.2022 г., относно откриване на процедура за отдаване под аренда

2022-12-23 09:48:13

ЗАПОВЕД № ПО-09-596/13.12.2022 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново

2022-12-21 09:09:07

Заповед №1456 РД 01-03 от 07.12.2022 г. относно определяне на необходимите площи за осигуряване на пространствена изолация от 1500 м. на семепроизводствено поле, през стопанската 2022/2023 г., засягащи масиви за ползване на землищата на с. Овча могила и с. Червена, общ. Свищов

2022-12-08 16:05:35

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от 14.11.2022 г. до 16.11.2022 г., от 09:00 до 17:00 часа

2022-11-11 14:56:55

Заповед № 1282 РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2022 г., за едногодишно ползване за стопанската 2022/2023 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Червена, община Свищов

2022-11-04 11:10:22

Заповед № 1281 РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2022 г., за едногодишно ползване за стопанската 2022/2023 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Царевец, община Свищов

2022-11-04 11:07:46

Заповед № 1280 РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2022 г., за едногодишно ползване за стопанската 2022/2023 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Хаджидимитрово, община Свищов

2022-11-04 11:04:35

Заповед № 1279 РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2022 г., за едногодишно ползване за стопанската 2022/2023 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Овча Могила, община Свищов

2022-11-04 11:01:04

Заповед № 1278 РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2022 г., за едногодишно ползване за стопанската 2022/2023 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Морава, община Свищов

2022-11-04 10:58:10

Заповед № 1277 РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2022 г., за едногодишно ползване за стопанската 2022/2023 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Козловец, община Свищов

2022-11-04 10:54:31

Заповед № 1276 РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2022 г., за едногодишно ползване за стопанската 2022/2023 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Драгомирово, община Свищов

2022-11-04 10:51:31

Заповед № 1275 РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2022 г., за едногодишно ползване за стопанската 2022/2023 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Деляновци, община Свищов

2022-11-04 10:47:58

Заповед № 1274 РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2022 г., за едногодишно ползване за стопанската 2022/2023 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Горна Студена, община Свищов

2022-11-04 10:44:19

Заповед № 1273 РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2022 г., за едногодишно ползване за стопанската 2022/2023 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Вардим, община Свищов

2022-11-04 10:40:31

Заповед № 1272 РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2022 г., за едногодишно ползване за стопанската 2022/2023 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Българско Сливово, община Свищов

2022-11-04 10:37:06

Заповед № 1271 РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2022 г., за едногодишно ползване за стопанската 2022/2023 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Александрово, община Свищов

2022-11-04 10:28:59

Заповед № 1270 РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2022 г., за едногодишно ползване за стопанската 2022/2023 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на гр. Свищов, община Свищов

2022-11-04 10:21:48

З А П О В Е Д № ПО-09-458/06.10.2022 г.

2022-10-25 14:30:12

З А П О В Е Д № ПО-09-534/20.10.2022 г.

2022-10-25 10:35:15

З А П О В Е Д № ПО-09-535/20.10.2022 г.

2022-10-25 10:33:41

З А П О В Е Д № ПО-09-533/20.10.2022 г.

2022-10-25 10:28:47

З А П О В Е Д № ПО-09-477/10.10.2022 г.

2022-10-25 10:05:12

ЗАПОВЕД №-ПО-09-456 от 06.10.2022

2022-10-18 16:28:44

ЗАПОВЕД №-ПО-09-446 от 06.10.2022

2022-10-18 16:26:28

ЗАПОВЕД №-ПО-09-445 от 006.10.2022

2022-10-18 16:25:39

ЗАПОВЕД № ПО-09-460 от 06.10.2022

2022-10-18 16:24:48

ЗАПОВЕД № ПО-09-457 от 06.10.2022

2022-10-18 16:23:34

ЗАПОВЕД № ПО-09-454 от 06.10.2022

2022-10-18 16:20:19

ЗАПОВЕД №- ПО-09-447 от 06.10.2022

2022-10-18 16:19:01

ЗАПОВЕД № ПО-09-445 от 06.10.2022

2022-10-18 16:17:40

ЗАПОВЕД №-ПО-09-459/06.10.2022 г.

2022-10-18 14:58:36

Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 15.08.2022 г. до 20.08.2022 г.

2022-08-11 10:31:42

Изготвен график съгласно точка III от заповед номер ПО-09-11/03.08.2022 г. на Директора на ОД ,,Земеделие" гр. В. Търново

2022-08-10 12:42:08

Заповед за назначаване на Комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване между собственици и ползватели за всяко землище в община Свищов

2022-08-08 13:01:06

Обяви относно предварителен регистър по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и недопуснати до участие ползватели в процедура по чл. 37 В от ЗСПЗЗ

2022-08-02 15:08:15

Приложения, относно изготвен предварителен регистър по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и данни за дублираните имоти между ползвателите за конкретно землище /rar/

2022-08-02 15:02:51

Заповед относно настъпване на етап "Восъчна зрялозт" на посевите от житни култури на територията на Община Свищов

2022-06-10 16:49:26

Протокол от 26.05.2022 г. в съответствие с чл. 100, ал.1 и ал.5 от ЗСПЗЗ

2022-05-27 15:52:09

Протокол от 18.04.2022 г. в съответствие с чл. 100, ал. 1 от ППЗСПЗЗ

2022-04-28 16:31:53

Р Е Ш Е Н И Е № 682 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2022 г., Прот. № 44 ОТНОСНО: Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Свищов за стопанската 2022-2023 г.

2022-03-10 15:02:46

Приложение 2 към Решение № 681 от редовно заседание на Общински съвет –Свищов, проведено на 24.02.2022 г , Протокол № 44, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2022/2023 г.

2022-03-01 13:48:11

Приложение 1 към Решение № 681 от редовно заседание на Общински съвет –Свищов, проведено на 24.02.2022 г , Протокол № 44, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2022/2023 г.

2022-03-01 11:37:35

Решение № 681 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 24.02.2022 г , Протокол № 44, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2022/2023 г.

2022-03-01 11:30:25

Годишен план на Община Свищов за 2022 г. за ползване на дървесина в горските територии, собственост на Община Свищов

2022-02-03 10:10:09

ЗАПОВЕД № ОА04-10491, Велико Търново, 02.12.2021 г. на Областния управител на област Велико Търново

2021-12-15 10:19:48

СЪОБЩЕНИЕ относно изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

2021-12-14 10:14:58

Заповед № 1592 РД-01-03, гр. Свищов, 29.11.2021 г, относно договори за едногодишно ползване за стопанската 2021/2022 година на полски пътища и напоителни канали, които на функционират, находящи се в землището на с. Драгомирово

2021-11-30 08:42:17

Заповед № 1586 РД-01-03, гр. Свищов, 26.11.2021 г., относно определяне на необходимите площи за осигуряване на простронствена изолация от 1 500 м. на семепроизводствено поле, през стопанската 2021/2022 г., засягащи масиви за ползване в землищата на с. Овча могила и с. Червена, общ. Свищов

2021-11-26 14:30:11

Заповед № ПО-09-423-01.11.2021 на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Драгомирово

2021-11-08 12:25:17

Заповед № 1440 РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2021 г., за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Червена, община Свищов

2021-11-03 13:05:44

Заповед № 1439 РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2021 г., за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Царевец, община Свищов

2021-11-03 13:05:13

Заповед № 1438 РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2021 г., за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с.Хаджидимитрово, община Свищов

2021-11-03 13:04:26

Заповед № 1437 РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2021 г., за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Ореш, община Свищов

2021-11-03 13:03:51

Заповед № 1435 РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2021 г., за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Морава, община Свищов

2021-11-03 13:02:40

Заповед № 1434 РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2021 г., за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с.Козловец, община Свищов

2021-11-03 13:02:09

Заповед № 1433 РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2021 г., за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с.Деляновци, община Свищов

2021-11-03 13:01:14

Заповед № 1432 РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2021 г., за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с.Горна Студена, община Свищов

2021-11-03 13:00:40

Заповед № 1431 РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2021 г., за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с.Вардим, община Свищов

2021-11-03 13:00:06

Заповед № 1430 РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2021 г., за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с.Българско Сливово, община Свищов

2021-11-03 12:59:27

Заповед № 1429 РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2021 г., за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с.Александрово, община Свищов

2021-11-03 12:58:31

Заповед № 1428 РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2021 г., за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Алеково, община Свищов

2021-11-03 12:57:52

Заповед № 1427 РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2021 г., за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на гр. Свищов, община Свищов

2021-11-03 12:56:07

Заповед № 1436 РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2021 г., за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Овча могила, община Свищов

2021-11-03 08:06:49

Заповед № ПО-09-268-04.10.2021 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Моава

2021-10-08 12:56:04

Заповед № ПО-09-266-04.10.2021 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Българско сливово

2021-10-08 12:54:39

Заповед № ПО-09-265-04.10.2021 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Деляновци

2021-10-08 12:53:46

Заповед № ПО-09-258-04.10.2021 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Червена

2021-10-08 12:52:42

Заповед № ПО-09-256-04.10.2021 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Александрово

2021-10-08 12:51:25

Заповед № ПО-09-255-04.10.2021 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Овча могила

2021-10-08 12:50:17

Заповед № ПО-09-254-04.10.2021 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Вардим

2021-10-08 12:49:17

Заповед № ПО-09-253-04.10.2021 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Горна Студена

2021-10-08 12:48:36

Заповед № ПО-09-252-04.10.2021 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Алеково

2021-10-08 12:47:45

Заповед № ПО-09-251-04.10.2021 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Ореш

2021-10-08 12:47:02

Заповед № ПО-09-250-04.10.2021 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Хаджидимитрово

2021-10-08 12:45:58

Заповед № ПО-09-249-04.10.2021 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ в землището на гр. Свищов

2021-10-08 12:45:04

Заповед № ПО-09-247-04.10.2021 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Козловец

2021-10-08 12:43:47

Заповед за назначаване на Комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване между себствениците и ползвателите за всяко землище от съответната община

2021-08-09 08:32:35

Приложения относно изготвен предварителен регистър по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и данни за дублираните имоти мужду ползвателите за конкретно землище /rar/

2021-08-04 11:18:14

Обяви относно предварителен регистър по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и недопуснати до участие ползватели в процедура по чл. 37В от ЗСПЗЗ

2021-08-04 11:16:13

Заповед № ОА04-4443, В. Търново, 02.06.2021 г., относно одобрен план за новообразувани имоти на земеделски земи

2021-06-24 13:46:04

Протокол от 28.05.2021 г., в съответствие с чл. 100, ал. 1 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

2021-05-28 13:47:17

Заповед № 655-РД-01-03/20.05.2021 г., относно настъпване на етап "Восъчна зрялост"

2021-05-20 12:34:30

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и план-график за провеждане на растителнозащитни мероприятия по гарите в РЦ Плевен

2021-05-14 07:58:19

О Б Я В Л Е Н И Е

2021-05-11 06:52:29

Протокол от 28.04.2021 г. в съответствие с чл. 100, ал.1 от ППЗСПЗЗ

2021-04-29 10:25:35

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 04.04.2021 г. до 06.04.2021 г.

2021-04-02 08:32:32

Приложение 2 към Решение №419 от редовно заседание на Общински съвет –Свищов, проведено на 25.02.2021 г , Протокол №25, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2021/2022 г.

2021-03-01 11:21:41

Приложение 1 към Решение №419 от редовно заседание на Общински съвет –Свищов, проведено на 25.02.2021 г , Протокол №25, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2021/2022 г.

2021-03-01 11:21:06

Решение №419 от редовно заседание на Общински съвет –Свищов, проведено на 25.02.2021 г , Протокол №25, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2021/2022 г.

2021-03-01 11:20:35

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 28.02.2021 г. до 02.03.2021 г.

2021-02-25 10:04:19

ЗАПОВЕД № 1848 РД-01-03/16.12.2020 г., относно предприемане на мерки за недопускане и навлизане на територията на Общината на заболяването инфлуенца по птиците /птичи грип/

2021-02-12 11:29:56

Заповед №77 РД-01-03 от 25.01.2021 г.за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Царевец, община Свищов

2021-01-26 10:47:38

Заповед №76 РД-01-03 от 25.01.2021 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на гр. Свищов, община Свищов

2021-01-26 10:47:02

Заповед № ПО-09-5/13.01.2021 г. на Областна дирекция "Земеделие"-Велико Търново относно изменение по Заповед № ПО-09-664/10.11.2020 г. за одобряване на споразумениеза ползване по чл. 37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ в землището на гр. Свищов

2021-01-20 11:23:50

ЗАПОВЕД №1898-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ, ОБЩИНА СВИЩОВ

2020-12-22 14:41:57

ЗАПОВЕД №1897-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОЗЛОВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ

2020-12-22 14:41:26

ЗАПОВЕД №1896-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЦАРЕВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ

2020-12-22 14:40:51

ЗАПОВЕД №1895-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ

2020-12-22 14:40:05

ЗАПОВЕД №1894-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МОРАВА, ОБЩИНА СВИЩОВ

2020-12-22 14:39:31

ЗАПОВЕД №1893-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДРАГОМИРОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

2020-12-22 14:38:52

ЗАПОВЕД №1892-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ОВЧА МОГИЛА, ОБЩИНА СВИЩОВ

2020-12-22 14:38:20

ЗАПОВЕД №1891-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЧЕРВЕНА, ОБЩИНА СВИЩОВ

2020-12-22 14:37:32

ЗАПОВЕД №1890-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ХАДЖИДИМИТРОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

2020-12-22 14:37:21

ЗАПОВЕД №1889-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

2020-12-22 14:37:02

ЗАПОВЕД №1888-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНА СТУДЕНА, ОБЩИНА СВИЩОВ

2020-12-22 14:36:47

ЗАПОВЕД №1887-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДЕЛЯНОВЦИ, ОБЩИНА СВИЩОВ

2020-12-22 14:36:25

ЗАПОВЕД №1886-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВАРДИМ, ОБЩИНА СВИЩОВ

2020-12-22 14:36:06

ЗАПОВЕД №1885-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. АЛЕКОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

2020-12-22 14:35:04

ЗАПОВЕД №1884-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. АЛЕКСАНДРОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

2020-12-22 14:34:38

Заповед № 1823-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Червена, община Свищов

2020-12-11 14:29:24

Заповед № 1822-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Ореш, община Свищов

2020-12-11 14:28:47

Заповед № 1821-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Хаджидимитрово, община Свищов

2020-12-11 14:28:05

Заповед № 1820-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Овча могила, община Свищов

2020-12-11 14:27:20

Заповед № 1819-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Морава, община Свищов

2020-12-11 14:26:31

Заповед № 1814-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Козловец, община Свищов

2020-12-11 14:25:08

Заповед № 1813-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Деляновци, община Свищов

2020-12-11 14:24:37

Заповед № 1812-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Драгомирово, община Свищов

2020-12-11 14:24:16

Заповед № 1811-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Българско Сливово, община Свищов

2020-12-11 14:23:09

Заповед № 1810 -РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Вардим, община Свищов

2020-12-11 14:22:33

Заповед № 1809-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Алеково, община Свищов

2020-12-11 14:21:57

Заповед № 1808-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Царевец, община Свищов

2020-12-11 14:21:12

Заповед № 1807-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Александрово, община Свищов

2020-12-11 14:20:28

Заповед № 1806-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на гр. Свищов, община Свищов

2020-12-11 14:19:43

Заповед № 1818-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Горна Студена, община Свищов

2020-12-11 13:55:53

Заповед № ПО-09-665/10.11.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Козловец.

2020-11-16 11:42:33

Заповед № ПО-09-664/10.11.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на гр. Свищов.

2020-11-16 11:42:05

Заповед № ПО-09-588/28.10.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Драгомирово.

2020-11-16 11:41:26

На вниманието на собствениците и ползватели на недвижими имоти в местностите „Гледката”, „Вратика 2” и „Павлолията”– землището на гр.Свищов

2020-11-10 11:48:16

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 02.11.2020 до 03.11.2020 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-10-28 09:47:20

Заповед № ПО-09-431/13.10.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Царевец

2020-10-27 10:34:19

Заповед № ПО-09-430/13.10.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Червена

2020-10-27 10:33:12

Заповед № ПО-09-429/13.10.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Хаджидимитрово

2020-10-27 10:32:28

Заповед № ПО-09-428/13.10.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Морава

2020-10-27 10:31:45

Заповед № ПО-09-397/09.10.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Ореш

2020-10-27 10:30:54

Заповед № ПО-09-420/09.10.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Овча Могила

2020-10-27 10:29:56

Заповед № ПО-09-396/09.10.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Горна Студена

2020-10-27 10:27:49

Заповед № ПО-09-395/09.10.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Деляновци

2020-10-27 10:27:08

Заповед № ПО-09-394/09.10.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Вардим

2020-10-27 10:26:11

Заповед № ПО-09-393/09.10.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Българско Сливово

2020-10-27 10:25:35

Заповед № ПО-09-392/09.10.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Александрово

2020-10-27 10:24:53

Заповед № ПО-391/09.10.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Алеково

2020-10-27 10:24:12

Заповед № ОА04-5678/18.08.2020 год. на Областен управител на облас Велико Търново, с която са одобрени плановете на новообразуваните имоти на територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

2020-09-02 17:03:08

Протокол за частично изменение на Решение по т. II от протокол (изх. № 08-00-1698/30.04.2020 г.)

2020-09-01 14:46:55

Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади

2020-09-01 14:44:26

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 02.09.2020 до 03.09.2020 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-08-28 17:08:14

Заповеди за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване между собствениците и ползвателите за всяко землище от съответната община

2020-08-06 15:53:37

Приложения относно изготвен предварителен регистър по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ и данни за дублираните имоти между ползвателите за конкретно землище /rar/

2020-08-06 13:57:38

Обяви относно предварителен регистър по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и недопуснати до участие ползватели в процедура по чл. 37 В от ЗСПЗЗ

2020-08-06 13:37:21

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 11.08.2020 до 12.08.2020 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-08-05 14:30:52

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 10.08.2020 до 11.08.2020 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-08-05 14:30:10

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 07.08.2020 до 07.08.2020 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-08-03 10:11:42

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 28.07.2020 до 29.07.2020 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-07-23 13:44:50

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 24.07.2020 до 25.07.2020 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-07-21 09:22:36

Приложение към заповед №1051 РД-01-03 гр. Свищов, 13.07.2020 г.

2020-07-17 14:14:47

З А П О В Е Д №1051 РД-01-03 гр. Свищов, 13.07.2020 г. относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от една стопанска година (2020/2021 г.)

2020-07-17 14:13:39

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 21.07.2020 до 22.07.2020 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-07-16 10:51:52

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 16.07.2020 до 18.07.2020 г. и от 19.07.2020 до 21.07.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-07-15 09:15:13

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 17.07.2020 до 17.07.2020 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-07-13 12:48:27

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 13.07.2020 до 14.07.2020 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-07-07 15:10:30

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 04.07.2020 до 06.07.2020 г. и от 07.07.2020 до 09.07.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-07-02 14:01:07

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 07.07.2020 до 08.07.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-07-02 14:00:27

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 04.07.2020 до 06.07.2020 г. и от 07.07.2020 до 09.07.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-07-02 10:30:45

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 02.07.2020 до 04.07.2020 г. и от 05.07.2020 до 07.07.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-30 09:52:31

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 02.07.2020 до 02.07.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-29 09:54:06

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 28.06.2020 до 30.06.2020 г. и от 01.07.2020 до 03.07.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-26 13:43:18

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 28.06.2020 до 30.06.2020 г. и от 01.07.2020 до 03.07.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-26 13:42:54

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 25.06.2020 до 27.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-23 16:28:42

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 25.06.2020 до 27.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-23 16:27:50

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 25.06.2020 до 25.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-22 09:49:43

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 23.06.2020 до 25.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-18 14:41:23

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 20.06.2020 до 22.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-18 14:40:37

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 22.06.2020 до 24.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-17 14:15:48

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 22.06.2020 до 24.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-17 14:15:21

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 19.06.2020 до 21.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-17 14:14:46

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 19.06.2020 до 21.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-17 14:14:13

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 16.06.2020 до 18.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-11 16:40:46

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 16.06.2020 до 18.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-11 16:40:21

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 13.06.2020 до 15.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-11 16:39:50

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 13.06.2020 до 15.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-11 16:39:06

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 16.06.2020 до 18.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-09 17:02:45

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 13.06.2020 до 15.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-09 17:01:40

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 12.06.2020 до 12.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-09 13:02:13

Писмо от ТП "ДТГ - Свищов" във връзка със сертифицирането на държавните гори на територията на ТП ДГС Свищов и плануваното ползване на дървесина през 2020 година

2020-06-05 14:42:59

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 10.06.2020 до 12.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-05 11:30:57

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 10.06.2020 до 12.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-05 11:30:32

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 07.06.2020 до 09.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-05 11:29:58

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 07.06.2020 до 09.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-05 11:29:30

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 08.06.2020 до 09.06.2020 г. във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-04 15:26:49

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 10.06.2020 до 12.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-04 11:55:58

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 07.06.2020 до 09.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-04 11:55:20

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 04.06.2020 до 06.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-02 10:47:02

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 04.06.2020 до 06.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-02 10:46:40

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 04.06.2020 до 06.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-02 10:46:18

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 05.06.2020 до 07.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-06-01 14:55:58

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 02.06.2020 до 02.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-05-29 15:26:00

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 01.06.2020 до 03.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-05-29 15:22:03

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 01.06.2020 до 03.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-05-29 15:21:34

Протокол от 28.05.2020 г. в съответствие с чл.100, ал.1 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ).

2020-05-29 13:58:17

Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 29.05.2020 до 31.05.2020 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-05-27 15:11:23

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 27.05.2020 до 29.05.2020 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-05-26 12:49:03

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 27.06.2020 до 28.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-05-24 15:20:08

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 22.05.2020 до 22.05.2020 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-05-19 11:28:46

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 15.05.2020 до 17.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-05-13 11:14:53

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 15.05.2020 до 17.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-05-13 11:14:16

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 16.05.2020 до 18.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-05-12 15:27:04

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 15.05.2020 до 17.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-05-12 11:19:35

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 14.05.2020 до 15.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-05-12 10:15:39

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 13.05.2020 до 15.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-05-08 12:01:46

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 13.05.2020 до 15.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-05-08 12:01:22

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 11.05.2020 до 13.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-05-08 12:00:43

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 11.05.2020 до 13.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-05-08 12:00:14

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 08.05.2020 до 10.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-05-08 11:59:27

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 08.05.2020 до 10.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-05-08 11:58:55

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 08.05.2020 до 10.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-05-08 11:58:20

Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 09.05.2020 до 11.05.2020 г., включително и от 12.05.2020 до 14.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-05-05 17:01:17

Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 09.05.2020 до 11.05.2020 г., включително и от 12.05.2020 до 14.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-05-05 13:07:28

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 08.05.2020 до 08.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-05-05 09:26:16

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 05.05.2020 до 05.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-05-04 09:37:43

Протокол от 30.04.2020 г. в съответствие с чл.100, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ)

2020-04-30 15:44:34

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 03.05.2020 до 05.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-04-30 09:38:32

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 03.05.2020 до 05.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-04-30 09:38:17

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 04.05.2020 до 06.05.2020 г. във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-04-29 09:38:47

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 26.04.2020 до 28.04.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-04-23 09:39:30

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 26.04.2020 до 28.04.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-04-23 09:39:01

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 21.04.2020 до 23.04.2020 г. във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

2020-04-16 11:45:59

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 21.04.2020 до 23.04.2020 г. във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-04-16 09:39:44

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 18.04.2020 до 18.04.2020 г. във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

2020-04-16 09:39:14

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 23.04.2020 до 25.04.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

2020-04-15 16:39:31

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 23.04.2020 до 25.04.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

2020-04-15 16:39:07

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 18.04.2020 до 20.04.2020 г. във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

2020-04-15 13:03:00

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 18.04.2020 до 20.04.2020 г. във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

2020-04-15 13:02:15

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 17.04.2020 до 17.04.2020 г. включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

2020-04-15 12:59:38

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 20.04.2020 до 22.04.2020 г. включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

2020-04-14 10:41:39

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 17.04.2020 до 19.04.2020 г. включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

2020-04-14 10:41:07

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 20.04.2020 до 22.04.2020 г. включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

2020-04-14 10:40:37

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 17.04.2020 до 19.04.2020 г. включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

2020-04-14 10:39:47

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 16.04.2020 до 19.04.2020 г. включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

2020-04-13 11:21:47

Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от "РЕСЕН" ЕООД, с. Вардим от 11.04.2020 до 13.04.2020 г., включително и от 14.04.2020 до 16.04.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

2020-04-07 16:35:44

Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от "Сортови Семена - Вардим" АД, с. Вардим от 11.04.2020 до 13.04.2020 г., включително и от 14.04.2020 до 16.04.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

2020-04-07 16:34:21

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 07.04.2020 до 07.04.2020 г. включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

2020-04-03 13:43:15

Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от "Сортови Семена - Вардим" АД, с. Вардим от 05.04.2020 до 07.04.2020 г., включително и от 08.04.2020 до 10.04.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

2020-04-02 13:22:33

Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от "РЕСЕН" ЕООД, с. Вардим от 05.04.2020 до 07.04.2020 г., включително и от 08.04.2020 до 10.04.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

2020-04-02 13:20:41

Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 30.03.2020 до 01.04.2020 г., включително и от 02.04.2020 до 04.04.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

2020-03-26 14:02:55

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от 25.03.2020 до 25.03.2020 г., включително /PDF/

2020-03-20 16:59:32

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 24.03.2020 до 26.03.2020 г., включително и от 27.03.2020 до 29.03.2020 г., включително /PDF/

2020-03-20 16:56:32

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 21.03.2020 до 23.03.2020 г., включително /PDF/

2020-03-13 17:20:31

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 18.03.2020 до 20.03.2020 г., включително /PDF/

2020-03-13 17:17:36

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 16.03.2020 до 18.03.2020 г. /PDF/

2020-03-12 15:34:36

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 16.03.2020 до 18.03.2020 г. /PDF/

2020-03-12 15:33:53

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 15.03.2020 до 17.03.2020 г. включително /PDF/

2020-03-12 10:19:08

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-301/10.03.2020 г. за провеждане на растителноздезинфекционни и дезинсекционни дейности от 13.03.2020 до 15.03.2020 г. включително, във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

2020-03-10 15:11:25

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-300/10.03.2020 г. за провеждане на растителноздезинфекционни и дезинсекционни дейности от 13.03.2020 до 15.03.2020 г. включително, във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

2020-03-10 15:10:40

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 15.03.2020 до 17.03.2020 г. включително /PDF/

2020-03-09 15:00:13

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 12.03.2020 до 14.03.2020 г. включително /PDF/

2020-03-09 14:59:09

Протокол Изх.№ 08-00-1106/ 05.03.2020 г., относно проверка по сключени договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов

2020-03-06 09:02:28

Протокол Изх.№ 08-00-427/ 24.02.2020 г., относно проверка по сключени договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов

2020-03-06 09:01:24

Приложение №2 към Решение №127 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 27.02.2020 г., Протокол. № 6, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2020/2021 г.

2020-03-02 15:41:44

Приложение №1 към Решение №127 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 27.02.2020 г., Протокол. № 6, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2020/2021 г.

2020-03-02 15:40:45

Решение №127 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 27.02.2020 г., Протокол. № 6, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2020/2021 г.

2020-03-02 15:39:32

Протокол Изх.№ 08-00-299/ 20.02.2020 г., относно проверка по сключени договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов

2020-02-23 15:39:24

ЗАПОВЕД 2214-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Червена, Община Свищов. (PDF)

2019-12-04 11:23:21

ЗАПОВЕД 2213-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Царевец, Община Свищов. (PDF)

2019-12-04 11:22:06

ЗАПОВЕД 2212-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Хаджидимитрово, Община Свищов. (PDF)

2019-12-04 11:18:48

ЗАПОВЕД 2210-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Овча могила, Община Свищов. (PDF)

2019-12-04 11:08:07

ЗАПОВЕД 2209-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Морава, Община Свищов. (PDF)

2019-12-04 11:05:43

ЗАПОВЕД 2208-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Козловец, Община Свищов. (PDF)

2019-12-04 11:00:58

ЗАПОВЕД 2207-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Драгомирово, Община Свищов. (PDF)

2019-12-04 10:58:48

ЗАПОВЕД 2206-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Деляновци, Община Свищов. (PDF)

2019-12-04 10:56:32

ЗАПОВЕД 2204-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Вардим, Община Свищов. (PDF)

2019-12-04 10:48:18

ЗАПОВЕД 2203-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Българско Сливово, Община Свищов. (PDF)

2019-12-04 10:39:46

ЗАПОВЕД 2202-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Александрово, Община Свищов. (PDF)

2019-12-04 10:31:51

ЗАПОВЕД 2201-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с.Алеково, Община Свищов. (PDF)

2019-12-04 10:26:21

ЗАПОВЕД 2200-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на гр. Свищов, Община Свищов. (PDF)

2019-12-04 10:19:19

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

2019-11-29 16:56:38

Заповед РД06-248/27.11.2019 г. относно ограничаване на достъп до горски територии във връзка с обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине в землището на с. Агатово, община Севлиево, област Габрово

2019-11-29 13:40:50

Заповед РД06-243/22.11.2019 г. относно ограничаване на достъп до горски територии във връзка с обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине в землището на гр. Горна Оряховица, област Велико Търново

2019-11-29 13:35:19

Заповед РД06-236/15.11.2019 г. относно ограничаване на достъп до горски територии във връзка с обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине в землището на гр. Дебелец, област Велико Търново

2019-11-29 13:34:00

Заповед РД06-249/27.11.2019 г. относно ограничаване на достъп до горски територии във връзка с обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине в землището на с. Горско Калугерово, общ. Сухиндол, област Велико Търново

2019-11-28 13:42:12

Заповед РД06-232/08.11.2019 г. относно ограничаване на достъп до горски територии във връзка с обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине в землището на с. Вишовград, община Павликени, област Велико Търново

2019-11-11 09:39:35

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-1076/ 08.11.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

2019-11-08 17:02:41

Заповед относно ограничаване на достъп до горски територии във връзка е обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине в землището на с. Железарци, община Стражица, област Велико Търново

2019-11-07 14:45:03

Заповед относно ограничаване на достъп до горски територии във връзка е обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине в землището на с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново

2019-11-07 14:42:24

Заповед относно ограничаване на достъп до горски територии във връзка е обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине в землището на с. Горски долен Тръмбеш, община Горна Оряховица, област Велико Търново

2019-11-07 14:41:18

ЗАПОВЕД 2211-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Ореш, Община Свищов. (PDF)

2019-11-04 11:10:50

ЗАПОВЕД 2205-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Горна Студена, Община Свищов. (PDF)

2019-11-04 10:54:26

Заявление за изплащане на дължимо рентно плащане по чл. 37 в, ал. 7 от ЗСПЗЗ

2019-10-29 09:47:01

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

2019-10-23 10:23:21

Заповед № ПО-09-232/25.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Червена

2019-10-03 15:10:20

Заповед № ПО-09-231/25.09.2019 г.на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Царевец

2019-10-03 15:08:35

Заповед № ПО-09-230/25.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Хаджидимитрово

2019-10-03 15:07:31

Заповед № ПО-09-233/25.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на гр. Свищов

2019-10-03 15:06:10

Заповед № ПО-09-400/30.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Ореш

2019-10-03 15:05:15

Заповед № ПО-09-401/30.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Овча могила

2019-10-03 15:03:53

Заповед № ПО-09-234/25.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Морава

2019-10-03 14:59:00

Заповед № ПО-09-235/25.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Козловец

2019-10-03 14:57:43

Заповед № ПО-09-402/30.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Драгомирово

2019-10-03 14:55:58

Заповед № ПО-09-236/25.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Деляновци

2019-10-03 14:54:38

Заповед № ПО-09-237/25.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Горна Студена

2019-10-03 14:53:40

Заповед № ПО-09-238/25.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Вардим

2019-10-03 14:52:19

Заповед № ПО-09-239/25.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Българско Сливово

2019-10-03 14:51:19

Заповед № ПО-09-240/25.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Александрово

2019-10-03 14:50:12

Заповед № ПО-09-241/25.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Алеково

2019-10-03 14:34:35

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

2019-09-24 11:43:34

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-849/ 04.09.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

2019-09-04 16:37:15

Заявление за изплащане на дължимо рентно плащане по чл. 37 в, ал. 7 от ЗСПЗЗ

2019-09-04 16:02:02

Уведомително писмо Вх.№ 94-П-20/ 30.07.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

2019-08-01 16:36:28

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-718/ 16.07.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

2019-07-16 17:04:13

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-688/ 05.07.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

2019-07-05 16:57:20

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-685/ 04.07.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

2019-07-05 16:33:10

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-657/ 25.06.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

2019-06-25 16:27:24

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-646/ 21.06.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

2019-06-21 14:20:21

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-645/ 21.06.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

2019-06-21 14:19:38

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-621/ 13.06.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

2019-06-13 17:00:27

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-608/ 11.06.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

2019-06-12 10:05:48

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-605/ 10.06.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

2019-06-10 17:01:32

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-601/ 07.06.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

2019-06-10 11:12:15

ПРОТОКОЛ изх. № 08-00-832/31.05.2019 г., относно разпределение на пасища, мери и ливади за стопанска година 2019/2020

2019-06-04 16:45:38

Уведомително писмо Вх.№ 53-00-25/31.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

2019-05-31 16:47:06

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-577/30.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

2019-05-30 17:09:07

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-575/30.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

2019-05-30 17:07:04

Уведомително писмо Вх.№ 94-П-18/23.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

2019-05-23 16:33:53

Уведомително писмо Вх.№ 94-П-17/22.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

2019-05-22 17:18:41

Уведомително писмо Вх.№ 94-П-14/21.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

2019-05-21 17:06:34

Уведомително писмо Вх.№ 94-П-15/21.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

2019-05-21 17:06:14

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-530/15.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

2019-05-15 17:41:13

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-529/15.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

2019-05-15 17:31:06

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-510/13.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

2019-05-14 10:46:09

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-509/13.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

2019-05-14 10:45:35

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-508/13.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

2019-05-14 10:44:36

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-507/13.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

2019-05-14 10:42:39

ЗАПОВЕД № 489 РД-01-03/ 09.05.2019 г. ОТНОСНО: Настъпване на етап „Восъчна зрялост” в посевите от житни култури на територията на Община Свищов и определяне мерки за противопожарната безопасност

2019-05-09 11:39:41

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-482/07.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

2019-05-07 15:07:49

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-481/07.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

2019-05-07 15:04:17

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-479/07.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

2019-05-07 14:55:48

Уведомително писмо Вх.№ 53-00-23/07.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

2019-05-07 14:52:46

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-480/07.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

2019-05-06 14:58:21

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-467/02.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

2019-05-03 08:57:26

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-470/02.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

2019-05-02 17:10:22

ПРОТОКОЛ изх. № 08-00-693/25.04.2019 г., относно разпределение на пасища, мери и ливади за стопанска година 2019/2020

2019-04-30 16:51:17

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-461/ 25.04.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

2019-04-25 16:39:35

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-440/ 23.04.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

2019-04-23 17:08:02

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-439/ 23.04.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

2019-04-23 17:06:49

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-435/ 23.04.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

2019-04-23 17:06:22

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-434/ 23.04.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

2019-04-23 16:58:01

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-431/ 22.04.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

2019-04-23 16:49:29

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-428/ 22.04.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

2019-04-23 16:47:20

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-430/ 22.04.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

2019-04-23 16:46:25

СЪОБЩЕНИЕ Относно: Програма за насърчаване на доброволното спазване на данъчно-осигурителното законодателство от земеделските стопани

2019-04-22 16:53:59

Уведомително писмо Вх.№ 94-з-599/20.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

2019-04-21 10:26:44

Приложение №2 към Решение №1024 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 28.02.2019 г., Протокол. №68, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2019/2020 г.

2019-03-01 16:37:40

Приложение №1 към Решение №1024 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 28.02.2019 г., Протокол. №68, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2019/2020 г.

2019-03-01 16:37:15

Решение №1024 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 28.02.2019 г., Протокол. №68, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2019/2020 г.

2019-03-01 16:36:23

Документи за кандидатстване за наемане на пасища, мери и ливади – заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2, одобрени образци, съгласно Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, изменена със Заповеди с № РД 46-71/17.02.2017 г. и № РД 46-55/08.02.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите

2019-02-28 15:50:07

Протокол Изх.№ 08-00-299/ 13.02.2019 г., относно проверка по сключени договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов

2019-02-13 11:37:53

ПРИЕТИ СА ИЗРАБОТЕНИТЕ ПОМОЩНИ ПЛАНОВЕ И ПЛАНОВЕ ЗА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ В МЕСТНОСТТА "ШАТРАТА 1 И 2"; „ВОДЕНИЧАРСКИ ДОЛ“; „ПАВЛОЛИЯТА“ И „ДЯДО ПЕТКОВА ЧЕШМА“

2018-12-04 17:02:35

ПРИЕТИ СА ИЗРАБОТЕНИТЕ ПОМОЩНИ ПЛАНОВЕ И ПЛАНОВЕ ЗА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ В МЕСТНОСТТА "ДРАЧЕВО БЪРДО 3 И 4"; „ОСТРИ МОГИЛИ 2 И 3“; „ЛЮЛЯЦИТЕ 1“ И „ВОЕВОДСКА ЧЕШМА“

2018-12-04 17:01:36

Заповед №1614 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Червена , и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

2018-11-12 16:01:26

Заповед №1613 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Царевец , и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

2018-11-12 15:58:47

Заповед №1612 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Хаджидимитрово, и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

2018-11-12 15:57:59

Заповед №1611 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Ореш , и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

2018-11-12 15:56:47

Заповед №1610 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Овча могила, и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

2018-11-12 15:55:02

Заповед №1609 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Морава, и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

2018-11-12 15:53:36

Заповед №1608 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Козловец, и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

2018-11-12 15:52:31

Заповед №1607 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Драгомирово, и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

2018-11-12 15:51:33

Заповед №1606 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Деляновци, и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

2018-11-12 15:49:54

Заповед №1605 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Горна Студена, и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

2018-11-12 15:48:59

Заповед №1604 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Вардим, и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

2018-11-12 15:48:09

Заповед №1603 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Българско Сливово, и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

2018-11-12 15:18:32

Заповед №1602 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Александрово, и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

2018-11-12 15:16:07

Заповед №1601 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Алеково, и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

2018-11-12 15:14:45

Заповед №1600 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на гр. Свищов, и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

2018-11-12 15:12:53

Заповед № РД-14-220/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Овча Могила.

2018-10-12 09:26:30

Заповед № РД-14-179/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Деляновци.

2018-10-11 11:38:37

Заповед № РД-14-178/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Горна Студена.

2018-10-11 11:37:41

Заповед № РД-14-177/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Вардим.

2018-10-11 11:36:56

Заповед № РД-14-176/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Александрово.

2018-10-11 11:36:13

Заповед № РД-14-175/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Морава.

2018-10-11 11:35:34

Заповед № РД-14-174/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Козловец.

2018-10-11 11:34:55

Заповед № РД-14-173/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Драгомирово.

2018-10-11 11:34:05

Заповед № РД-14-172/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Хаджидимитрово.

2018-10-11 11:33:27

Заповед № РД-14-171/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на гр. Свищов.

2018-10-11 11:32:40

Заповед № РД-14-170/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Ореш.

2018-10-11 11:31:47

Заповед № РД-14-169/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Българско Сливово.

2018-10-11 11:30:59

Заповед № РД-14-167/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Червена.

2018-10-11 11:29:16

Заповед № РД-14-166/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Алеково.

2018-10-11 11:28:32

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ДОБРОВОЛНОТО СПАЗВАНЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

2018-09-10 10:30:30

Заповед №РД - 14 - 104, гр. Велико Търново, 06.08.2018 г., относно назначена комисия, която да ръководи сключването на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи

2018-08-08 09:51:04

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО ПРИЕТИ ИЗРАБОТЕНИ ПОМОЩНИ ПЛАНОВЕ И ПЛАНОВЕ ЗА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ ЗА: к.е. 139, 141, 143, 146 и 147, местности „Драчево бърдо 1 и 2“; к.е. 45 и 42, местности „Равнец 1 и 2“; к.е. 22 и 23, местности „Шатрата 1 и 2“; к.е. 159, местност „Воденичарски дол“; к.е. 111, местност „Павлолията“; к.е. 98, 93, 95 и 97, местност „Дядо Петкова чешма“

2018-08-03 15:40:11

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО ПРИЕТИ ИЗРАБОТЕНИ ПОМОЩНИ ПЛАНОВЕ И ПЛАНОВЕ ЗА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ ЗА: к.е. 133, местности „Драчево бърдо 3 и 4“; к.е. 152, местности „Остри могили 2 и 3“; к.е. 49, местност „Люляците 1“; к.е. 39, местност „Воеводска чешма“

2018-08-03 15:39:21

ЗАПОВЕД № 1002-РД-01-03/30.07.2018 Г. ОТНОСНО: Борба с епизоотичните ситуации на територията на община Свищов, относно мерките за недопускане и разпространение на опасните заразни болести Инфлуенца /грип/ по птиците, Африканска чума по свинете и Чума по дребните преживни животни /Чума по ДПЖ/ на територията на общината

2018-08-02 11:39:52

ЗАПОВЕД № 640 РД-01-03/05.06.2018 г., относно настъпване на етап "Восъчна зрялост"в посевите от житни култури на територията на Община Свищов

2018-06-06 09:40:21

Протокол изх.№ 08-00-820/ 31.05.2018 г., относно разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2018/2019 г.

2018-05-31 15:42:30

ПРОТОКОЛ изх. № 08-00-711/30.04.2018 г., относно разпределение на пасища, мери и ливади за стопанска година 2018/2019

2018-04-30 13:28:45

Необходими документи за кандидатстване за наемане на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов от стопанската 2018/2019 г. (приложени образци на документи за попълване). /rar/

2018-03-01 15:46:33

Приложение №2 към Решение №780 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 22.02.2018 г., Протокол. №50, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2018/2019 г.

2018-03-01 15:45:34

Приложение №1 към Решение №780 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 22.02.2018 г., Протокол. №50, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2018/2019 г.

2018-03-01 15:45:03

Решение №780 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 22.02.2018 г., Протокол. №50, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2018/2019 г.

2018-03-01 15:44:22

Обявление за одобрен план на новообразуваните имоти в местност „Стъклен-1“,„Калището“ и "Драчево бърдо-1"

2018-02-19 10:22:17

Протокол Изх.№ 08-00-243/ 14.02.2018 г., относно проверка по сключени договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов

2018-02-15 11:55:24

РЕШЕНИЕ № 737/20.12.2017 Г., ПРОТ. № 47 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2018 Г.

2018-01-18 10:33:44

ЗАПОВЕД 1602-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Александрово, Община Свищов. (PDF)

2017-12-29 12:27:37

ЗАПОВЕД 1601-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с.Алеково, Община Свищов. (PDF)

2017-11-29 12:51:45

ЗАПОВЕД 1614-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Червена, Община Свищов. (PDF)

2017-11-29 12:37:06

ЗАПОВЕД 1613-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Царевец, Община Свищов. (PDF)

2017-11-29 12:36:32

ЗАПОВЕД 1612-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Хаджидимитрово, Община Свищов. (PDF)

2017-11-29 12:35:32

ЗАПОВЕД 1611-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Ореш, Община Свищов. (PDF)

2017-11-29 12:34:51

ЗАПОВЕД 1610-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Овча могила, Община Свищов. (PDF)

2017-11-29 12:33:50

ЗАПОВЕД 1609-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Морава, Община Свищов. (PDF)

2017-11-29 12:32:55

ЗАПОВЕД 1608-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Козловец, Община Свищов. (PDF)

2017-11-29 12:32:16

ЗАПОВЕД 1607-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Драгомирово, Община Свищов. (PDF)

2017-11-29 12:31:37

ЗАПОВЕД 1606-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с.Деляновци , Община Свищов. (PDF)

2017-11-29 12:30:54

ЗАПОВЕД 1605-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Горна Студена, Община Свищов. (PDF)

2017-11-29 12:29:50

ЗАПОВЕД 1604-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Вардим, Община Свищов. (PDF)

2017-11-29 12:28:59

ЗАПОВЕД 1603-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Българско Сливово, Община Свищов. (PDF)

2017-11-29 12:28:20

ЗАПОВЕД 1600-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на гр. Свищов, Община Свищов. (PDF)

2017-11-29 12:25:15

Заповед № РД 14-281 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Червена

2017-10-24 14:18:18

Заповед № РД 14-280 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Царевец

2017-10-24 14:17:25

Заповед № РД 14-279 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Хаджидимитрово

2017-10-24 14:16:12

Заповед № РД 14-239 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Ореш

2017-10-24 14:14:28

Заповед № РД 14-238 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с.Овча могила

2017-10-24 14:13:37

Заповед № РД 14-237 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Морава

2017-10-24 14:11:48

Заповед № РД 14-236 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Козловец

2017-10-24 14:10:58

Заповед № РД 14-299 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Драгомирово

2017-10-24 14:09:54

Заповед № РД 14-235 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Деляновци

2017-10-24 14:08:44

Заповед № РД 14-234 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Горна Студена

2017-10-24 14:07:31

Заповед № РД 14-232 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Българско Сливово

2017-10-24 14:04:55

Заповед № РД 14-230 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Александрово

2017-10-24 14:03:33

Заповед № РД 14-231 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Алеково

2017-10-24 14:02:18

Заповед № РД 14-278 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на гр. Свищов

2017-10-24 14:00:55

Обявление изх. № 06-03-168/24.07.2017 г. на Кмета на Община Свищов за приети изработените помощни планове и планове на новообразуваните имоти в графичен и цифров вид на земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи:- к.е. 88, местност „Стъклен-1“, землище на гр. Свищов, Община Свищов, Област В. Търново;- к.е. 155, 156 и 157, местност „Калището“, землище на гр. Свищов, Община Свищов, Област В. Търново;- к.е. 144, местност „Драчево бърдо-1“, землище на гр. Свищов, Община Свищов, Област В. Търново;

2017-09-01 15:55:14

РАБОТЕН ГРАФИК НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ 37В ОТ ЗСПЗЗ

2017-08-21 14:58:13

ОКОНЧАТЕЛНИТ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ

2017-08-21 14:56:03

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на §4“к“, ал. 6 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)

2017-08-21 13:53:30

ЗАПОВЕД № РД-14-158 от 04.8.2017 г. на ОД „Земеделие“ В. Търново за процедура по сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на Община Свищов за стопанската 2017/2018 г.

2017-08-09 16:23:52

ЗАПОВЕД № 1014-РД-01-03- 31.07.2017 г ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА СРОК ОТ ЕДНА СТОПАНСКА ГОДИНА 2017/2018 НА СВОБОДНИ ИМОТИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ "ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ" ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2017-08-04 09:35:04

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАПОВЕД № 1014-РД-01-03- 31.07.2017 г ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА СРОК ОТ ЕДНА СТОПАНСКА ГОДИНА 2017/2018 НА СВОБОДНИ ИМОТИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ "ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ" ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2017-08-04 09:34:44

Регистър-справка за дублираните имоти за ползване от землището на Община Свищов по Чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ (.rar)

2017-08-01 15:19:17

Регистър за ползването на имоти от землището на Община Свищов по Чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ (.rar)

2017-08-01 15:18:49

ЗАПОВЕД № РД-14-111/26.05.2017 Г. ЗА ПРОМЯНА НА ЗАПОВЕД № РД-14-107/29.08.2011 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ВЕЛИКО ТЪРНОВО

2017-06-05 14:20:21

Окончателен протокол изх. № 08-00-598/31.05.2017 г. относно разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов за стопанската 2017/2018 г.

2017-06-01 11:56:32

Протокол изх. № 08-00-480/25.04.2017 г. относно разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов за стопанската 2017/2018 г.

2017-05-11 12:50:51

ЗАПОВЕД № ОА04-3373 ОТ 19 АПРИЛ 2017 г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАНА НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ В МЕСТНОСТТА "ОСТРИ МОГИЛИ" - ГРАД СВИЩОВ

2017-05-02 15:42:32

ЗАПОВЕД № РД 14-84/31.03.2017 Г. НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ ПО ЧЛ. 37 В, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ И § 4 ОТ ПЗР КЪМ ЗИД НА ЗСПЗЗ

2017-04-04 11:15:03

Необходими документи за кандидатстване за наемане на пасища, мери и ливади - процедура 2017 г. (приложени образци на документи за попълване) - (.pdf)

2017-03-01 09:30:54

РЕШЕНИЕ № 489 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, ПРОВЕДЕНО НА 22.02.2017 Г., ПРОТ. № 31 ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА СТОПАНСКАТА 2017/2018 Г.

2017-03-01 09:29:42

ПРОТОКОЛ ИЗХ. № 08-00-149/08.02.2017 Г. ОТНОСНО ПРОВЕРКА ПО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

2017-02-08 16:44:55

ЗАПОВЕД 106-РД-01-03 от 31.01.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Ореш, Община Свищов (.PDF)

2017-01-31 15:58:56

ЗАПОВЕД № РД-14-31/19.01.2017 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА Заповед № РД-14-267/30.09.2016 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно одобряване на доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землището на с. КОЗЛОВЕЦ, ЕКАТТЕ 37784, като се изменя целия Регистър на имоти, съгласно чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ

2017-01-20 17:33:18

ЗАПОВЕД № 1961-РД-01-03/20.12.2016 Г. ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН В ГРАД СВИЩОВ, ОБЩИНА СВИЩОВ

2016-12-20 15:56:14

ЗАПОВЕД № 1960-РД-01-03/20.12.2016 Г. ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН В С. КОЗЛОВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ

2016-12-20 15:55:32

ЗАПОВЕД № 1959-РД-01-03/20.12.2016 Г. ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН В С. КОЗЛОВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ

2016-12-20 15:55:04

ЗАПОВЕД 1868-РД-01-03 от 05.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Царевец, Община Свищов (.PDF)

2016-12-05 15:02:50

ЗАПОВЕД 1867-РД-01-03 от 05.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Ореш, Община Свищов (.PDF)

2016-12-05 15:02:13

ЗАПОВЕД 1866-РД-01-03 от 05.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Овча Могила, Община Свищов (.PDF)

2016-12-05 15:01:25

ЗАПОВЕД 1864-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Червена, Община Свищов (.PDF)

2016-12-02 15:42:35

ЗАПОВЕД 1863-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Царевец, Община Свищов (.PDF)

2016-12-02 15:42:05

ЗАПОВЕД 1862-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Хаджидимитрово, Община Свищов (.PDF)

2016-12-02 15:41:26

ЗАПОВЕД 1861-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Ореш, Община Свищов (.PDF)

2016-12-02 15:40:32

ЗАПОВЕД 1860-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Овча Могила, Община Свищов (.PDF)

2016-12-02 15:39:43

ЗАПОВЕД 1859-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Морава, Община Свищов (.PDF)

2016-12-02 15:38:43

ЗАПОВЕД 1858-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Козловец, Община Свищов (.PDF)

2016-12-02 15:37:51

ЗАПОВЕД 1857-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Драгомирово, Община Свищов (.PDF)

2016-12-02 15:37:10

ЗАПОВЕД 1856-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Деляновци, Община Свищов (.PDF)

2016-12-02 15:36:29

ЗАПОВЕД 1855-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Горна Студена, Община Свищов (.PDF)

2016-12-02 15:35:49

ЗАПОВЕД 1854-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Вардим, Община Свищов (.PDF)

2016-12-02 15:35:04

ЗАПОВЕД 1853-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Българско Сливово, Община Свищов (.PDF)

2016-12-02 15:34:14

ЗАПОВЕД 1852-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Александрово, Община Свищов (.PDF)

2016-12-02 15:33:27

ЗАПОВЕД 1851-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Алеково, Община Свищов (.PDF)

2016-12-02 15:32:30

ЗАПОВЕД 1850-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на гр. Свищов (.PDF)

2016-12-02 15:31:07

ЗАПОВЕД № РД 14-260 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. ЧЕРВЕНА

2016-10-11 10:10:52

ЗАПОВЕД № РД 14-261 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. ЦАРЕВЕЦ

2016-10-11 10:10:13

ЗАПОВЕД № РД 14-262 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. ХАДЖИДИМИТРОВО

2016-10-11 10:09:33

ЗАПОВЕД № РД 14-263 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на гр. СВИЩОВ

2016-10-11 10:08:47

ЗАПОВЕД № РД 14-264 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. ОВЧА МОГИЛА

2016-10-11 10:07:50

ЗАПОВЕД № РД 14-266 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. ОРЕШ

2016-10-11 10:07:05

ЗАПОВЕД № РД 14-265 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. МОРАВА

2016-10-11 10:06:22

ЗАПОВЕД № РД 14-267 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. КОЗЛОВЕЦ

2016-10-11 10:05:35

ЗАПОВЕД № РД 14-268 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. ДРАГОМИРОВО

2016-10-11 10:04:54

ЗАПОВЕД № РД 14-269 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. ДЕЛЯНОВЦИ

2016-10-11 10:04:07

ЗАПОВЕД № РД 14-270 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. ГОРНА СТУДЕНА

2016-10-11 10:03:13

ЗАПОВЕД № РД 14-271 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. ВАРДИМ

2016-10-11 10:02:22

ЗАПОВЕД № РД 14-272 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО

2016-10-11 10:01:40

ЗАПОВЕД № РД 14-273 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. АЛЕКСАНДРОВО

2016-10-11 10:00:48

ЗАПОВЕД № РД 14-274 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. АЛЕКОВО

2016-10-11 09:59:50

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Чл. 72, ал. 4 от ППЗСППЗЗ на окончателните регистри на имотите от землищата на Община Свищов, съгласно Чл. 72, ал. 2 (.pdf)

2016-08-17 13:32:15

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание Чл. 72, ал. 4 от ППЗСППЗЗ (.pdf)

2016-08-17 13:20:26

Окончателни регистри на имотите от землищата на Община Свищов, съгласно Чл. 72, ал. 2 от ППЗСППЗЗ (.pdf)

2016-08-17 13:20:02

ЗАПОВЕД № РД-14-191 от 03.8.2016 г. на ОД „Земеделие“ В. Търново за процедура по сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на Община Свищов за стопанската 2016/2017 г.

2016-08-09 13:17:53

Допълнение към Регистър-справка за дублираните имоти за ползване от землището на Община Свищов по Чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ (.pdf)

2016-08-05 14:47:27

Регистър-справка за дублираните имоти за ползване от землището на Община Свищов по Чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ (.zip)

2016-08-02 14:44:20

Регистър за ползването на имоти от землището на Община Свищов по Чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ (.pdf)

2016-08-02 14:43:36

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Чл. 72, ал. 4 от ППЗСППЗЗ на предварителните регистри на имотите за землищата на Община Свищов, съгласно Чл. 72, ал. 2 и справка за дублираните имоти - приложени в допълнителни файлове след обявата (.pdf)

2016-08-02 14:42:49

ОБЯВА относно ИЗРАБОТВАНЕ на „Помощен план и План на новообразуваните имоти на земи, предоставени за ползване на граждани“ - територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местност „Остри могили 1 от землището на гр. Свищов

2016-06-24 10:10:20

ЗАПОВЕД 945-РД-01-03 / 13.06.2016 г. за обявяване настъпването на етап восъчна зрялост в посевите от житни култури и мерки за противопожарна безопасност на територията на Община Свищов

2016-06-13 16:32:24

ПРОТОКОЛ изх. № 08-00-718/01.06.2016 г. относно окончателното разпределение на пасища, мери и ливади за стопанска година 2016/2017

2016-06-01 15:02:51

ЗАПОВЕД № 826-01-03 от 11.5.2016 г. за мерки за ограничаване опасността от заболяването „Нодуларен дерматит“ на територията на Община Свищов

2016-05-12 12:53:42

ПРОТОКОЛ изх. № 08-00-634/28.04.2016 г. относно разпределение на пасища, мери и ливади за стопанска година 2016/2017

2016-04-28 10:11:28

Необходими документи за кандидатстване за наемане на пасища - процедура 2016 г. (приложени образци на документи за попълване) - (.pdf)

2016-03-01 13:43:17

РЕШЕНИЕ № 144/24.02.2016 Г., ПРОТОКОЛ № 10 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА СТОПАНСКАТА 2016/2017 Г.

2016-02-26 10:42:26

ПРОТОКОЛ по чл. 37и, ал. 1 и 4 от ЗСПЗЗ за проверка на сключени договори за наем и аренда на пасища, мери и ливади от поземления фонд на Община Свищов - 2016 г. (.pdf)

2016-02-16 09:42:34

Заповед № 23-РД-01-03/08.01.2016 г. на Кмета на Община Свищов относно създаване на комисия за проверка спазване условията на ЗСПЗЗ по сключени договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

2016-01-11 09:09:30

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-160 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на гр. СВИЩОВ

2015-10-13 15:39:23

ЗАПОВЕД № РД 14-160 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на гр. СВИЩОВ

2015-10-13 15:38:39

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-162 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ЧЕРВЕНА

2015-10-13 15:36:54

ЗАПОВЕД № РД 14-162 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ЧЕРВЕНА

2015-10-13 15:36:26

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-161 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ЦАРЕВЕЦ

2015-10-13 15:35:30

ЗАПОВЕД № РД 14-161 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ЦАРЕВЕЦ

2015-10-13 15:34:57

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-173 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ХАДЖИДИМИТРОВО

2015-10-13 15:33:57

ЗАПОВЕД № РД 14-173 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ХАДЖИДИМИТРОВО

2015-10-13 15:33:26

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-159 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ОРЕШ

2015-10-13 15:32:05

ЗАПОВЕД № РД 14-159 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ОРЕШ

2015-10-13 15:31:30

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-157 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ОВЧА МОГИЛА

2015-10-13 15:30:40

ЗАПОВЕД № РД 14-157 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ОВЧА МОГИЛА

2015-10-13 15:30:12

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-158 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. МОРАВА

2015-10-13 15:29:19

ЗАПОВЕД № РД 14-158 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. МОРАВА

2015-10-13 15:28:51

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-154 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. КОЗЛОВЕЦ

2015-10-13 15:27:58

ЗАПОВЕД № РД 14-154 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. КОЗЛОВЕЦ

2015-10-13 15:27:29

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-151 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ДРАГОМИРОВО

2015-10-13 15:26:29

ЗАПОВЕД № РД 14-151 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ДРАГОМИРОВО

2015-10-13 15:25:57

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-150 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ДЕЛЯНОВЦИ

2015-10-13 15:24:50

ЗАПОВЕД № РД 14-150 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ДЕЛЯНОВЦИ

2015-10-13 15:24:22

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-153 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ГОРНА СТУДЕНА

2015-10-13 15:23:04

ЗАПОВЕД № РД 14-153 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ГОРНА СТУДЕНА

2015-10-13 15:22:21

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-155 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ВАРДИМ

2015-10-13 15:21:10

ЗАПОВЕД № РД 14-155 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ВАРДИМ

2015-10-13 15:20:33

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-174 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО

2015-10-13 15:14:22

ЗАПОВЕД № РД 14-174 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО

2015-10-13 15:13:33

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-152 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. АЛЕКСАНДРОВО

2015-10-13 15:09:08

ЗАПОВЕД № РД 14-152 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. АЛЕКСАНДРОВО

2015-10-13 15:08:26

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-156 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. АЛЕКОВО

2015-10-13 15:07:01

ЗАПОВЕД № РД 14-156 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. АЛЕКОВО

2015-10-13 15:06:29

ЗАПОВЕД № РД-14-134 от 05.8.2015 г. на Областна дирекция „Земеделие“ - В. Търново на основание Чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

2015-08-07 16:47:11

Регистър на земеделски имоти за ползване през 2015-2016 г. по данни от информационната система на МЗХ - август 2015 г.

2015-08-06 11:49:47

ПРОТОКОЛ за разпределение на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд Свищов за 2015 - 2016 г.

2015-07-21 14:26:05

РЕШЕНИЕ № 1209 от 28.5.2015 Г. за „Правила за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на Община Свищов“

2015-06-29 15:55:11

НЕОБХОДИМИ документи за наемане за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади за стопанската 2015-2016 г. по Решение № 1208/28.5.2015 г. на Общински съвет Свищов

2015-06-29 15:53:39

Пасища, мерите и ливади за индивидуално ползване на територията в землищата в Община Свищов за наемане с минимален срок на договорите 5 стопански години - Приложение 2 (.pdf)

2015-06-29 15:49:49

Пасища, мерите и ливади за общо ползване на територията в землищата в Община Свищов за стопанската 2015-2016 г. - Приложение 1 (.pdf)

2015-06-29 15:48:28

РЕШЕНИЕ № 1208 от 28.5.2015 Г. за „Предоставяне и актуализиране ползването на мери и пасища в землищата на Община Свищов за стопанската 2015-2016 г.“

2015-06-29 15:44:22

ПРОТОКОЛ за разпределяне на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд Свищов за 2015 г.

2015-05-05 13:12:59

Документи за попълване при кандидатстване за ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване - стопанска година 2014 - 2015 г. (.RAR)

2015-02-27 10:46:47

СПИСЪК на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване - стопанска година 2014 - 2015 г. (.pdf)

2015-02-27 10:43:02

ЗАПОВЕД № 1402-РД-01-03 от 01.12.2014 г. относно: Мерки за ограничаване опасността от заболяването Инфлуенца по птиците да навлезе на територията на Община Свищов

2014-12-02 14:35:13

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Червена, Община Свищов (.PDF)

2014-10-14 14:22:49

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Царевец, Община Свищов (.PDF)

2014-10-14 14:22:16

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Хаджидимитрово, Община Свищов (.PDF)

2014-10-14 14:21:18

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Овча могила, Община Свищов (.PDF)

2014-10-14 14:20:37

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Ореш, Община Свищов (.PDF)

2014-10-14 14:20:01

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Морава, Община Свищов (.PDF)

2014-10-14 14:19:26

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Козловец, Община Свищов (.PDF)

2014-10-14 14:17:26

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Драгомирово, Община Свищов (.PDF)

2014-10-14 14:16:51

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Деляновци, Община Свищов (.PDF)

2014-10-14 14:16:13

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Горна Студена, Община Свищов (.PDF)

2014-10-14 14:15:39

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Вардим, Община Свищов (.PDF)

2014-10-14 14:15:04

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Българско Сливово, Община Свищов (.PDF)

2014-10-14 14:14:28

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Александрово, Община Свищов (.PDF)

2014-10-14 14:13:15

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Алеково, Община Свищов (.PDF)

2014-10-14 14:12:36

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на гр. Свищов (.PDF)

2014-10-14 14:08:45

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАРЕДБА № 22 от 10.02.2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС

2014-08-15 15:07:19

СПИСЪК НА ВЕТРИНАРНИТЕ ДОКТОРИ КЪМ ОБЛАСТНИ ДИРЕКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

2014-08-15 15:04:30

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЗАЕТИ С НАБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БОЛЕСТТА „СИН ЕЗИК“ И ЩЕ ДАВАТ УКАЗАНИЯ НА ФЕРМЕРИ И СТОПАНИ КАКВО ДА ПРАВЯТ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА БОЛЕСТТА.

2014-08-15 14:54:49

Заповед № РД11-1366/14.06.2014 г. на Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по безопасност на храните във връзка със заболяването "Син език"

2014-08-15 14:53:35

ЗАПОВЕД № РД-14-19/04.08.2014 Г. НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТНОСНО ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2014-08-13 13:04:09

ГРАФИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 37в В ЗЕМЛИЩА СВИЩОВ

2014-08-04 16:29:32

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Вардим, община Свищов, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

2014-08-04 14:14:02

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Царевец, община Свищов, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

2014-08-04 14:13:38

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Ореш, община Свищов, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

2014-08-04 14:13:07

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Овча Могила, община Свищов, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

2014-08-04 14:12:45

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Морава, община Свищов, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

2014-08-04 14:12:13

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Козловец, община Свищов, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

2014-08-04 14:11:44

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Хаджидимитрово, община Свищов, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

2014-08-04 14:11:15

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Горна Студена, община Свищов, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

2014-08-04 14:10:08

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Деляновци, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

2014-08-04 14:09:31

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Драгомирово, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

2014-08-04 14:09:03

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Червена, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

2014-08-04 14:08:37

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Българско Сливово, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

2014-08-04 14:08:04

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Александрово, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

2014-08-04 14:07:18

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Алеково, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

2014-08-04 14:06:52

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на град Свищов, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

2014-08-04 13:51:57

Заповед № 649-РД-01-03 от 02.06.2014 г. за изготвяне на планове за действие, за организиране и изпълнение на мерки, правила и норми за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи на територията на Община Свищов

2014-06-02 09:58:24

ЗАПОВЕД № РД-14-362/19.12.2013 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

2014-01-07 10:47:38

ЗАПОВЕД № 1463-РД-01-03/19.11.2013 г. ЗА НЕОБХОДИМИТЕ ПЛОЩИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНА ИЗОЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕМЕНА ХИБРИДЕН СЛЪЧНОГЛЕД ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2013-2014 Г.

2013-11-19 09:27:16

Заповед РД-14-309/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Ореш, община Свищов.

2013-10-17 12:18:35

Заповед РД-14-308/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Козловец, ЕКАТТЕ 37784, община Свищов.

2013-10-17 12:17:46

Заповед РД-14-307/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77013, община Свищов.

2013-10-17 12:17:00

Заповед РД-14-306/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Алеково, община Свищов.

2013-10-17 12:16:22

Заповед РД-14-305/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Червена, ЕКАТТЕ 80457, община Свищов.

2013-10-17 12:15:49

Заповед РД-14-304/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Александрово, община Свищов.

2013-10-17 12:15:12

Заповед РД-14-303/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Българско Сливово, ЕКАТТЕ 07363, община Свищов.

2013-10-17 12:14:45

Заповед РД-14-302/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Горна Студена, община Свищов.

2013-10-17 12:13:54

Заповед РД-14-301/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Драгомирово, община Свищов.

2013-10-17 12:13:21

Заповед РД-14-300/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Морава, община Свищов.

2013-10-17 09:58:17

Заповед РД-14-299/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Овча Могила, община Свищов.

2013-10-17 09:55:00

Заповед РД-14-298/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Деляновци, община Свищов.

2013-10-17 09:52:53

Заповед РД-14-297/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Вардим, община Свищов.

2013-10-17 09:51:25

Заповед РД-14-296/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Царевец, ЕКАТТЕ 78121, община Свищов.

2013-10-17 09:50:28

Заповед РД-14-295/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите, за ползване за землището на град Свищов, ЕКАТТЕ 65766, Община Свищов.

2013-10-17 09:48:12

ГРАФИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ЗА ЗЕМЛИЩА СВИЩОВ

2013-08-20 16:50:45

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ, ОБЩИНА СВИЩОВ

2013-08-20 16:47:53

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ВАРДИМ, ОБЩИНА СВИЩОВ

2013-08-20 16:47:34

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ

2013-08-20 16:46:40

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ОВЧА МОГИЛА, ОБЩИНА СВИЩОВ

2013-08-19 16:26:16

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО МОРАВА, ОБЩИНА СВИЩОВ

2013-08-19 16:23:24

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО КОЗЛОВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ

2013-08-19 16:23:06

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ХАДЖИДИМИТРОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

2013-08-19 16:22:46

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ГОРНА СТУДЕНА, ОБЩИНА СВИЩОВ

2013-08-19 16:22:24

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ДРАГОМИРОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

2013-08-19 16:22:02

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ДЕЛЯНОВЦИ, ОБЩИНА СВИЩОВ

2013-08-19 16:21:39

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЧЕРВЕНА, ОБЩИНА СВИЩОВ

2013-08-19 16:21:11

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЦАРЕВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ

2013-08-19 16:20:37

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

2013-08-19 16:18:50

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО АЛЕКСАНДРОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

2013-08-19 16:18:29

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО АЛЕКОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

2013-08-19 16:18:04

ЗАПОВЕД № РД-14-431/ 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Ореш( .PDF )

2012-09-29 15:35:12

ЗАПОВЕД № РД-14-336 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Алеково ( .PDF )

2012-09-29 15:30:54

ЗАПОВЕД № РД-14-337 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Хаджидимитрово ( .PDF )

2012-09-29 15:30:30

ЗАПОВЕД № РД-14-338 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Вардим ( .PDF )

2012-09-29 15:29:59

ЗАПОВЕД № РД-14-339 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Морава ( .PDF )

2012-09-29 15:18:18

ЗАПОВЕД № РД-14-340 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Червена ( .PDF )

2012-09-29 15:17:59

ЗАПОВЕД № РД-14-341 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Александрово ( .PDF )

2012-09-29 15:17:39

ЗАПОВЕД № РД-14-342 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Деляновци ( .PDF )

2012-09-29 15:17:08

ЗАПОВЕД № РД-14-343 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Драгомирово ( .PDF )

2012-09-29 15:16:12

ЗАПОВЕД № РД-14-344 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Царевец ( .PDF )

2012-09-29 15:15:51

ЗАПОВЕД № РД-14-345 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Козловец ( .PDF )

2012-09-29 15:14:57

ЗАПОВЕД № РД-14-346 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Горна Студена ( .PDF )

2012-09-29 15:14:35

ЗАПОВЕД № РД-14-347 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Овча могила ( .PDF )

2012-09-29 15:14:05

ЗАПОВЕД № РД-14-430 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за гр. Свищов ( .PDF )

2012-09-29 15:13:14

З А П О В Е Д № 1453-РД-01-03/08.12.2011 г., ОТНОСНО: Резултатите от проведен публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на общинска земеделска земя за създаване на трайни насъждения от дървестни видове с ценна дървесина, открит със Заповед № 1360-РД-01-03/16.11.2011 г

2011-12-08 08:59:46

З А П О В Е Д № 1168-РД-01-03/26.09.2011г., относно Началото на гроздоберна кампания през 2011 г.

2011-09-26 08:58:42

З А П О В Е Д № 1162-РД-01-03/20.09.2011 г. ОТНОСНО: Условията, реда и контрола за провеждане на предизборна кампания чрез средствата на печатната пропаганда и агитация ( .PDF )

2011-09-20 09:06:51

ЗАПОВЕД №1095-РД-01-03/07.09.2011 г., във връзка с чл. 22б от Закона за виното и спиртните напитки и по повод Предложение в вх. № 12-00-277/07.09.2011 г. на Изпълнителната Агенция по лозата и виното гр. Плевен.

2011-09-07 08:57:21

ЗАПОВЕД № РД-14-284 / 31.8.2011 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2011/2012 г. за гр. Свищов ( .PDF )

2011-08-31 15:38:29

ЗАПОВЕД № РД-14-285 / 31.8.2011 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2011/2012 г. за с. Ореш ( .PDF )

2011-08-31 15:38:00

Заповед РД-14-103/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Деляновци, Община Свищов.

2011-08-29 16:49:38

Заповед РД-14-104/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Червена, Община Свищов.

2011-08-29 16:49:17

Заповед РД-14-105/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Царевец, Община Свищов.

2011-08-29 16:48:57

Заповед РД-14-106/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Хаджидимитрово, Община Свищов.

2011-08-29 16:48:31

Заповед РД-14-107/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Козловец, Община Свищов.

2011-08-29 16:48:10

Заповед РД-14-108/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Горна Студена, Община Свищов.

2011-08-29 16:47:48

Заповед РД-14-109/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Вардим, Община Свищов.

2011-08-29 16:47:26

Заповед РД-14-110/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Александрово, Община Свищов.

2011-08-29 16:47:01

Заповед РД-14-111/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Алеково, Община Свищов.

2011-08-29 16:46:38

Заповед РД-14-112/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Овча могила, Община Свищов.

2011-08-29 16:46:06

Заповед РД-14-113/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Морава, Община Свищов.

2011-08-29 16:38:11

Заповед РД-14-116/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Българско сливово, Община Свищов.

2011-08-29 15:40:36

З А П О В Е Д - № 493-РД-01-03, гр. Свищов, 07.06.2011 год. за отдаване под наем на маломерни имоти от общинския поземлен фонд

2011-06-07 08:56:29

Заповед № РД 14-233 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Вардим

-0001-11-30 00:00:00

Заповед № РД-14-168/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Царевец.

-0001-11-30 00:00:00