Р Е Ш Е Н И Е № 969 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Възлагане управлението на “ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – СВИЩОВ“ ЕАД, ЕИК 205443197 след проведен конкурс

2023-02-24 16:51:36

Р Е Ш Е Н И Е № 968 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Н. А.

2023-02-24 16:50:47

Р Е Ш Е Н И Е № 967 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. И. А.

2023-02-24 16:49:46

Р Е Ш Е Н И Е № 966 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Приемане на Механизъм за разпределение на предвидената в ПМС № 11/25.01.2023 г. субсидия за междуселищен пътнически превоз между превозвачите, с които Община Свищов има сключени договори за извършване превоз на пътници, по утвърдените транспортни схеми

2023-02-24 16:47:25

Р Е Ш Е Н И Е № 965 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Годишен план за паша в землищата на Община Свищов за стопанската 2023-2024 г.

2023-02-24 16:34:45

Р Е Ш Е Н И Е № 964 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Приемане на Правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Свищов за стопанската 2023-2024 г.

2023-02-24 16:32:02

Р Е Ш Е Н И Е № 963 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов

2023-02-24 16:02:21

Р Е Ш Е Н И Е № 962 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на „А1 Тауърс България“ ЕООД, част от имот публична общинска собственост, в землището на с. Ореш

2023-02-24 16:00:39

Р Е Ш Е Н И Е № 961 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Погасяване право на строеж върху общински недвижим имот

2023-02-24 15:59:38

Р Е Ш Е Н И Е № 960 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижими имоти, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване

2023-02-24 15:57:31

Р Е Ш Е Н И Е № 959 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 93а по действащия план на с. Ореш, общ. Свищов

2023-02-24 15:56:49

Р Е Ш Е Н И Е № 958 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) IV – 4285 и (УПИ) Х – 4293, кв. 188 по плана на гр. Свищов

2023-02-24 15:55:51

Р Е Ш Е Н И Е № 957 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Проект за частично изменение (ЧИ) на Общия устройствен план (ОУП) на Община Свищов за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 49028.142.20, местност „Кантона“, по КК и КР на землището на с. Морава, общ. Свищов, едновременно с разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 49028.142.20 по КК и КР на землището на с. Морава

2023-02-24 15:54:30

Р Е Ш Е Н И Е № 956 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Проект за частично изменение (ЧИ) на Общия устройствен план (ОУП) на Община Свищов за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65766.923.22 по КК и КР на гр. Свищов

2023-02-24 15:53:28

Р Е Ш Е Н И Е № 955 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.011 „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност“ (Програма за модернизиране на дългосрочната грижа)

2023-02-24 15:49:47

Р Е Ш Е Н И Е № 954 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Кандидатстване по проект „Красива България” за 2023 г., Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”

2023-02-24 15:49:16

Р Е Ш Е Н И Е № 953 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Предоставяне на парична помощ на Република Турция във връзка с преодоляване на последствията от разрушителните земетресения през месец февруари 2023 година

2023-02-24 15:48:40

Р Е Ш Е Н И Е № 952 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от общинска администрация за периода 01.07. 2022 – 31.12.2022 г.

2023-02-24 15:47:47

Р Е Ш Е Н И Е № 951 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2023 г., Прот. № 64 ОТНОСНО: Предоставяне на средства на „Общински футболен клуб – Академик Свищов“ през 2023 година

2023-01-27 11:43:51

Р Е Ш Е Н И Е № 950 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2023 г., Прот. № 64 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Н. Д.

2023-01-27 11:43:19

Р Е Ш Е Н И Е № 949 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2023 г., Прот. № 64 ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление, нежилищен имот, частна общинска собственост на „Българска телеграфна агенция“

2023-01-27 11:42:45

Р Е Ш Е Н И Е № 948 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2023 г., Прот. № 64 ОТНОСНО: Одобряване на Проект за частично изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Свищов за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65766.53.129 по КК и КР на землището на гр. Свищов

2023-01-27 11:42:15

Р Е Ш Е Н И Е № 947 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2023 г., Прот. № 64 ОТНОСНО: Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Свищов

2023-01-27 11:41:39

Р Е Ш Е Н И Е № 946 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2023 г., Прот. № 64 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ (Програма за модернизиране на дългосрочната грижа)

2023-01-27 11:40:46

Р Е Ш Е Н И Е № 945 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.01.2023 г., Прот. № 63 ОТНОСНО: Създаване на капиталов обект през 2023 година, преди приемане бюджета на Община Свищов за 2023 година

2023-01-17 14:38:31

Р Е Ш Е Н И Е № 944 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.01.2023 г., Прот. № 62 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 939/22.12.2022 г., Прот. № 61 на Общински съвет – Свищов за приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов, приета с Решение № 1001/31.01.2019 г., Прот. № 67 на Общински съвет – Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-239/11.01.2023 г. на Областен управител на област Велико Търново

2023-01-17 14:37:05

Р Е Ш Е Н И Е № 943 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.01.2023 г., Прот. № 62 ОТНОСНО: Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение за финансиране по Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“, Приоритетна ос: „Нисковъглеродна икономика“, Наименование на процедурата: BG-RRP-4.025 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - Покана 1”

2023-01-17 14:35:35