Одитният комитет е независим консултативен орган към Кмета на Община Свищов, който осъществява наблюдение върху дейността на общината, включително върху дейността на вътрешния одит, като не участва пряко в управлението и контрола и не носи управленска отговорност. Одитният комитет има за цел да подпомага ръководството на Община Свищов по отношение на финансовото отчитане и вътрешния контрол и да спомага за осигуряването на независимост на дейността по вътрешен одит.

Създаден е с Решение № 1152 от 25.07.2019 г. на Общински съвет - Свищов на основание чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, след проведена процедура по Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, като се състои от трима членове, двама от които са външни за организацията, с три годишен мандат. 

 През 2022 г. е проведена процедура по Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор за избиране на нов одитен комитет. С Решение № 810 от 28.07.2022 г. на Общински съвет – Свищов е създаден нов Одитен комитет към Община със същия състав като предходния.

През 2023 г. със Заповед № 1336-РД-01-03 от 02.11.2023 г. на ВрИД Кмет на Община Свищов е прекратено участието на един външен член, след подадено заявление за освобождаване, поради несъвместимост на заеманата от лицето нова длъжност и позицията на член на одитен комитет. Със Заповед № 1468-РД-01-03 от 29.11.2023 г. на Кмета на Община Свищов е стартирана процедура за запълване на състава на одитния комитет за довършване на мандата до 18.08.2025 г., а с Решение № 65/25.01.2024 г. е избран нов член на Одитния комитет.

Съставът на Одитен комитет на Община Свищов за мандат 2022/2025 г. е следният:

1. В. Станкова – председател

2. В. Василев – зам. председател

3. О. Николаев – член

4. Г. Недев - секретар

 

Файл за изтегляне : Статут ОК