Р Е Ш Е Н И Е № 748 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2018 година

2017-12-21 14:30:49

Р Е Ш Е Н И Е № 747 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на действащите спортни клубове от Община Свищов

2017-12-21 14:30:21

Р Е Ш Е Н И Е № 746 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Отпускане на еднократни парични помощи

2017-12-21 14:28:51

Р Е Ш Е Н И Е № 745 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. Г.

2017-12-21 14:28:25

Р Е Ш Е Н И Е № 744 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Б. Р.

2017-12-21 14:28:01

Р Е Ш Е Н И Е № 743 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Г. Я.

2017-12-21 14:27:34

Р Е Ш Е Н И Е № 742 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ч. Ю. Г.

2017-12-21 14:27:07

Р Е Ш Е Н И Е № 741 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Определяне на представител на община Свищов в Комисията за изработване на Областна здравна карта

2017-12-21 14:26:09

Р Е Ш Е Н И Е № 740 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2018 година

2017-12-21 14:25:28

Р Е Ш Е Н И Е № 739 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Свищов за 2018 година

2017-12-21 14:24:54

Р Е Ш Е Н И Е № 738 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Предоставяне на концесия на язовир „Банкова воденица – 1”, имот № 000027 в землището на с. Морава, община Свищов

2017-12-21 14:24:25

Р Е Ш Е Н И Е № 737 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за 2018 г. за ползване на дървесина в горските територии, собственост на Община Свищов

2017-12-21 14:23:59

Р Е Ш Е Н И Е № 736 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – учредяване право на строеж в УПИ VІ-4256 (ПИ 65766.702.4256) от кв. 66 по Подробния устройствен план на гр. Свищов

2017-12-21 14:23:07

Р Е Ш Е Н И Е № 735 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД, град Свищов

2017-12-21 14:21:48

Р Е Ш Е Н И Е № 734 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – проект за съоръжение – мост, пресичащо воден обект /участък от дере/ в поземлен имот (ПИ) 000245, по КВС на землището на с. Българско Сливово, община Свищов

2017-12-21 14:21:20

Р Е Ш Е Н И Е № 733 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижими имоти, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване

2017-12-21 14:20:44

Р Е Ш Е Н И Е № 732 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Кандидатстване по Проект „Красива България“ 2018 година към Министерството на труда и социалната политика по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“

2017-12-21 14:19:46

Р Е Ш Е Н И Е № 731 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация

2017-12-21 14:19:18

ПРОТЕСТ ОТ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА В СВИЩОВ С ВХ. № В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ 1506/15.09.2017 Г. ОТНОСНО РЕШЕНИЕ № 468/29.01.2009 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

2017-12-04 17:06:59

Р Е Ш Е Н И Е № 730 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Годжу Карате клуб „Алеко” – Свищов за участие в Балканско първенство, което ще се проведе на 08-10.12.2017 година, в Херцег Нови, Република Черна гора

2017-12-01 14:18:36

Р Е Ш Е Н И Е № 729 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. М. К.

2017-12-01 14:18:11

Р Е Ш Е Н И Е № 728 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. В. Г.

2017-12-01 14:17:28

Р Е Ш Е Н И Е № 727 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. А. С.

2017-12-01 14:17:00

Р Е Ш Е Н И Е № 726 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Г. А.

2017-12-01 14:16:27

Р Е Ш Е Н И Е № 725 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. В. Г.

2017-12-01 14:15:55

Р Е Ш Е Н И Е № 724 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Г. Г.

2017-12-01 14:15:20

Р Е Ш Е Н И Е № 723 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) LIV – 1100 и (УПИ) ХХХVIII – 1101, кв. 76 по плана на гр. Свищов и улица с ОК882 - ОК883 по регулационния план на гр. Свищов

2017-12-01 14:14:46

Р Е Ш Е Н И Е № 722 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2017-12-01 14:14:18

Р Е Ш Е Н И Е № 721 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Промяна на маршрутни разписания по автобусна линия Свищов – Червена (обиколна) от Общинската транспортна схема, утвърдена с Решение № 654/26.09.2013 г., Прот. № 37 на Общински съвет – Свищов

2017-12-01 14:13:45

Р Е Ш Е Н И Е № 720 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Налагане на Мораториум върху продажбите на общински жилища на наематели на общински жилища, които отговарят на условията по чл. 41 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд (НУРУРОЖФ)

2017-12-01 14:13:18

Р Е Ш Е Н И Е № 719 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”

2017-12-01 14:12:47

Р Е Ш Е Н И Е № 718 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9

2017-12-01 14:12:13

Р Е Ш Е Н И Е № 717 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне правото за управление на държавен недвижим имот, представляващ дворно място и сграда на „Данъчна служба” в полза на Община Свищов

2017-12-01 14:11:41

Р Е Ш Е Н И Е № 716 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гаражи

2017-12-01 14:11:16

Р Е Ш Е Н И Е № 715 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост - учредяване право на пристрояване на сграда, собственост на физическо лице

2017-12-01 14:10:45

Р Е Ш Е Н И Е № 714 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година

2017-12-01 14:10:17

Р Е Ш Е Н И Е № 713 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Сключване на договори за наем от „Комунално строителство и поддръжка“ ЕООД – гр. Свищов за отдаване на активи на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД гр. Велико Търново

2017-12-01 14:09:52

Р Е Ш Е Н И Е № 712 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Промяна в Решение № 427/21.12.2016 г., Прот. № 28 на Общински съвет – Свищов

2017-12-01 14:09:05

Р Е Ш Е Н И Е № 711 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Увеличение числения състав на общинска дейност „Домашен социален патронаж“ във второстепенен разпоредител Общинска служба „Социални дейности” при Община Свищов

2017-12-01 14:08:31

Р Е Ш Е Н И Е № 710 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2017-12-01 14:08:03

Р Е Ш Е Н И Е № 709 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2018 година

2017-12-01 14:07:39

Р Е Ш Е Н И Е № 708 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Приемане на Декларация на Общински съвет Свищов във връзка с определяне на трасето на бъдещата автомагистрала „Русе – Велико Търново”

2017-12-01 14:07:14

Р Е Ш Е Н И Е № 707 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.11.2017 г., Прот. № 45. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д.Павлович” ЕООД град Свищов

2017-11-02 14:03:54

Р Е Ш Е Н И Е № 706 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2017/2018 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, собственост на Община Свищов

2017-10-27 14:03:16

Р Е Ш Е Н И Е № 705 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Промяна на Решение № 662/31.08.2017 г., Прот. № 40 на Общински съвет – Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг

2017-10-27 14:02:37

Р Е Ш Е Н И Е № 704 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Танцова формация „Радостина“ – Свищов

2017-10-27 14:01:57

Р Е Ш Е Н И Е № 703 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Х. Г.

2017-10-27 14:01:18

Р Е Ш Е Н И Е № 702 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Н. Д.

2017-10-27 14:00:39

Р Е Ш Е Н И Е № 701 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Сдружение „Общински футболен клуб „Академик Свищов“

2017-10-27 13:59:58

Р Е Ш Е Н И Е № 700 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели, с трасе през землището на с. Козловец, общ. Свищов с ЕКАТТЕ 37784

2017-10-27 13:59:23

Р Е Ш Е Н И Е № 699 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна кабелна линия за средно напрежение (20кV) за обект „База за производство на брикети и въглища“ в ПИ 65766.121.1 по КК и КР на землището на гр. Свищов

2017-10-27 13:58:47

Р Е Ш Е Н И Е № 698 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели, с трасе през землището на с. Царевец, общ. Свищов с ЕКАТТЕ 78121

2017-10-27 13:58:05

Р Е Ш Е Н И Е № 697 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за обект „Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, Община Свищов“ за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

2017-10-27 13:57:26

Р Е Ш Е Н И Е № 696 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за обект „Реконструкция и рехабилитация на вътрешно-водопроводна мрежа в гр. Свищов по улици: ул. “Ал. Божинов“, комплекс „Химик“, ул. „Тинтява“, ул. „Пирин“, ул. „Искър“, ул. „Киряк Цанков“ и ул. „Черни връх“ за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

2017-10-27 13:56:42

Р Е Ш Е Н И Е № 695 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XLVI, (УПИ) XLVII и (УПИ) V, кв. 169 по плана на гр. Свищов

2017-10-27 13:56:00

Р Е Ш Е Н И Е № 694 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост - учредяване право на пристрояване към нежилищна сграда, собственост на юридическо лице

2017-10-27 13:55:16

Р Е Ш Е Н И Е № 693 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9

2017-10-27 13:54:06

Р Е Ш Е Н И Е № 692 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9

2017-10-27 13:53:28

Р Е Ш Е Н И Е № 691 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с ОК909 – ОК1041 в границите на новобособеният УПИ ХIІІ - 1610 от кв. 208 към ПИ 65766.702.1610, собственост на Ц. Б. К., гр. Свищов за уреждане на регулационни отношения с Община Свищов, по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за улицата и УПИ ХІІІ - 1610 от кв. 208 по плана на гр. Свищов

2017-10-27 13:52:41

Р Е Ш Е Н И Е № 690 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година

2017-10-27 13:51:58

Р Е Ш Е Н И Е № 689 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Д. Д. за издаване на книгата „Северная муза“ на руски език, посветена на 140 години от Освобождението на България

2017-10-27 13:51:12

Р Е Ш Е Н И Е № 688 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Възлагане на управлението на „Медико-техническа лаборатория - Свищов” ЕООД, гр. Свищов след проведен конкурс

2017-10-27 13:50:33

Р Е Ш Е Н И Е № 687 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаванe на нов обект

2017-10-27 13:49:49

Р Е Ш Е Н И Е № 686 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаване на нови обекти

2017-10-27 13:49:09

Р Е Ш Е Н И Е № 685 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Промяна в състава и ръководството на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов

2017-10-27 13:48:25

Р Е Ш Е Н И Е № 684 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Р. Б.

2017-09-30 13:47:51

Р Е Ш Е Н И Е № 683 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Ю. С.

2017-09-30 13:47:02

Р Е Ш Е Н И Е № 682 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Изразяване предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди

2017-09-30 13:46:23

Р Е Ш Е Н И Е № 681 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир – публична общинска собственост, чрез предоставянето му под наем

2017-09-30 13:45:42

Р Е Ш Е Н И Е № 680 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Свищов

2017-09-30 13:45:07

Р Е Ш Е Н И Е № 679 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Даване на предварително писмено съгласие за преминаване на трасе на „Преносен газопровод за град Свищов“ през имоти, общинска собственост

2017-09-30 13:44:31

Р Е Ш Е Н И Е № 678 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов

2017-09-30 13:43:45

Р Е Ш Е Н И Е № 677 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Промяна на Решение № 572/27.04.2017 г., Протокол № 36 на Общински съвет – Свищов относно финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2017 г.

2017-09-30 13:42:34

Р Е Ш Е Н И Е № 676 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Одобряване на актуализирани прогнози за периода 2018-2020 година

2017-09-30 13:42:00

Р Е Ш Е Н И Е № 675 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.09.2017 г., Прот. № 42. ОТНОСНО: Приемане на Тарифа за определяне размера на таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Свищов

2017-09-15 13:41:22

Р Е Ш Е Н И Е № 674 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.09.2017 г., Прот. № 42. ОТНОСНО: Възлагане управлението на „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД, гр. Свищов след проведен конкурс

2017-09-15 13:40:45

Р Е Ш Е Н И Е № 673 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.09.2017 г., Прот. № 42. ОТНОСНО: Възлагане управлението на „Дунавско дело” ЕООД, гр. Свищов след проведен конкурс

2017-09-15 13:40:20

Р Е Ш Е Н И Е № 672 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.09.2017 г., Прот. № 42. ОТНОСНО: Предоставяне за ползване на моторно превозно средство

2017-09-15 13:39:48

Р Е Ш Е Н И Е № 671 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.09.2017 г., Прот. № 42. ОТНОСНО: Одобряване на предложенията на директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. за учебната 2017/2018 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност

2017-09-15 13:39:21

Р Е Ш Е Н И Е № 670 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 41. ОТНОСНО: Промени в Решение № 661/31.08.2017 г., Прот. № 40 на Общински съвет – Свищов

2017-09-01 13:36:43

Р Е Ш Е Н И Е № 669 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Подпомагане на Детски хор „Дъга“ при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ гр. Свищов

2017-09-01 13:36:00

Р Е Ш Е Н И Е № 668 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Даване на съгласие за изменение и продължаване на Разрешение за водовземане от минерална вода

2017-09-01 13:35:22

Р Е Ш Е Н И Е № 667 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) LI – 9645, кв. 104 по плана на гр. Свищов, улици с ОК532а – ОК943 и ОК532б – ОК532в по регулационния план на гр. Свищов

2017-09-01 13:33:40

Р Е Ш Е Н И Е № 666 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”

2017-09-01 13:33:04

Р Е Ш Е Н И Е № 665 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов

2017-09-01 13:32:20

Р Е Ш Е Н И Е № 664 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Участие в създаване на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група-Свищов-2017“ и участие в отворената покана за прием на проекти по мярка 4.2 Изпълнение на стратегиите за ВОМР по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР)

2017-09-01 13:31:38

Р Е Ш Е Н И Е № 663 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Даване съгласие за промяна предназначение на сградния фонд на ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, с. Царевец, общ. Свищов – общинска собственост

2017-09-01 13:31:00

Р Е Ш Е Н И Е № 662 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг

2017-09-01 13:30:20

Р Е Ш Е Н И Е № 661 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаванe на нов обект

2017-09-01 13:29:38

Р Е Ш Е Н И Е № 660 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаванe на нов обект

2017-09-01 13:28:59

Р Е Ш Е Н И Е № 659 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Приемане на одитно становище и одитен доклад на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на Общината за 2016 година

2017-09-01 13:28:13

Р Е Ш Е Н И Е № 658 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на Община Свищов за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 година

2017-09-01 13:27:29

Р Е Ш Е Н И Е № 657 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. Г. М.

2017-07-28 13:21:58

Р Е Ш Е Н И Е № 656 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. С. Н.

2017-07-28 13:21:21

Р Е Ш Е Н И Е № 655 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Покриване на разходите за извършено погребение

2017-07-28 13:20:43

Р Е Ш Е Н И Е № 654 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Внасяне на мотивирано предложение до Министерство на образованието и науката за включване на общински училища в актуализираните списъци на защитени и средищни училища за учебната 2017-2018 година

2017-07-28 13:19:59

Р Е Ш Е Н И Е № 653 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на община Свищов

2017-07-28 13:19:22

Р Е Ш Е Н И Е № 652 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредба за условията и реда за записване, отписване и приемане на деца в общински детски градини на територията на община Свищов

2017-07-28 13:18:42

Р Е Ш Е Н И Е № 651 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор, сключен между Кметство с. Овча могила и ЕТ „Ивона – С. Г.”

2017-07-28 13:18:05

Р Е Ш Е Н И Е № 650 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс, на помещение, находящо се на ул. ”Тодор Миланович” № 2, с предназначение за репетиционна дейност, на „Детско-юношески танцов ансамбъл “Огнени ритми” – гр. Свищов

2017-07-28 13:17:26

Р Е Ш Е Н И Е № 649 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Предоставяне за управление на имот, публична общинска собственост

2017-07-28 13:16:49

Р Е Ш Е Н И Е № 648 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов

2017-07-28 13:16:05

Р Е Ш Е Н И Е № 647 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов

2017-07-28 13:15:24

Р Е Ш Е Н И Е № 646 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, общинска собственост – учредяване право на строеж чрез публичен търг с тайно наддаване за изграждане на обект: „Подпорна стена” в УПИ ХVІІІ – 1518 (ПИ 65766.702.1518) на граница между УПИ ХVІІІ – 1518 и УПИ Х-1521 от кв. 177 по Подробния устройствен план на гр. Свищов

2017-07-28 13:14:46

Р Е Ш Е Н И Е № 645 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година

2017-07-28 13:13:29

Р Е Ш Е Н И Е № 644 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Застраховане на имоти – частна общинска собственост

2017-07-28 13:12:38

Р Е Ш Е Н И Е № 643 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 595/25.05.2017 г., Прот. № 37 на Общински съвет – Свищов за кандидатстване с проектно предложение по ОП „Региони в растеж”, 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”

2017-07-28 13:11:59

Р Е Ш Е Н И Е № 642 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД

2017-07-28 13:11:23

Р Е Ш Е Н И Е № 641 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към “Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД

2017-07-28 13:10:46

Р Е Ш Е Н И Е № 640 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново

2017-07-28 13:10:08

Р Е Ш Е Н И Е № 639 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Многопрофилна областна болница за активно лечение д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново

2017-07-28 13:09:28

Р Е Ш Е Н И Е № 638 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаване на нов обект

2017-07-28 13:08:49

Р Е Ш Е Н И Е № 637 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаване на нови обекти

2017-07-28 13:08:05

Р Е Ш Е Н И Е № 636 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на О. Ю. А.

2017-06-30 13:06:36

Р Е Ш Е Н И Е № 635 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. К. С.

2017-06-30 13:05:56

Р Е Ш Е Н И Е № 634 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. И. И.

2017-06-30 13:05:12

Р Е Ш Е Н И Е № 633 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Н. Д.

2017-06-30 13:04:25

Р Е Ш Е Н И Е № 632 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. В. Ц.

2017-06-30 13:03:43

Р Е Ш Е Н И Е № 631 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Утвърждаване на количествата и цените за ползваната от горските територии – общинска собственост дървесина

2017-06-30 13:02:12

Р Е Ш Е Н И Е № 630 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Предоставяне под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Българско Сливово

2017-06-30 13:01:31

Р Е Ш Е Н И Е № 629 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 609/25.05.2017 г., Протокол № 37 на Общински съвет - Свищов, за предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Червена, Община Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-4689/14.06.2017 г. на Областен управител на област Велико Търново

2017-06-30 13:00:57

Р Е Ш Е Н И Е № 628 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост

2017-06-30 13:00:18

Р Е Ш Е Н И Е № 627 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 605/ 25.05.2017 г., Прот. № 37 на Общински съвет – Свищов, за даване на съгласие за предоставяне на недвижими имоти, общинска собственост за безвъзмездно ползване, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА-04-4686/14.06.2017 г. на Областен управител на област Велико Търново

2017-06-30 12:59:38

Р Е Ш Е Н И Е № 626 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с ОК1090 – ОК1091 в границите на новобособеният УПИ ХХХVІІ - 3652, 3650 от кв. 199 към ПИ 65766.702.3652, собственост на „Туньострой” ЕООД, гр. Свищов за уреждане на регулационни отношения с Община Свищов, по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за улицата и УПИ ХХХVІ-3650, УПИ ХХІІ-3652 и УПИ ХХІХ-3653 от кв. 199 по плана на гр. Свищов

2017-06-30 12:59:03

Р Е Ш Е Н И Е № 625 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Предоставяне на помещения за нуждите на проект „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост на Община Свищов“

2017-06-30 12:58:19

Р Е Ш Е Н И Е № 624 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на бюфет за закуски, в СУ “Цветан Радославов“, гр. Свищов

2017-06-30 12:57:17

Р Е Ш Е Н И Е № 623 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на договори, сключени между СУ “Цветан Радославов“ и Сдружение с нестопанска цел „Клуб по културизъм „Академик“ със седалище гр. Свищов

2017-06-30 12:56:12

Р Е Ш Е Н И Е № 622 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Даване съгласие за отдаване под наем на две помещения, находящи се в помощна сграда на ОУ “Ф. Сакелариевич” на Туристическо дружество „Алеко Константинов”, гр. Свищов

2017-06-30 12:55:07

Р Е Ш Е Н И Е № 621 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост - ликвидиране на съсобственост в УПИ ХХХІІІ-3581, кв. 83 (ПИ 65766.702.3581), чрез продажба на общинската част от имота

2017-06-30 12:54:13

Р Е Ш Е Н И Е № 620 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с ОК1110 – ОК1111 към УПИ ХХХІІІ - 3581, собственост на ЕТ “Техноселект – Л. В.“, гр. Свищов, от кв. 83 за уреждане на регулационни отношения по Подробен устройствен план на гр. Свищов

2017-06-30 12:53:29

Р Е Ш Е Н И Е № 619 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година

2017-06-30 12:52:43

Р Е Ш Е Н И Е № 618 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Приемане на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник

2017-06-30 12:51:50

Р Е Ш Е Н И Е № 617 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Даване на съгласие на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД гр. Свищов да ползва банков кредит за разплащане на задължения на дружеството към кредитори и други, свързани с дейността на лечебното заведение

2017-06-30 12:51:01

Р Е Ш Е Н И Е № 616 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново

2017-06-30 12:50:20

ОБЯВЛЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО С РЕШЕНИЕ № 143/04.05.2017 Г.

2017-06-20 11:59:45

ЗАПОВЕД № ОА04-4689/14.06.2017 Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

2017-06-15 13:48:55

ЗАПОВЕД № ОА04-4686/14.06.2017 Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

2017-06-15 13:48:18

Р Е Ш Е Н И Е № 615 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. К. А.

2017-05-26 13:45:42

Р Е Ш Е Н И Е № 614 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. К. А.

2017-05-26 13:44:33

Р Е Ш Е Н И Е № 613 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М.Т. Н.

2017-05-26 13:43:22

Р Е Ш Е Н И Е № 612 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. В. Д.

2017-05-26 13:41:14

Р Е Ш Е Н И Е № 611 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Ц. Т.

2017-05-26 13:40:10

Р Е Ш Е Н И Е № 610 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. С. К.

2017-05-26 13:39:03

Р Е Ш Е Н И Е № 609 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов

2017-05-26 09:59:14

Р Е Ш Е Н И Е № 608 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Предоставяне под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на Община Свищов

2017-05-26 09:58:31

Р Е Ш Е Н И Е № 607 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства

2017-05-26 09:57:51

Р Е Ш Е Н И Е № 606 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година

2017-05-26 09:56:30

Р Е Ш Е Н И Е № 605 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижими имоти, общинска собственост за безвъзмездно ползване

2017-05-26 09:55:50

Р Е Ш Е Н И Е № 604 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, публична общинска собственост за безвъзмездно ползване

2017-05-26 09:55:10

Р Е Ш Е Н И Е № 603 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Предоставяне на допълнителни помещения за нуждите на функциониращ Дневен център за деца с увреждания в сградата на учебен корпус „Алеко Константинов” гр. Свищов

2017-05-26 09:54:28

Р Е Ш Е Н И Е № 602 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Даване на съгласие Кмета на Община Свищов да одобри изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) II за социални дейности, кв. 216 по плана на гр. Свищов, публична общинска собственост

2017-05-26 09:53:33

Р Е Ш Е Н И Е № 601 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело” ЕООД

2017-05-26 09:52:50

Р Е Ш Е Н И Е № 600 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело” ЕООД

2017-05-26 09:51:51

Р Е Ш Е Н И Е № 599 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело” ЕООД

2017-05-26 09:51:01

Р Е Ш Е Н И Е № 598 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД град Свищов

2017-05-26 09:49:48

Р Е Ш Е Н И Е № 597 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Промени и допълнение в Решение № 364/27.10.2016 г., Прот. № 25 на Общински съвет – Свищов

2017-05-26 09:48:37

Р Е Ш Е Н И Е № 596 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Определяне минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Свищов

2017-05-26 09:47:59

Р Е Ш Е Н И Е № 595 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 година, Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”

2017-05-26 09:46:34

Р Е Ш Е Н И Е № 594 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Промяна в състава и ръководството на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов

2017-04-28 11:21:04

Р Е Ш Е Н И Е № 593 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. М.

2017-04-28 11:20:24

Р Е Ш Е Н И Е № 592 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. С. И.

2017-04-28 11:19:46

Р Е Ш Е Н И Е № 591 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Х. К.

2017-04-28 11:19:06

Р Е Ш Е Н И Е № 590 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Р. И.

2017-04-28 11:18:31

Р Е Ш Е Н И Е № 589 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Я. А.

2017-04-28 11:17:53

Р Е Ш Е Н И Е № 588 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Б. Г.

2017-04-28 11:17:09

Р Е Ш Е Н И Е № 587 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. С. М.

2017-04-28 11:16:33

Р Е Ш Е Н И Е № 586 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. П. К.

2017-04-28 11:15:54

Р Е Ш Е Н И Е № 585 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите в Общинска програма за закрила на детето за 2016 година и Общинска програма за закрила на детето за 2017 година

2017-04-28 11:14:52

Р Е Ш Е Н И Е № 584 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за развитие на социалните услуги за 2018 г.

2017-04-28 11:13:53

Р Е Ш Е Н И Е № 583 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на община Свищов

2017-04-28 11:13:15

Р Е Ш Е Н И Е № 582 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2017-04-28 11:12:32

Р Е Ш Е Н И Е № 581 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните бюджетни средства за предходната 2016 година

2017-04-28 11:11:40

Р Е Ш Е Н И Е № 580 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отмяна на Решение 318/01.09.2016 г., Прот. № 23 на Общински съвет – Свищов и прекратяване на Договор № 94-Д-968/11.10.2016 г. за безвъзмездно право на ползване на движима вещ – общинска собственост

2017-04-28 11:10:58

Р Е Ш Е Н И Е № 579 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно ползване

2017-04-28 11:10:13

Р Е Ш Е Н И Е № 578 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Даване съгласие за отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване на част от имот публична общинска собственост - помещение, находящо се в общинска сграда – Общински дом /Кметство/ на с. Горна Студена

2017-04-28 11:08:57

Р Е Ш Е Н И Е № 577 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гараж

2017-04-28 11:07:54

Р Е Ш Е Н И Е № 576 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост - ликвидиране на съсобственост в ПИ 65766.701.192, УПИ LХХІV кв. 10 по ПУП на гр. Свищов между Община Свищов и юридическо лице, чрез продажба на общинската част от имота

2017-04-28 11:06:52

Р Е Ш Е Н И Е № 575 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията за улица с ОК 193-ОК 194 (ПИ 65766.701.9592, ул. “Отец Паисий”), улица с ОК 193-ОК 192 (ПИ 65766.701.9547, ул. “Иларион Макариополски”) и поземлен имот ПИ 65766.701.192 за новообразувания УПИ LХХХІV, отреден за „търговски, обслужващи и складови дейности”, от кв. 10 по ПУП-ПРЗ за УПИ І-189, 190, УПИ ІІ-192, УПИ ІІІ-188, УПИ ІV-186, УПИ V-191 от кв. 10 по плана на гр. Свищов

2017-04-28 11:06:12

Р Е Ш Е Н И Е № 574 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост - ликвидиране на съсобственост в ПИ 65766.702.1156 по КККР (по предходен план: парцел: ІХ, квартал: 74, нов УПИ ХІІІ-1156, кв. 187) между Община Свищов и физическо лице, чрез продажба на общинската част от имота

2017-04-28 11:05:24

Р Е Ш Е Н И Е № 573 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година

2017-04-28 11:04:38

Р Е Ш Е Н И Е № 572 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2017 годна

2017-04-28 11:00:05

Р Е Ш Е Н И Е № 571 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES/ по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година

2017-04-28 10:59:26

Р Е Ш Е Н И Е № 570 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Разработване на общи туристически продукти и услуги, промотиращи културно наследство в трансграничния регион Зимнич-Свищов“ /PROMOCULT/ по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година

2017-04-28 10:58:49

Р Е Ш Е Н И Е № 569 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Повишаване на трансграничната мобилност, чрез подобряване на третостепенни възли към TEN-Т инфраструктурата и разработване и координиране на трансгранични транспортни системи“ /INFRASYS/ по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година

2017-04-28 10:58:07

Р Е Ш Е Н И Е № 568 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с регистрационен номер BG05M9OP001-2.005-0005-С01/10.04.2017 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”, Приоритетна ос 1 “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” и Приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, за проект „Правото на труд – право на достоен живот”, сключен между Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 – Главна Дирекция ЕФМПП и Община Свищов - Бенефициент

2017-04-28 10:57:33

Р Е Ш Е Н И Е № 567 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с регистрационен номер BG05M9OP001-1.002-0040-C01/15.04.2016 г. по процедура BG05M9OP001-1.002, приоритетна ос: I. “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, проект „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”, сключен между Министерството на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 - Главна Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“

2017-04-28 10:56:56

Р Е Ш Е Н И Е № 566 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. с регистрационен номер BG05M2OP001-3.002-0215-С01/23.01.2017 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, Приоритетна ос “Образователна среда за активно социално приобщаване, за проект „Да успеем всички заедно”, сключен между Министерството на образованието и науката, Управляващ орган на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 – Главна Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ и Община Свищов - Бенефициент“

2017-04-28 10:56:12

Р Е Ш Е Н И Е № 565 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел реализацията на проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”, ДБФП с регистрационен номер от ИСУН BG16RFOP001-1.036-0003-C01 от 21.11.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов”, част от процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“

2017-04-28 10:55:34

Р Е Ш Е Н И Е № 564 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Подготовка на искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел реализацията на проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов” по ДБФП с регистрационен номер: BG16RFOP001-1.036-0002-C01 от 18.11.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Свищов”, част от процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“

2017-04-28 10:54:52

Р Е Ш Е Н И Е № 563 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел реализацията на проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов“ ДБФП с регистрационен номер от ИСУН BG16RFOP001-1.036-0001-С01 от 18.11.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов”, част от процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“

2017-04-28 10:53:52

Р Е Ш Е Н И Е № 562 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД – гр. Свищов за 2016 година

2017-04-28 10:53:01

Р Е Ш Е Н И Е № 561 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Дунавско дело” ЕООД – гр. Свищов за 2016 година

2017-04-28 10:52:19

Р Е Ш Е Н И Е № 560 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД – гр. Свищов за 2016 година

2017-04-28 10:51:29

Р Е Ш Е Н И Е № 559 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов за 2016 година

2017-04-28 10:50:26

Р Е Ш Е Н И Е № 558 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаване на нов обект

2017-04-28 10:49:06

Р Е Ш Е Н И Е № 557 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг

2017-04-28 10:48:29

Р Е Ш Е Н И Е № 556 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг

2017-04-28 10:47:51

Р Е Ш Е Н И Е № 555 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг

2017-04-28 10:47:08

Р Е Ш Е Н И Е № 554 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане Отчет за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2016 г.

2017-04-28 10:46:31

Р Е Ш Е Н И Е № 553 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 12.04.2017 г., Прот. № 34. ОТНОСНО: Избиране член на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД

2017-04-13 10:44:30

Р Е Ш Е Н И Е № 552 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 12.04.2017 г., Прот. № 34. ОТНОСНО: Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД

2017-04-13 10:43:52

Р Е Ш Е Н И Е № 551 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. А. Д.

2017-03-31 10:43:14

Р Е Ш Е Н И Е № 550 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Т. Г.

2017-03-31 10:42:35

Р Е Ш Е Н И Е № 549 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Г. О.

2017-03-31 10:41:52

Р Е Ш Е Н И Е № 548 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. Р.

2017-03-31 10:41:14

Р Е Ш Е Н И Е № 547 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Л. Г.

2017-03-31 10:40:29

Р Е Ш Е Н И Е № 546 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. А. М.

2017-03-31 10:39:44

Р Е Ш Е Н И Е № 545 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. П. Т.

2017-03-31 10:39:03

Р Е Ш Е Н И Е № 544 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ю. С. А.

2017-03-31 10:38:22

Р Е Ш Е Н И Е № 543 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Я. Ю.

2017-03-31 10:37:50

Р Е Ш Е Н И Е № 542 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. К.

2017-03-31 10:37:15

Р Е Ш Е Н И Е № 541 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Ю.К.

2017-03-31 10:36:27

Р Е Ш Е Н И Е № 540 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. Й. Р.

2017-03-31 10:35:51

Р Е Ш Е Н И Е № 539 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. С. Ц.

2017-03-31 10:35:15

Р Е Ш Е Н И Е № 538 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. И. И.

2017-03-31 10:34:34

Р Е Ш Е Н И Е № 537 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Е. А.

2017-03-31 10:33:55

Р Е Ш Е Н И Е № 536 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. А. Д.

2017-03-31 10:33:17

Р Е Ш Е Н И Е № 535 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. П.

2017-03-31 10:32:27

Р Е Ш Е Н И Е № 534 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. А. Й.

2017-03-31 10:31:51

Р Е Ш Е Н И Е № 533 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. С. М.

2017-03-31 10:31:09

Р Е Ш Е Н И Е № 532 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Избор на комисия, която да управлява дейността на Общинска програма „В помощ на болните деца от Община Свищов“

2017-03-31 10:30:29

Р Е Ш Е Н И Е № 531 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и реда на работа на Общинска програма „В помощ на болните деца от Община Свищов“

2017-03-31 10:29:48

Р Е Ш Е Н И Е № 530 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Промени и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2017-03-31 10:29:11

Р Е Ш Е Н И Е № 529 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отчет за 2016 г. на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Свищов за периода 2015-2020 г. (Приета с Решение № 315/01.09.2016 г. на Общински съвет – Свищов) и Отчет за 2016 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов” и Допълнение към „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите сероводород (H2S) и серовъглерод (CS2)”. Период на действие – 2015 г. – 2018 г. (Решение № 316/01.09.2016 г. на Общински съвет – Свищов)

2017-03-31 10:28:34

Р Е Ш Е Н И Е № 528 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2017-03-31 10:27:52

Р Е Ш Е Н И Е № 527 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2017-03-31 10:27:13

Р Е Ш Е Н И Е № 526 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2017-03-31 10:26:29

Р Е Ш Е Н И Е № 525 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2017-03-31 10:25:55

Р Е Ш Е Н И Е № 524 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2017-03-31 10:25:20

Р Е Ш Е Н И Е № 523 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2017-03-31 10:24:40

Р Е Ш Е Н И Е № 522 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2017-03-31 10:23:58

Р Е Ш Е Н И Е № 521от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2017-03-31 10:23:23

Р Е Ш Е Н И Е № 520 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2017-03-31 10:22:16

Р Е Ш Е Н И Е № 519 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2017-03-31 10:21:34

Р Е Ш Е Н И Е № 518 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2017-03-31 10:20:57

Р Е Ш Е Н И Е № 517 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов

2017-03-31 10:20:19

Р Е Ш Е Н И Е № 516 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Определяне на началния размер на наемната цена или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2017/2018 г.

2017-03-31 10:19:41

Р Е Ш Е Н И Е № 515 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Промяна в Решение № 110/24.02.2016 г., Протокол № 10 на Общински съвет - Свищов

2017-03-31 10:18:57

Р Е Ш Е Н И Е № 514 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 000004, местност “Ливадите“, по Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Драгомирово, с ЕКАТТЕ 23431, общ. Свищов

2017-03-31 10:18:18

Р Е Ш Е Н И Е № 513 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти с № 328008 и № 328007, м. „Бурча“ в землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, общ. Свищов

2017-03-31 10:17:42

Р Е Ш Е Н И Е № 512 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с ОК632 – ОК633 към УПИ ХIХ - 2096, собственост на „Екотекника“ ЕООД, гр. София, от кв. 53 по Подробен устройствен план на гр. Свищов

2017-03-31 10:16:58

Р Е Ш Е Н И Е № 511 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Даване на съгласие за започване на подготвителни действия за откриване на процедура за предоставяне на концесия на язовир “Банкова воденица - 1”, представляващ имот № 000027 с площ 126,134 дка, намиращ се в землището на с. Морава, община Свищов

2017-03-31 10:16:20

Р Е Ш Е Н И Е № 510 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гараж

2017-03-31 10:15:41

Р Е Ш Е Н И Е № 509 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година

2017-03-31 10:14:53

Р Е Ш Е Н И Е № 508 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ за изграждане Мемориалния комплекс на гроба на Кан Кубрат

2017-03-31 10:13:49

Р Е Ш Е Н И Е № 507 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. с регистрационен номер BG05M2OP001-3.002-0215-С01/23.01.2017 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, Приоритетна ос “Образователна среда за активно социално приобщаване, за проект „Да успеем всички заедно”, сключен между Министерството на образованието и науката, Управляващ орган на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 – Главна Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ и Община Свищов - Бенефициент“

2017-03-31 10:13:09

Р Е Ш Е Н И Е № 506 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад за 2016 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 година

2017-03-31 10:12:33

Р Е Ш Е Н И Е № 505 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Свищов”

2017-03-31 10:11:51

Р Е Ш Е Н И Е № 504 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Определяне на условията и реда за сключване на договор за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Свищов, съгласно чл. 20, ал. 1, във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 6 от Закона за управление на отпадъците

2017-02-23 10:06:58

Р Е Ш Е Н И Е № 503 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Утвърждаване на количествата и цените за ползваната от горските територии – общинска собственост дървесина

2017-02-23 10:06:24

Р Е Ш Е Н И Е № 502 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Оптимизация на мрежата от детски заведения на територията на община Свищов, считано от 01.03.2017 г.

2017-02-23 10:05:42

Р Е Ш Е Н И Е № 501 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Свищов

2017-02-23 10:05:03

Р Е Ш Е Н И Е № 500 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова подкрепа за пътуване на международна олимпиада

2017-02-23 10:04:30

Р Е Ш Е Н И Е № 499 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. И. С.

2017-02-23 10:03:54

Р Е Ш Е Н И Е № 498 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Ц. Т.

2017-02-23 10:03:13

Р Е Ш Е Н И Е № 497 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Х. П.

2017-02-23 10:02:34

Р Е Ш Е Н И Е № 496 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Д. М.

2017-02-23 10:01:57

Р Е Ш Е Н И Е № 495 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. И. И.

2017-02-23 10:00:38

Р Е Ш Е Н И Е № 494 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. Г. Т.

2017-02-23 10:00:02

Р Е Ш Е Н И Е № 493 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. А. С.

2017-02-23 09:59:26

Р Е Ш Е Н И Е № 492 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. М. К.

2017-02-23 09:58:46

Р Е Ш Е Н И Е № 491 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. П. И.

2017-02-23 09:58:09

Р Е Ш Е Н И Е № 490 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Закриване на социална услуга в общността „Социален учебно-професионален център” село Овча могила и разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ село Овча могила, община Свищов, ул. „Оборище ” № 1

2017-02-23 09:57:28

Р Е Ш Е Н И Е № 489 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2017/2018 г.

2017-02-23 09:56:47

Р Е Ш Е Н И Е № 488 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на Община Свищов

2017-02-23 09:56:08

Р Е Ш Е Н И Е № 487 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства

2017-02-23 09:55:32

Р Е Ш Е Н И Е № 486 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства

2017-02-23 09:54:56

Р Е Ш Е Н И Е № 485 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства

2017-02-23 09:54:19

Р Е Ш Е Н И Е № 484 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Участие в процедурата за присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво

2017-02-23 09:53:39

Р Е Ш Е Н И Е № 483 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов

2017-02-23 09:52:57

Р Е Ш Е Н И Е № 482 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Приемане на промяна в Наредба за преместваемите обекти на територията на Община Свищов

2017-02-23 09:52:14

Р Е Ш Е Н И Е № 481 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Приемане на изменение в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2017-02-23 09:51:36

Р Е Ш Е Н И Е № 480 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Определяне срока на валидност на Разрешенията за таксиметров превоз на пътници на територията на община Свищов

2017-02-23 09:50:55

Р Е Ш Е Н И Е № 479 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление

2017-02-23 09:50:15

Р Е Ш Е Н И Е № 478 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Обособяване на три броя платени паркоместа по ул. „Подп. Ем. Чакъров“ в уличната регулация по плана на гр. Свищов

2017-02-23 09:49:37

Р Е Ш Е Н И Е № 477 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Придобиване на имоти, собственост на физически лица, по реда на чл. 199, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за уреждане на регулационни отношения между Община Свищов и собствениците на ПИ 65766.701.2618 и ПИ 65766.701.2607, чрез покупка на части от имотите по Подробния устройствен план на град Свищов

2017-02-23 09:49:00

Р Е Ш Е Н И Е № 476 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост от имот, общинска собственост, част от улична регулация с ОК 72-ОК 71, към УПИ І, собственост на Б. Б. Б. от кв. 82 по Подробно устройствения план на село Царевец, община Свищов

2017-02-23 09:47:56

Р Е Ш Е Н И Е № 475 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година

2017-02-23 09:47:44

Р Е Ш Е Н И Е № 474 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов за 2017 година

2017-02-23 09:47:03

Р Е Ш Е Н И Е № 473 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Поставяне на паметник на Александър II Николаевич, във връзка с честване на 140 години от Руско-турската война и определяне паметника като общински обект от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията

2017-02-23 09:46:24

Р Е Ш Е Н И Е № 472 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Даване на съгласие на Кмета на Община Свищов да разреши изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и одобри техническо задание за урегулиран поземлен имот (УПИ) LIV 1100, кв. 76 по плана на гр. Свищов

2017-02-23 09:45:45

Р Е Ш Е Н И Е № 471 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХIII - 3581, кв. 83 по плана на гр. Свищов

2017-02-23 09:45:07

Р Е Ш Е Н И Е № 470 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIХ - 2096, кв. 53 по плана на гр. Свищов

2017-02-23 09:44:24

Р Е Ш Е Н И Е № 469 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 82 по плана на с. Царевец, общ. Свищов

2017-02-23 09:43:44

Р Е Ш Е Н И Е № 468 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Изменение на Решение № 418/21.12.2016 г., Прот. № 28 на Общински съвет – Свищов за даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Създаване на Туристически информационен център в гр. Свищов”

2017-02-23 09:43:04

Р Е Ш Е Н И Е № 467 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Изменение на Решение № 417/21.12.2016 г., Прот. № 28 на Общински съвет – Свищов, относно предоставяне на помещения в сградата на ПБНЧ “Еленка и Кирил Д. Аврамови” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

2017-02-23 09:42:23

Р Е Ш Е Н И Е № 466 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“

2017-02-23 09:41:39

Р Е Ш Е Н И Е № 465 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаване на нови обекти

2017-02-23 09:41:02

Р Е Ш Е Н И Е № 464 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД град Свищов

2017-02-23 09:40:23

Р Е Ш Е Н И Е № 463 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 18, ал. 5 и чл. 18а, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2017-02-23 09:39:47

Р Е Ш Е Н И Е № 462 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Одобряване на бюджетни прогнози за периода 2018-2020 година

2017-02-23 09:39:09

Р Е Ш Е Н И Е № 461 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Промяна в Решение № 427/21.12.2016 г., Прот. № 28 на Общински съвет – Свищов

2017-01-26 09:36:55

Р Е Ш Е Н И Е № 460 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Даване на съгласие Кмета на Община Свищов да разреши изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и одобри техническо задание за урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 216 по плана на гр. Свищов, публична общинска собственост

2017-01-26 09:36:24

Р Е Ш Е Н И Е № 459 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. А. К.

2017-01-26 09:35:45

Р Е Ш Е Н И Е № 458 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Д. А.

2017-01-26 09:35:01

Р Е Ш Е Н И Е № 457 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Г. Н.

2017-01-26 09:34:24

Р Е Ш Е Н И Е № 456 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. М. П.

2017-01-26 09:33:42

Р Е Ш Е Н И Е № 455 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. А. Д.

2017-01-26 09:32:57

Р Е Ш Е Н И Е № 454 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Изменения в Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов

2017-01-26 09:32:08

Р Е Ш Е Н И Е № 453 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Приемане на допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2017-01-26 09:31:31

Р Е Ш Е Н И Е № 452 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Изразяване предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди

2017-01-26 09:30:52

Р Е Ш Е Н И Е № 451 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване

2017-01-26 09:30:10

Р Е Ш Е Н И Е № 450 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор № 03/ 2011 г. за отдадено под наем помещение частна общинска собственост, обособено в магазин за хранителни стоки

2017-01-26 09:29:27

Р Е Ш Е Н И Е № 449 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 65766.121.2, м. „Блатото”, по КККР на гр. Свищов

2017-01-26 09:28:52

Р Е Ш Е Н И Е № 448 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели през землището на с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121, общ. Свищов

2017-01-26 09:28:15

Р Е Ш Е Н И Е № 447 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели през землището на с. Козловец с ЕКАТТЕ 37784, общ. Свищов

2017-01-26 09:27:34

Р Е Ш Е Н И Е № 446 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Допълване на Решение № 419/21.12.2016 г., Протокол № 28 на Общински съвет – Свищов, за кандидатстване по проект „Красива България” за 2017 г.

2017-01-26 09:26:54

Р Е Ш Е Н И Е № 445 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Даване съгласие за създаване на Общинска програма „В помощ на болните деца от Община Свищов“

2017-01-26 09:26:17

Р Е Ш Е Н И Е № 444 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Увеличение числения състав на общинска дейност „Домашен социален патронаж“ във второстепенен разпоредител Общинска служба „Социални дейности” при Община Свищов

2017-01-26 09:25:37

Р Е Ш Е Н И Е № 443 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов

2017-01-26 09:24:59

Р Е Ш Е Н И Е № 442 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2017 година

2017-01-26 09:24:16

Р Е Ш Е Н И Е № 441 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация през 2017 година в Община Свищов

2017-01-26 09:23:38

Р Е Ш Е Н И Е № 440 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2017 година

2017-01-26 09:23:05

Р Е Ш Е Н И Е № 439 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 18.01.2017 г., Прот. № 29. ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов в процедура по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”, по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” на Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014 – 2020 г.

2017-01-18 09:20:56

Р Е Ш Е Н И Е № 438 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 18.01.2017 г., Прот. № 29. ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 420/21.12.2016 г. Прот. № 28 на Общински съвет - Свищов

2017-01-18 09:19:53