Покана за среща с представители на стопанския сектор

2024-01-09 09:47:40

Обявление за процедура по организиране на обществено обсъждане, Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво и предложение за Национална карта на социалните услуги

2023-10-10 16:02:02

ЗАПОВЕД № 170 РД-01-03/28.02.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ДЕЙНОСТИ И СТАНДАРТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” ПО БЮДЖЕТ 2023 ГОДИНА

2023-03-30 11:26:22

Община Свищов - анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планиране

2023-02-27 16:52:04

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ на кандидатите за членове на Съвета на директорите на "ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – СВИЩОВ" ЕАД, ЕИК 205443197

2023-02-23 14:21:25

Списък на категоризираните обекти в община Свищов

2022-05-04 14:48:16

Доклад за постъпилите жалби, сигнали и предложения в Община Свищов за периода 01.01.2021 - 31.12.2021 г.

2022-04-27 11:06:30

Регистър на постъпилите жалби, сигнали и предложения в Община Свищов за периода 01.01.2021 - 31.12.2021 г.

2022-04-27 11:05:38

Доклад за постъпилите жалби, сигнали и предложения в Община Свищов за периода 01.01.2020 - 31.12.2020 г.

2022-04-27 11:00:28

ОБЯВА ПО ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА № ОХ-857/27.09.2021 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА НАЧАЛНИКА НА НВУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

2021-10-12 11:18:17

Списък на преброителите и контрольорите за Община Свищов, които ще участват в предстоящата кампания по преброяване на населението и жилищния фонд

2021-08-06 12:32:01

ОБЯВА ПО ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА № ОХ-574/29.06.2021 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

2021-07-27 12:24:30

Протокол от заключителна дискусия на ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ на основание чл.62а, ал.3, т.2 във връзка с чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, проведено на 04.06. 2021 г.

2021-06-04 13:04:31

Протокол от общесвено обсъждане, проведено на 21.05.2021 г.

2021-05-27 09:56:50

ОБЯВА НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ ГОРНА МАЛИНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28860 - ГОРНА МАЛИНА, ОТ СЪСТАВА НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

2021-05-19 11:24:17

ОБЯВА РЕГ. № 2905/14.05.2021 Г. НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА МАТРОСКИ /ВОЙНИШКИ/ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ, ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

2021-05-19 11:22:01

Обяснителна записка относно проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІV -озеленяване и УПИ V от кв. 9 по плана на гр. Свищов

2021-04-29 13:00:46

З А П О В Е Д № 473-РД-01-03, гр. Свищов, 20.04.2021 година, относно проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІV -озеленяване и УПИ V от кв. 9 по плана на гр. Свищов, обявлене за обществено обсъждане на 21.05.2021 г. от 10 ч. в зала 1 на Общината.

2021-04-29 12:20:19

Заповед и документация по процедура за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина

2021-03-24 11:08:12

ЗАПОВЕД № 120 РД-01-03/12.02.2021 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ДЕЙНОСТИ И СТАНДАРТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” ПО БЮДЖЕТ 2021 ГОДИНА

2021-02-26 10:56:44

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТ 2021 ГОДИНА ПО ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ ФОРМУЛИ СЪС ЗАПОВЕД № 120 РД-01-03/12.02.2021 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2021-02-26 09:05:42

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ЗА ВРЕМЕТО ОТ 19.04.2021 Г. ДО 21.04.2021 Г. В НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

2021-02-08 14:07:20

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА 29.03.2021 Г. И 30.03.2021 Г. В НАЦИОНАЛНА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ - ГР. СОФИЯ

2021-02-08 14:05:34

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

2020-12-02 08:41:46

О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

2020-12-02 08:41:07

ЗАПОВЕД № 1149-РД-01-03 гр. Свищов, 31.07.2020 г. за прокарване на временни пътища в поземлен имот с идентификатор 07363.57.320

2020-07-31 15:05:44

ЗАЯВЛЕНИЕ за временно освобождаване от задължение за заплащане на местна такса за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение, съгл. Решение № 185/16.06.2020 г., Прот. № 9 на ОбС – Свищов /образец/

2020-06-30 13:45:09

ЗАЯВЛЕНИЕ за временно освобождаване от задължение за заплащане на наем за преместваеми съоръжения – общинска собственост или площи – общинска собственост за поставяне на преместваеми съоръжения по реда на ЗОС, във връзка с чл. 56 от ЗУТ, съгл. Решение № 185/16.06.2020 г., Прот. № 9 на ОбС – Свищов /образец/

2020-06-30 13:42:54

ЗАЯВЛЕНИЕ за временно освобождаване от задължение за заплащане на наем за общински нежилищен имот, съгл. Решение № 185/16.06.2020 г., Прот. № 9 на ОбС – Свищов /образец/

2020-06-30 13:41:35

ЗАЯВЛЕНИЕ за временно освобождаване от задължение за заплащане на наем за общински жилищен имот, съгл. Решение № 185/16.06.2020 г., Прот. № 9 на ОбС – Свищов /образец/

2020-06-30 13:39:11

ЗАЯВЛЕНИЕ за временно освобождаване от задължение за заплащане на местна такса за социалната услуга „Детска кухня“, съгл. Решение № 185/16.06.2020 г., Прот. № 9 на ОбС – Свищов /образец/

2020-06-29 13:44:00

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВА СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № ОХ-411/01.06.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ЗА ОБЯВЕНИ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

2020-06-23 10:49:27

ОБЯВА СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № ОХ-411/01.06.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ЗА ОБЯВЕНИ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

2020-06-23 10:48:51

ЗАПОВЕД № 768-РД-01-03/05.06.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗМЛЕН ИМОТ

2020-06-08 16:19:36

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАПОВЕД № ОХ-337/30.04.2020 г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

2020-05-12 17:01:58

Със заповед ОХ-337/30.04.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 27 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции (военно формирование 32990) в гарнизон Пловдив, съгласно Приложение № 1.

2020-05-12 17:01:10

ОБЯВЛЕНИЕ № 08-00-1699/30.04.2020 г. на основание чл. 25, ал.1 от Закона за общинската собственост

2020-05-04 16:33:25

ЗАПОВЕД № 96 РД-01-03/30.01.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ДЕЙНОСТИ И СТАНДАРТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” ПО БЮДЖЕТ 2020 ГОДИНА

2020-02-12 13:53:00

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТ 2020 ГОДИНА ПО ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ ФОРМУЛИ СЪС ЗАПОВЕД № 96 РД-01-03/30.01.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2020-02-12 13:52:39

ОБЯВА ЗА ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № ОХ-86/28.01.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ЗА

2020-02-04 15:28:55

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАПОВЕД № ОХ-86/28.01.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ЗА ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

2020-02-04 15:28:13

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА № ОХ-28/13.01.2020 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

2020-01-21 11:11:57

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ - "БЪДИ ВОЙНИК"

2019-11-19 11:22:47

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОФИЦЕРИ ВЪВ ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА СЪС ЗАПОВЕД № ОХ-997/05.11.2019 Г.

2019-11-19 11:22:26

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА СЪС ЗАПОВЕД № ох-960/23.10.2019 Г.

2019-11-19 11:22:04

ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД № ОХ-953/21.10.2019 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СЪСТАВА НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

2019-11-06 11:27:20

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД № ОХ-953/21.10.2019 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СЪСТАВА НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

2019-11-06 11:27:04

Заповед за определяне границите на районите и вида на предоставяните услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2020 година, както и честотата на събиране и транспортиране на битови отпадъци в съответните райони

2019-09-19 09:26:46

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

2019-09-02 15:49:46

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

2019-09-02 15:49:29

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА МАТРОСКИ /ВОЙНИШКИ/ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

2019-09-02 15:48:02

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА № ОХ-655/17.07.2019 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛНА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

2019-07-24 15:55:22

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИЦИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ

2019-07-23 10:42:15

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА за обявяване на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища и в състава на Стационарната комуникационна и информационна система

2019-04-22 10:33:17

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 25, ал.1 от Закона за общинската собственост, относно предстояща процедура по принудително отчуждаване по реда на Глава ІІІ от ЗОС

2019-04-15 14:41:09

ЗАПОВЕД № ОХ-253/11.03.2019 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

2019-03-20 14:58:33

ЗАПОВЕД № ОХ-234/05.03.2019 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛНА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ

2019-03-13 15:58:15

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА - ЗАПОВЕД № ОХ-176/15.02.2019 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

2019-02-25 16:20:44

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАПОВЕД № ОХ-176/15.02.2019 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

2019-02-25 16:20:10

ЗАПОВЕД № 89 РД-01-03/30.01.2019 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО СТАНДАРТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” ПО БЮДЖЕТ 2019 ГОДИНА

2019-02-15 11:56:10

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТ 2019 ГОДИНА ЗА ВСЯКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ ФОРМУЛИ СЪС ЗАПОВЕД № 89 РД-01-03/30.01.2019 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2019-02-15 11:55:49

О Б Я В И за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г.

2019-01-14 15:33:41

О Б Я В И за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г.

2019-01-14 15:33:26

Община Свищов обявява конкурс за длъжността: Директор специализирана институция – Директор на Дом за стари хора „Мария Луиза” град Свищов

2018-12-12 16:59:36

О Б Я В И за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

2018-09-19 16:07:40

ЗАПОВЕД № РД-02-816/03.08.2018 Г. НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАНТИ В НВУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

2018-08-08 13:25:54

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЗА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

2018-07-24 15:42:23

ЗАПОВЕД № ОХ-355/24.04.2018 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

2018-05-04 17:03:14

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ МЕСТА ЗА ВОЕННА СЛУЖБА

2018-04-26 10:56:28

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА ЗА ВСЯКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ ФОРМУЛИ СЪС ЗАПОВЕД № 63-РД-01-03/24.01.2018 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2018-02-20 14:47:24

ЗАПОВЕД № 63-РД-01-03/24.01.2018 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО СТАНДАРТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” ПО БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА

2018-02-20 14:46:55

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КУРСОВЕ ПО НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА

2018-01-30 10:56:44

Отчет за дейността на Общински съвет - Свищов и на неговите комисии за периода 01.07.2017 - 31.12.2017 г.

2018-01-11 15:55:49

ЗАПОВЕД № 1231/30.11.2017 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛНА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ

2017-12-06 15:34:04

ЗАПОВЕД № 1231/30.11.2017 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

2017-12-06 15:33:43

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ О Б Я В А за провеждане на конкурс за сержанти във военно формирование 28000-Граф Игнатиево, от състава на Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

2017-11-14 15:21:32

О Б Я В А за провеждане на конкурс за сержанти във военно формирование 28000-Граф Игнатиево, от състава на Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

2017-11-14 15:21:05

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ О Б Я В А за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 28000-Граф Игнатиево чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина

2017-11-14 15:20:33

О Б Я В А за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 28000-Граф Игнатиево чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина

2017-11-14 15:20:03

Заповед на Министъра на отбраната № ОХ-978/12.09.2017 г. за Обяваване на ванантни длъжности от Сухопътните войски за приемане на военна служба

2017-09-20 11:00:26

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ" В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СВИЩОВ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

2017-03-10 16:01:19

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА ЗА ВСЯКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ ФОРМУЛИ СЪС ЗАПОВЕД № 188-РД-01-03/27.02.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ.

2017-03-09 14:58:33

Вътрешни правила за регистриране, докладване и последващо проследяване на случаи на нередности в Община Свищов по отношение на проекти, финансирани от ЕС.

2017-03-08 08:51:45

ЗАПОВЕД № 188-РД-01-03/27.02.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО СТАНДАРТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” ПО БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА.

2017-03-07 10:36:03

Обява на Министерство на отбраната за открита процедура по обявяване на вакантни матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военно морските сили и ВВМУ "Никола Вапцаров".

2017-02-13 17:17:55

Заповед № ОХ-115 от 06.02.2017 година на Министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности в 68-ма бригада "Специални сили".

2017-02-13 17:16:42

ОБЯВА, ЗАПОВЕД И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАПОВЕДТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

2017-01-24 11:41:00

Доклад за постъпили жалби, сигнали и предложения в Община Свищов през 2016 г.

2017-01-05 14:32:33

Доклад от одит на Система за Управление ((СУ))

2016-12-15 13:39:28

Отчет за дейността на Общински съвет - Свищов и на неговите комисии за периода 01.06.2016 - 30.11.2016 г.

2016-12-14 09:59:37

ХАРТА НА КЛИЕНТА

2016-11-28 10:53:28

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА В РАЙОНИТЕ НА УЧИЛИЩАТА , ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

2016-11-07 12:26:53

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

2016-09-21 15:40:20

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

2016-09-21 15:37:24

СПИСЪК С МЕСТАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум, които ще се проведат на 06.11.2016 г.

2016-09-13 13:27:21

СПИСЪК НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ на територията на Община Свищов във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум, които ще се проведат на 06.11.2016 г.

2016-09-13 13:26:56

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2016 Г.

2016-08-23 13:23:14

Проект за дневен ред на заседание на Общински съвет Свищов, което ще се проведе на 30.06.2016 г. от 15,00 часа

2016-06-24 09:52:53

Отчет за дейността на Общински съвет Свищов и на неговите комисии за периода 09.11.2015 - 30.05.2016 г.

2016-06-20 15:41:46

Анализ и обобщение на проучване за удовлетвореност на гражданите от 2016 година

2016-06-19 12:49:25

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2016-05-30 14:11:21

Доклад от сертификационен одит ИСО 9001:2008, проведен на 26 и 27 май 2016 г.

2016-05-30 10:16:53

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на МИГ „Ценово - Свищов“ за приемане на Стратегия за ВОМР на Сдружението

2016-05-20 14:20:54

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на МИГ „Ценово - Свищов“ за приемане на Правила и ред за осъществяване на обществено полезна дейност и за набиране и разходване на имущество

2016-05-20 14:18:44

ПРОЕКТ на Стратегия за ВОМР на Сдружението - за обсъждане и приемане от ОС на МИГ Ценово-Свищов

2016-05-20 14:08:16

Дневен ред на заседание на Общински съвет Свищов, което ще проведе на 26.05.2016 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Община Свищов

2016-05-20 13:26:58

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИЯ СЛУЖИТЕЛ

2016-04-24 12:50:14

ОБЯВА за Решение № 67/25.02.2016 г. на Административен съд В. Търново за нищожност на разпоредби в НАРЕДБА 1 на Община Свищов

2016-04-11 09:43:50

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДОКУМЕНТАЦИОННАТА И ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

2016-03-19 12:50:04

ОБЯВА за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "Дунавско дело" ЕООД + документи и формуляри за попълване при кандидатстване (.pdf)

2016-03-18 12:41:07

Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжност Специалист „Обществен ред, сигурност и опазване на общинска собственост“ при Община Свищов по Заповед № 232-РД-01-03 от 02.02.2016 г.

2016-03-09 14:22:15

Информация за разпределение на средства по стандарти по звена и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност във функция "Образование" по бюджет 2016 година

2016-02-29 16:58:54

ЗАПОВЕД № 178-РД-01-03/28.01.2016 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТ 2016 НА ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ 322 "ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА"

2016-02-29 11:25:19

Доклад за постъпили жалби, сигнали и предложения в Община Свищов през 2015 г.

2016-02-09 14:31:10

ЗАПОВЕД № 230-РД-01-03 от 02.02.2016 г., относно длъжностните лица, извършващи проверки при получаване сигнали за измами, нередности и корупция.

2016-02-03 09:56:55

План 2016 година за обучение на служителите от администрацията по дирекции и отдели.

2016-01-20 16:47:32

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ

2016-01-20 13:51:11

Цели на администрацията за 2016 година.

2016-01-14 12:22:56

Вълшебна коледна приказка на децата от I-ви "В" клас при СОУ "Д. Благоев" - гр. Свищов 2015 г.

2015-12-31 11:19:39

КОЛЕДНИ КОНКУРСИ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2015-12-29 16:46:07

Резултати от проведена ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ПО ПРОЕКТ BG05М9ОР001-2.002-132-С01 от 01.12.2015 г „Приеми ме 2015”

2015-12-28 10:03:08

ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ПО ПРОЕКТ BG05М9ОР001-2.002-132-С01 от 01.12.2015 г „Приеми ме 2015”

2015-12-14 16:14:56

ОБЯВА за обществено обсъждане на „МУЛТИ ТРЕЙД“ ЕООД на проект за ПУП - ПРЗ по плана на гр. Свищов

2015-11-17 09:45:50

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН „ ГЕОРГИ БЕЙКОВ” СВИЩОВ 2015

2015-10-14 10:55:41

ЗАПОВЕД № 1081-РД-01-03/27.08.2015 Г. ОТНОСНО ЗАБРАНА ЗА ПАЛЕНЕ НА ОГЪН, НА СУХИ ТРЕВИ, СТЪРНИЩА, СЛОГОВЕ И ДРУГИ

2015-08-31 16:49:31

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА, във връзка със Заповед № 946-РД-01-03/22.07.2015г. на Кмета на Община Свищов

2015-08-26 14:22:13

Покана за провеждане на консултации за съставяне на ОИК

2015-08-20 14:20:59

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ №22/09.07.2015 Г. НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ЗВЕНО "ОБРАЗОВАНИЕ"

2015-08-17 09:29:32

Тръжна документация за приватизация на обособен обект в с. Алеково, Община Свищов (с включени образци на документи по процедурата) - .doc формат

2015-07-31 13:14:02

ОБЯВА за конкурс за възлагане управлението на „Дунавско дело“ ЕООД (.PDF) Приложени образци (за попълване) на документи за кандидатстване по обявата

2015-07-15 13:27:37

ЗАПОВЕД № 858-РД-01-03/08.07.2015 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ЦДГ № 2 "КАЛИНА МАЛИНА" В ГРАД СВИЩОВ

2015-07-08 11:16:39

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ЦДГ № 2 "КАЛИНА МАЛИНА" В ГРАД СВИЩОВ

2015-07-08 11:16:15

Образец „Професионален опит“ (за попълване) от документи за кандидатстване по „ОБЯВА за конкурс за възлагане управлението на „Дунавско дело“ ЕООД “

2015-06-04 10:31:28

Образец „Декларация“ (за попълване) от документи за кандидатстване по „ОБЯВА за конкурс за възлагане управлението на „Дунавско дело“ ЕООД “

2015-06-04 10:31:00

Образец „Заявление за участие“ (за попълване) от документи за кандидатстване по „ОБЯВА за конкурс за възлагане управлението на „Дунавско дело“ ЕООД “

2015-06-04 10:30:28

ЗАПОВЕД № ОА04-4299 от 21.4.2015 г. за настъпване на пожароопасен сезон от 25.4.2015 г. до 30.10.2015 г. в горските територии от Област В. Търново

2015-04-27 09:48:52

Анализ и обобщение на проучване за удовлетвореност на гражданите от 2015 година

2015-04-15 12:15:06

Отчет за изпълнението на ежегодните цели по управление на общинската администрация за 2015 година

2015-04-08 12:21:31

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ № 18/17.02.2015 Г. НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ЗВЕНО "ОБРАЗОВАНИЕ"

2015-03-24 10:05:47

ЗАПОВЕД № 211-рд-01-03/23.03.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО ЗАБРАНА ЗА КЪПАНЕ ВЪВ ВОДИТЕ НА РЕКА ДУНАВ И ВСИЧКИ ОТКРИТИ ВОДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2015-03-23 14:59:03

Формула за разпределение на средствата по ЕРС във функция "Образование" по бюджет 2015 година

2015-03-09 15:26:16

Информация за разпределение на средства по ЕРС по звена и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност във функция "Образование" по бюджет 2015 година

2015-03-09 15:25:38

Цели на администрацията за 2015 година.

2015-01-15 12:19:19

ЗАПОВЕД № 1402-РД-01-03 от 01.12.2014 г. относно: Мерки за ограничаване опасността от заболяването Инфлуенца по птиците да навлезе на територията на Община Свищов

2014-12-02 14:34:37

НАГРАДЕНИ ТВОРБИ ОТ ПОЕТИЧНИЯ КОНКУРС "СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ" И НАГРАДАТА "ДУНАВСКО ЗЛАТНО ПЕРО”

2014-09-30 09:07:38

Удостоверение, даващо право за гласуване на граждани с изтекли документи за самоличност.

2014-09-29 14:04:56

ЗАПОВЕД № 1143- РД-01-03 от 23.09.2014г. - избирателна секция 042800006, с адрес ОУ „Филип Сакелариевич”, ул. „Алеко Константинов” N 24, за избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат. (.pdf)

2014-09-24 15:11:28

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

2014-08-22 15:28:54

ПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК във връзка с изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.

2014-08-22 14:49:44

Заповед № 1019-РД-01-03/11.08.2014 г. на Кмета на Община Свищов за образуване на избирателни секции и утвърждаване на тяхната номерация и адрес.

2014-08-13 14:41:44

АКТ за установяване на административно нарушение №10 от 21.07.2014 г.

2014-08-13 12:59:22

ПОСЛАНИЕ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ И КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА В 43-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

2014-08-01 16:35:47

"ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДЕЦАТА СИ"

2014-05-15 09:03:38

З А П О В Е Д № 292-РД-01-03 от 04 април 2014г.

2014-04-25 06:56:04

AKT за установяване на административно нарушение №9/12.03.2014 г.

2014-04-17 08:08:35

Информация за разпределение на средства по ЕРС по звена и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност във функция "Образование" по бюджет 2014 година

2014-03-07 17:20:38

Формула за разпределение на средствата по ЕРС във функция "Образование" по бюджет 2014 година

2014-03-07 17:19:40

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕН СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ИСО 9001:2008

2013-11-22 10:40:54

Протокол на журито от класиране на участниците за наградите в „ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН „ГЕОРГИ БЕЙКОВ“ СВИЩОВ 2013“

2013-10-30 09:26:55

ОФЕРТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В БИЗНЕС СПРАВОЧНИК

2013-10-09 09:27:35

Примерен Договор на одобрен за участие в аварийно-спасителни работи при възникване на кризисни ситуации, вследствие природни бедствия и промишлени аварии.

2013-07-02 15:47:41

Заявление за участие в аварийно-спасителни работи при възникване на кризисни ситуации, вследствие природни бедствия и промишлени аварии.

2013-07-02 15:45:58

Формуляр за кандидатстване за участие в аварийно-спасителни работи при възникване на кризисни ситуации, вследствие природни бедствия и промишлени аварии.

2013-07-02 10:25:16

МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. СВИЩОВ

2013-03-26 17:03:28

ЗАПОВЕД 205-РД-01-03 от 12.3.2013 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците - „33-ти Свищовски полк", с участък ОК 765 до ОК 933 до кръстовището с ул."Студентска", съгласно одобрения проект за временна организация на движението, при спазване на изискванията на Наредба 3/16.08.20Юг. на МРРБ. Изпълнението на видовете работи следва да започне от 13.03.2013г. и да завърши до 12.04.2013г. .pdf

2013-03-12 16:32:46

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

2013-03-05 12:37:10

Формула за разпределение на средствата по ЕРС във функция "Образование" по бюджет 2013 година

2013-03-01 15:11:35

Информация за разпределение на средства по ЕРС по звена и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност във функция "Образование" по бюджет 2013 година

2013-03-01 12:24:45

Заповед № 3080/19.12.2006 г. на Кмета на Община Свищов, с която утвърждава: 1. Контролни дейности, свързани с информационните технологии в Община Свищов и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити; 2. Вътрешни правила за прилагане на системата на двойния подпис; 3. Програма за изпълнение на стратегията на Министерски съвет за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за 2006г. 4. Инструкция за деловодната дейност в Община Свищов; 5. Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от Община Свищов; 6. Етичен кодекс на общинския служител

2013-02-11 10:45:20

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕН СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ИСО 9001:2008

2012-11-23 10:38:27

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов, приета с Решение № 285/30.08.2012 г., Прот. № 18

2012-10-10 13:41:08

ЗАПОВЕД 1266-РД-01-03 / 05.9.2012 г. за начало на гроздоберна кампания 2012 г. и беритба на винени сортове грозде, предназначени за производство на вино.

2012-09-13 09:55:59

Европейски кодекс за добро поведение на администрацията

2012-09-10 11:13:23

Информация за Проект №DIR-5112122-3-68 ”Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)” Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-C006 от 22.08.2012 г.

2012-08-24 14:56:07

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕН СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ИСО 9001:2008

2011-11-25 10:37:45

ЗАПОВЕД №1264-РД-01-03 от 25.10.2011 г.

2011-10-25 14:58:48

З А П О В Е Д №1217-РД-01-03 от 18.10.2011 г.

2011-10-24 14:14:37

ЗАПОВЕД №1221-РД-01-03 от 19.10.2011г.

2011-10-19 14:47:24

ОБЯВА за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на “Дунавско дело” ЕООД.

2011-08-12 08:53:30

СПИСЪК НА ФАКТИТЕ, СВЕДЕНИЯТА И ПРЕДМЕТИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СВИЩОВ, КОИТО СЕ КЛАСИФИЦИРАТ КАТО СЛУЖЕБНА ТАЙНА И НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПУБЛИЧНО ОГЛАСЯВАНЕ

2011-06-24 15:49:45

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ И ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 2010 г.

2011-06-24 15:48:36

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА СВИЩОВ НА ПОЛИТИКАТА ПО ИНФОРМАЦИОННАТАСИГУРНОСТ

2011-06-24 15:47:05

М Е Т О Д И К А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, В КАПИТАЛА НА КОИТО ОБЩИНА СВИЩОВ ИМА МАЖОРИТАРНО УЧАСТИЕ

2011-06-24 15:46:42

М Е Т О Д И К А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЕДНОЛИЧНИ АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА

2011-06-24 15:46:20

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕН СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ИСО 9001:2008

2010-11-10 10:36:56

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕН СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ИСО 9001:2000

2009-11-18 10:35:06

Заповед № 1137-РД-01-03/03.09.2015г. на Кмета на Община Свищов за образуване на избирателни секции и утвърждаване на тяхната номерация и адрес

-0001-11-30 00:00:00

Заповед № 1138-РД-01-03/03.09.2015г. на Кмета на Община Свищов за определяне местата за обявяване на избирателните списъци.

-0001-11-30 00:00:00

Заповед за утвърждаване на система за предварителен контрол при поемане на финансово задължение и извършване на разход.

-0001-11-30 00:00:00

РЕГИСТЪР на постъпилите жалби в Община Свищов за 2019 година

-0001-11-30 00:00:00

Доклад за постъпили жалби сигнали предложения за 2019 г.

-0001-11-30 00:00:00