Р Е Ш Е Н И Е № 647 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.12.2021 г., Прот. № 42 ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2022 година

2021-12-31 08:50:45

Решение №55 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отпускане на временни безлихвени заеми

2011-12-22 17:56:44

Решение №54 ОТНОСНО: Съгласуване на годишен план за 2012 година за дейността на отдел „Вътрешен одит” при Община Свищов

2011-12-22 17:55:48

Решение №53 ОТНОСНО: Определяне представители на Община Свищов в Общото събрание на Асоциация на дунавските общини “ДУНАВ”

2011-12-22 17:54:57

Решение №52 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. А. М.

2011-12-22 16:10:24

Решение №51 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. С. С.

2011-12-22 16:09:53

Решение №50 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Р. А.

2011-12-22 16:09:28

Решение №49 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ц. И. В.

2011-12-22 16:09:05

Решение №48 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Е. Х.-Г.

2011-12-22 16:08:37

Решение №47 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. Д.

2011-12-22 16:08:12

Решение №46 ОТНОСНО: Определяне на двама общински съветници за членове на комисия по провеждане на конкурс за възлагане на превоз по автобусна линия от Републиканската транспортна схема Свищов – София, в изпълнение на Решение № 1400/29.09.2011 г., Прот. № 82 на Общински съвет – Свищов

2011-12-22 16:07:50

Решение №45 ОТНОСНО: Предоставяне на имот общинска собственост, за настаняване на пчелни семейства

2011-12-22 16:07:27

Решение №44 ОТНОСНО: Одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) І – 4321, (УПИ) ІІ – 4318, (УПИ) ІІІ – 4320 и (УПИ) ІV – 3503, кв. 106 по плана на гр. Свищов

2011-12-22 16:07:03

Решение №43 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на елементи на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели от землището на с. Ореш с ЕКАТТЕ 53672 до гр. Свищов с ЕКАТТЕ 65766

2011-12-22 16:06:35

Решение №42 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План схеми на техническа инфраструктура – подземна оптична кабелна разпределителна система за електронни съобщения на „Нетуоркс – България” ООД на територията на гр. Свищов, Община Свищов

2011-12-22 16:06:09

Решение №41 ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване на трасе на оптичен кабел с обща дължина L= 24 740 м гр. Свищов – с. Царевец – с. Българско Сливово – с. Драгомирово – с. Морава, община Свищов

2011-12-22 03:19:30

Решение №40 ОТНОСНО: Разпореждане с публична общинска собственост

2011-12-22 03:18:28

Решение №39 ОТНОСНО: Разпореждане с публична общинска собственост

2011-12-22 03:17:20

Решение №38 ОТНОСНО: Промени в ръководството на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Д. Павлович” ЕООД

2011-12-22 03:13:39

Решение №37 ОТНОСНО: Промени в ръководството на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Д. Павлович” ЕООД

2011-12-22 03:13:21

Решение №36 ОТНОСНО: Приемане на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2011-12-22 03:13:09

Решение №35 ОТНОСНО: Приемане изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Свищов

2011-12-22 03:12:53

Решение №34 ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2012 година

2011-12-22 03:12:34

Решение №33 ОТНОСНО: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община Свищов

2011-12-10 16:04:41

Решение №32 ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2012 година

2011-12-10 16:03:59

Решение №31 ОТНОСНО: Одобряване на слята паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ “Петко Р. Славейков” в село Козловец за учебната 2011/2012 г. по реда на чл. 11а от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОМН

2011-12-10 16:03:32

Решение №30 ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано мнение по искано опрощаване на задължение към Фонд „Общо заболяване и майчинство” на Н. М. И.

2011-12-10 16:03:07

Решение №29 ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано мнение по искано опрощаване на задължение към Фонд „Общо заболяване и майчинство” на Г. Д. Й.

2011-12-10 16:02:41

Решение №28 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ц. И. Ц.

2011-12-10 16:02:08

Решение №27 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. С. И.

2011-12-10 16:01:44

Решение №26 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. С. П.

2011-12-10 16:01:19

Решение №25 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. В.

2011-12-10 16:00:53

Решение №24 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. А. Д.

2011-12-10 16:00:14

Решение №23 ОТНОСНО: Промяна на Решение № 997/19.08.2010 г., Прот. № 63 потвърдено с Решение № 1032/23.09.2010 г., Прот. № 64 на Общински съвет – Свищов

2011-12-10 02:44:30

Решение №22 ОТНОСНО: Закупуване на прилежащ терен, към сгради с режим отстъпено право на строеж

2011-12-10 02:42:38

Решение №21 ОТНОСНО: Отпускане на еднократни парични помощи за енергийни нужди на ветерани, участници във Втората световна война

2011-12-10 02:39:43

Решение №20 ОТНОСНО: Разместване на бюджетни кредити през месец декември 2011 година в дейностите общинска отговорност

2011-12-10 02:34:47

Решение №19 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2011 година

2011-12-10 02:33:50

Решение №18 ОТНОСНО: Определяне пълномощията на кметските наместници в община Свищов

2011-12-10 02:32:07

Решение №17 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 1163/15.02.2011 година, Протокол № 71, допълнено с Решение № 1358/31.08.2011 г., Протокол № 80 на Общински съвет – Свищов

2011-12-10 02:27:53

Р Е Ш Е Н И Е № 16 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 305/31.08.2008 година, Протокол № 19 на Общински съвет – Свищов

2011-12-10 02:24:36

Р Е Ш Е Н И Е № 15 от 24.11.2011 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за транспортиране на покойник

2011-12-09 09:51:14

Р Е Ш Е Н И Е № 14 от 24.11.2011 г., ОТНОСНО: Определяне представител от състава на Общинския съвет в Областния съвет за развитие

2011-12-09 09:50:05

Р Е Ш Е Н И Е № 13 от 24.11.2011 г., ОТНОСНО: Утвърждаване на нов състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ) при Община Свищов.

2011-12-09 09:49:09

Р Е Ш Е Н И Е № 12 от 24.11.2011 г., ОТНОСНО: Определяне представители на Община Свищов в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

2011-12-09 09:48:17

Р Е Ш Е Н И Е № 11 от 24.11.2011 г., ОТНОСНО: Избор на ръководства на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов

2011-12-09 09:47:00

Р Е Ш Е Н И Е № 10 от 24.11.2011 г., ОТНОСНО: Избор на състав на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов

2011-12-09 09:46:09

Р Е Ш Е Н И Е № 9 от 24.11.2011 г., ОТНОСНО: Определяне квотите за състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов

2011-12-09 09:45:21

Р Е Ш Е Н И Е № 8 от 24.11.2011 г., ОТНОСНО: Определяне числеността на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов

2011-12-09 09:44:01

Р Е Ш Е Н И Е № 7 от 24.11.2011 г., ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

2011-12-09 09:42:40

Р Е Ш Е Н И Е № 6 от 17.11.2011 г., ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2011 година и 2012 година

2011-12-09 09:41:51

Р Е Ш Е Н И Е № 5 от 17.11.2011 г., ОТНОСНО: Създаване на временна комисия за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация

2011-12-09 09:40:46

Р Е Ш Е Н И Е № 4 от 17.11.2011 г., ОТНОСНО: Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Свищов

2011-12-09 09:40:00

Р Е Ш Е Н И Е № 3 от 07.11.2011 г., ОТНОСНО: Закриване на кметство с. Александрово, кметство с. Деляновци, кметство с. Совата и кметство с. Червена в община Свищов

2011-12-09 09:38:55

Р Е Ш Е Н И Е № 2 от 04.11.2011 г., ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Свищов

2011-12-09 09:38:04

Р Е Ш Е Н И Е № 1 от 04.11.2011 г., ОТНОСНО: Комисия по избор на Председател на Общински съвет – Свищов

2011-11-09 09:37:00

Р Е Ш Е Н И Е № 1400 от 29.09.2011 г. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за възлагане на превоз по автобусна линия от Републиканската транспортна схема Свищов – София

2011-09-29 11:11:27

Р Е Ш Е Н И Е № 1399 от 29.09.2011 г. ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 1369/31.08.2011 г., Протокол № 80 на Общински съвет – Свищов и разпореждане с имот, частна общинска собственост – закупуване на прилежащ терен, към сграда с режим отстъпено право на строеж

2011-09-29 11:10:35

Р Е Ш Е Н И Е № 1398 от 29.09.2011 г. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2011 година – създаване на нови обекти

2011-09-29 11:09:25

Р Е Ш Е Н И Е № 1397 от 29.09.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. А. П.

2011-09-29 11:07:41

Р Е Ш Е Н И Е № 1396 от 29.09.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. А. П.

2011-09-29 11:06:31

Р Е Ш Е Н И Е № 1395 от 29.09.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. И. Т.

2011-09-29 11:05:41

Р Е Ш Е Н И Е № 1394 от 29.09.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А.Т. П.

2011-09-29 11:04:53

Р Е Ш Е Н И Е № 1393 от 29.09.2011 г. ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2011-09-29 11:04:04

Р Е Ш Е Н И Е № 1392 от 29.09.2011 г. ОТНОСНО: Закупуване на прилежащ терен, към сграда с режим отстъпено право на строеж

2011-09-29 11:03:27

Р Е Ш Е Н И Е № 1391 от 29.09.2011 г. ОТНОСНО: Придобиване право на собственост от Община Свищов на имот, собственост на физическо лице, чрез дарение

2011-09-29 11:00:14

Р Е Ш Е Н И Е № 1390 от 29.09.2011 г. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”

2011-09-29 10:58:34

Р Е Ш Е Н И Е № 1389 от 29.09.2011 г. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища

2011-09-29 10:57:02

Р Е Ш Е Н И Е № 1388 от 29.09.2011 г. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2011 година

2011-09-29 10:56:07

Р Е Ш Е Н И Е № 1387 от 29.09.2011 г. ОТНОСНО: Награди за най-добре реализираните проекти по Програма „Местни инициативи” през 2011 година

2011-09-29 10:55:18

Р Е Ш Е Н И Е № 1386 от 29.09.2011 г. ОТНОСНО: Възлагане на управлението на “Дунавско дело” ЕООД след проведен конкурс

2011-09-29 10:54:30

Р Е Ш Е Н И Е № 1385 от 16.09.2011 г. ОТНОСНО: Одобряване на мотивирано искане от директора на СОУ “Димитър Благоев” за трансформиране на профилирана паралелка с профил “Технологичен” – Информационни технологии в непрофилирана с 13 ученика за учебната 2011 - 2012 г.

2011-09-16 10:53:33

Р Е Ш Е Н И Е № 1384 от 16.09.2011 г. ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство до встъпване в длъжност на новоизбрания Кмет в Кметствата на Община Свищов след местните избори през октомври 2011 година

2011-09-16 10:52:58

Р Е Ш Е Н И Е № 1383 от 16.09.2011 г. ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Свищов до полагане на клетва от новоизбрания Кмет на Община Свищов, след провеждане на местните избори през октомври 2011 година

2011-09-16 10:52:07

Р Е Ш Е Н И Е № 1382 от 31.08.2011 г. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот – отстъпване право на строеж

2011-08-31 10:51:20

Р Е Ш Е Н И Е № 1381 от 31.08.2011 г. ОТНОСНО: Подаване на искане до Министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка със Споразумителен протокол № РД-02-30-34 от 29.12.2010 г.

2011-08-31 10:50:36

Р Е Ш Е Н И Е № 1380 от 31.08.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на д-р Ф. И. Н.

2011-08-31 10:49:55

Р Е Ш Е Н И Е № 1379 от 31.08.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. И. Л.

2011-08-31 10:49:04

Р Е Ш Е Н И Е № 1378 от 31.08.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. Т. М.

2011-08-31 10:47:48

Р Е Ш Е Н И Е № 1377 от 31.08.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Л. Н.

2011-08-31 10:47:00

Р Е Ш Е Н И Е № 1376 от 31.08.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Й. М.

2011-08-31 10:45:44

Р Е Ш Е Н И Е № 1375 от 31.08.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Г. Ч.

2011-08-31 10:44:20

Р Е Ш Е Н И Е № 1374 от 31.08.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. С. Г.

2011-08-31 10:43:29

Р Е Ш Е Н И Е № 1373 от 31.08.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Г. Н.

2011-08-31 10:42:35

Р Е Ш Е Н И Е № 1372 от 31.08.2011 г. ОТНОСНО: Одобряване на предложенията от директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки за учебната 2011/2012 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност

2011-08-31 10:41:34

Р Е Ш Е Н И Е № 1371 от 31.08.2011 г. ОТНОСНО: Даване на съгласие на трето лице да изкупи частта, собственост на ВК “Наркооп” от съсобствен имот с Община Свищов

2011-08-31 10:40:56

Р Е Ш Е Н И Е № 1370 от 31.08.2011 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 5, чл. 16, ал. 1 от Закона за устройство на територията

2011-08-31 10:40:20

Р Е Ш Е Н И Е № 1369 от 31.08.2011 г. ОТНОСНО: Закупуване на прилежащ терен, към сграда с режим отстъпено право на строеж

2011-08-31 10:39:29

Р Е Ш Е Н И Е № 1368 от 31.08.2011 г. ОТНОСНО: Закупуване на прилежащ терен, към жилище от сграда с режим отстъпено право на строеж

2011-08-31 10:37:32

Р Е Ш Е Н И Е № 1367 от 31.08.2011 г. ОТНОСНО: Закупуване на прилежащ терен, към сгради с режим отстъпено право на строеж

2011-08-31 10:36:15

Р Е Ш Е Н И Е № 1366 от 31.08.2011 г. ОТНОСНО: Предоставяне на имот, частна общинска собственост за безвъзмездно управление на звено на общинска бюджетна издръжка

2011-08-31 10:35:29

Р Е Ш Е Н И Е № 1365 от 31.08.2011 г. ОТНОСНО: Разпореждане с частна общинска собственост.

2011-08-31 10:34:22

Р Е Ш Е Н И Е № 1364 от 31.08.2011 г. ОТНОСНО: Разпореждане с имоти частна общинска собственост

2011-08-31 10:31:10

Р Е Ш Е Н И Е № 1363 от 31.08.2011 г. ОТНОСНО: Допълване на годишната програма за 2011 година.

2011-08-31 10:30:21

Р Е Ш Е Н И Е № 1362 от 31.08.2011 г. ОТНОСНО: Промяна на собствеността на общинска земеделска земя от публична общинска собственост в частна общинска собственост и отдаване под аренда за създаване на трайни насаждения, чрез публично оповестен конкурс по реда на НРПУРСОС

2011-08-31 10:29:36

Р Е Ш Е Н И Е № 1361 от 31.08.2011 г. ОТНОСНО: Приемане на План за управление на утайки от „ПСОВ Свищов”

2011-08-31 10:28:49

Р Е Ш Е Н И Е № 1360 от 31.08.2011 г. ОТНОСНО: Промяна в поименния списък на капиталовите разходи за 2011 година и създаване на нов обект

2011-08-31 10:27:41

Р Е Ш Е Н И Е № 1359 от 31.08.2011 г. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2011 година – създаване на нов обект

2011-08-31 10:27:04

Р Е Ш Е Н И Е № 1358 от 31.08.2011 г. ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 1163/15.02.2011 г., Прот. № 71 на Общински съвет – Свищов

2011-08-31 10:26:25

Р Е Ш Е Н И Е № 1357 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Преобразуване на част от имот, публична общинска собственост в частна общинска собственост и разпореждане с имота – прекратяване на съсобственост между Община Свищов и физическо лице чрез замяна на части от общински недвижим имот с части от имот, собственост на лицето, попадащи в имот, публична общинска собственост – УПИ за техническа инфраструктура, кв. 35 по ПУП на гр. Свищов

2011-07-28 10:13:03

Р Е Ш Е Н И Е № 1356 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Споразумение за партньорство, съпътстващ документ при подаване на проектно предложение „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен номер BG161PO005/10/2.10/07/22 “Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”

2011-07-28 10:10:06

Р Е Ш Е Н И Е № 1355 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Споразумения за сътрудничество между Община Свищов, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и библиотеките при НЧ „Заря-1898” с. Хаджидимитрово, НЧ „Съзнателност-1899” с. Овча Могила и НЧ „Филип Станиславов-1903” с. Ореш на територията на Общината

2011-07-28 10:09:22

Р Е Ш Е Н И Е № 1354 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Реализиране на подобект 12 „Реконструкция на площад „Велешана”” от проект „Благоустрояване на средата в най-оживените обществени пространства на традиционния център на град Свищов”

2011-07-28 10:08:44

Р Е Ш Е Н И Е № 1353 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Й. А. П.

2011-07-28 10:07:11

Р Е Ш Е Н И Е № 1352 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. Т. Ц.

2011-07-28 10:01:31

Р Е Ш Е Н И Е № 1351 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. А. Д.

2011-07-28 10:00:41

Р Е Ш Е Н И Е № 1350 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ц. А. К.

2011-07-28 09:59:42

Р Е Ш Е Н И Е № 1349 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. М. В.

2011-07-28 09:58:39

Р Е Ш Е Н И Е № 1348 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. В. Т.

2011-07-28 09:57:27

Р Е Ш Е Н И Е № 1347 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. И. М.

2011-07-28 09:56:40

Р Е Ш Е Н И Е № 1346 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ц. Г. С.

2011-07-28 09:55:42

Р Е Ш Е Н И Е № 1345 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ж. Д. Б.

2011-07-28 09:54:51

Р Е Ш Е Н И Е № 1344 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Заличаване на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Общински пазари – Свищов” ЕООД в ликвидация, гр. Свищов от търговския регистър

2011-07-28 09:54:02

Р Е Ш Е Н И Е № 1343 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Промени в Решение № 833/25.03.2010 г., Прот. № 53, относно заличаване на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Общински пазари – Свищов” ЕООД в ликвидация гр. Свищов от търговския регистър

2011-07-28 09:53:13

Р Е Ш Е Н И Е № 1342 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Разпореждане с част от недвижим имот – прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице чрез продажба на общинската част

2011-07-28 09:52:39

Р Е Ш Е Н И Е № 1341 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване допълнително право на строеж

2011-07-28 09:51:39

Р Е Ш Е Н И Е № 1340 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост

2011-07-28 09:50:26

Р Е Ш Е Н И Е № 1339 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост

2011-07-28 09:48:56

Р Е Ш Е Н И Е № 1338 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Погасяване възмездно право на строеж по давност

2011-07-28 09:48:18

Р Е Ш Е Н И Е № 1337 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2011 година

2011-07-28 09:47:04

Р Е Ш Е Н И Е № 1336 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Приемане отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Свищов за първото полугодие на 2011 година

2011-07-28 09:46:17

Р Е Ш Е Н И Е № 1335 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Възлагане на управлението на “Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД след проведен конкурс

2011-07-28 09:45:37

Р Е Ш Е Н И Е № 1334 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2011 година – създаване на нов обект

2011-07-28 09:44:55

Р Е Ш Е Н И Е № 1333 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Приемане на допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2011-07-28 09:44:23

Р Е Ш Е Н И Е № 1332 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свищов

2011-07-28 09:42:48

Р Е Ш Е Н И Е № 1331 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, за проект: „Благоустрояване на средата в най-оживените обществени пространства на традиционния център на град Свищов”, Договор BG161РО001/1.4-05/2009/015 от 16.07.2010 г.

2011-07-28 09:41:58

Р Е Ш Е Н И Е № 1330 от 28.07.2011 г. ОТНОСНО: Осигуряване на финансиране на собствения принос на общините – бенефициенти, за кандидатстване по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” Референтен номер: BG161PO005/10/2.10/07/22 - Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол

2011-07-28 09:40:48

Р Е Ш Е Н И Е № 1329 от 12.07.2011 г. ОТНОСНО: Допълнение и изменение на Решение № 165 от проведено заседание на Общински съвет Свищов на 15.05.2008 г., Прот. № 14 за разпореждане с публична общинска собственост.

2011-06-30 09:39:56

Р Е Ш Е Н И Е № 1328 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано мнение по искано опрощаване на задължение към Фонд „Общо заболяване и майчинство” на И. С. Ц.

2011-06-30 09:38:46

Р Е Ш Е Н И Е № 1327 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Заличаване на учредена в полза на Община Свищов договорна ипотека

2011-06-30 09:37:53

Р Е Ш Е Н И Е № 1326 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Съгласие по чл. 183, ал. 3 от Закона за устройство на територията

2011-06-30 09:37:02

Р Е Ш Е Н И Е № 1325 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Изразяване на съгласие за прокарване на трасе на техническата инфраструктура – реконструкция на напорен водопровод за водоснабдяване на гр. Свищов с трасе от помпена станция \"Стара\", с. Вардим, изградена в поземлен имот (ПИ) № 000281 до преходен водоем V = 4000 м3, изграден в поземлен имот (ПИ) № 10118.0.393 по картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, Община Свищов, през поземлени имоти - пасище, мера, общинска публична собственост

2011-06-30 09:36:21

Р Е Ш Е Н И Е № 1324 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за покриване на разходи за погребение

2011-06-30 09:35:38

Р Е Ш Е Н И Е № 1323 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. К. А.

2011-06-30 09:34:49

Р Е Ш Е Н И Е № 1322 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Г. М.

2011-06-30 09:33:46

Р Е Ш Е Н И Е № 1321 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Ц. Ц.

2011-06-30 09:32:53

Р Е Ш Е Н И Е № 1320 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. Я. Т.

2011-06-30 09:20:34

Р Е Ш Е Н И Е № 1319 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Ф. А.

2011-06-30 09:19:46

Р Е Ш Е Н И Е № 1318 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. И. Б.

2011-06-30 09:10:25

Р Е Ш Е Н И Е № 1317 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. К. В.

2011-06-30 09:09:28

Р Е Ш Е Н И Е № 1316 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. А. С.

2011-06-30 09:08:40

Р Е Ш Е Н И Е № 1315 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ

2011-06-30 09:07:45

Р Е Ш Е Н И Е № 1314 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. П. М.

2011-06-30 09:06:59

Р Е Ш Е Н И Е № 1313 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. А. С.

2011-06-30 09:05:34

Р Е Ш Е Н И Е № 1312 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Ю. И.

2011-06-30 09:04:40

Р Е Ш Е Н И Е № 1311 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Ц. П.

2011-06-30 09:03:23

Р Е Ш Е Н И Е № 1310 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. И. П.

2011-06-30 09:02:33

Р Е Ш Е Н И Е № 1309 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 година, Приоритетна ос 1:”Социална инфраструктура”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”

2011-06-30 09:00:47

Р Е Ш Е Н И Е № 1308 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Одобряване на Годишен план за развитие на социалните услуги – 2012 година

2011-06-30 08:59:30

Р Е Ш Е Н И Е № 1307 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Внасяне на предложение за отпускане на персонална пенсия

2011-06-30 08:58:22

Р Е Ш Е Н И Е № 1306 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

2011-06-30 08:57:09

Р Е Ш Е Н И Е № 1305 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Преобразуване на част от имот, публична общинска собственост в частна общинска собственост

2011-06-30 08:56:02

Р Е Ш Е Н И Е № 1304 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2011-06-30 08:54:10

Р Е Ш Е Н И Е № 1303 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2011-06-30 08:51:08

Р Е Ш Е Н И Е № 1302 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост

2011-06-30 08:50:31

Р Е Ш Е Н И Е № 1301 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост

2011-06-30 08:49:34

Р Е Ш Е Н И Е № 1300 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост

2011-06-30 08:48:36

Р Е Ш Е Н И Е № 1299 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на Община Свищов за 2011 година

2011-06-30 08:47:56

Р Е Ш Е Н И Е № 1298 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Промяна на собствеността на общинска земеделска земя от публична общинска собственост в частна общинска собственост и отдаване под аренда за създаване на трайни насаждения, чрез публично оповестен конкурс по реда на НРПУРСОС

2011-06-30 08:47:08

Р Е Ш Е Н И Е № 1297 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Допускане на намалени отстояния на основание §9 от ПЗР на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони по реда на чл. 36, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по-големи от допустимите за обект „Основен ремонт и преустройство на етажа на къщата на С. К. с надстройка над част от съществуваща пристройка към нея”, в УПИ ХV – 2278, кв. 31 по плана на гр. Свищов

2011-06-30 08:46:09

Р Е Ш Е Н И Е № 1296 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване на трасе на оптичен кабел с обща дължина L= 24 740 м гр. Свищов – с. Царевец – с. Българско Сливово – с. Драгомирово – с. Морава, община Свищов

2011-06-30 08:44:49

Р Е Ш Е Н И Е № 1295 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело” ЕООД

2011-06-30 08:44:01

Р Е Ш Е Н И Е № 1294 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Детски хор – Свищов с диригент – М. Възланова за провеждане на летен творчески лагер в почивната база на Община Свищов – гр. Априлци, кв. Видима

2011-06-30 08:43:19

Р Е Ш Е Н И Е № 1293 от 30.06.2011 г ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2011 година – създаване на нов обект

2011-06-30 08:42:09

Р Е Ш Е Н И Е № 1292 от 30.06.2011 г. ОТНОСНО: Промяна в поименния списък на капиталовите разходи за 2011 година

2011-06-30 08:40:38

Р Е Ш Е Н И Е № 1291 от 30.6.2011 ОТНОСНО: Съфинансиране на проект, кандидатстващ по Националната схема за зелени инвестиции

2011-06-30 08:39:36

Решение № 1290 ОТНОСНО: Заповед СА-03-03-12 от 25.05.2011 г. на Областен управител на област Велико Търново, с която е върнато за ново обсъждане в Общински съвет – Свищов Решение № 1234/28.04.2011 г., Прот. № 75

2011-05-26 16:07:18

Решение № 1289 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2011 година – създаване на нов обект

2011-05-26 16:05:42

Решение № 1288 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2011 година – създаване на нов обект

2011-05-26 16:04:53

Решение № 1287 ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект

2011-05-26 15:46:24

Решение № 1286 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. П. Д.

2011-05-26 15:44:49

Решение № 1285 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. Р.

2011-05-26 15:43:52

Решение № 1284 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Б. Т.

2011-05-26 15:42:56

Решение № 1283 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Л. Л.

2011-05-26 15:42:00

Решение № 1282 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. М. Д.

2011-05-26 15:41:07

Решение № 1281 ОТНОСНО: Вземане на решение за разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност – „Социален асистент”

2011-05-26 15:40:19

Решение № 1280 ОТНОСНО: Вземане на решение за разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност – „Личен асистент”

2011-05-26 15:39:39

Решение № 1279 ОТНОСНО: Вземане на решение за разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност „Център за обществена подкрепа” град Свищов, ул. „33-ти Свищовски полк” № 67

2011-05-26 15:38:55

Решение № 1278 ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано мнение по искано опрощаване на задължение към Фонд „Общо заболяване и майчинство” на Е. С. Н.

2011-05-26 15:38:18

Решение № 1277 ОТНОСНО: Промяна на Решение № 892 от заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 29.04.2010 г., Протокол № 55 на Общински съвет – Свищов

2011-05-26 15:36:42

Решение № 1276 ОТНОСНО: Одобряване на проект за частично изменение на ПУП-ПР за урегулиран поземлен имот (УПИ) XL-9557, кв. 35 по плана на гр. Свищов, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65766.701.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри на землището на гр. Свищов и улична регулация на прилежащите улици – ул. “Никола Славков” и ул. “Иван Вазов” по ПУП на гр. Свищов

2011-05-26 15:35:33

Решение № 1275 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот – отстъпване право на строеж

2011-05-26 15:34:14

Решение № 1274 ОТНОСНО: Придобиване в собственост от Община Свищов на имоти, които са обекти от ликвидационното имущество на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Общински пазари – Свищов” ЕООД – в ликвидация

2011-05-26 15:33:25

Решение № 1273 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 1091/25.11.2010 г., Прот. № 67 на Общински съвет – Свищов

2011-05-26 15:31:31

Решение № 1272 ОТНОСНО: Отдаване под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд по плановете за земеразделяне в землищата на Община Свищов

2011-05-26 15:28:05

Решение № 1271 ОТНОСНО: Направени препоръки от Сметна палата с одитен доклад № 0050405410 за извършен одит на финансовото управление на община Свищов за периода 01.01.2009 г. – 30.09.2010 г.

2011-05-26 15:27:22

Решение № 1270 ОТНОСНО: Направени препоръки от Сметна палата с одитен доклад № 0050405410 за извършен одит на финансовото управление на община Свищов за периода 01.01.2009 г. – 30.09.2010 г.

2011-05-26 15:26:40

Решение № 1269 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов за 2010 година

2011-05-26 15:26:03

Р Е Ш Е Н И Е № 1268 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД – гр. Свищов за 2010 година

2011-05-26 15:24:46

Решение № 1267 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Обреди - Свищов” ЕООД – гр. Свищов за 2010 година

2011-05-26 15:22:23

Решение № 1266 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Медико – техническа лаборатория - Свищов” ЕООД – гр. Свищов за 2010 година

2011-05-26 15:21:06

Решение № 1265 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Дунавско дело” ЕООД – гр. Свищов за 2010 година

2011-05-26 15:20:01

Решение № 1264 ОТНОСНО: Избор на одитор за 2011 година на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД

2011-05-26 15:19:23

Решение № 1263 ОТНОСНО: Получена покана за представяне на проектни предложения по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Референтен номер: BG161PO005/10/2.10/07/22 – „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол“ по Оперативна програма ”Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”

2011-05-26 15:18:42

Решение № 1262 ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнения в Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Свищов, приета с Решение № 749/26.07.2006 г., Прот. № 66 на Общински съвет – Свищов

2011-04-28 15:16:27

Решение № 1261 ОТНОСНО: Отдаване под наем или аренда без публичен търг или конкурс на земеделска земя от общинския поземлен фонд по плановете за земеразделяне в землищата на Община Свищов

2011-04-28 14:53:34

Решение № 1260 ОТНОСНО: Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2011/2012 година в Община Свищов

2011-04-28 14:52:48

Решение № 1259 ОТНОСНО: Кандидатстване за безвъзмездно финансиране по линия на предоставена от правителството на Япония помощ за икономическо и социално развитие на Република България

2011-04-28 14:52:05

Решение № 1258 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. Е. Г.

2011-04-28 14:51:17

Решение № 1257 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Т. Т.

2011-04-28 14:50:22

Решение № 1256 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. И. И.

2011-04-28 14:49:34

Решение № 1255 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. А. Г.

2011-04-28 14:48:39

Решение № 1254 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. В. Л.

2011-04-28 14:47:42

Решение № 1253 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Я. А. П.

2011-04-28 14:46:37

Решение № 1252 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. Ц. Я.

2011-04-28 14:45:48

Решение № 1251 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Н. Е.

2011-04-28 14:44:58

Решение № 1250 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Б. Г.

2011-04-28 14:44:01

Решение № 1249 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Г. К.

2011-04-28 14:43:11

Решение № 1248 ОТНОСНО: Вземане на Решение за одобряване на Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Свищов (2011 – 2015 г.) и годишен план за развитие на социалните услуги – 2011 години

2011-04-28 14:41:58

Решение № 1247 ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано мнение по искано опрощаване на задължение към Фонд „Общо заболяване и майчинство” на Б. Г. Ш.

2011-04-28 14:41:22

Решение № 1246 ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано мнение по искано опрощаване на задължение към Фонд „Общо заболяване и майчинство” на Ж. К. Ц.

2011-04-28 14:40:13

Решение № 1245 ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано мнение по искано опрощаване на задължение към Фонд „Общо заболяване и майчинство” на М. Г. Ц.

2011-04-28 14:39:18

Решение № 1244 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2011-04-28 14:38:11

Решение № 1243 ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програмата за местни инициативи на Община Свищов за 2011 год.

2011-04-28 14:37:30

Решение № 1242 ОТНОСНО: Преобразуване на имот от публична в частна общинска собственост

2011-04-28 14:36:41

Решение № 1241 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2011 година

2011-04-28 14:36:01

Решение № 1240 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2011 година

2011-04-28 14:35:17

Решение № 1239 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2011 година – създаване на нов обект

2011-04-28 14:34:35

Решение № 1238 ОТНОСНО: Придобиване право на управление на имот във връзка с реализиране на проект по Оперативна програма “Регионално развитие” (ОПРР) 2007 – 2013 г.

2011-04-28 14:33:52

Решение № 1237 ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2011-04-28 14:33:11

Решение № 1236 ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2011-04-28 14:32:29

Решение № 1235 ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2011-04-28 14:31:25

Решение № 1234 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2011-04-28 14:30:26

Решение № 1233 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, публична общинска собственост за безвъзмездно ползване

2011-04-28 14:29:42

Решение № 1232 ОТНОСНО: Разпореждане с част от недвижим имот – прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице чрез продажба на общинската част

2011-04-28 14:28:59

Решение № 1231 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване допълнително право на строеж

2011-04-28 14:27:38

Решение № 1230 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост

2011-04-28 14:26:44

Решение № 1229 ОТНОСНО: Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на Община Свищов за 2011 г.

2011-04-28 14:25:52

Решение № 1228 ОТНОСНО: Преобразуване на част от имот, публична общинска собственост в частна общинска собственост

2011-04-28 14:25:14

Решение № 1227 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Решение № 632/24.02.2006 г., Прот. № 55 на Общински съвет – Свищов

2011-04-28 14:23:11

Решение № 1226 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Решение № 369/31.03. 2005 г. Прот. № 33 на Общински съвет – Свищов

2011-04-28 14:22:29

Решение № 1225 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Общински пазари – Свищов” ЕООД в ликвидация – гр. Свищов за 2010 година

2011-04-28 14:21:47

Решение № 1224 ОТНОСНО: Община Свищов да стане съучредител на сдружение в обществена полза „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Свищов”

2011-04-28 14:21:00

Решение № 1223 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на хор „Янко Мустаков” – Свищов

2011-04-28 14:20:07

Решение № 1222 ОТНОСНО: Учредяване на ежегодна стипендия “Нина Ташева -Антонова” за ученик с изявени математически заложби

2011-04-28 14:19:29

Решение № 1221 ОТНОСНО: Промени в Правилника за дейността на Общинско предприятие “Чистота – Свищов”, приет с Решение № 297/31.07.2008 г., Прот. № 19 на Общински съвет – Свищов, изменен с Решение № 870/29.04.2010 г., Прот. № 55 на Общински съвет – Свищов

2011-04-28 14:18:18

Решение № 1220 ОТНОСНО: Определяне максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни на територията на Община Свищов, във връзка с промените в Закона за автомобилните превози

2011-04-28 14:17:43

Решение № 1219 ОТНОСНО: Осигуряване на финансиране за проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор на град Свищов“ във връзка с Покана за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” с референтен номер BG161PO005/10/1.11/02/16 по Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на Оперативна програма “Околна Среда 2007 – 2013 г.”

2011-04-28 14:17:05

Решение № 1218 ОТНОСНО: Предоставяне и актуализиране ползването на мери и пасища в землищата на Община Свищов

2011-03-31 14:15:05

Решение № 1217 ОТНОСНО: Придобиване на част от земеделска земя, собственост на физически лица, попадащи в най-вътрешния пояс на водоизточници в с. Козловец

2011-03-31 14:14:09

Решение № 1216 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2011 година – създаване на нов обект

2011-03-31 14:13:24

Решение № 1215 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2011 година – създаване на нов обект

2011-03-31 14:12:37

Решение № 1214 ОТНОСНО: Изпълнение на Програма за местни инициативи през 2011 година

2011-03-31 14:11:54

Решение № 1213 ОТНОСНО: Включване на обект в списъка за приватизация за 2011 година

2011-03-31 14:11:06

Решение № 1212 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. М. И.

2011-03-31 14:10:24

Решение № 1211 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Х. Ю. М.

2011-03-31 14:09:24

Решение № 1210 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. В. Б.

2011-03-31 14:08:31

Решение № 1209 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. А. А.

2011-03-31 14:07:36

Решение № 1208 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. И. Р.

2011-03-31 14:06:21

Решение № 1207 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Г. Д.

2011-03-31 14:05:30

Решение № 1206 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. П. Г. - М.

2011-03-31 14:04:30

Решение № 1205 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. З. Ш.

2011-03-31 14:03:37

Решение № 1204 ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано мнение по искано опрощаване на задължение към Фонд „Общо заболяване и майчинство” на А. С. Д.

2011-03-31 14:02:43

Решение № 1203 ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация

2011-03-31 14:01:42

Решение № 1202 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2011-03-31 14:00:48

Решение № 1201 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов

2011-03-31 14:00:09

Решение № 1200 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Свищов върху общинската част на капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общински предприятия

2011-03-31 13:59:32

Решение № 1199 ОТНОСНО: Отдаване под наем или аренда без публичен търг или конкурс на земеделска земя от общинския поземлен фонд по плановете за земеразделяне в землищата на Община Свищов

2011-03-31 13:58:49

Решение № 1198 ОТНОСНО: Закупуване на прилежащ терен, към сграда с режим отстъпено право на строеж

2011-03-31 13:57:59

Решение № 1197 ОТНОСНО: Разпореждане с част от недвижим имот – прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице чрез продажба на общинската част

2011-03-31 13:57:11

Решение № 1196 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване допълнително право на строеж

2011-03-31 13:55:43

Решение № 1195 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот частна общинска собственост

2011-03-31 13:53:50

Решение № 1194 ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2011-03-31 13:53:08

Решение № 1193 ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2011-03-31 13:52:28

Решение № 1192 ОТНОСНО: Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на Община Свищов за 2011 г.

2011-03-31 13:51:46

Решение № 1191 ОТНОСНО: Отчет за изпълнените мерки през 2010 г., предвидени в плана за действие на Програмата за опазване на околната среда на Община Свищов и приемане на актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Свищов за периода 2010 – 2014 г.

2011-03-31 13:50:49

Решение № 1190 ОТНОСНО: Избор на заместник-председател на Общински съвет – Свищов

2011-03-31 13:49:49

Решение № 1189 ОТНОСНО: Одобряване изплащането на членски внос в национални асоциации

2011-03-31 13:49:01

Решение № 1188 ОТНОСНО: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишният финансов отчет за 2010 година на Еднолично акционерно дружество с фирма „АКАДЕМИК ОЙЛ” ЕАД със седалище и адрес на управление: град Свищов, улица „Цар Освободител” № 96 – офис 24

2011-03-31 13:48:19

Решение № 1187 ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към “Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД

2011-03-31 13:47:38

Решение № 1186 ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към “Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД

2011-03-31 13:46:53

Решение № 1185 ОТНОСНО: Годишен доклад за 2010 година за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2007-2013 година

2011-03-31 13:46:03

Р Е Ш Е Н И Е №1184 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП), за трасе на техническата инфраструктура – реконструкция на напорен водопровод за водоснабдяване на гр. Свищов с трасе от помпена станция "Стара", с. Вардим, изградена в поземлен имот (ПИ) № 000281 до преходен водоем V = 4000 м3, изграден в поземлен имот (ПИ) № 10118.0.393 по картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, Община Свищов

2011-03-17 13:44:07

Р Е Ш Е Н И Е №1183 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. М. И.

2011-03-17 13:43:22

Р Е Ш Е Н И Е №1182 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ф. А. Ч.

2011-03-17 13:42:30

Р Е Ш Е Н И Е №1181 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Н. В.

2011-03-17 13:41:37

Р Е Ш Е Н И Е №1180 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ж. Л. Г.

2011-03-17 13:40:44

Р Е Ш Е Н И Е №1179 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. П. В.

2011-03-17 13:39:55

Р Е Ш Е Н И Е №1178 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Н. С.

2011-03-17 13:39:03

Р Е Ш Е Н И Е №1177 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. И. Г.

2011-03-17 13:38:03

Р Е Ш Е Н И Е №1176 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. А. Й.

2011-03-17 13:37:17

Р Е Ш Е Н И Е №1175 ОТНОСНО: Актуализация на годишния план за приватизация за 2011 година

2011-03-17 13:36:27

Р Е Ш Е Н И Е №1174 ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по Оперативна програма “Регионално развитие” (ОПРР) 2007 – 2013 г.

2011-03-17 13:35:50

Р Е Ш Е Н И Е №1173 ОТНОСНО: Участие в процедура по присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво на Съвета на Европа

2011-03-17 13:35:09

Р Е Ш Е Н И Е №1172 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Свищов за 2010 година

2011-03-17 13:34:30

Р Е Ш Е Н И Е №1171 ОТНОСНО: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в община – Свищов

2011-03-17 13:33:50

Р Е Ш Е Н И Е №1170 ОТНОСНО: Преобразуване на част от имот, публична общинска собственост в частна общинска собственост

2011-03-17 13:33:10

Р Е Ш Е Н И Е №1169 ОТНОСНО: Промяна на Решение № 820/25.02.2010 г., Прот. № 52 на Общински съвет – Свищов

2011-03-17 13:31:51

Р Е Ш Е Н И Е №1168 ОТНОСНО: Определяне на наемни цени на земите от общинския поземлен фонд за стопанската 2011/2012 г.

2011-03-17 13:31:11

Р Е Ш Е Н И Е №1167 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2011-03-17 13:30:35

Р Е Ш Е Н И Е №1166 ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2011-03-17 13:29:54

Р Е Ш Е Н И Е №1165 ОТНОСНО: Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 18, ал. 5, ал. 6 и ал. 9 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2011-03-17 13:29:16

Р Е Ш Е Н И Е №1164 ОТНОСНО: Определяне на регистриран одитор на “МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов за 2010 година

2011-03-17 13:28:22

Р Е Ш Е Н И Е №1163 ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2011 година

2011-03-17 13:27:38

Р Е Ш Е Н И Е №1162 ОТНОСНО: Приемане на годишна Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост

2011-03-17 13:26:53

Р Е Ш Е Н И Е №1161 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Община Свищов за 2010 година

2011-03-17 13:26:13

Р Е Ш Е Н И Е №1160 ОТНОСНО: Промени в състава на постоянни комисии

2011-03-17 13:25:06

Р Е Ш Е Н И Е №1159 ОТНОСНО: Одобрение на Споразумение за партньорство между Община Свищов и Община Хрубиешов, Полша, във връзка с кандидатстване с проект по ОП „Административен капацитет”

2011-03-17 13:23:26

Р Е Ш Е Н И Е №1158 ОТНОСНО: Участие на Еднолично акционерно дружество с фирма „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД като асоцииран партньор във финансирането на проект „Пречиствателна станция за отпадни води и довеждащ колектор на гр. Свищов”

2011-03-17 13:22:45

Р Е Ш Е Н И Е №1157 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З. Р. П.

2011-03-17 13:22:03

Р Е Ш Е Н И Е №1156 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. П. М.

2011-03-17 13:21:05

Р Е Ш Е Н И Е №1155 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Л. И.

2011-03-17 13:20:08

Р Е Ш Е Н И Е №1154 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. В. С.

2011-03-17 13:19:06

Р Е Ш Е Н И Е №1153 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. Д. С.

2011-03-17 13:18:03

Р Е Ш Е Н И Е №1152 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Г. В.

2011-03-17 13:16:23

Р Е Ш Е Н И Е №1151 ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано мнение по искано опрощаване на задължение към Фонд „Общо заболяване и майчинство”

2011-03-17 13:15:13

Р Е Ш Е Н И Е №1150 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническа инфраструктура – оптична кабелна междуселищна връзка между с. Драгомирово, с. Козловец, с. Българско Сливово и с. Хаджидимитрово до землищната граница на с. Павел на територията на Община Свищов, като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

2011-03-17 12:58:23

Р Е Ш Е Н И Е №1149 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническа инфраструктура – външно електрозхранване на Базова станция (БС 4692 “Овча могила”) в землището на с. Овча могила, Община Свищов, изградена в поземлен имот (ПИ) № 121020 по КВС на с. Овча могила, с ЕКТТЕ 53196, Община Свищов

2011-03-17 12:57:37

Р Е Ш Е Н И Е №1148 ОТНОСНО: Предоставянето безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години на минералните извори на територията на община Свищов, изключителна държавна собственост съгласно позиция 52 на приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите – ДВ, бр. 61 от 2010 година

2011-03-17 12:56:38

Р Е Ш Е Н И Е №1147 ОТНОСНО: Преобразуване на част от имот публична общинска собственост в частна общинска собственост.

2011-03-17 12:56:04

Р Е Ш Е Н И Е №1146 ОТНОСНО: Управление на имот – публична общинска собственост

2011-03-17 12:55:27

Р Е Ш Е Н И Е №1145 ОТНОСНО: Предоставяне на имоти общинска собственост за управление на ОП „Пазари – Свищов”

2011-03-17 12:54:46

Р Е Ш Е Н И Е №1144 ОТНОСНО: Разпореждане с частна общинска собственост

2011-03-17 12:54:08

Р Е Ш Е Н И Е №1143 ОТНОСНО: Разпореждане с частна общинска собственост

2011-03-17 12:53:25

Р Е Ш Е Н И Е №1142 ОТНОСНО: Застраховане на имоти – частна общинска собственост

2011-03-17 12:52:39

Р Е Ш Е Н И Е №1141 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов

2011-03-17 12:51:59

Р Е Ш Е Н И Е №1140 ОТНОСНО: Участие в „Сдружение на Общинските болници в Република България”

2011-03-17 12:51:25

Р Е Ш Е Н И Е №1139 ОТНОСНО: Съгласуване на Стратегически план за периода 2011-2013 г. и Годишен план за 2011 г. за дейността на Отдел „Вътрешен одит” при Община Свищов

2011-03-17 12:50:29

Р Е Ш Е Н И Е №1138 ОТНОСНО: Кандидатстване по Проект “Красива България” за 2011 година

2011-03-17 12:49:50

Р Е Ш Е Н И Е №1137 ОТНОСНО: Приемане на допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2011-03-17 12:49:12

Р Е Ш Е Н И Е №1136 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов

2011-03-17 12:48:31

Р Е Ш Е Н И Е №1135 ОТНОСНО: Приемане на допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

2011-03-16 11:53:46

Р Е Ш Е Н И Е №1134 ОТНОСНО: Вземане на решение от Общински съвет – Свищов за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Драгомирово, Община Свищов

2011-01-05 11:52:50

Р Е Ш Е Н И Е №1133 Относно: Внасяне на предложение за отпускане на персонална пенсия

2011-01-05 11:52:03

Р Е Ш Е Н И Е №1132 Относно: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2011 година

2011-01-05 11:51:18

Р Е Ш Е Н И Е №1131 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З. И. П.

2011-01-05 11:50:38

Р Е Ш Е Н И Е №1130 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ф. А. М.

2011-01-05 11:49:48

Р Е Ш Е Н И Е №1129 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. И. Т.

2011-01-05 11:48:55

Р Е Ш Е Н И Е №1128 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Б. Д.

2011-01-05 11:48:07

Р Е Ш Е Н И Е №1127 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Р. И.

2011-01-05 11:47:19

Р Е Ш Е Н И Е №1126 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. Е. М.

2011-01-05 11:46:29

Р Е Ш Е Н И Е №1125 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Ф. И.

2011-01-05 11:45:36

Р Е Ш Е Н И Е №1124 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. Л. И.

2011-01-05 11:41:07

Р Е Ш Е Н И Е №1123 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Ц. Ц.

2011-01-05 11:40:17

Р Е Ш Е Н И Е №1122 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на „Обреди – Свищов” ЕООД

2011-01-05 11:39:27

Р Е Ш Е Н И Е №1121 ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано мнение по искано опрощаване на задължение към Фонд „Общо заболяване и майчинство”

2011-01-05 11:38:47

Р Е Ш Е Н И Е №1120 ОТНОСНО: Вземане на решение от Общински съвет – Свищов за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Драгомирово, Община Свищов

2011-01-05 11:38:05

Р Е Ш Е Н И Е №1119 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов

2011-01-05 11:37:20

Р Е Ш Е Н И Е №1118 ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2011-01-05 11:36:41

Р Е Ш Е Н И Е №1117 ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2011-01-05 11:35:53

Р Е Ш Е Н И Е №1116 ОТНОСНО: Разпореждане с публична общинска собственост

2011-01-05 11:34:24

Р Е Ш Е Н И Е №1115 ОТНОСНО: Прехвърляне на финансови средства в приход на общински бюджет от Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Общински пазари – Свищов” ЕООД в ликвидация

2011-01-05 11:33:18

Р Е Ш Е Н И Е №1114 ОТНОСНО: Създаване на Одитен комитет за извършване на независим финансов одит на Еднолично акционерно дружество с фирма “Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД

2011-01-05 11:32:36

Р Е Ш Е Н И Е №1113 ОТНОСНО: Приемане на допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2011-01-05 11:31:56

Р Е Ш Е Н И Е №1112 ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2011 година

2011-01-05 11:31:21

Р Е Ш Е Н И Е №1111 ОТНОСНО: Споразумение за сътрудничество между Община Свищов, Министерството на културата, Програма на ООН за развитие и библиотеката при НЧ “Светлина 1911” с. Морава

2011-01-05 11:30:30

Р Е Ш Е Н И Е №1110 ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2011 година

2011-01-05 11:29:48

Р Е Ш Е Н И Е №1109 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. С. Т.

2011-01-05 11:29:09

Р Е Ш Е Н И Е №1108 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Х. И.

2011-01-05 11:28:18

Р Е Ш Е Н И Е №1107 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Й. М.

2011-01-05 11:27:23

Р Е Ш Е Н И Е №1106 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Й. П. Й.

2011-01-05 11:26:25

Р Е Ш Е Н И Е №1105 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Я. Л. П.

2011-01-05 11:23:20

Р Е Ш Е Н И Е №1104 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. И. Д.

2011-01-05 11:21:47

Р Е Ш Е Н И Е №1103 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. Л. П.

2011-01-05 11:20:32

Р Е Ш Е Н И Е №1102 ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по Оперативна програма “Регионално развитие” (ОПРР) 2007 – 2013 г. – Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”

2011-01-05 11:19:27

Р Е Ш Е Н И Е №1101 ОТНОСНО: Изграждане на Център за обществена подкрепа (ЦОП) по проект BG 051PO001.5.2.06-120 “Социални услуги за социално включване” в сградата на учебен корпус “Алеко Константинов”

2011-01-05 11:17:54

Р Е Ш Е Н И Е №1100 ОТНОСНО: Промяна на Решение № 714 от 28.10.2009 г, Прот. № 45 на Общински съвет – Свищов

2011-01-04 11:13:50

Р Е Ш Е Н И Е №1099 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 770 от 22.12.2009 г, Прот. № 47 на Общински съвет – Свищов

2011-01-04 11:13:07

Р Е Ш Е Н И Е №1098 ОТНОСНО: Искане за реализиране на инвестиционен проект от Председателя на ППОК ”Изгрев – 93” с. Царевец

2011-01-04 11:12:29

Р Е Ш Е Н И Е №1097 ОТНОСНО: Утвърждаване на предварителен договор между Община Свищов и „ФОТОНИК” ООД гр. София

2011-01-04 11:11:45

Р Е Ш Е Н И Е №1096 ОТНОСНО: Утвърждаване на предварителен договор между Община Свищов и „ФОТОНИК” ООД гр. София

2011-01-04 11:11:00

Р Е Ш Е Н И Е №1095 ОТНОСНО: Откриване процедура по разпореждане със земеделска земя – изграждане на Фотоволтаична централа за производство на екологично чиста енергия

2011-01-04 11:10:18

Р Е Ш Е Н И Е №1094 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост

2011-01-04 11:09:37

Р Е Ш Е Н И Е №1093 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост

2011-01-04 11:08:54

Р Е Ш Е Н И Е №1092 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост

2011-01-04 11:07:32

Р Е Ш Е Н И Е №1091 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост

2011-01-04 11:06:45

Р Е Ш Е Н И Е №1090 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2010 година

2011-01-04 11:04:41

Р Е Ш Е Н И Е №1089 ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект

2011-01-04 11:03:52

Р Е Ш Е Н И Е №1088 ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект

2011-01-04 11:03:08

Р Е Ш Е Н И Е №1087 ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект

2011-01-04 11:02:29

Р Е Ш Е Н И Е №1086 ОТНОСНО: Отпускане на еднократни парични помощи за енергийни нужди на ветерани, участници във Втората световна война

2011-01-04 11:01:44

Р Е Ш Е Н И Е №1085 ОТНОСНО: Промяна в поименния списък на капиталовите разходи за 2010 година – създаване на нов обект

2011-01-04 11:01:07

Р Е Ш Е Н И Е №1084 ОТНОСНО: Промяна в поименния списък на капиталовите разходи за 2010 година – създаване на нов обект

2011-01-04 11:00:21

Р Е Ш Е Н И Е №1083 ОТНОСНО: Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД

2011-01-04 10:59:40

Р Е Ш Е Н И Е №1082 ОТНОСНО: Разместване на бюджетни кредити през месец декември 2010 година в дейностите общинска отговорност

2011-01-04 10:58:57

Р Е Ш Е Н И Е №1081 ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем на извънбюджетната сметка за финансиране на одобрен проект по Оперативна програма „Регионално развитие”

2011-01-04 10:58:20

Р Е Ш Е Н И Е №1080 ОТНОСНО: Актуализация на Общинския план за развитие за периода 2007 – 2013 година

2011-01-04 10:57:41

Р Е Ш Е Н И Е №1079 ОТНОСНО: Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имоти – държавна собственост

2011-01-04 10:57:00

Р Е Ш Е Н И Е №1078 ОТНОСНО: Предложение за утвърждаване на съдебни заседатели на Районен съд – гр. Свищов

2011-01-04 10:56:21

Р Е Ш Е Н И Е №1077 ОТНОСНО: Допълване на списъка за приватизация за 2010 г.

2011-01-04 10:55:40

Р Е Ш Е Н И Е №1076 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ц. В. Г.

2011-01-04 10:55:03

Р Е Ш Е Н И Е №1075 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. А. П.

2011-01-04 10:54:10

Р Е Ш Е Н И Е №1074 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Х. Г.

2011-01-04 10:52:42

Р Е Ш Е Н И Е №1073 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на доц. д-р И. Марчевски – председател на СТД „Академик”

2011-01-04 10:51:28

Р Е Ш Е Н И Е №1072 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. М.

2011-01-04 10:50:42

Р Е Ш Е Н И Е №1071 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. С. М.

2011-01-04 10:49:49

Р Е Ш Е Н И Е №1070 Относно: Внасяне на предложение за отпускане на персонална пенсия

2011-01-04 10:48:31

Р Е Ш Е Н И Е №1069 Относно: Внасяне на предложение за отпускане на персонална пенсия

2011-01-04 10:47:56

Р Е Ш Е Н И Е №1068 ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по Оперативна програма “Регионално развитие” (ОПРР) 2007 – 2013

2011-01-04 10:46:58

Р Е Ш Е Н И Е №1067 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 871/29.04.2010 г., Прот. № 55 на Общински съвет – Свищов

2011-01-04 10:46:14

Р Е Ш Е Н И Е №1066 ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация

2011-01-04 10:45:32

Р Е Ш Е Н И Е №1065 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 1028/23.09.2010 г., Прот. № 64 на Общински съвет – Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № 994-РД-01-03/15.10.2010 г. на Кмета на Община Свищов и Заповед № СА 03-03-44/18.10.2010 г. на Областен управител на Област Велико Търново

2011-01-04 10:44:50

Р Е Ш Е Н И Е №1064 ОТНОСНО: Промяна на Решение № 632/24.02.2006 г., Прот. № 55 на Общински съвет – Свищов

2011-01-04 10:44:09

Р Е Ш Е Н И Е №1063 ОТНОСНО: Разпореждане с имоти общинска собственост – отстъпване право на строеж

2011-01-04 10:43:26

Р Е Ш Е Н И Е №1062 ОТНОСНО: Разпореждане с имоти, частна общинска собственост

2011-01-04 10:42:26

Р Е Ш Е Н И Е №1061 ОТНОСНО: Разпореждане с имоти, частна общинска собственост

2011-01-04 10:41:10

Р Е Ш Е Н И Е №1060 ОТНОСНО: Разпореждане с имоти, частна общинска собственост

2011-01-04 10:39:59

Р Е Ш Е Н И Е №1059 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост

2011-01-04 10:39:11

Р Е Ш Е Н И Е №1058 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост

2011-01-04 10:38:24

Р Е Ш Е Н И Е №1057 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост

2011-01-04 10:36:25

Р Е Ш Е Н И Е №1056 ОТНОСНО: Разпореждане с общински имоти

2011-01-04 10:35:34

Р Е Ш Е Н И Е №1055 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване

2011-01-04 10:34:51

Р Е Ш Е Н И Е №1054 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2010 година

2011-01-04 10:34:09

Р Е Ш Е Н И Е №1053 ОТНОСНО: Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по реда на Закона за водите

2011-01-04 10:33:21

Р Е Ш Е Н И Е №1052 ОТНОСНО: Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД

2011-01-04 10:32:43

Р Е Ш Е Н И Е №1051 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2010 година

2011-01-04 10:32:01

Р Е Ш Е Н И Е №1050 ОТНОСНО: Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „АКАДЕМИК ОЙЛ” ЕАД със седалище и адрес на управление: град Свищов, улица „Цар Освободител” № 96 – офис 24

2011-01-04 10:31:17

Р Е Ш Е Н И Е №1049 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на „Академик Ойл” АД – гр. Свищов за 2009 година

2011-01-04 10:30:31

Р Е Ш Е Н И Е №1048 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на „Академик Ойл” АД – гр. Свищов за 2008 година

2011-01-04 10:29:54

Р Е Ш Е Н И Е №1047 ОТНОСНО: Покана за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” с референтен номер BG161PO005/10/1.11/02/16 по Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на Оперативна програма “Околна Среда 2007 – 2013 г.”

2011-01-04 10:29:17

Р Е Ш Е Н И Е №1046 ОТНОСНО: Избор на комисия по Наредба № 2 за съдебните заседатели

2011-01-04 10:28:26