Проект за "Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот по КК и КР на с. Козловец, общ. Свищов с цел промяна на предзначението му"

2023-08-10 09:35:55

О Б Я В А за възможностите за заявяване на участие в дейности по залавяне на безстопанствени кучета за кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените животни

2023-07-31 11:41:06

Съобщение по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

2023-07-31 11:10:17

Изменение на Общ устройствен план на Община Свищов

2023-07-20 14:32:18

Уведомление за инвестиционно предложение от "Сортови семена - Вардим" АД

2023-07-20 13:12:59

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

2023-07-13 16:48:16

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности на 11, 12 и 13.07.2023 г.

2023-07-07 12:28:15

Уведомление за инвестиционно предложение от "Сортови семена - Вардим" ЕАД

2023-06-30 10:17:57

Приложение към уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Инсталация за производство на мокрокристална целулоза"

2023-06-14 11:45:24

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Инсталация за производство на мокрокристална целулоза"

2023-06-14 11:41:15

Уведомление за инвестиционно предложение от "ГОСИ" ЕООД - Свищов

2023-06-08 11:03:35

Уведомление за инвестиционно предложение от ЗП Григор Александров

2023-06-08 10:54:43

Съобщение по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

2023-06-06 11:23:48

Съобщение по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

2023-01-04 09:13:18

Уведомление за инвестиционно предложение за проект ново строителство на обществено - обслужваща сграда - „Младежки център“, гр. Свищов

2022-11-07 11:48:55

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС във връзка с инвестиционно предложение

2022-10-11 11:13:35

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО от "Дунавски индустриален технологичен парк - Свищов" ЕАД

2022-09-07 09:22:47

Уведомление за инвестиционно предложение от "ФИНТА АУТО" ЕООД

2022-09-07 09:19:44

Инвестиционно предложение , с възложител "Джамбазов строй" ЕООД

2022-08-22 11:51:51

Съобщение по чл. 62а от Закона за водите

2022-07-25 11:53:05

Инвестиционно предложение за изграждане на система за капково напояване, с възложител "Джамбазов строй" ЕООД

2022-07-25 11:49:41

Инвестиционно предложение за "Развитие и модернизация на стопанство в ПИ с идентификатор 65766.85.30 по КККР на гр. Свищов" с възложител ЗП Велка Иванова

2022-07-21 09:29:47

Инвестиционно предложение за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощнаст 5 MW", което ще се реализира в УПИ по плана на с. Совата

2022-07-13 11:15:20

Уведомление за инвестиционно предложение от ЗП Велка Б. Иванова

2022-06-10 16:57:38

Съобщение по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

2022-06-08 09:45:31

ПИСМО ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

2022-06-06 09:37:04

Съобщение по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

2022-05-26 12:58:59

Съобщение по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

2022-05-19 15:19:19

Съобщение на община Свищов по чл. 62а от Закона за водите

2022-05-17 11:42:00

Съобщение по чл. 62а от Закона за водите

2022-04-26 16:01:41

Уведомление за инвестиционно предложение от "ДУНАВ-АВТОТРАНСПОРТ 2" ООД

2022-03-23 11:04:47

Съобщение по чл. 62а от Закона за водите

2022-03-22 11:57:52

Информация за працаняване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Логистичен център за обработка на птичи меса и меса от дребни копитни животни/ ДЖК/" на "Лишкови" ООД

2022-02-18 16:41:44

Съобщение съгласно чл. 62а, ал.1, от Закона за водите

2022-02-10 16:27:51

Уведомление за инвестиционно предложение от "Лишкови" ООД

2022-02-02 11:14:13