Географско положение на град Свищов
Свищов е разположен на 2850 километровото протежение на река Дунав, там където водите ѝ достигат най-южната точка, на три нива по склоновете на хълмове, от които най-висок е Балаша – 225 метра. Водният път, който голямата река описва по северната граница на страната и навлиза най-навътре в пределите ѝ при Свищов, е символичен вход на историята, настоящето и бъдещето на селището, което има античен произход и дълъг път на развитие. Географското местоположение на Свищов се определя от координатите 25º и 21‘ източна дължина и 43º и 37‘ северна ширина. Надморската му височина варира от 24,30 м при пристанището до 67 м в центъра и 107 м при южния хълм над него. Той е разположен на около 135 км северно от Стара планина, на 80 км западно от Русе, на 84 км, северозападно от Велико Търново и на 74 км севе-роизточно то Плевен. Климатът е континентален. „Релефът на свищовското землище има слабо хълмист и преди всичко равнинен характер. Между дунавския бряг и полегатия, откос от природата на Дунавската равнина, се простира обширна тераса, която образува Свищовско-Беленската и Вардимската низини, използвувани още от първите заселници. …На юг от дунавския бряг релефът е слабо хълмист, а на места и платовиден. В рида Балаша завършват североизточните издънки на Осъмския праг. От този ясно изразен рид релефът общо взето се понижава на запад и изток. Неговите гънки са с по-меки форми, удобни за селскостопанска дейност. В следствие на льосонавяването, станало през катернера, тук видимо се установява затрупване на съществуващия по-рано релеф. Льосовата покривка е образувала в самия Свищов дълбоки ровини, които са покрити с растителност, благоприятна за използването на площите като пасища, но и за развитието на дървесна растителност и лозя. Релефа на Свищов се характеризира още от активни свлачища, които до известна степен пречат на култивирането на земята и влияят отрицателно на градостроенето.

Население

Численост на населението според преброяванията през годините:

 • 1880 – 11 540 души
 • 1887 – 12 481 души
 • 1910 – 13 101 души

 

Година на
преброяване
Численост Графично представяне
1934 12 082
 
1946 13 093
1956 18 448
1965 21 539
1975 29 430
1985 30 574
1992 30 404
2001 30 507
2011 30 157

 

Населението на града към края на 2009 година е 35 923 жители, което го прави втория по численост град (изпреварил Горна Оряховица) в областта. По данни от преброяването от февруари 2011 г. населението на града възлиза на 30 157 души, което поставя града на трето място във Великотърновска област.

 

Административно деление

 • Ж.К. Химик
 • Ж.К. Гагарин
 • Ж.К. Младост
 • Ж.К. Симеон Ванков
 • Ж.К. Стоян Ников
 • Ж.К. Дунав
 • Ж.К. Патриарх Евтимий
 • Ж.К. Петър Ангелов

 

Географско положение на община Свищов

Общината е разположена в най-северната част на област Велико Търново. С площта си от 625,321 km2 заема 3-то място сред 10-те общините на областта, което съставлява 13,41% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

 • на изток – община Ценово от област Русе;
 • на югоизток – община Полски Тръмбеш;
 • на юг – община Павликени;
 • на запад – община Левски от област Плевен;
 • на северозапад – община Белене от област Плевен;
 • на север – град Зимнич от държавата Румъния.