Р Е Ш Е Н И Е № 827 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2022 г., Прот. № 51 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2022 година”, приета с Решение № 686/31.03.2022 г., Протокол № 46 на Общински съвет – Свищов и разпореждане с имот – частна общинска собственост (продажба)

2022-07-29 16:14:00

Р Е Ш Е Н И Е № 826 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2022 г., Прот. № 51 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. И. С.

2022-07-29 16:12:04

Р Е Ш Е Н И Е № 825 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2022 г., Прот. № 51 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. С. А.

2022-07-29 16:11:22

Р Е Ш Е Н И Е № 824 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2022 г., Прот. № 51 ОТНОСНО: Предложение за актуализиране на Списъка на средищните и защитените детски градини и училища за учебната 2022/2023 година

2022-07-29 16:10:37

Р Е Ш Е Н И Е № 823 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2022 г., Прот. № 51 ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне на недвижим имот, публична общинска собственост за безвъзмездно ползване

2022-07-29 16:09:12

Р Е Ш Е Н И Е № 822 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2022 г., Прот. № 51 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.51.70, с адрес: гр. Свищов, местност „Драчево бърдо 2“

2022-07-29 16:08:52

Р Е Ш Е Н И Е № 821 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2022 г., Прот. № 51 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.32, гр. Свищов, местност „Фара“

2022-07-29 16:07:31

Р Е Ш Е Н И Е № 820 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2022 г., Прот. № 51 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.417.23, гр. Свищов, местност „Стъклен“

2022-07-29 16:06:12

Р Е Ш Е Н И Е № 819 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2022 г., Прот. № 51 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.704.94

2022-07-29 16:04:26

Р Е Ш Е Н И Е № 818 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2022 г., Прот. № 51 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, правото на собственост на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.311.80, с адрес: гр. Свищов, местност “Стъклен”, без търг или конкурс, на собственик на сграда

2022-07-29 16:03:18

Р Е Ш Е Н И Е № 817 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2022 г., Прот. № 51 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.702.31

2022-07-29 16:00:20

Р Е Ш Е Н И Е № 816 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2022 г., Прот. № 51 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2022 година”

2022-07-29 15:58:59

Р Е Ш Е Н И Е № 815 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2022 г., Прот. № 51 ОТНОСНО: Определяне размера на основни месечни заплати на кметовете в Община Свищов

2022-07-29 15:57:38

Р Е Ш Е Н И Е № 814 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2022 г., Прот. № 51 ОТНОСНО: Увеличаване капитала на търговско дружество „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, с ЕИК 205443197

2022-07-29 15:56:46

Р Е Ш Е Н И Е № 813 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2022 г., Прот. № 51 ОТНОСНО: Увеличаване капитала на търговско дружество „Център за управление на отпадъци“ ЕООД, с ЕИК 204704655

2022-07-29 15:55:54

Р Е Ш Е Н И Е № 812 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2022 г., Прот. № 51 ОТНОСНО: Отпускане на целева субсидия на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, град Свищов

2022-07-29 15:54:44

Р Е Ш Е Н И Е № 811 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2022 г., Прот. № 51 ОТНОСНО: Определяне на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане

2022-07-29 15:54:02

Р Е Ш Е Н И Е № 810 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2022 г., Прот. № 51 ОТНОСНО: Определяне състава на Одитния комитет на Община Свищов

2022-07-29 15:53:14

Р Е Ш Е Н И Е № 809 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2022 г., Прот. № 51 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов през 2022 година – създаване на нов обект

2022-07-29 15:51:58

Р Е Ш Е Н И Е № 808 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З. М. М.

2022-07-04 16:37:44

Р Е Ш Е Н И Е № 807 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Р. Й.

2022-07-04 16:36:54

Р Е Ш Е Н И Е № 806 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Н. А.

2022-07-04 16:35:58

Р Е Ш Е Н И Е № 805 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ж. М. С.

2022-07-04 16:34:58

Р Е Ш Е Н И Е № 804 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. В. А.

2022-07-04 16:33:47

Р Е Ш Е Н И Е № 803 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, кв. 154 по плана на гр. Свищов

2022-07-04 16:29:59

Р Е Ш Е Н И Е № 802 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на Газопроводно отклонение – директен присъединителен газопровод от АГРС „Свищов“ до площадката на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, извън урбанизираната територия на гр. Свищов

2022-07-04 16:28:47

Р Е Ш Е Н И Е № 801 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Даване на съгласие за издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост

2022-07-04 16:27:36

Р Е Ш Е Н И Е № 800 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 21/ 2016 г., сключен между Община Свищов и „ТЕА 96“ ЕООД, гр. Кнежа

2022-07-04 16:26:28

Р Е Ш Е Н И Е № 799 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем, без търг или конкурс, помещение, в общинска сграда на ул. “Т. Миланович” № 2, на сдружение “Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия” – гр. София

2022-07-04 16:25:09

Р Е Ш Е Н И Е № 798 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.56.57, с адрес: гр. Свищов, местност “Калището“

2022-07-04 16:23:53

Р Е Ш Е Н И Е № 797 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.414.102, с адрес: гр. Свищов, местност „Гаргалъка“

2022-07-04 16:21:11

Р Е Ш Е Н И Е № 796 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.414.101, с адрес: гр. Свищов, местност „Гаргалъка“

2022-07-04 16:19:36

Р Е Ш Е Н И Е № 795 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, правото на собственост върху застроен урегулиран поземлен имот УПИ IX-3241, кв. 109, отреден за жилищно строителство, без търг или конкурс

2022-07-04 16:17:34

Р Е Ш Е Н И Е № 794 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2022 година”

2022-07-04 16:15:54

Р Е Ш Е Н И Е № 793 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост

2022-07-04 16:14:34

Р Е Ш Е Н И Е № 792 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Даване на съгласие главният архитект на Община Свищов да издаде виза за проектиране на паркинг в урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 73 по плана на гр. Свищов

2022-07-04 16:13:14

Р Е Ш Е Н И Е № 791 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г., Годишен доклад за дейността през 2021 г., Доклад на независимия одитор на „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД, ЕИК 104509202 за 2021 г., разпределяне на печалбата, освобождаване на управителя от отговорност и избор на регистриран одитор за 2022 г.

2022-07-04 16:11:24

Р Е Ш Е Н И Е № 790 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г., Годишен доклад за дейността през 2021 г. на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД, ЕИК 204704655, разпределение на печалбата и освобождаване на управителя от отговорност

2022-07-04 16:09:33

Р Е Ш Е Н И Е № 789 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г. на „Дунавско дело“ ЕООД, ЕИК 104600901, разпределяне на печалбата и освобождаване на управителя от отговорност

2022-07-04 16:08:13

Р Е Ш Е Н И Е № 788 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г., Годишен доклад за дейността през 2021 г., Доклад на независимия одитор на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, ЕИК 205443197 за 2021 г., разпределяне на печалбата, освобождаване на Съвета на директорите от отговорност и избор на регистриран одитор за 2022 г.

2022-07-04 16:06:33

Р Е Ш Е Н И Е № 787 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г., Годишен доклад за дейността през 2021 г. на „Медико-техническа лаборатория - Свищов” ЕООД, ЕИК 104514085, разпределяне на печалбата и освобождаване на управителя от отговорност

2022-07-04 16:04:37

Р Е Ш Е Н И Е № 786 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов през 2022 година – създаване на нов обект

2022-07-04 16:03:20

Р Е Ш Е Н И Е № 785 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Приемане на Доклада за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2021 година

2022-07-04 15:55:48

Р Е Ш Е Н И Е № 784 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов

2022-07-04 15:54:04

Р Е Ш Е Н И Е № 783 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2022 г., Прот. № 49 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срок на Договор за наем на нежилищни общински помещения, сключен между Община Свищов и Рефет Юсеинов

2022-05-27 16:30:39

Р Е Ш Е Н И Е № 782 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2022 г., Прот. № 49 ОТНОСНО: Одобряване на художествен проект на паметник в с. Овча могила

2022-05-27 16:30:06

Р Е Ш Е Н И Е № 781 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2022 г., Прот. № 49 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Р. Г.

2022-05-27 16:29:35

Р Е Ш Е Н И Е № 780 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2022 г., Прот. № 49 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. М. Г.

2022-05-27 16:29:07

Р Е Ш Е Н И Е № 779 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2022 г., Прот. № 49 ОТНОСНО: Изменение на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приета с Решение № 489/27.05.2021 г. на Общински съвет – Свищов

2022-05-27 16:28:36

Р Е Ш Е Н И Е № 778 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2022 г., Прот. № 49 ОТНОСНО: Прехвърляне безвъзмездно в собственост на Община Свищов на имоти - частна държавна собственост с идентификатори 65766.508.48 и 65766.508.49

2022-05-27 16:28:03

Р Е Ш Е Н И Е № 777 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2022 г., Прот. № 49 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2022 година”

2022-05-27 16:26:26

Р Е Ш Е Н И Е № 776 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2022 г., Прот. № 49 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проект: „Реконструкция на довеждащ водопровод за село Овча могила – от шахта изпразнител 1 до водомерна шахта при НР „Овча могила” и от о.к. 229 до о.к. 72, с. Овча могила, община Свищов” за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

2022-05-27 16:25:42

Р Е Ш Е Н И Е № 775 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2022 г., Прот. № 49 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 285/15.10.2020 г., Прот. № 16 на Общински съвет – Свищов

2022-05-27 16:24:46

Р Е Ш Е Н И Е № 774 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2022 г., Прот. № 49 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2022-05-27 16:24:15

Р Е Ш Е Н И Е № 773 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2022 г., Прот. № 49 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2022-05-27 16:23:41

Р Е Ш Е Н И Е № 772 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2022 г., Прот. № 49 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов

2022-05-27 16:21:51

Р Е Ш Е Н И Е № 771 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2022 г., Прот. № 49 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов

2022-05-27 16:21:13

Р Е Ш Е Н И Е № 770 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2022 г., Прот. № 49 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 111 по действащия план на с. Ореш, общ. Свищов

2022-05-27 16:20:22

Р Е Ш Е Н И Е № 769 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2022 г., Прот. № 49 ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Свищов в областната комисия за изработване на областна аптечна карта

2022-05-27 16:19:17

Р Е Ш Е Н И Е № 768 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2022 г., Прот. № 49 ОТНОСНО: Приемане на Бизнес програми на общинските публични предприятия за периода 2022-2024 година

2022-05-27 16:17:30

Р Е Ш Е Н И Е № 767 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2022 г., Прот. № 49 ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга за резидентна грижа – Център за настаняване от семеен тип за стари хора (ЦНСТСХ) „Св. Иван Рилски” град Свищов

2022-05-27 16:16:42

Р Е Ш Е Н И Е № 766 от заседание на Общинския съвет, проведено на 11.05.2022 г., Прот. № 48 ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Свищов в областната комисия за изработване на областна здравна карта

2022-05-12 08:42:27

Р Е Ш Е Н И Е № 765 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ц. Т. К.

2022-05-05 14:37:38

Р Е Ш Е Н И Е № 764 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Н. В.

2022-05-05 14:37:09

Р Е Ш Е Н И Е № 763 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. К. К.

2022-05-05 14:36:37

Р Е Ш Е Н И Е № 762 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Н. Д.

2022-05-05 14:36:06

Р Е Ш Е Н И Е № 761 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Т. Д.

2022-05-05 14:35:38

Р Е Ш Е Н И Е № 760 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Х. Л. Х.

2022-05-05 14:35:04

Р Е Ш Е Н И Е № 759 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. М. К.

2022-05-05 14:34:34

Р Е Ш Е Н И Е № 758 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. И.

2022-05-05 10:27:50

Р Е Ш Е Н И Е № 757 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. С. Т.

2022-05-05 10:25:50

Р Е Ш Е Н И Е № 756 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО:Отпускане на еднократна парична помощ на П. Т. И.

2022-05-05 10:24:57

Р Е Ш Е Н И Е № 755 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. С. Й.

2022-05-05 10:23:24

Р Е Ш Е Н И Е № 754 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Е. А.

2022-05-05 10:22:30

Р Е Ш Е Н И Е № 753 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчети за изразходваните бюджетни средства за предходната 2021 година

2022-05-05 10:21:50

Р Е Ш Е Н И Е № 752 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин

2022-05-05 10:21:15

Р Е Ш Е Н И Е № 751 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин

2022-05-05 10:20:45

Р Е Ш Е Н И Е № 750 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд за обезщетяване, в изпълнение на Съдебно Решение за признато право на собственост

2022-05-05 10:19:19

Р Е Ш Е Н И Е № 749 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-727/07.07.2016 г., за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключен между Община Свищов и Росен Рачев

2022-05-05 10:18:32

Р Е Ш Е Н И Е № 748 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-826/18.08.2016 г., за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключен между Община Свищов и „Лато“ ООД

2022-05-05 10:17:50

Р Е Ш Е Н И Е № 747 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-754/18.07.2016 г., за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключен между Община Свищов и ППОК „Изгрев-93-Ганчо Ламбев“

2022-05-05 10:16:43

Р Е Ш Е Н И Е № 746 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-728/07.07.2016 г., за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключен между Община Свищов и Емил Иванов

2022-05-05 10:16:10

Р Е Ш Е Н И Е № 745 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-725/07.07.2016 г., за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключен между Община Свищов и Здравко Ганев

2022-05-05 10:15:33

Р Е Ш Е Н И Е № 744 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-746/12.07.2016 г., за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключен между Община Свищов и Христо Йорданов

2022-05-05 10:13:57

Р Е Ш Е Н И Е № 743 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договори за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключени между Община Свищов и „Агро – Бел 2001“ ЕООД

2022-05-05 10:13:25

Р Е Ш Е Н И Е № 742 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договори за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключени между Община Свищов и „Сортови семена – Вардим“ АД

2022-05-05 10:12:30

Р Е Ш Е Н И Е № 741 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-805/11.08.2016 г. за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключен между Община Свищов и „Съгласие-2004“ ЕООД

2022-05-05 10:11:57

Р Е Ш Е Н И Е № 740 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов

2022-05-05 10:11:28

Р Е Ш Е Н И Е № 739 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Определяне на начален размер на наемната цена или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2022/2023 година

2022-05-05 10:10:53

Р Е Ш Е Н И Е № 738 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Приемане на Програма за опазване на околната среда на територията на община Свищов за периода 2021-2028 г. и приложения към нея: - Програма за управление на отпадъците на община Свищов за периода 2021-2028 г.; - Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите в община Свищов 2021-2028 г.

2022-05-05 09:42:44

Р Е Ш Е Н И Е № 737 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Даване на съгласие Кметът на Община Свищов да разреши изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и одобри техническо задание за кв. 93а по плана на с. Ореш, публична общинска собственост

2022-05-05 09:08:30

Р Е Ш Е Н И Е № 736 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 65766.414.95 и 65766.414.96 по КККР на гр. Свищов

2022-05-05 09:07:58

Р Е Ш Е Н И Е № 735 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Свищов (ОУП) за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 65766.53.129 по КККР на гр. Свищов, едновременно с разрешение за изработване на подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 65766.53.129 по КККР на гр. Свищов

2022-05-05 09:07:22

Р Е Ш Е Н И Е № 734 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за разпределение на територията на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД

2022-05-05 09:06:41

Р Е Ш Е Н И Е № 733 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срок на договор, сключен между ОБЩИНА СВИЩОВ и „САС – СВИЩОВ“ ООД, гр. Свищов, за наем на общински терен, за поставяне на временно съоръжение по реда на чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, в УПИ I, кв. 105 по РП на гр. Свищов

2022-05-05 09:06:04

Р Е Ш Е Н И Е № 732 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2022-05-05 09:04:32

Р Е Ш Е Н И Е № 731 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов

2022-05-05 09:03:55

Р Е Ш Е Н И Е № 730 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, без търг или конкурс, правото на собственост върху застроен урегулиран поземлен имот УПИ VI-17, отреден за жилищно строителство, кв. 12, представляващ поземлен имот с идентификатор 67787.707.17, с адрес: с. Совата, ул. „Трета“ № 6

2022-05-05 08:53:20

Р Е Ш Е Н И Е № 729 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, без търг или конкурс, правото на собственост върху застроен урегулиран поземлен имот УПИ VIII-34, отреден за жилищно строителство, кв. 15, представляващ поземлен имот с идентификатор 67787.707.34 с адрес: с. Совата, ул. „Четвърта“ № 4

2022-05-05 08:52:38

Р Е Ш Е Н И Е № 728 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот УПИ VIII, кв. 39 по подробен устройствен план на с. Царевец

2022-05-05 08:52:07

Р Е Ш Е Н И Е № 727 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на идеални части, общинска собственост, представляващи 600/1800 ид. ч. от дворното място, в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-91, с адрес: с. Царевец, ул. „Шеста“ № 9

2022-05-05 08:51:38

Р Е Ш Е Н И Е № 726 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.51.54, с адрес: гр. Свищов, местност „Драчево бърдо 2“

2022-05-05 08:51:07

Р Е Ш Е Н И Е № 725 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.16.82, с адрес: гр. Свищов, местност „Шатрата 1“

2022-05-05 08:50:26

Р Е Ш Е Н И Е № 724 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.16.56, с адрес: гр. Свищов, местност „Шатрата 1“

2022-05-05 08:49:52

Р Е Ш Е Н И Е № 723 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.16.57, с адрес: гр. Свищов, местност „Шатрата 1“

2022-05-05 08:49:15

Р Е Ш Е Н И Е № 722 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.16.58, с адрес: гр. Свищов, местност „Шатрата 1“

2022-05-05 08:48:40

Р Е Ш Е Н И Е № 721 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.43.81, с адрес: гр. Свищов, местност „Павлолията“

2022-05-05 08:48:08

Р Е Ш Е Н И Е № 720 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.414.88, местност “Гаргалъка“

2022-05-05 08:47:34

Р Е Ш Е Н И Е № 719 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.414.87, местност “Гаргалъка“

2022-05-05 08:47:01

Р Е Ш Е Н И Е № 718 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.51.69, местност “Драчево бърдо 2“

2022-05-05 08:46:29

Р Е Ш Е Н И Е № 717 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.114, местност “Фара“

2022-05-05 08:45:46

Р Е Ш Е Н И Е № 716 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2022 година”

2022-05-05 08:45:11

Р Е Ш Е Н И Е № 715 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Изпълнение на чл. 97 от Закона за публичните финанси

2022-05-05 08:44:39

Р Е Ш Е Н И Е № 714 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Възлагане на услугата „Патронажна грижа + - Компонент 2“ като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по Проект BG05M9OP001-6.002-0083 „Патронажна грижа + в Община Свищов“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съгласно Допълнително споразумение № 01 към Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0083-С01/13.04.2021 г. по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2“

2022-05-05 08:44:03

Р Е Ш Е Н И Е № 713 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Одобряване на Доклад за последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Свищов за периода 2014-2020 г.

2022-05-05 08:43:41

Р Е Ш Е Н И Е № 712 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново

2022-05-05 08:42:51

Р Е Ш Е Н И Е № 711 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Провеждане на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново

2022-05-05 08:42:09

Р Е Ш Е Н И Е № 710 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Актуализиране на цените за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Свищов

2022-05-05 08:41:37

Р Е Ш Е Н И Е № 709 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 ОТНОСНО: Участие на Община Свищов в Шеста процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини

2022-05-05 08:40:37

Р Е Ш Е Н И Е № 708 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Промяна в състава на Постоянната комисия по “Приватизация и следприватизационен контрол“, избран с Решение № 5/12.11.2019 г., Прот. № 2 на Общински съвет – Свищов

2022-04-04 16:37:14

Р Е Ш Е Н И Е № 707 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 78121.122.19 по КК и КР на землището на с. Царевец, общ. Свищов

2022-04-04 16:36:06

Р Е Ш Е Н И Е № 706 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект “Обновяване на специализираното обзавеждане и оборудване в Дом за стари хора ”Мария Луиза” – град Свищов” за финансиране от Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика

2022-04-04 16:35:19

Р Е Ш Е Н И Е № 705 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от общинска администрация за периода 01.07.2021 – 31.12.2021 г.

2022-04-04 16:34:45

Р Е Ш Е Н И Е № 704 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Одобряване на Отчет за 2021 г. на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Свищов за периода 2015-2020 г. (Приета с Решение № 315/01.09.2016 г. на Общински съвет – Свищов), Отчет за 2021 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов и Допълнение към Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите Сероводород (H2S) и Серовъглерод (CS2). Период на действие – 2019 г. – 2023 г. (Решение № 96/27.02.2020 г. на Общински съвет – Свищов) и Отчет за 2021 г. на Програмата за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. на община Свищов (Приета с Решение № 276/30.06.2016 г. на Общински съвет – Свищов)

2022-04-04 16:34:14

Р Е Ш Е Н И Е № 703 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Изменения в Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Свищов, приета с Решение № 158/31.03.2016 г., Прот. № 16 на Общински съвет – Свищов

2022-04-04 16:33:39

Р Е Ш Е Н И Е № 702 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за вътрешния ред в сграда със социални жилища в община Свищов

2022-04-04 16:33:00

Р Е Ш Е Н И Е № 701 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.80, местност “Фара“

2022-04-04 16:31:59

Р Е Ш Е Н И Е № 700 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Обявяване на част от имот, публична общинска собственост в частна общинска собственост и управление на частна общинска собственост, с адрес на имота: гр. Свищов, ул. ”Д. Г. Анев” № 4

2022-04-04 16:31:29

Р Е Ш Е Н И Е № 699 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договор, сключен между Кметство Вардим и „АИППМП д-р Нина Стоянова” ЕООД за наем на имот частна общинска собственост – помещения за лекарска практика

2022-04-04 16:31:03

Р Е Ш Е Н И Е № 698 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, помещение, находящо се в общинска сграда на ул. “Т. Миланович” № 2 на сдружение “Клуб Естрада за поп и рок изпълнители - гр. Свищов”

2022-04-04 16:30:32

Р Е Ш Е Н И Е № 697 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на община Свищов да дава предварително съгласие и да провежда процедурите за учредяването на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за нуждите на физически и юридически лица през общински поземлени имоти, вкл. и земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), във връзка с чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ)

2022-04-04 16:30:06

Р Е Ш Е Н И Е № 696 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Даване на съгласие за изграждане на обособени и урегулирани паркоместа на ул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Иваница Данчев“ в гр. Свищов, върху терен (улично и тротоарно пространство – части от ПИ 65766.702.9640, ПИ 65766.702.9638 и ПИ 65766.702.202) – публична общинска собственост, непосредствено до построена сграда на ул. „Патриарх Евтимий“ 67А (УПИ VIII-4514 (ПИ 65766.702.9790)), кв. 205 по плана на гр. Свищов

2022-04-04 16:29:29

Р Е Ш Е Н И Е № 695 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) – за “ДСП “Булгарплод Република“, Западна индустриална зона (ЗИЗ) на гр. Свищов

2022-04-04 16:28:59

Р Е Ш Е Н И Е № 694 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) III – за „училище“ и (УПИ) IV, кв. 32 по действащия план на с. Овча могила

2022-04-04 16:28:30

Р Е Ш Е Н И Е № 693 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Изменение на организационната и управленска структура на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД (ЕИК 204704655)

2022-04-04 16:28:00

Р Е Ш Е Н И Е № 692 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново

2022-04-04 16:27:26

Р Е Ш Е Н И Е № 691 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Изразяване на становище по коригиран бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново, като ВиК оператор за периода 2022-2026 г.

2022-04-04 16:26:57

Р Е Ш Е Н И Е № 690 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Определяне размера на основни месечни заплати на кметовете в Община Свищов

2022-04-04 16:26:27

Р Е Ш Е Н И Е № 689 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Одобряване на Прогнози за периода 2023-2025 година

2022-04-04 16:25:57

Р Е Ш Е Н И Е № 688 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2022 година

2022-04-04 16:25:20

Р Е Ш Е Н И Е № 687 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за приватизация в Община Свищов през 2022 година

2022-04-04 16:24:45

Р Е Ш Е Н И Е № 686 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2022 година

2022-04-04 16:23:06

Р Е Ш Е Н И Е № 685 от заседание на Общинския съвет, проведено на 09.03.2022 г., Прот. № 45 ОТНОСНО: Приемане на промяна в графика за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2022 година, приет с Решение № 662/23.12.2021 г., Прот. № 42 на Общински съвет – Свищов

2022-03-10 09:44:12

Р Е Ш Е Н И Е № 684 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2022 г., Прот. № 44 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Нови подходи към зелено бъдеще“/„New pathways to greener future“ по програма: LIFE CLEAN ENERGY TRANSITION - EUROPEAN CITY FACILITY LIFE-2021-CET-EUCF – Преход към зелена и чиста енергия – Европейски механизъм LIFE-2021-CET-EUCF

2022-02-28 14:19:30

Р Е Ш Е Н И Е № 683 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2022 г., Прот. № 44 ОТНОСНО: Приемане на годишен план за паша в землищата на Община Свищов за стопанската 2022-2023 година

2022-02-28 14:18:39

Р Е Ш Е Н И Е № 682 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2022 г., Прот. № 44 ОТНОСНО: Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Свищов за стопанската 2022-2023 г.

2022-02-28 14:17:40

Р Е Ш Е Н И Е № 681 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2022 г., Прот. № 44 ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов

2022-02-28 14:16:42

Р Е Ш Е Н И Е № 680 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2022 г., Прот. № 44 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срок на договор, сключен между Община Свищов и „МТ РИЪЛ ПРОПЪРТИС“ АД, гр. София, за наем на общински терен, за поставяне на временно съоръжение, в УПИ XVІ-4107, кв. 16 по РП на гр. Свищов

2022-02-28 14:15:04

Р Е Ш Е Н И Е № 679 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2022 г., Прот. № 44 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срок на договор, сключен между Община Свищов и „МТ РИЪЛ ПРОПЪРТИС“ АД, гр. София за наем на общински терен, за поставяне на временно съоръжение, в УПИ VIІ-3499, кв. 168 по РП на гр. Свищов

2022-02-28 14:13:38

Р Е Ш Е Н И Е № 678 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2022 г., Прот. № 44 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс част от имот, публична общинска собственост, в землището на с. Вардим на „ЦЕТИН България“ ЕАД

2022-02-28 14:12:32

Р Е Ш Е Н И Е № 677 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2022 г., Прот. № 44 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс част от имот, публична общинска собственост, в землището на с. Царевец на „ЦЕТИН България“ ЕАД

2022-02-28 14:10:08

Р Е Ш Е Н И Е № 676 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2022 г., Прот. № 44 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 461, кв. 13 по действащия план на с. Ореш

2022-02-28 14:08:55

Р Е Ш Е Н И Е № 675 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2022 г., Прот. № 44 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект “Модернизация на кухненско оборудване на Домашен социален патронаж – гр. Свищов“ за финансиране от Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика

2022-02-28 14:06:56

Р Е Ш Е Н И Е № 674 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2022 г., Прот. № 44 ОТНОСНО: Одобряване на декларации за намаляване размера на дължимата такса битови отпадъци за 2022 година, съгласно чл. 21, ал. 5 и във връзка с чл. 20, ал. 5 и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2022-02-28 14:05:59

Дневен ред и доклади с проекти за решения, които ще се разглеждат на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 24.02.2022 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM

2022-02-18 16:06:23

Р Е Ш Е Н И Е № 673 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.01.2022 г., Прот. № 43 ОТНОСНО: Одобряване на годишен план на Община Свищов за 2022 г. за ползване на дървесина в горските територии, собственост на Община Свищов

2022-01-31 10:17:12

Р Е Ш Е Н И Е № 672 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.01.2022 г., Прот. № 43 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост в полза на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД (ЕИК: 104509202)

2022-01-31 10:16:08

Р Е Ш Е Н И Е № 671 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.01.2022 г., Прот. № 43 ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на части от недвижими имоти, публична общинска собственост, находящи се в гр. Свищов

2022-01-31 10:15:31

Р Е Ш Е Н И Е № 670 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.01.2022 г., Прот. № 43 ОТНОСНО: Даване съгласие за удължаване срок на договор, сключен между Община Свищов и „Разпространение на печата“ АД, гр. София, за наем на имот, частна общинска собственост – павилион, находящ се на ул. “Цар Освободител” № 4, гр. Свищов

2022-01-31 10:14:47

Р Е Ш Е Н И Е № 669 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.01.2022 г., Прот. № 43 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XLIХ – 2470 и (УПИ) XLVIII - 2469, кв. 28 по плана на гр. Свищов

2022-01-31 10:13:56

Р Е Ш Е Н И Е № 668 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.01.2022 г., Прот. № 43 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I – 278 и (УПИ) II – 277, кв. 36 по действащия план на с. Ореш

2022-01-31 10:13:10

Р Е Ш Е Н И Е № 667 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.01.2022 г., Прот. № 43 ОТНОСНО: Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Свищов

2022-01-31 10:12:30

Р Е Ш Е Н И Е № 666 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.01.2022 г., Прот. № 43 ОТНОСНО: Приемане на изменение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Чистота – Свищов” – град Свищов, приет с Решение № 297/31.07.2008 г., Протокол № 19 на Общински съвет – Свищов

2022-01-31 10:11:34

Р Е Ш Е Н И Е № 665 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.01.2022 г., Прот. № 43 ОТНОСНО: Бюджетните разплащания на Община Свищов през 2022 година до приемане на бюджета на Община Свищов за 2022 година

2022-01-31 10:09:56

Дневен ред и доклади с проекти за решения, които ще се разглеждат на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 27.01.2022 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM

2022-01-24 14:55:53