Р Е Ш Е Н И Е №49 от заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2023 г., Прот. №5 ОТНОСНО: Разпореждане със самостоятелен обект с идентификатор 65766.702.334.1.3, намиращ се в сградата на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ с адрес гр. Свищов, ул. „Петър Ангелов“ № 18, ет. 1

2023-12-29 09:20:57

Р Е Ш Е Н И Е №48 от заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2023 г., Прот. №5 ОТНОСНО: Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2023/2024 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, собственост на Община Свищов, в землището на с. Вардим

2023-12-28 15:46:22

Р Е Ш Е Н И Е №47 от заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2023 г., Прот. №5 ОТНОСНО: Покана за партньорство по Операция „ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ – компонент 1, процедура BG05SFPR002-2.006 за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „Приемна грижа“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

2023-12-28 15:45:31

Р Е Ш Е Н И Е №46 от заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2023 г., Прот. №5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ю. М. М.

2023-12-28 15:44:34

Р Е Ш Е Н И Е №45 от заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2023 г., Прот. №5 ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Свищов през 2024 година

2023-12-28 15:43:48

Р Е Ш Е Н И Е №44 от заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2023 г., Прот. №5 ОТНОСНО: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в община Свищов за 2024 година

2023-12-28 15:43:04

Р Е Ш Е Н И Е №43 от заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2023 г., Прот. №5 ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар с културните събития на Община Свищов за 2024 година

2023-12-28 15:40:26

Р Е Ш Е Н И Е №42 от заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2023 г., Прот. №5 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) – „за училище“, кв. 32 - 33 по действащия план на с. Козловец, общ. Свищов

2023-12-28 15:33:24

Р Е Ш Е Н И Е №41 от заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2023 г., Прот. №5 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.15.168, с адрес: гр. Свищов, местност „Лозарски кладенец“

2023-12-28 15:32:18

Р Е Ш Е Н И Е №40 от заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2023 г., Прот. №5 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.15.226, с адрес: гр. Свищов, местност „Лозарски кладенец“

2023-12-28 15:31:05

Р Е Ш Е Н И Е №39 от заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2023 г., Прот. №5 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.13.85, с адрес: гр. Свищов, местност “Пирамидата”

2023-12-28 15:29:46

Р Е Ш Е Н И Е №38 от заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2023 г., Прот. №5 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2023 година“

2023-12-28 15:26:44

Р Е Ш Е Н И Е №37 от заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2023 г., Прот. №5 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2023-12-28 15:26:02

Р Е Ш Е Н И Е №36 от заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2023 г., Прот. №5 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение №73/28.01.2016 г., Прот. №9 на Общински съвет – Свищов

2023-12-28 15:22:17

Р Е Ш Е Н И Е №35 от заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2023 г., Прот. №5 ОТНОСНО: Приемане и предаване на подменените и новоизградените публични активи/обекти от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ЙОВКОВЦИ“ ООД – Велико Търново през 2023 г. на територията на ОБЩИНА СВИЩОВ, като част от одобрената подробна инвестиционна програма и във връзка с изпълнението на ангажимент за минимално ниво на инвестициите

2023-12-28 15:21:14

Р Е Ш Е Н И Е №34 от заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2023 г., Прот. №5 ОТНОСНО: Определяне на Градска библиотека – Свищов като второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Община Свищов

2023-12-28 15:20:24

Р Е Ш Е Н И Е №33 от заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2023 г., Прот. №5 ОТНОСНО: Определяне на представители на Община Свищов в Общото събрание на Асоциация на дунавските общини “Дунав”

2023-12-28 15:19:39

Р Е Ш Е Н И Е №32 от заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2023 г., Прот. №5 ОТНОСНО: Утвърждаване кметски наместник на територията на община Свищов за с. Деляновци

2023-12-28 15:18:51

Р Е Ш Е Н И Е №31 от заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2023 г., Прот. №5 ОТНОСНО: Одобряване обща численост и структура на общинската администрация при Община Свищов, считано от 01.02.2024 година

2023-12-28 15:17:23

Р Е Ш Е Н И Е №30 от заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2023 г., Прот. №5 ОТНОСНО: Бюджетните разплащания на Община Свищов през 2024 година до приемане на бюджета на Община Свищов за 2024 година

2023-12-28 15:14:49

Р Е Ш Е Н И Е №29 от заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2023 г., Прот. №5 ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2024 година

2023-12-28 15:13:04

Р Е Ш Е Н И Е №28 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2023 г., Прот. №4 ОТНОСНО: Определяне на „Автогара Свищов 2“ като начална, междинна и крайна спирка по маршрута на автобусните линии от републиканската, междуобластната, областната и общинската транспортни схеми, имащи спирка в гр. Свищов

2023-12-05 09:22:27

Р Е Ш Е Н И Е №27 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2023 г., Прот. №4 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. М. М.

2023-12-05 09:21:50

Р Е Ш Е Н И Е №26 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2023 г., Прот. №4 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. А. А.

2023-12-05 09:21:10

Р Е Ш Е Н И Е №25 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2023 г., Прот. №4 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Людмилова

2023-12-05 09:20:14

Р Е Ш Е Н И Е №24 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2023 г., Прот. №4 ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за избор на управител на „Център за управление на отпадъци” ЕООД, ЕИК 204704655

2023-12-05 09:19:21

Р Е Ш Е Н И Е №23 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2023 г., Прот. №4 ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за избор на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД, ЕИК 104509202

2023-12-05 09:13:59

Р Е Ш Е Н И Е №22 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2023 г., Прот. №4 ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за избор на управител на „Дунавско дело” ЕООД, ЕИК 104600901

2023-12-05 09:08:07

Р Е Ш Е Н И Е №21 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2023 г., Прот. №4 ОТНОСНО: Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2023/2024 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, собственост на Община Свищов

2023-12-05 08:55:57

Р Е Ш Е Н И Е №20 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2023 г., Прот. №4 ОТНОСНО: Предоставяне на помещение за обезпечаване дейността на офис на РЗИ – В. Търново в гр. Свищов

2023-12-05 08:54:10

Р Е Ш Е Н И Е №19 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2023 г., Прот. №4 ОТНОСНО: Предоставяне на помещение за обезпечаване дейността на офис на РЗОК – В. Търново в гр. Свищов

2023-12-05 08:53:31

Р Е Ш Е Н И Е №18 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2023 г., Прот. №4 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор №02/02.01.2017 г. за наем на част от имот публична общинска собственост, сключен между Община Свищов и СПОРТЕН КЛУБ ПО ДЖУДО И САМБО „ДЖУДОСПОРТ“

2023-12-05 08:52:51

Р Е Ш Е Н И Е №17 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2023 г., Прот. №4 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем, без търг или конкурс, помещение в общинска сграда на ул. ”Т. Миланович” № 2 на сдружение „Детско-юношески танцов ансамбъл „Огнени ритми“ – гр. Свищов

2023-12-05 08:51:57

Р Е Ш Е Н И Е №16 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2023 г., Прот. №4 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор №1/01.12. 2017 г., сключен между Кметство Вардим и „ФИТНЕС ГРУП“ ЕООД за наем на имот, частна общинска собственост

2023-12-05 08:50:42

Р Е Ш Е Н И Е №15 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2023 г., Прот. №4 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) VII и (УПИ) IV, кв. 43 по действащия план на с. Вардим

2023-12-05 08:49:30

Р Е Ш Е Н И Е №14 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2023 г., Прот. №4 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) за площадно пространство, затворено с ОК144 – ОК146 – ОК148 – ОК149 – ОК150а – ОК150 по действащия план на с. Вардим, общ. Свищов и План – схеми в част „Електро“ и „В и К“

2023-12-05 08:48:17

Р Е Ш Е Н И Е №13 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2023 г., Прот. №4 ОТНОСНО: Даване съгласие Председателят на Общински съвет – Свищов да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България

2023-12-05 08:44:51

Р Е Ш Е Н И Е №12 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2023 г., Прот. №4 ОТНОСНО: Избор на ръководства на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов

2023-12-05 08:25:18

Р Е Ш Е Н И Е №11 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2023 г., Прот. №4 ОТНОСНО: Избор на състав на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов

2023-12-05 08:24:52

Р Е Ш Е Н И Е №10 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2023 г., Прот. №4 ОТНОСНО: Определяне числеността на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов

2023-12-05 08:24:23

Р Е Ш Е Н И Е №9 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2023 г., Прот. №4 ОТНОСНО: Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Свищов

2023-12-05 08:23:28

Р Е Ш Е Н И Е №8 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.11.2023 г., Прот. №3 ОТНОСНО: Приемане на промени в Решение №334/27.01.2005 г., Прот. №29 на Общински съвет – Свищов

2023-11-17 16:42:38

Р Е Ш Е Н И Е №7 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.11.2023 г., Прот. №3 ОТНОСНО Определяне на представител от състава на Общински съвет – Свищов в Областен съвет за развитие на област Велико Търново

2023-11-17 16:41:12

Р Е Ш Е Н И Е №6 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.11.2023 г., Прот. №3 ОТНОСНО: Определяне на делегат от състава на Общински съвет – Свищов в Общото събрание на Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

2023-11-17 16:40:02

Р Е Ш Е Н И Е №5 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.11.2023 г., Прот. №3 ОТНОСНО: Увеличаване капитала на търговско дружество „ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – СВИЩОВ“ ЕООД, с ЕИК 207411593

2023-11-17 16:38:38

Р Е Ш Е Н И Е №4 от заседание на Общинския съвет, проведено на 09.11.2023 г., Прот. №2 ОТНОСНО: Определяне размера на основни месечни заплати на кметовете в с. Александрово, с. Совата и с. Червена в Община Свищов

2023-11-10 10:40:45

Р Е Ш Е Н И Е №3 от заседание на Общинския съвет, проведено на 09.11.2023 г., Прот. №2 ОТНОСНО: Даване на съгласие „ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – СВИЩОВ“ ЕООД, с ЕИК 207411593 да кандидатства с предложение за изпълнение на инвестиции “Изграждане на “Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ за финансиране по процедура BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“, от Националния план за възстановяване и устойчивост

2023-11-10 10:39:07

Р Е Ш Е Н И Е №2 от заседание на Общинския съвет, проведено на 06.11.2023 г., Прот. №1 ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Свищов

2023-11-07 15:48:44

Р Е Ш Е Н И Е №1 от заседание на Общинския съвет, проведено на 06.11.2023 г., Прот. №1 ОТНОСНО: Създаване на временна комисия по избор на Председател на Общински съвет – Свищов

2023-11-07 15:47:26

Р Е Ш Е Н И Е № 1180 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.10.2023 г., Прот. №82 ОТНОСНО: Удължаване срока за предявяване за плащане на Запис на заповед по Договор за безвъзмездна финансова помощ №Д-33-48/21.10.2021 г. (програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, проект „Променяме се с климата“) с бенефициент Средно училище „Цветан Радославов“ – гр. Свищов

2023-10-19 14:51:21

Р Е Ш Е Н И Е № 1179 от заседание на Общинския съвет, проведено на 13.10.2023 г., Прот. №81 ОТНОСНО: Предоставяне на помещения за обезпечаване дейността на Филиал за спешна медицинска помощ – Свищов

2023-10-13 15:23:11

Р Е Ш Е Н И Е № 1178 от заседание на Общинския съвет, проведено на 06.10.2023 г., Прот. №80 ОТНОСНО: Създаване на социална услуга за резидентна грижа – Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания (ЦНСТПЛФУ) „Св. Иван Рилски” град Свищов

2023-10-06 15:09:03

Р Е Ш Е Н И Е № 1177 от заседание на Общинския съвет, проведено на 06.10.2023 г., Прот. №80 ОТНОСНО: Прекратяване на социална услуга за резидентна грижа – Център за настаняване от семеен тип за стари хора (ЦНСТСХ) „Св. Иван Рилски”, град Свищов

2023-10-06 15:08:10

Р Е Ш Е Н И Е № 1176 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2023 г., Прот. №79 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. М. Г.

2023-09-29 16:49:45

Р Е Ш Е Н И Е № 1175 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2023 г., Прот. №79 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Г. Л.

2023-09-29 16:49:05

Р Е Ш Е Н И Е № 1174 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2023 г., Прот. №79 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. А. М.

2023-09-29 16:47:52

Р Е Ш Е Н И Е № 1173 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2023 г., Прот. №79 ОТНОСНО: Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива (2023 г. - 2025 г.) на Община Свищов

2023-09-29 16:46:37

Р Е Ш Е Н И Е № 1172 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2023 г., Прот. №79 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор №24/28.10.2016 г., сключен между Община Свищов и СПОРТЕН КАРАТЕ КЛУБ „АКАДЕМИК“ за наем на част от имот публична общинска собственост

2023-09-29 16:29:08

Р Е Ш Е Н И Е № 1171 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2023 г., Прот. №79 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2023 година“, приета с Решение №973/30.03.2023 г., Протокол №67 на Общински съвет – Свищов и придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имот – държавна собственост в полза на Община Свищов

2023-09-29 16:28:31

Р Е Ш Е Н И Е № 1170 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2023 г., Прот. №79 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 65766.702.29, с адрес гр. Свищов, ул. “Седемнадесета“ без търг или конкурс, на Соня Георгиева, собственик на сграда

2023-09-29 16:26:01

Р Е Ш Е Н И Е № 1169 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2023 г., Прот. №79 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.56.59, с адрес: гр. Свищов, местност „Калището“

2023-09-29 16:25:08

Р Е Ш Е Н И Е № 1168 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2023 г., Прот. №79 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2023 година”

2023-09-29 16:24:31

Р Е Ш Е Н И Е № 1167 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2023 г., Прот. №79 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) в поземлен имот (ПИ) 80457.113.3 по КК и КР на землището на с. Червена, общ. Свищов

2023-09-29 16:22:09

Р Е Ш Е Н И Е № 1166 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2023 г., Прот. №79 ОТНОСНО: Одобряване на схема за поставяне на преместваем обект за обслужващи дейности – съхранение за инвентар по чл. 56 от ЗУТ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65766.702.31 по КККР на гр. Свищов, съгласно чл. 56, ал. 8 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

2023-09-29 16:21:21

Р Е Ш Е Н И Е № 1165 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2023 г., Прот. №79 ОТНОСНО: Одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за квартали с номера: 238, 239, 240, 241, 242, 243 и 244 от действащия регулационен план на гр. Свищов, касаещи територията на „Дунавски индустриален технологичен парк - Свищов“ ЕАД

2023-09-29 16:20:43

Р Е Ш Е Н И Е № 1164 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2023 г., Прот. №79 ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Доставка на електромобил за нуждите на Общинска администрация – Свищов“ към Националният доверителен екофонд по Инвестиционната програма за климата (ИПК) за насърчаване използването на електрически превозни средства

2023-09-29 16:20:08

Р Е Ш Е Н И Е № 1163 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2023 г., Прот. №79 ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността управител на „Дунавско дело“ ЕООД, ЕИК 104600901

2023-09-29 16:19:07

Р Е Ш Е Н И Е № 1162 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2023 г., Прот. №79 ОТНОСНО: Приемане на Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2022 година

2023-09-29 16:17:45

Р Е Ш Е Н И Е № 1161 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2023 г., Прот. №79 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от общинска администрация за периода 01.01.2023 – 30.06.2023 г.

2023-09-29 16:12:39

Р Е Ш Е Н И Е № 1160 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2023 г., Прот. №79 ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство до встъпване в длъжност на новоизбрания кмет в кметствата на община Свищов след провеждане на местните избори през октомври 2023 година

2023-09-29 16:00:20

Р Е Ш Е Н И Е № 1159 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2023 г., Прот. №79 ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Свищов до полагане на клетва от новоизбрания кмет на община Свищов след провеждане на местните избори през октомври 2023 година

2023-09-29 15:56:35

Р Е Ш Е Н И Е № 1158 от заседание на Общинския съвет, проведено на 13.09.2023 г., Прот. №78 ОТНОСНО: Предоставяне на финансови средства на Сдружение „Местна инициативна група „Ценово-Свищов““ (ЕИК 177024883)

2023-09-13 13:19:32

Р Е Ш Е Н И Е № 1157 от заседание на Общинския съвет, проведено на 13.09.2023 г., Прот. №78 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 1151/31.08.2023 г., Прот. №76 на Общински съвет – Свищов

2023-09-13 13:18:59

Р Е Ш Е Н И Е № 1156 от заседание на Общинския съвет, проведено на 13.09.2023 г., Прот. №78 ОТНОСНО: Одобряване на актуализирани прогнози за периода 2024-2026 година

2023-09-13 13:17:52

Р Е Ш Е Н И Е № 1155 от заседание на Общинския съвет, проведено на 04.09.2023 г., Прот. №77 ОТНОСНО: Одобряване на предложенията на директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки с по-малък брой ученици от допустимия съгласно чл. 65, ал. 5; чл. 68, ал. 2 и ал. 8; чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2023/2024 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност

2023-09-04 16:38:42

Р Е Ш Е Н И Е № 1154 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Одобряване на Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2022 г.

2023-09-04 16:38:09

Р Е Ш Е Н И Е № 1153 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура – трасе на ел. кабел 20 kV от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65766.303.234 до СРС №1 на ВЕЛ “Совата“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65766.612.27 по КК и КР на землището на гр. Свищов

2023-09-04 16:37:42

Р Е Ш Е Н И Е № 1152 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Даване на съгласие за: 1. Формиране на групи в детски градини с недостатъчен брой деца за формиране на група по Приложение 7 на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование с минимум 6 деца, когато групата е единствена за населеното място, дейност „Детски градини“, за учебната 2023/2024 година и 2. Формиране на подготвителна група в училище с недостатъчен брой деца за формиране на група по Приложение 7 на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, дейност „Подготвителни групи в училище“, за учебната 2023/2024 година

2023-09-04 16:37:12

Р Е Ш Е Н И Е № 1151 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Предоставяне на временна финансова помощ на МИГ Свищов Ценово

2023-09-04 16:36:41

Р Е Ш Е Н И Е № 1150 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново

2023-09-04 16:36:15

Р Е Ш Е Н И Е № 1149 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. А. И.

2023-09-04 16:35:40

Р Е Ш Е Н И Е № 1148 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. П. Д.

2023-09-04 16:35:14

Р Е Ш Е Н И Е № 1147 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Р. М.

2023-09-04 16:34:47

Р Е Ш Е Н И Е № 1146 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Прекратяване процедурата по изготвяне на предложения за съдебни заседатели с мандат 2024 г. – 2028 г. за Окръжен съд гр. Велико Търново

2023-09-04 16:34:19

Р Е Ш Е Н И Е № 1145 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа на децата и учениците в община Свищов

2023-09-04 16:33:51

Р Е Ш Е Н И Е № 1144 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Определяне на СУ „Цветан Радославов“, град Свищов за училище- преимуществен ползвател на моторно превозно средство, марка „Isuzu“, предоставено на Община Свищов със Заповед №РД 11-13/27.07.2023 г. на Министъра на образованието и науката и Договор №Д01-201/10.08.2023 г., сключен между Община Свищов и Министерство на образованието и науката

2023-09-04 16:33:25

Р Е Ш Е Н И Е № 1143 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2023-09-04 16:32:57

Р Е Ш Е Н И Е № 1142 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение №73/28.01.2016 г., Прот. №9 на Общински съвет – Свищов

2023-09-04 16:32:06

Р Е Ш Е Н И Е № 1141 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Определяне на обект: „Поземлен имот с идентификатор 49028.142.20, местност „Кантона“, публична общинска собственост, по кадастрална карта и кадастрални регистри на землище с. Морава, в обхвата на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Свищов за поземлен имот с идентификатор 49028.142.20 по КК и КР и Подробен устройствен план - План за застрояване и регулация на поземлен имот с идентификатор 49028.142.20 по КК и КР на землище с. Морава, общ. Свищов“ за обект от първостепенно общинско значение и изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделската земя (с идентификатор 49028.142.20) за неземеделски нужди

2023-09-04 16:31:34

Р Е Ш Е Н И Е № 1140 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Даване на съгласие за започване на процедура по предоставяне на част от имот (бивше училище), представляващ училищна сграда на закритото ОУ “Любен Каравелов“, с. Хаджидимитрово, разположена в УПИ I, кв. 44 по плана на село Хаджидимитрово, община Свищов на Народно читалище „Заря-1898“, с. Хаджидимитрово

2023-09-04 16:31:09

Р Е Ш Е Н И Е № 1139 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 78121.103.75, с адрес: с. Царевец

2023-09-04 16:30:12

Р Е Ш Е Н И Е № 1138 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, правото на собственост на застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXV, отреден за жилищно строителство, кв. 25, с адрес: с. Царевец, ул. “Първа” № 64, без търг или конкурс, на Анета Юнкер, собственик на сграда

2023-09-04 16:29:46

Р Е Ш Е Н И Е № 1137 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.53.121, с адрес: гр. Свищов, местност “Фара“

2023-09-04 16:29:21

Р Е Ш Е Н И Е № 1136 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.15.176, с адрес: гр. Свищов, местност “Лозарски кладенец“

2023-09-04 16:28:56

Р Е Ш Е Н И Е № 1135 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.15.217, с адрес: гр. Свищов, местност “Лозарски кладенец“

2023-09-04 16:28:29

Р Е Ш Е Н И Е № 1134 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.15.205, с адрес: гр. Свищов, местност „Лозарски кладенец“

2023-09-04 16:28:06

Р Е Ш Е Н И Е № 1133 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.51.6, с адрес: гр. Свищов, местност „Драчево бърдо 2“

2023-09-04 16:27:34

Р Е Ш Е Н И Е № 1132 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.43.70, с адрес: гр. Свищов, местност „Павлолията“

2023-09-04 16:27:07

Р Е Ш Е Н И Е № 1131 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.416.80, с адрес гр. Свищов, местност „Стъклен“

2023-09-04 16:26:35

Р Е Ш Е Н И Е № 1130 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.52.104, с адрес: гр. Свищов, местност „Драчево бърдо 1“

2023-09-04 16:26:05

Р Е Ш Е Н И Е № 1129 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.36.157, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“

2023-09-04 16:25:39

Р Е Ш Е Н И Е № 1128 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2023 година”

2023-09-04 16:24:48

Р Е Ш Е Н И Е № 1127 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на „А1 Тауърс България“ ЕООД, част от имот публична общинска собственост, в землището на с. Ореш, с цел разполагане на телекомуникационни инфраструктурни съоръжения и оборудване

2023-09-04 16:24:16

Р Е Ш Е Н И Е № 1126 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Свищов (ОУП) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65766.650.12 по КККР на гр. Свищов, едновременно с разрешение за изработване на подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 65766.650.12, местност „Стрелбището“, по КККР на землището на гр. Свищов

2023-09-04 16:23:41

Р Е Ш Е Н И Е № 1125 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за външно ел. захранване до площадката на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД

2023-09-04 16:23:16

Р Е Ш Е Н И Е № 1124 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) VII и (УПИ) IV, кв. 43 по действащия план на с. Вардим, общ. Свищов

2023-09-04 16:22:48

Р Е Ш Е Н И Е № 1123 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Одобряване на Проект за частично изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Свищов за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 49028.142.20, местност „Кантона“, по КК и КР на землището на с. Морава, общ. Свищов

2023-09-04 16:22:00

Р Е Ш Е Н И Е № 1122 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Кандидатстване по „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ 2021-2027 г. и създаване на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА в партньорство с община Ценово

2023-09-04 16:19:40

Р Е Ш Е Н И Е № 1121 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES II/ по Програма Interreg VI-A Румъния-България

2023-09-04 14:21:53

Р Е Ш Е Н И Е № 1120 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Развитие на Зеления Дунав“ /Green Danube Development/ по Програма Interreg VI-A Румъния-България

2023-09-04 14:20:59

Р Е Ш Е Н И Е № 1119 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Определяне размера на основни месечни заплати на кметовете в Община Свищов

2023-09-04 14:20:12

Р Е Ш Е Н И Е № 1118 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., Прот. №76 ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2023 година

2023-09-04 14:18:03

Р Е Ш Е Н И Е № 1117 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2023 г., Прот. №75 ОТНОСНО: Приемане на оценка за непарична вноска в капитала на “ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – СВИЩОВ“ ЕАД, с ЕИК 205443197

2023-07-28 15:51:45

Р Е Ш Е Н И Е № 1116 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2023 г., Прот. №75 ОТНОСНО: Възлагане управлението на “ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – СВИЩОВ“ ЕАД, ЕИК 205443197 след проведен конкурс

2023-07-28 15:51:13

Р Е Ш Е Н И Е № 1115 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2023 г., Прот. №75 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Д. П.

2023-07-28 15:50:36

Р Е Ш Е Н И Е № 1114 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2023 г., Прот. №75 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ч. Г. С.

2023-07-28 15:49:52

Р Е Ш Е Н И Е № 1113 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2023 г., Прот. №75 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Ц. Т.

2023-07-28 15:49:13

Р Е Ш Е Н И Е № 1112 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2023 г., Прот. №75 ОТНОСНО: Предложение за актуализиране на Списъка на средищните и защитените детски градини и училища за учебната 2023/2024 година

2023-07-28 15:48:37

Р Е Ш Е Н И Е № 1111 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2023 г., Прот. №75 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение №73/28.01.2016 г., Прот. №9 на Общински съвет – Свищов

2023-07-28 15:47:45

Р Е Ш Е Н И Е № 1110 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2023 г., Прот. №75 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.15.98, с адрес: гр. Свищов, местност „Лозарски кладенец“

2023-07-28 15:46:38

Р Е Ш Е Н И Е № 1109 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2023 г., Прот. №75 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.15.121, с адрес: гр. Свищов, местност „Лозарски кладенец“

2023-07-28 15:44:58

Р Е Ш Е Н И Е № 1108 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2023 г., Прот. №75 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.38.134, с адрес: гр. Свищов, местност „Манастирски трап“

2023-07-28 15:43:37

Р Е Ш Е Н И Е № 1107 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2023 г., Прот. №75 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.38.199, с адрес: гр. Свищов, местност „Манастирски трап“

2023-07-28 15:37:59

Р Е Ш Е Н И Е № 1106 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2023 г., Прот. №75 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.417.57, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“

2023-07-28 15:34:00

Р Е Ш Е Н И Е № 1105 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2023 г., Прот. №75 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.53.132, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“

2023-07-28 15:32:12

Р Е Ш Е Н И Е № 1104 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2023 г., Прот. №75 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.312.164, с адрес: гр. Свищов, местност “Стъклен”

2023-07-28 15:30:53

Р Е Ш Е Н И Е № 1103 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2023 г., Прот. №75 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2023 година”

2023-07-28 15:29:41

Р Е Ш Е Н И Е № 1102 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2023 г., Прот. №75 ОТНОСНО: Определяне на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане

2023-07-28 15:29:01

Р Е Ш Е Н И Е № 1101 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2023 г., Прот. №75 ОТНОСНО: Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на община Свищов за периода 01.01.2023 – 30.06.2023 година

2023-07-28 15:28:01

Р Е Ш Е Н И Е № 1100 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2023 г., Прот. №75 ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет за 2022 г. на „Медико-техническа лаборатория - Свищов” ЕООД, ЕИК 104514085 и разпределяне на печалбата

2023-07-28 15:27:03

Р Е Ш Е Н И Е № 1099 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2023 г., Прот. №75 ОТНОСНО: Увеличаване капитала на търговско дружество „ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – СВИЩОВ“ ЕООД, с ЕИК 207411593

2023-07-28 15:25:44

Р Е Ш Е Н И Е № 1098 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.07.2023 г., Прот. №74 ОТНОСНО: Провеждане на редовно Общо събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)

2023-07-10 11:25:15

Р Е Ш Е Н И Е № 1097 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2023 г., Прот. №73 ОТНОСНО: Удължаване срока за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Велико Търново, открита с Решение №1042/31.05.2023 г., Прот. №72 на Общински съвет – Свищов

2023-06-30 15:38:34

Р Е Ш Е Н И Е № 1096 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2023 г., Прот. №73 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за кабелна връзка за присъединяване на ФВЦ в поземлен имот с идентификатор (ПИ) 65766.923.17 по КК и КР на землището на гр. Свищов до съществуващ СРС 20кV №1 от ВЕЛ „Керамичен завод“ п/ст Свищов и кабелна връзка за присъединяване на ФВЦ в поземлен имот с идентификатор (ПИ) 65766.923.9 по КК и КР на землището на гр. Свищов до съществуващ СРС 20кV №1 от ВЕЛ „Българско Сливово“ п/ст Свищов

2023-06-30 15:37:47

Р Е Ш Е Н И Е № 1095 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2023 г., Прот. №73 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за изместване на част от електропроводно отклонение на ВЕЛ 20 кV „Карайсен“ за ТП2 „Горна Студена“, в поземлен имот (ПИ) 16393.143.52 по КК и КР на землището на с. Горна Студена, общ. Свищов

2023-06-30 15:37:04

Р Е Ш Е Н И Е № 1094 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2023 г., Прот. №73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. С. Н.

2023-06-30 15:36:25

Р Е Ш Е Н И Е № 1093 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2023 г., Прот. №73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. Б. К.

2023-06-30 15:35:46

Р Е Ш Е Н И Е № 1092 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2023 г., Прот. №73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Я. И. А.

2023-06-30 15:34:54

Р Е Ш Е Н И Е № 1091 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2023 г., Прот. №73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Р. Б.

2023-06-30 15:34:15

Р Е Ш Е Н И Е № 1090 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2023 г., Прот. №73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. К. А.

2023-06-30 15:33:37

Р Е Ш Е Н И Е № 1089 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2023 г., Прот. №73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Сдружение „Творецът“ – гр. Свищов (ЕИК 207059583)

2023-06-30 15:32:59

Р Е Ш Е Н И Е № 1088 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2023 г., Прот. №73 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот

2023-06-30 15:31:49

Р Е Ш Е Н И Е № 1087 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2023 г., Прот. №73 ОТНОСНО: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина на община Свищов за 2023 г. в горските територии, собственост на Община Свищов

2023-06-30 15:31:09

Р Е Ш Е Н И Е № 1086 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2023 г., Прот. №73 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.15.206, с адрес: гр. Свищов, местност „Лозарски кладенец“

2023-06-30 15:30:32

Р Е Ш Е Н И Е № 1085 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2023 г., Прот. №73 ОТНОСНО: Отмяна на Решение №1009/27.04.2023 г., Протокол №68 на Общински съвет – Свищов

2023-06-30 15:29:56

Р Е Ш Е Н И Е № 1084 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2023 г., Прот. №73 ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) – „за училище“, кв. 32 - 33 по действащия план на с. Козловец, общ. Свищов

2023-06-30 15:29:18

Р Е Ш Е Н И Е № 1083 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2023 г., Прот. №73 ОТНОСНО: Одобряване на Проект за частично изменение (ЧИ) на Общия устройствен план (ОУП) на Община Свищов за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65766.923.22 по КК и КР на гр. Свищов, с отреден УПИ VIII - за „озеленяване“, кв. 4 по действащия план на с. Совата

2023-06-30 15:28:38

Р Е Ш Е Н И Е № 1082 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2023 г., Прот. №73 ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за избор на управител на “ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – СВИЩОВ“ ЕООД, ЕИК 207411593

2023-06-30 15:28:03

Р Е Ш Е Н И Е № 1081 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2023 г., Прот. №73 ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишен доклад за дейността през 2022 г., Доклад на независимия одитор на „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД, ЕИК 104509202 за 2022 г., разпределяне на печалбата, освобождаване на управителя от отговорност и избор на регистриран одитор за 2023 г.

2023-06-30 15:26:08

Р Е Ш Е Н И Е № 1080 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2023 г., Прот. №73 ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишен доклад за дейността през 2022 г., Доклад на независимия одитор на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, ЕИК 205443197 за 2022 г., разпределяне на печалбата, освобождаване на Съвета на директорите от отговорност и избор на регистриран одитор за 2023 г.

2023-06-30 15:25:29

Р Е Ш Е Н И Е № 1079 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2023 г., Прот. №73 ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишен доклад за дейността през 2022 г. на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД, ЕИК 204704655, разпределение на печалбата и освобождаване на управителя от отговорност

2023-06-30 15:24:54

Р Е Ш Е Н И Е № 1078 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2023 г., Прот. №73 ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет за 2022 г. на „Дунавско дело“ ЕООД, ЕИК 104600901, разпределяне на печалбата и освобождаване на управителя от отговорност

2023-06-30 15:24:13

Р Е Ш Е Н И Е № 1077 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2023 г., Прот. №73 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов през 2023 година – създаване на нов обект

2023-06-30 15:22:13

Р Е Ш Е Н И Е № 1076 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2023 г., Прот. №73 ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища и детски градини” към Национален доверителен екофонд

2023-06-30 15:21:35

Р Е Ш Е Н И Е № 1075 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2023 г., Прот. №73 ОТНОСНО: Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на Община Свищов за периода 01.07.2022 – 31.12.2022 година

2023-06-30 15:21:01

Р Е Ш Е Н И Е № 1074 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2023 г., Прот. №73 ОТНОСНО: Приемане на Доклад относно изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2022 година

2023-06-30 15:20:02

Р Е Ш Е Н И Е № 1073 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за квартали с номера 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 от действащия регулационен план на гр. Свищов, касаещи територията на „Дунавски индустриален технологичен парк - Свищов“ ЕАД

2023-06-05 11:09:11

Р Е Ш Е Н И Е № 1072 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост: удължаване срока на договор, сключен между кметство Българско Сливово и ЕТ „ЕМИЛИ - ЛИЛИЯ ИВАНОВА“ за наем на имот, частна общинска собственост

2023-06-05 11:08:24

Р Е Ш Е Н И Е № 1071 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Изменение на Решение №1040/17.05.2023 г., Прот. №70 на Общински съвет – Свищов

2023-06-05 11:07:04

Р Е Ш Е Н И Е № 1070 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Изменение на Решение №887/25.11.2022 г., Прот. №57 на Общински съвет – Свищов

2023-06-05 11:05:59

Р Е Ш Е Н И Е № 1069 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Дарение на технически инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт за подобряване организацията на движение на улица „33-ти Свищовски полк“ гр. Свищов, в участъка от ОК 972 до ОК 1011“

2023-06-05 11:04:59

Р Е Ш Е Н И Е № 1068 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов през 2023 година – създаване на нов обект

2023-06-05 11:04:07

Р Е Ш Е Н И Е № 1067 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов през 2023 година – създаване на нов обект

2023-06-05 11:03:22

Р Е Ш Е Н И Е № 1066 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Удължаване срока за предявяване за плащане на Запис на заповед по Договор за безвъзмездна финансова помощ №Д-33-48/21.10.2021 г. (програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, проект „Променяме се с климата“) с бенефициент Средно училище „Цветан Радославов“ – гр. Свищов

2023-06-05 11:02:42

Р Е Ш Е Н И Е № 1065 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XIII - 2041 и (УПИ) V – 4122, кв. 52 по плана на гр. Свищов

2023-06-05 11:01:59

Р Е Ш Е Н И Е № 1064 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Т. З.

2023-06-05 11:00:39

Р Е Ш Е Н И Е № 1063 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Е. М.

2023-06-05 10:59:56

Р Е Ш Е Н И Е № 1062 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор №94-Д-274/13.02.2018 г. за наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, в землището на с. Българско Сливово, сключен между Община Свищов и ОППК „Зора-I“

2023-06-05 10:59:12

Р Е Ш Е Н И Е № 1061 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за избор на член на Съвета на директорите на “ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – СВИЩОВ“ ЕАД, ЕИК 205443197

2023-06-05 10:57:46

Р Е Ш Е Н И Е № 1060 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Отмяна на Решение №988/30.03.2023 г., Прот. №67 на Общински съвет – Свищов, разпореждане с имоти – частна общинска собственост (уреждане на регулационни отношения по реда на чл. 16, ал. 1 и чл. 199, ал. 1 от ЗУТ) и закупуване на части от имот с идентификатор 65766.704.179, собственост на „Благоустройство и комунално стопанство“ ЕАД, ЕИК 814205375

2023-06-05 10:56:49

Р Е Ш Е Н И Е № 1059 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Одобряване на Проект за обект: Частична актуализация на движението на територията на гр. Свищов, подобект: Обособяване на паркоместа на ул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Иваница Данчев“ за магазин „Витоша“, част: „Организация и безопасност на движението“

2023-06-05 10:55:48

Р Е Ш Е Н И Е № 1058 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на две помещения /стаи/, находящи се в помощна сграда на ОУ „Ф. Сакелариевич”, на Туристическо дружество „Алеко Константинов”, гр. Свищов

2023-06-05 10:54:51

Р Е Ш Е Н И Е № 1057 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор №1/2017 г., за наем на нежилищен имот, частна общинска собственост, сключен между Кметство Горна Студена и „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р МИЛЧО ДИМОВ – ТЕЛЕСФОР“ ЕООД

2023-06-05 10:53:52

Р Е Ш Е Н И Е № 1056 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2023-06-05 10:53:00

Р Е Ш Е Н И Е № 1055 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. №9 на Общински съвет – Свищов

2023-06-05 10:51:50

Р Е Ш Е Н И Е № 1054 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.702.1063, с адрес: гр. Свищов, ул. „Полк. Н. Иванов“ №58

2023-06-05 10:49:59

Р Е Ш Е Н И Е № 1053 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба правото на собственост върху поземлен имот, с идентификатор 65766.56.6, с адрес: гр. Свищов, местност „Калището“, без търг или конкурс, на Радина Георгиева, собственик на сграда

2023-06-05 10:24:23

Р Е Ш Е Н И Е № 1052 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част в поземлен имот, с идентификатор 65766.52.155, само 1161/2061 ид. ч. от земята, с адрес: гр. Свищов, местност „Драчево бърдо“ 52 № 155, местност „Драчево бърдо 1“

2023-06-05 10:22:54

Р Е Ш Е Н И Е № 1051 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, с адрес: с. Ореш, ул. “Бузлуджа” №2б

2023-06-05 10:21:26

Р Е Ш Е Н И Е № 1050 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, правото на собственост върху застроен урегулиран поземлен имот УПИ X-4293, кв. 188, с адрес: гр. Свищов, ул. “33-ти Свищовски полк” №29а, без търг или конкурс, на “НЕТ ЕКСПРЕС” ЕООД

2023-06-05 10:20:16

Р Е Ш Е Н И Е № 1049 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.15.216, с адрес: гр. Свищов, местност „Лозарски кладенец“

2023-06-05 10:19:13

Р Е Ш Е Н И Е № 1048 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.15.72, с адрес: гр. Свищов, местност „Лозарски кладенец“

2023-06-05 10:16:10

Р Е Ш Е Н И Е № 1047 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.15.71, с адрес: гр. Свищов, местност „Лозарски кладенец“

2023-06-05 10:14:54

Р Е Ш Е Н И Е № 1046 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.15.212, с адрес: гр. Свищов, местност „Лозарски кладенец“

2023-06-05 09:54:04

Р Е Ш Е Н И Е № 1045 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.53.110, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“

2023-06-05 09:51:58

Р Е Ш Е Н И Е № 1044 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Свищов през 2023 година”

2023-06-05 09:48:12

Р Е Ш Е Н И Е № 1043 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I - 48, (УПИ) II - 58 и (УПИ) III - 58, кв. 5 по плана на с. Вардим, общ. Свищов

2023-06-05 09:30:03

Р Е Ш Е Н И Е № 1042 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2023 г., Прот. №72 ОТНОСНО: Откриване на процедура по изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Велико Търново

2023-06-05 09:28:58

Р Е Ш Е Н И Е № 1041 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2023 г., Прот. №71 ОТНОСНО: Обявяване на обект от първостепенно общинско значение и актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Свищов през 2023 година“, приета с Решение №973/30.03.2023 г., Прот. №67 на Общински съвет – Свищов

2023-05-26 13:16:39

Р Е Ш Е Н И Е № 1040 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.05.2023 г., Прот. №70 ОТНОСНО: Учредяване на търговско дружество с ограничена отговорност „ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – СВИЩОВ“ ЕООД

2023-05-18 15:20:04

Р Е Ш Е Н И Е № 1039 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.05.2023 г., Прот. №70 ОТНОСНО: Увеличаване капитала на търговско дружество „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, с ЕИК 205443197

2023-05-18 15:19:14

Р Е Ш Е Н И Е № 1038 от заседание на Общинския съвет, проведено на 02.05.2023 г., Прот. № 69 ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне правото за управление на недвижим имот, държавна собственост в полза на Община Свищов

2023-05-03 10:36:38

Р Е Ш Е Н И Е № 1037 от заседание на Общинския съвет, проведено на 02.05.2023 г., Прот. № 69 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2023 година”

2023-05-03 10:34:36

Р Е Ш Е Н И Е № 1036 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Включване на недвижими имоти в капитала на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД чрез извършване на АПОРТНА ВНОСКА на части от имоти, с идентификатори 65766.702.9714, 65766.704.5, 65766.704.29 - улици, обявени за частна общинска собственост в обхвата на новообособени урегулирани имоти (УПИ) VIII, кв. 244, (УПИ) I, VII, VI, IV от кв. 242, (УПИ) II и VII от кв. 243, (УПИ) VI, кв. 240 по Подробен устройствен план за разпределение на територията на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, одобрен с Решение №899/25.11.2022 г., Протокол №57 на Общински съвет – Свищов

2023-05-03 10:32:31

Р Е Ш Е Н И Е № 1035 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Определяне на начален размер на наемната цена или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2023/2024 г.

2023-05-03 10:31:03

Р Е Ш Е Н И Е № 1034 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. М. М.

2023-05-03 10:30:19

Р Е Ш Е Н И Е № 1033 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Д. П.

2023-05-03 10:29:38

Р Е Ш Е Н И Е № 1032 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. М.

2023-05-03 10:28:53

Р Е Ш Е Н И Е № 1031 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. А. Д.

2023-05-03 10:27:24

Р Е Ш Е Н И Е № 1030 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. М. Д.

2023-05-03 10:26:42

Р Е Ш Е Н И Е № 1029 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. В. К.

2023-05-03 10:26:06

Р Е Ш Е Н И Е № 1028 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Х. М.

2023-05-03 10:24:00

Р Е Ш Е Н И Е № 1027 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. М. М.

2023-05-03 10:23:09

Р Е Ш Е Н И Е № 1026 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот

2023-05-03 10:13:06

Р Е Ш Е Н И Е № 1025 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Приемане на промяна в графика за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2023 година, приет с Решение №937/22.12.2022 г., Прот. №61 на Общински съвет – Свищов

2023-05-03 10:12:10

Р Е Ш Е Н И Е № 1024 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчети за изразходваните бюджетни средства за предходната 2022 година

2023-05-03 10:08:47

Р Е Ш Е Н И Е № 1023 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор №94-Д-846/04.10.2017 г. за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключен между Община Свищов и „Месокомбинат – Свищов“ ООД

2023-05-03 10:07:52

Р Е Ш Е Н И Е № 1022 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор №94–Д–638/07.07.2017 г. за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключен между Община Свищов и Илиана Ангелова

2023-05-03 10:05:44

Р Е Ш Е Н И Е № 1021 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор №94-Д-555/15.06.2017 г. за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключен между Община Свищов и “Биляна“ ООД

2023-05-03 10:04:16

Р Е Ш Е Н И Е № 1020 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор №94-Д-556/16.06.2017 г. за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключен между Община Свищов и Стефан Андреев

2023-05-03 10:03:36

Р Е Ш Е Н И Е № 1019 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договори за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключени между Община Свищов и ЕТ „Агро-Светлозар Дичевски“

2023-05-03 10:03:01

Р Е Ш Е Н И Е № 1018 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов

2023-05-03 10:02:08

Р Е Ш Е Н И Е № 1017 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Одобряване на Отчет за 2022 г. на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Свищов за периода 2021-2028 г. (Приета с Решение №738/28.04.2022 г. на Общински съвет – Свищов), Отчет за 2022 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов и Допълнение към Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите Сероводород (H2S) и Серовъглерод (CS2). Период на действие – 2019 г. – 2023 г. (Решение №96/27.02.2020 г. на Общински съвет – Свищов) и Отчет за 2022 г. на Програмата за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. на община Свищов (Приета с Решение №738/28.04.2022 г. на Общински съвет – Свищов)

2023-05-03 09:54:38

Р Е Ш Е Н И Е № 1016 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Учредяване на възмездно право на ползване, без търг или конкурс на част от имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Совата, на регионално управление „Северен Централен Регион“ на „Български пощи“ ЕАД

2023-05-03 09:53:21

Р Е Ш Е Н И Е № 1015 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в Парцел І, кв. 26 по ПУП на с. Александрово

2023-05-03 09:52:32

Р Е Ш Е Н И Е № 1014 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в Парцел V, кв. 27 по ПУП на с. Червена

2023-05-03 09:51:43

Р Е Ш Е Н И Е № 1013 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне за безвъзмездно ползване на нежилищен имот, частна общинска собственост на Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР – Регионална дирекция „Гранична полиция“ – гр. Русе

2023-05-03 09:50:45

Р Е Ш Е Н И Е № 1012 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Учредяване на възмездно право на ползване на имот, частна общинска собственост, без търг или конкурс на „А1 Тауърс България“ ЕООД

2023-05-03 09:49:53

Р Е Ш Е Н И Е № 1011 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот, с идентификатор 65766.15.221, с адрес: гр. Свищов, местност „Лозарски кладенец“

2023-05-03 09:49:09

Р Е Ш Е Н И Е № 1010 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот, с идентификатор 65766.414.17, с адрес: гр. Свищов, местност „Гаргалъка“

2023-05-03 09:45:48

Р Е Ш Е Н И Е № 1009 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот, с идентификатор 65766.15.206, с адрес: гр. Свищов, местност “Лозарски кладенец“

2023-05-03 09:43:40

Р Е Ш Е Н И Е № 1008 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот, с идентификатор 65766.16.81, с адрес: гр. Свищов, местност „Шатрата 1“

2023-05-03 09:40:59

Р Е Ш Е Н И Е № 1007 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване възмездно право на строеж, чрез публичен търг с тайно наддаване за строителство на гараж, върху имот, частна общинска собственост

2023-05-03 09:39:48

Р Е Ш Е Н И Е № 1006 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.702.30, с адрес: гр. Свищов, ул. “Седемнадесета“

2023-05-03 09:38:30

Р Е Ш Е Н И Е № 1005 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот, с идентификатор 65766.12.137, с адрес: гр. Свищов, местност “Пирамидата-Корея”

2023-05-03 09:34:21

Р Е Ш Е Н И Е № 1004 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот, с идентификатор 65766.15.219, с адрес: гр. Свищов, местност „Лозарски кладенец“

2023-05-03 09:32:09

Р Е Ш Е Н И Е № 1003 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба правото на собственост върху поземлен имот, с идентификатор 65766.15.163, с адрес: гр. Свищов, местност „Лозарски кладенец“ на Мария Ангелова, Татяна Илиева и Венцислав Тодоров, собственици на сграда

2023-05-03 09:28:45

Р Е Ш Е Н И Е № 1002 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот, с идентификатор 65766.54.29, с адрес: гр. Свищов, местност „Остри могили 1“

2023-05-03 09:26:26

Р Е Ш Е Н И Е № 1001 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот, с идентификатор 65766.312.136, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен 1“

2023-05-03 09:23:59

Р Е Ш Е Н И Е № 1000 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, правото на собственост върху поземлен имот, с идентификатор 65766.611.1030, с адрес: гр. Свищов, ул. “Д-р Димитър Хр. Павлович” №54-Б, без търг или конкурс, на Раим Абдулов и Мюмине Абдулова, собственици на сградите

2023-05-03 09:22:14

Р Е Ш Е Н И Е № 999 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, правото на собственост върху застроен урегулиран поземлен имот УПИ X-3242, с идентификатор 65766.702.3242, с адрес: ул. „Дядо Димитър Паничков“ №3, без търг или конкурс, на Сефяр Сефединов, собственик на сградите

2023-05-03 09:20:49

Р Е Ш Е Н И Е № 998 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2023 година”

2023-05-03 09:20:13

Р Е Ш Е Н И Е № 997 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 37784.94.1, местност „Лозенка трапа“, по КК и КР на землището на с. Козловец, общ. Свищов

2023-05-03 09:18:46

Р Е Ш Е Н И Е № 996 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за корекция на довеждащ водопровод (съоръжение за водовземане и доставяне на поливна вода до орехови градини) от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65766.303.57 до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65766.133.23 по КК и КР на гр. Свищов

2023-05-03 09:18:17

Р Е Ш Е Н И Е № 995 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново

2023-05-03 09:09:05

Р Е Ш Е Н И Е № 994 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2023 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2022 г. на План за интегрирано развитие на Община Свищов – 2021-2027 година

2023-05-03 09:01:36

Р Е Ш Е Н И Е № 993 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2023 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проектно предложение „Устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за култура на територията на община Свищов“ по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост

2023-04-07 15:15:47

Р Е Ш Е Н И Е № 992 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2023 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Е. А.

2023-04-07 15:15:04

Р Е Ш Е Н И Е № 991 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2023 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. А. С.

2023-04-07 15:14:27

Р Е Ш Е Н И Е № 990 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2023 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Одобряване на Предложение за планиране в община Свищов на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

2023-04-07 15:13:50

Р Е Ш Е Н И Е № 989 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2023 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за устройството и дейността на общинска художествена галерия „Николай Павлович“ гр. Свищов

2023-04-07 15:12:48

Р Е Ш Е Н И Е № 988 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2023 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Отчуждаване на части от имот с идентификатор 65766.704.179 (поземлени имоти с проектни идентификатори 65766.508.1115 и 65766.508.1116), собственост на “БКС“ ЕАД за улица с ОК2038-ОК2039-ОК2040-ОК2041-ОК2042-ОК2028-ОК2027-ОК2026 по Подробен устройствен план за разпределение на територията на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, одобрен с Решение № 899/25.11.2022 г., Протокол № 57 на Общински съвет – Свищов

2023-04-07 15:12:01

Р Е Ш Е Н И Е № 987 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2023 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Обявяване на части от имоти с идентификатори 65766.702.9714, 65766.704.5, 65766.704.29, публична общинска собственост - улици в частна общинска собственост в обхвата на новообособени урегулирани имоти (УПИ) VIII, кв. 244, (УПИ) I, VII, VI, IV от кв. 242, (УПИ) II и VII от кв. 243, (УПИ) VI от кв. 240 по Подробен устройствен план за разпределение на територията на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, одобрен с Решение № 899/25.11.2022 г., Протокол № 57 на Общински съвет – Свищов

2023-04-07 15:11:24

Р Е Ш Е Н И Е № 986 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2023 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Обявяване на част от имот с идентификатор 65766.704.217, частна общинска собственост в публична общинска собственост, попадаща в обхвата на новопроектирана улица с ОК2038-ОК2039-ОК2040-ОК-2041-ОК2042-ОК2028-ОК2027-ОК2026-ОК2025-ОК2024, по Подробен устройствен план за разпределение на територията на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, одобрен с Решение № 899/25.11.2022 г., Протокол № 57 на Общински съвет – Свищов

2023-04-07 15:10:07

Р Е Ш Е Н И Е № 985 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2023 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Обявяване на имот с идентификатор 65766.704.212, публична общинска собственост в частна общинска собственост по Подробен устройствен план за разпределение на територията на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, одобрен с Решение № 899/25.11.2022 г., Протокол № 57 на Общински съвет – Свищов

2023-04-07 15:09:36

Р Е Ш Е Н И Е № 984 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2023 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Приемане на Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Свищов в периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

2023-04-07 15:08:42

Р Е Ш Е Н И Е № 983 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2023 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 07/ 2017 г., сключен между Община Свищов и „Евтимов 1990“ ЕООД, гр. Свищов за наем на нежилищен имот, частна общинска собственост

2023-04-07 15:03:12

Р Е Ш Е Н И Е № 982 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2023 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 65766.414.5, 65766.414.6 и 65766.414.7, местност „Гаргалъка“, по КК и КР на землището на гр. Свищов

2023-04-07 15:02:35

Р Е Ш Е Н И Е № 981 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2023 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIV – 4204, кв. 65 по плана на гр. Свищов

2023-04-07 15:02:03

Р Е Ш Е Н И Е № 980 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2023 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) в поземлен имот (ПИ) 80457.113.3 по КК и КР на землището на с. Червена, общ. Свищов

2023-04-07 15:01:29

Р Е Ш Е Н И Е № 979 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2023 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за изместване на част от електропроводно отклонение на ВЕЛ 20 кV „Карайсен“ за ТП2 „Горна студена“, в поземлен имот (ПИ) 16393.143.52 по КК и КР на землището на с. Горна Студена, общ. Свищов

2023-04-07 15:00:55

Р Е Ш Е Н И Е № 978 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2023 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2023-04-07 15:00:20

Р Е Ш Е Н И Е № 977 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2023 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов

2023-04-07 14:59:47

Р Е Ш Е Н И Е № 976 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2023 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново

2023-04-07 14:59:07

Р Е Ш Е Н И Е № 975 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2023 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Приемане разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения до приемане бюджета на Община Свищов за 2023 година

2023-04-07 14:58:36

Р Е Ш Е Н И Е № 974 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2023 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за приватизация в Община Свищов през 2023 г.

2023-04-07 14:58:00

Р Е Ш Е Н И Е № 973 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2023 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2023 г.

2023-04-07 14:56:14

Р Е Ш Е Н И Е № 972 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2023 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Изменение на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приета с Решение № 489/27.05.2021 г. на Общински съвет – Свищов

2023-04-07 14:55:20

Р Е Ш Е Н И Е № 971 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2023 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Приемане на изменения в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свищов на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 98, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 10 от Постановление № 7 от 19.01.2023 г. на Министерски съвет, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК

2023-04-07 14:54:38

Р Е Ш Е Н И Е № 970 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.03.2023 г., Прот. № 66 ОТНОСНО: Одобряване на прогнози за периода 2024-2026 година

2023-03-28 10:33:08

Р Е Ш Е Н И Е № 969 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Възлагане управлението на “ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – СВИЩОВ“ ЕАД, ЕИК 205443197 след проведен конкурс

2023-02-24 16:51:36

Р Е Ш Е Н И Е № 968 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Н. А.

2023-02-24 16:50:47

Р Е Ш Е Н И Е № 967 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. И. А.

2023-02-24 16:49:46

Р Е Ш Е Н И Е № 966 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Приемане на Механизъм за разпределение на предвидената в ПМС № 11/25.01.2023 г. субсидия за междуселищен пътнически превоз между превозвачите, с които Община Свищов има сключени договори за извършване превоз на пътници, по утвърдените транспортни схеми

2023-02-24 16:47:25

Р Е Ш Е Н И Е № 965 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Годишен план за паша в землищата на Община Свищов за стопанската 2023-2024 г.

2023-02-24 16:34:45

Р Е Ш Е Н И Е № 964 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Приемане на Правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Свищов за стопанската 2023-2024 г.

2023-02-24 16:32:02

Р Е Ш Е Н И Е № 963 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов

2023-02-24 16:02:21

Р Е Ш Е Н И Е № 962 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на „А1 Тауърс България“ ЕООД, част от имот публична общинска собственост, в землището на с. Ореш

2023-02-24 16:00:39

Р Е Ш Е Н И Е № 961 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Погасяване право на строеж върху общински недвижим имот

2023-02-24 15:59:38

Р Е Ш Е Н И Е № 960 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижими имоти, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване

2023-02-24 15:57:31

Р Е Ш Е Н И Е № 959 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 93а по действащия план на с. Ореш, общ. Свищов

2023-02-24 15:56:49

Р Е Ш Е Н И Е № 958 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) IV – 4285 и (УПИ) Х – 4293, кв. 188 по плана на гр. Свищов

2023-02-24 15:55:51

Р Е Ш Е Н И Е № 957 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Проект за частично изменение (ЧИ) на Общия устройствен план (ОУП) на Община Свищов за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 49028.142.20, местност „Кантона“, по КК и КР на землището на с. Морава, общ. Свищов, едновременно с разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 49028.142.20 по КК и КР на землището на с. Морава

2023-02-24 15:54:30

Р Е Ш Е Н И Е № 956 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Проект за частично изменение (ЧИ) на Общия устройствен план (ОУП) на Община Свищов за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65766.923.22 по КК и КР на гр. Свищов

2023-02-24 15:53:28

Р Е Ш Е Н И Е № 955 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.011 „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност“ (Програма за модернизиране на дългосрочната грижа)

2023-02-24 15:49:47

Р Е Ш Е Н И Е № 954 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Кандидатстване по проект „Красива България” за 2023 г., Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”

2023-02-24 15:49:16

Р Е Ш Е Н И Е № 953 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Предоставяне на парична помощ на Република Турция във връзка с преодоляване на последствията от разрушителните земетресения през месец февруари 2023 година

2023-02-24 15:48:40

Р Е Ш Е Н И Е № 952 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от общинска администрация за периода 01.07. 2022 – 31.12.2022 г.

2023-02-24 15:47:47

Р Е Ш Е Н И Е № 951 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2023 г., Прот. № 64 ОТНОСНО: Предоставяне на средства на „Общински футболен клуб – Академик Свищов“ през 2023 година

2023-01-27 11:43:51

Р Е Ш Е Н И Е № 950 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2023 г., Прот. № 64 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Н. Д.

2023-01-27 11:43:19

Р Е Ш Е Н И Е № 949 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2023 г., Прот. № 64 ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление, нежилищен имот, частна общинска собственост на „Българска телеграфна агенция“

2023-01-27 11:42:45

Р Е Ш Е Н И Е № 948 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2023 г., Прот. № 64 ОТНОСНО: Одобряване на Проект за частично изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Свищов за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65766.53.129 по КК и КР на землището на гр. Свищов

2023-01-27 11:42:15

Р Е Ш Е Н И Е № 947 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2023 г., Прот. № 64 ОТНОСНО: Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Свищов

2023-01-27 11:41:39

Р Е Ш Е Н И Е № 946 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2023 г., Прот. № 64 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ (Програма за модернизиране на дългосрочната грижа)

2023-01-27 11:40:46

Р Е Ш Е Н И Е № 945 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.01.2023 г., Прот. № 63 ОТНОСНО: Създаване на капиталов обект през 2023 година, преди приемане бюджета на Община Свищов за 2023 година

2023-01-17 14:38:31

Р Е Ш Е Н И Е № 944 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.01.2023 г., Прот. № 62 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 939/22.12.2022 г., Прот. № 61 на Общински съвет – Свищов за приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов, приета с Решение № 1001/31.01.2019 г., Прот. № 67 на Общински съвет – Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-239/11.01.2023 г. на Областен управител на област Велико Търново

2023-01-17 14:37:05

Р Е Ш Е Н И Е № 943 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.01.2023 г., Прот. № 62 ОТНОСНО: Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение за финансиране по Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“, Приоритетна ос: „Нисковъглеродна икономика“, Наименование на процедурата: BG-RRP-4.025 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - Покана 1”

2023-01-17 14:35:35