Д-р Анелия Димитрова

Заместник-кмет „Управление на европейски проекти и образование“

 

Образователна квалификация:

2014-2019 – Защитава Образователна и научна степен Доктор; Научна област 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; Професионално направление 6.5. Горско стопанство, в Институт за гората при Българска академия на науките;

 

2016-2018 – Завършва висше образование, степен: „Магистър“, специалност: „Агробизнес“ в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов;

 

1997-2003 – Завършва висше образование, степен: „Магистър“, специалност: „Биология и химия“ в ШУ „Еп. К. Преславски“ – Шумен;

 

1994-1997 –  Завършва средно образование, специалност: „Биология“ в ПМГ „В. Друмев“ – В. Търново

 

Професионален опит:

Дата: от 11.2015 г. до настоящия момент

Организация: Община Свищов

Длъжност: Заместник-кмет

 

Дата: от 2015 до 2015

Организация: ТП ДГС - Свищов

Длъжност: Експерт

 

Дата: от 2013 до 2015 г.

Организация: ОСБРГДВ - гр.Свищов

Длъжност: Главен експерт

 

Дата: от 2011 до 2013 г.

Организация: ОСБРГДВ - гр.Свищов

Длъжност: Асистент

 

Дата: от 2008 до 2011 г.

Организация: ОСБРГДВ - гр.Свищов

Длъжност: Научен сътрудник трета степен

 

Дата: от 2006 до 2007 г.

Организация: ОУ "Христо Ботев"

Длъжност: Възпитател


 

 

Бедри Алиев

Заместник-кмет „Отбранително-мобилизационна подготовка, транспорт и чистота“

 

Образователна квалификация:

1985-1989 – Завършва Институт за подготовка на здравни кадри; Специализация: „Клиничен лаборант“;

 

2003-2007 – Завършва Нов Български Университет – София; степен: „Бакалавър“, специалност: „Икономика и бизнес администрация“

 

Професионален опит:

Дата: от 11.2015 г. до настоящия момент

Организация: Община Свищов

Длъжност: Заместник-кмет

 

Дата: от 1995 г. до момента

Организация: „Ива Трейдинг“ ЕООД

Длъжност: Управител

 


 

 

Иван Шопов

Заместник-кмет „Благоустройство и инвестиционна политика“

 

Образователна квалификация:

2005-2010 – Завършва РУ „Ангел Кънчев” – Русе, степен: „Магистър“, специалност: „Право“;

 

1998-2002 – Завършва СА „Д. А. Ценов” – Свищов, степен: „Магистър“, специалност: „Маркетинг“;

 

1988-1992 – Завършва ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново, степен: „Средно специално“, специалност: „Геодезия, картография и фотограметрия“

 

Професионален опит:

Дата: от 2019 г. до настоящия момент

Организация: Община Свищов

Длъжност: Заместник-кмет

 

Дата: от 2013 до 2019 г.

Организация: Община Свищов

Длъжност: Юрисконсулт

 

Дата: от 1994 до 2013 г.

Организация: Община Свищов

Длъжност: Старши специалист КТО

 


 

 

Д-р Станислава Стоянова
Заместник-кмет „Стопанска и финансова политика“

 

Образователна квалификация:
2015 г.  – Защитава образователна и научна степен „Доктор”; Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; Професионално направление 3.7. Администрация и управление; Научна специалност „Социално управление”, в Стопанска академия ”Димитър А. Ценов” –  гр. Свищов.

 

2018 г. – Завършва висше образование, степен магистър в специалност „Право“, с професионална квалификация „Юрист”, във ВТУ  „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново.

 

2019 г. – Придобива юридическа правоспособност, Министерство на правосъдието, Република България.

 

2009 г. – Завършва висше образование, степен магистър в магистърска програма „Мениджмънт на бизнесорганизациите”, специалност „Стопанско управление”, в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – гр. Свищов.

 

2008 г. – Завършва висше образование, степен професионален бакалавър в специалност „Стопанско управление”, в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, КИУ - гр. Свищов.

 

2004 г. – Завършва средно образование, специалност „Счетоводна отчетност“ във
Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски”, гр. Добрич.

 

Професионален опит:
Дата: от октомври 2021 г. до настоящия момент
Организация: Община Свищов
Длъжност: Заместник-кмет

 

Дата: от март 2017 г. до март 2021 г.
Организация: Народно събрание на Република България 
Длъжност: Народен представител в 44-то НС

 

Дата: от март 2016 г. до настоящия момент
Организация: Стопанска академия „Димитър А. Ценов” - гр. Свищов
Академична длъжност: Главен асистент

 

Дата: от ноември 2011 г. до март 2016 г.
Организация: Стопанска академия „Димитър А. Ценов” - гр. Свищов
Академична длъжност: Асистент