Р Е Ш Е Н И Е № 437 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Прекратяване членството на Община Свищов в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Асоциация на българските градове и региони“

2016-12-21 09:19:07

Р Е Ш Е Н И Е № 436 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Р. Б.

2016-12-21 09:18:20

Р Е Ш Е Н И Е № 435 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на действащите спортни клубове от Община Свищов

2016-12-21 09:16:30

Р Е Ш Е Н И Е № 434 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Футболен клуб „Изгрев 93“ с. Царевец

2016-12-21 09:15:53

Р Е Ш Е Н И Е № 433 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. А. С.

2016-12-21 09:15:12

Р Е Ш Е Н И Е № 432 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Б. Р.

2016-12-21 09:14:38

Р Е Ш Е Н И Е № 431 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Г. Г.

2016-12-21 09:13:57

Р Е Ш Е Н И Е № 430 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Д. А.

2016-12-21 09:13:19

Р Е Ш Е Н И Е № 429 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Д. И.

2016-12-21 09:12:37

Р Е Ш Е Н И Е № 428 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано становище по искано от П. М. Л. опрощаване на задълженията му, произтичащи от влязла в сила присъда № 20/17.02.2014 г., по НОХД № 492/2013 г. по описа на ВТОС

2016-12-21 09:12:01

Р Е Ш Е Н И Е № 427 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2017 година

2016-12-21 09:11:17

Р Е Ш Е Н И Е № 426 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 104011 по картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Царевец, община Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

2016-12-21 09:10:42

Р Е Ш Е Н И Е № 425 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Даване на съгласие на Кмета на Община Свищов да разреши изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и одобри техническо задание за урегулиран поземлен имот (УПИ) LI – 9645, кв. 104 по плана на гр. Свищов

2016-12-21 09:09:59

Р Е Ш Е Н И Е № 424 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, в СУ „Цветан Радославов”, гр. Свищов

2016-12-21 09:09:26

Р Е Ш Е Н И Е № 423 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, на обща площ 5 кв. м.

2016-12-21 09:08:47

Р Е Ш Е Н И Е № 422 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Българска православна църква върху недвижим имот, публична общинска собственост

2016-12-21 09:06:43

Р Е Ш Е Н И Е № 421 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година

2016-12-21 09:06:06

Р Е Ш Е Н И Е № 420 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов в процедура по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”, по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” на Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014 – 2020 г.

2016-12-21 09:05:25

Р Е Ш Е Н И Е № 419 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Кандидатстване по Проект „Красива България“ 2017 година към Министерството на труда и социалната политика по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“

2016-12-21 09:04:39

Р Е Ш Е Н И Е № 418 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Създаване на Туристически информационен център в гр. Свищов” по Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” посредством процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

2016-12-21 09:03:46

Р Е Ш Е Н И Е № 417 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Предоставяне на помещения в сградата на ПБНЧ “Еленка и Кирил Д. Аврамови” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

2016-12-21 09:03:02

Р Е Ш Е Н И Е № 416 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Приемане на промени и допълнения в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов, приет с Решение № 1119/21.12.2010 г., Прот. № 68

2016-12-21 09:02:23

Р Е Ш Е Н И Е № 415 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Свищов

2016-12-21 09:01:42

Р Е Ш Е Н И Е № 414 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Свищов

2016-12-21 09:01:04

Р Е Ш Е Н И Е № 413 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Свищов и издаване на сертификати клас В

2016-12-21 09:00:18

Р Е Ш Е Н И Е № 412 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2017 година

2016-12-21 08:59:45

Р Е Ш Е Н И Е № 411 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Даване на съгласие Кмета на Община Свищов да подпише договор с Община Никопол на основание чл. 9 ал. 2 от Договор за услуга № 303/15.10.2015 г. с предмет ,,Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)‘‘

2016-12-21 08:59:07

Р Е Ш Е Н И Е № 410 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Приемане на „План за действие на Община Свищов за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация“ (2017-2020)

2016-12-21 08:58:16

Р Е Ш Е Н И Е № 409 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Промяна в Решение № 34/17.12.2015 г., Прот. № 6 на Общински съвет – Свищов

2016-11-24 16:19:14

Р Е Ш Е Н И Е № 408 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. И. П.

2016-11-24 16:18:28

Р Е Ш Е Н И Е № 407 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. А. И.

2016-11-24 16:17:42

Р Е Ш Е Н И Е № 406 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. И.В.

2016-11-24 16:16:55

Р Е Ш Е Н И Е № 405 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. А. С.

2016-11-24 16:16:08

Р Е Ш Е Н И Е № 404 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. К. А.

2016-11-24 16:15:15

Р Е Ш Е Н И Е № 403 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Н. А.

2016-11-24 16:14:28

Р Е Ш Е Н И Е № 402 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Ц. М.

2016-11-24 16:13:38

Р Е Ш Е Н И Е № 401 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ село Овча могила, община Свищов, ул. „Оборище” № 1

2016-11-24 16:13:00

Р Е Ш Е Н И Е № 400 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ село Овча могила, община Свищов, ул. „Оборище” № 1

2016-11-24 16:12:15

Р Е Ш Е Н И Е № 399. от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Актуализиране на годишен план за развитие на социалните услуги 2017 г.

2016-11-24 16:11:35

Р Е Ш Е Н И Е № 398 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Актуализиране на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Свищов 2016-2020 г.

2016-11-24 16:10:49

Р Е Ш Е Н И Е № 397 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2017 година

2016-11-24 16:10:10

Р Е Ш Е Н И Е № 396 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Свищов за 2017 година.

2016-11-24 16:09:28

Р Е Ш Е Н И Е № 395 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Приемане на Правила за безопасност и ограничаване на достъпа в районите на училищата, детските градини, центрове за подкрепа за личностно развитие и специални обслужващи звена в Община Свищов

2016-11-24 16:08:45

Р Е Ш Е Н И Е № 394 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства

2016-11-24 16:08:04

Р Е Ш Е Н И Е № 393 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства

2016-11-24 16:07:20

Р Е Ш Е Н И Е № 392 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства

2016-11-24 16:06:38

Р Е Ш Е Н И Е № 391 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имоти – държавна собственост

2016-11-24 16:06:02

Р Е Ш Е Н И Е № 390 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година

2016-11-24 16:05:24

Р Е Ш Е Н И Е № 389 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година

2016-11-24 16:04:41

Р Е Ш Е Н И Е № 388 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Промяна на Решение № 1125/26.02.2015 г., Протокол № 63 на Общински съвет – Свищов

2016-11-24 16:03:57

Р Е Ш Е Н И Е № 387 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Даване съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от имот с идентификатор 65766.702.4204 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Свищов, находящ се в гр. Свищов, ул. “Петър Ангелов“ № 18 на Министерство на здравеопазването за нуждите на Център за спешна медицинска помощ в гр. Свищов

2016-11-24 16:03:14

Р Е Ш Е Н И Е № 386 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“

2016-11-24 16:02:33

Р Е Ш Е Н И Е № 385 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, гр. Свищов” за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, гр. София

2016-11-24 16:01:53

Р Е Ш Е Н И Е № 384 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД град Свищов

2016-11-24 16:00:27

Р Е Ш Е Н И Е № 383 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отдаване под наем на обособена част от сграда в МБАЛ „Д-р Д. Павлович” ЕООД – гр. Свищов

2016-10-27 15:56:15

Р Е Ш Е Н И Е № 382 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 331/29.09.2016 г, Прот. № 24 на Общински съвет – Свищов

2016-10-27 15:55:05

Р Е Ш Е Н И Е № 381 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Сдружение „Общински футболен клуб „Академик Свищов“

2016-10-27 15:54:13

Р Е Ш Е Н И Е № 380 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Д. К.

2016-10-27 15:53:28

Р Е Ш Е Н И Е № 379 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. А. С.

2016-10-27 15:52:38

Р Е Ш Е Н И Е № 378 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. И. А.

2016-10-27 15:51:57

Р Е Ш Е Н И Е № 377 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Н. Ф.

2016-10-27 15:51:23

Р Е Ш Е Н И Е № 376 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. И. И.

2016-10-27 15:50:39

Р Е Ш Е Н И Е № 375 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. С. М.

2016-10-27 15:50:00

Р Е Ш Е Н И Е № 374 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на д-р Р. С. Г.

2016-10-27 15:48:17

Р Е Ш Е Н И Е № 373 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на д-р Н. Т. М.

2016-10-27 15:47:33

Р Е Ш Е Н И Е № 372 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Промяна в ръководството на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов

2016-10-27 15:46:48

Р Е Ш Е Н И Е № 371 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2016/2017 година на полски пътища и напоителни канали, които не функционират

2016-10-27 15:46:06

Р Е Ш Е Н И Е № 370 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Даване на съгласие Кмета на Община Свищов да разреши изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и одобри техническо задание за урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХIII – 3581, кв. 83 по плана на гр. Свищов

2016-10-27 15:45:33

Р Е Ш Е Н И Е № 369 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Даване съгласие за учредяване на възмездно, безсрочно право на строеж за пристрояване на нежилищна сграда, лека постройка за строителни материали

2016-10-27 15:44:47

Р Е Ш Е Н И Е № 368 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година

2016-10-27 15:44:06

Р Е Ш Е Н И Е № 367 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намираща се в новата сграда на СУ „Николай Катранов“, сключен между СУ „Николай Катранов“ гр. Свищов и ЕТ „Детрум – Р. А.“

2016-10-27 15:43:30

Р Е Ш Е Н И Е № 366 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократни парични помощи за енергийни нужди на ветерани, участници във Втората световна война

2016-10-27 15:42:55

Р Е Ш Е Н И Е № 365 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Опрощаване на разходите за извършено погребение

2016-10-27 15:42:18

Р Е Ш Е Н И Е № 364 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Преобразуване на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, гр. Свищов в „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД

2016-10-27 15:41:41

Р Е Ш Е Н И Е № 363 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 329/29.09.2016 г, Прот. № 24 на Общински съвет – Свищов

2016-10-27 15:40:27

Р Е Ш Е Н И Е № 362 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нов обект

2016-10-27 15:39:55

Р Е Ш Е Н И Е № 361 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нов обект

2016-10-27 15:39:20

Р Е Ш Е Н И Е № 360 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Подпомагане на Гала концерта по повод „160 години общонародно читалищно дело“, организиран от Национален комитет към Съюза на народните читалища с председател Вежди Рашидов - Министър на културата, и под патронажа на Президента на Република България Росен Плевнелиев

2016-10-27 15:38:52

Р Е Ш Е Н И Е № 359 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Одобряване изплащането на годишен колективен членски внос на Градска библиотека – Свищов към Сдружение „Българска библиотечно - информационна асоциация”

2016-10-27 15:38:23

Р Е Ш Е Н И Е № 358 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Подписване на Споразумение за партньорство за изпълнение на проект „Толерантни и единни заедно и във всичко“, рег. № BG05M2OP001-3.001-0055, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

2016-09-29 15:36:25

Р Е Ш Е Н И Е № 357 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Прекратяване на Споразумение за партньорство, за изпълнение на проект, „Толерантни и единни заедно и във всичко“, рег. № BG05M2OP001-3.001-0055, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

2016-09-29 15:35:46

Р Е Ш Е Н И Е № 356 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 321/01.09.2016 г., Прот. № 23 на Общински съвет – Свищов за даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот, публична общинска собственост, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА-04-7557/21.09.2016 г. на Областен управител на Област Велико Търново

2016-09-29 15:35:14

Р Е Ш Е Н И Е № 355 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2016-09-29 15:34:37

Р Е Ш Е Н И Е № 354 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свищов

2016-09-29 15:34:07

Р Е Ш Е Н И Е № 353 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. А. С.

2016-09-29 15:33:34

Р Е Ш Е Н И Е № 352 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. В. Ц.

2016-09-29 15:33:04

Р Е Ш Е Н И Е № 351 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. А. М.

2016-09-29 15:32:26

Р Е Ш Е Н И Е № 350 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. З. А.

2016-09-29 15:31:52

Р Е Ш Е Н И Е № 349 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. Т. Д.

2016-09-29 15:31:24

Р Е Ш Е Н И Е № 348 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. М. Д.

2016-09-29 15:30:32

Р Е Ш Е Н И Е № 347 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. С. К.

2016-09-29 15:28:43

Р Е Ш Е Н И Е № 346 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. С. М.

2016-09-29 15:28:09

Р Е Ш Е Н И Е № 345 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Н. А.

2016-09-29 15:27:39

Р Е Ш Е Н И Е № 344 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Предоставяне на помещение за разкриване на иновативна социална услуга в сградата на учебен корпус „Алеко Константинов” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., процедура „Активно включване”, BG05М9ОP001-2.005

2016-09-29 15:27:10

Р Е Ш Е Н И Е № 343 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Одобряване на споразумение за общинско сътрудничество за кандидатстване, подготовка и изпълнението на Проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., процедура „Активно включване”, BG05М9ОP001-2.005 за разкриване на иновативна услуга в сградата на учебен корпус „Алеко Константинов”

2016-09-29 15:26:40

Р Е Ш Е Н И Е № 342 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Вземане на решение за създаване на „Социално-консултативен център” в УК „Алеко Константинов”

2016-09-29 15:26:12

Р Е Ш Е Н И Е № 341 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., процедура „Активно включване”, BG05М9ОP001-2.005

2016-09-29 15:25:44

Р Е Ш Е Н И Е № 340 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Изразяване предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди

2016-09-29 15:25:16

Р Е Ш Е Н И Е № 339 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Даване на съгласие на Кмета на Община Свищов да учреди право на прокарване на водопровод в уличната регулация по плана на с. Овча могила, общ. Свищов

2016-09-29 15:24:35

Р Е Ш Е Н И Е № 338 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за пътна връзка за обект „Селскостопанска производствена и складова база” в поземлен имот (ПИ) 142022, местност „Кантона”, по КВС на землището на с. Морава, общ. Свищов

2016-09-29 14:54:19

Р Е Ш Е Н И Е № 337 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – проект за съоръжение – мост, пресичащо воден обект /участък от дере/ в поземлен имот (ПИ) 000245, по КВС на землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов

2016-09-29 14:53:41

Р Е Ш Е Н И Е № 336 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за „Външно електрозахранване“ на проектен имот № 017051 (част от поземлен имот 017001), м. „Новите места”, по КВС в землището на с. Червена с ЕКАТТЕ 80457 за „Базова станция № PVN0173”

2016-09-29 14:53:05

Р Е Ш Е Н И Е № 335 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор от 28.10.2010 г. за предоставен по реда на чл. 56 от ЗУТ общински терен

2016-09-29 14:51:14

Р Е Ш Е Н И Е № 334 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на застроен имот, в с. Алеково

2016-09-29 14:50:41

Р Е Ш Е Н И Е № 333 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов

2016-09-29 14:46:53

Р Е Ш Е Н И Е № 332 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година

2016-09-29 14:46:06

Р Е Ш Е Н И Е № 331 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отдаване под наем на обособена част от сграда в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов

2016-09-29 14:45:38

Р Е Ш Е Н И Е № 330 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 765/30.01.2014 г. на Общински съвет – Свищов и прекратяване на договор за отдаване под наем между МБАЛ „Д-р Д. Павлович” ЕООД – гр. Свищов и СМДЛ „Гентри” ООД

2016-09-29 14:44:43

Р Е Ш Е Н И Е № 329 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Преобразуване на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, гр. Свищов в „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД

2016-09-29 14:42:53

Р Е Ш Е Н И Е № 328 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Свищов активи от „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД гр. Свищов

2016-09-29 14:42:14

Р Е Ш Е Н И Е № 327 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нов обект

2016-09-29 14:41:36

Р Е Ш Е Н И Е № 326 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Промяна в състава и ръководството на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов

2016-09-01 11:38:07

Р Е Ш Е Н И Е № 325 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Преобразуване на мрежата от детски градини на територията на Община Свищов и промяна на наименованията на общински детски градини, съгласно изискванията на ЗПУО, в сила от 01.08.2016 година

2016-09-01 11:36:57

Р Е Ш Е Н И Е № 324 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Одобряване на предложенията на директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки с по-малък брой ученици от допустимия съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. за учебната 2016/2017 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност

2016-09-01 11:36:05

Р Е Ш Е Н И Е № 323 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху държавен недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.651.25 - терен и сгради в местността „Погреби-Поделение”, землище град Свищов в полза на Община Свищов

2016-09-01 11:35:14

Р Е Ш Е Н И Е № 322от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година

2016-09-01 11:34:08

Р Е Ш Е Н И Е № 321 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот, публична общинска собственост

2016-09-01 11:32:51

Р Е Ш Е Н И Е № 320 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот, публична общинска собственост

2016-09-01 11:32:00

Р Е Ш Е Н И Е № 319 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор за отдадено под наем помещение - магазин, на ул. “Цар Освободител“ № 106, вх. “Б“

2016-09-01 11:31:14

Р Е Ш Е Н И Е № 318 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 307/28.07.2016 г., Прот. № 20 на Общински съвет – Свищов за предоставяне на движима вещ – частна общинска собственост за безвъзмездно ползване от МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр. Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА-04-6386/11.08.2016 г. на Областен управител на Област Велико Търново

2016-09-01 11:30:14

Р Е Ш Е Н И Е № 317 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. П. И.

2016-09-01 08:58:25

Р Е Ш Е Н И Е № 316 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Приемане на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов и Допълнение към Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите сероводород (H2S) и серовъглерод (CS2) за периода 2015-2018 година

2016-09-01 08:57:53

Р Е Ш Е Н И Е № 315 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Приемане на Програма за опазване на околната среда за периода 2015 – 2020 г. на Община Свищов и Програма по опазване, устойчиво използване и възстановяване на почвите в Община Свищов за 2015 – 2020 година

2016-09-01 08:57:29

Р Е Ш Е Н И Е № 314 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

2016-09-01 08:57:03

Р Е Ш Е Н И Е № 313 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Приемане на одитно становище и одитен доклад на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на Общината за 2015 година

2016-09-01 08:56:39

Р Е Ш Е Н И Е № 312 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на Община Свищов за периода 01.01.2016 – 30.06.2016 година

2016-09-01 08:56:15

Р Е Ш Е Н И Е № 311 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 10.08.2016 г., Прот. № 22. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ДОЗ-223/02.08.2016 г. с регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0055 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, проект „Толерантни и единни заедно и във всичко”(ОП НОИР)

2016-08-10 11:19:58

Р Е Ш Е Н И Е № 310 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 10.08.2016 г., Прот. № 22. ОТНОСНО: Кандидатстване по проект „Красива България” за 2016 г., Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”

2016-08-10 11:18:58

Р Е Ш Е Н И Е № 309 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 03.08.2016 г., Прот. № 21. ОТНОСНО: Предаване на Община Свищов предоставените на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, гр. Свищов за стопанисване, поддържане и експлоатация активи – публична общинска собственост и предаване на активи – публична общинска собственост на Община Свищов за управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК „Йовковци” ООД, гр. Велико Търново /АВиК/ и за стопанисване, поддържане и експлоатация от оператора ВиК „Йовковци” ООД гр. Велико Търново

2016-08-03 11:17:57

Р Е Ш Е Н И Е № 308 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 03.08.2016 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Обявяване на имоти, частна общинска собственост в публична общинска собственост

2016-08-03 11:16:54

Р Е Ш Е Н И Е № 307 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Предоставяне на движима вещ – частна общинска собственост за безвъзмездно ползване от МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр. Свищов. ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ със Заповед № ОА-04-6386/11.08.2016 г. на Областен управител на Област Велико Търново, получена в деловодството на Общински съвет – Свищов с вх. № 745/12.08.2016 г.

2016-07-28 19:34:36

Р Е Ш Е Н И Е № 306 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 283/30.06.2016 г., Прот. № 18 на Общински съвет – Свищов и Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 с регистрационен номер BG16RFOP001-8.001-0011-C01, регистрационен номер на бюджетна линия BG16RFOP001-8.001-0011, наименование на бюджетната линия „Бюджетна линия за община Свищов – бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“, сключен между Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 - ГД „Градско и регионално развитие“

2016-07-28 19:26:50

Р Е Ш Е Н И Е № 305 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2016/2017 година за Община Свищов

2016-07-28 19:25:42

Р Е Ш Е Н И Е № 304 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Промяна в състава и ръководството на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов

2016-07-28 19:24:33

Р Е Ш Е Н И Е № 303 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. М. К.

2016-07-28 16:20:20

Р Е Ш Е Н И Е № 302 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. М. С.

2016-07-28 16:19:11

Р Е Ш Е Н И Е № 301 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Г. В.

2016-07-28 16:17:59

Р Е Ш Е Н И Е № 300 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Г. М.

2016-07-28 16:16:43

Р Е Ш Е Н И Е № 299 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Изразяване предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди

2016-07-28 08:51:45

Р Е Ш Е Н И Е № 298 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов

2016-07-28 08:51:18

Р Е Ш Е Н И Е № 297 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие на Кмета на Община Свищов да разреши изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и одобри техническо задание за урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 82 и част от уличната регулация по плана на с. Царевец, общ. Свищов

2016-07-28 08:50:54

Р Е Ш Е Н И Е № 296 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на имот с № 204006 в землището на с. Българско Сливово с ЕКАТТЕ 07363, общ. Свищов

2016-07-28 08:50:32

Р Е Ш Е Н И Е № 295 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за пътна връзка за обект „Селскостопанска производствена и складова база” в поземлен имот (ПИ) 142022, местност „Кантона”, по КВС на землището на с. Морава, общ. Свищов

2016-07-28 08:50:04

Р Е Ш Е Н И Е № 294 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) LХХІІІ – 196, кв. 10 по плана на гр. Свищов

2016-07-28 08:49:40

Р Е Ш Е Н И Е № 293 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор за отдаден под наем лекарски кабинет в с. Козловец

2016-07-28 08:49:13

Р Е Ш Е Н И Е № 292 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение в с. Козловец

2016-07-28 08:48:45

Р Е Ш Е Н И Е № 291 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Определяне на представител на Общински съвет – Свищов в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия

2016-07-28 08:47:59

Р Е Ш Е Н И Е № 290 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – учредяване право на строеж в УПИ І – 4357, 4440, 4441, 4577, 4578, 4622, 4637, 5018, 5019, кв. 170 по ПУП на гр. Свищов

2016-07-28 08:47:31

Р Е Ш Е Н И Е № 289 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година

2016-07-28 08:47:05

Р Е Ш Е Н И Е № 288 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нов обект

2016-07-28 08:46:38

Р Е Ш Е Н И Е № 287 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нов обект

2016-07-28 08:46:11

Р Е Ш Е Н И Е № 286 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Одобряване на актуализирани прогнози за периода 2017-2019 година

2016-07-28 08:45:50

Р Е Ш Е Н И Е № 285 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 18.07.2016 г., Прот. № 19. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за въздушно трасе на външно ел. захранване, с цел присъединяване на обект „Силозно стопанство за съхранение на зърно” в поземлен имот (ПИ) 142022, местност „Кантона”, по КВС на землището на с. Морава, общ. Свищов към съществуващ СРС № 29 към ЕП 20/0,4 кV „Българско Сливово”

2016-07-18 08:45:27

Р Е Ш Е Н И Е № 284 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 18.07.2016 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Даване на съгласие за определяне на въздушно трасе на външно ел. захранване, с цел присъединяване на обект „Силозно стопанство за съхранение на зърно” в поземлен имот (ПИ) 142022, местност „Кантона”, по КВС на землището на с. Морава, общ. Свищов към съществуващ СРС № 29 към ЕП 20/0,4 кV „Българско Сливово”, съгласно регистър на засегнатите имоти

2016-07-18 08:44:59

Р Е Ш Е Н И Е № 283 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. с регистрационен номер BG16RFOP001-8.001-0011-C01 ДБОПРР033/04.05.2016 г., регистрационен номер на бюджетна линия BG16RFOP001-8.001-0011-C01, наименование на бюджетната линия „Бюджетна линия за община Свищов – бенефициент по приоритетна ос 1 на ППРР 2014-2020“, сключен между Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 - Главна Дирекция „Програмиране на регионалното развитие“

2016-06-30 18:31:13

Р Е Ш Е Н И Е № 282 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 218/12.06.2008 г., Прот. № 16, Решение № 279/31.07.2008 г., Прто. № 9 и Решение № 177/26.04.2012 г., Прот. № 13 на Общински съвет - Свищов и приемане на критерии за отпускане на еднократна парична помощ при раждане на дете

2016-06-30 18:30:08

Р Е Ш Е Н И Е № 281 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на О. А. Ц.

2016-06-30 15:53:15

Р Е Ш Е Н И Е № 280 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Т.Г.

2016-06-30 15:52:02

Р Е Ш Е Н И Е № 279 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. М.

2016-06-30 15:50:51

Р Е Ш Е Н И Е № 278 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. И.Я.

2016-06-30 15:49:40

Р Е Ш Е Н И Е № 277 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Споразумение за партньорство, за изпълнение на проект одобрен за финансиране с № BG05M2OP001-3.001-0055, Решение № 80811-269/03.06.2016 г. за одобряване на оценителен доклад и предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ, писмо с № №1002-921/14.06.2016 г. и писмо с Вх. № 04-00-231/24.06.2016 г. при Община Свищов на Управляващия орган на ОП НОИР

2016-06-30 08:43:11

Р Е Ш Е Н И Е № 276 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за дейностите по управление на отпадъците на Община Свищов за периода 2014-2020 г

2016-06-30 08:42:42

Р Е Ш Е Н И Е № 275 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Утвърждаване на количествата и цените за ползваната от горските територии – общинска собственост дървесина

2016-06-30 08:42:17

Р Е Ш Е Н И Е № 274 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Приемане на допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов

2016-06-30 08:41:51

Р Е Ш Е Н И Е № 273 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 000159, м. „Кривулка”, по плана за земеразделяне в землището на с. Българско Сливово с ЕКАТТЕ 07363, общ. Свищов

2016-06-30 08:41:26

Р Е Ш Е Н И Е № 272 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Налагане Мораториум върху продажбите на общински жилища на наематели на общински жилища, които отговарят на условията по чл. 41 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд (НУРУРОЖФ)

2016-06-30 08:40:57

Р Е Ш Е Н И Е № 271 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”

2016-06-30 08:40:31

Р Е Ш Е Н И Е № 270 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”

2016-06-30 08:40:06

Р Е Ш Е Н И Е № 269 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Промяна на списъка на общински жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов

2016-06-30 08:39:39

Р Е Ш Е Н И Е № 268 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Промяна на списъка на общински жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов

2016-06-30 08:39:16

Р Е Ш Е Н И Е № 267 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор за отдаден под наем общински терен, на който има поставено временно съоръжение по реда на чл. 56 от ЗУТ

2016-06-30 08:38:52

Р Е Ш Е Н И Е № 266 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения в бивше СОУ „Алеко Константинов”

2016-06-30 08:38:30

Р Е Ш Е Н И Е № 265 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Осигуряване на устойчивост на проектно предложение „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по оперативна програма „Региони в растеж“

2016-06-30 08:38:08

Р Е Ш Е Н И Е № 264 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Осигуряване на устойчивост на проектно предложение „Благоустрояване на градската жизнена среда в град Свищов“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по оперативна програма „Региони в растеж“

2016-06-30 08:37:41

Р Е Ш Е Н И Е № 263 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Осигуряване на устойчивост на проектно предложение „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по оперативна програма „Региони в растеж“

2016-06-30 08:37:14

Р Е Ш Е Н И Е № 262 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Застраховане на имоти – частна общинска собственост

2016-06-30 08:36:30

Р Е Ш Е Н И Е № 261 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Избор на одитор за 2016 година на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД

2016-06-30 08:36:04

Р Е Ш Е Н И Е № 260 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 176/31.03.2016 г., Прот. № 13 на Общински съвет – Свищов, относно предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд в землищата на Община Свищов

2016-05-26 16:41:38

Р Е Ш Е Н И Е № 259 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. В. С.

2016-05-26 15:22:25

Р Е Ш Е Н И Е № 258 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. П. Г.

2016-05-26 15:21:13

Р Е Ш Е Н И Е № 257 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. М. М.

2016-05-26 15:20:05

Р Е Ш Е Н И Е № 256 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. П. Г.-М.

2016-05-26 15:19:01

Р Е Ш Е Н И Е № 255 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. С. М.

2016-05-26 15:17:51

Р Е Ш Е Н И Е № 254 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. А. А.

2016-05-26 15:16:04

Р Е Ш Е Н И Е № 253 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Е. А.

2016-05-26 15:13:57

Р Е Ш Е Н И Е № 252 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за участие в Балканско първенство в Белград – Сърбия

2016-05-26 08:34:26

Р Е Ш Е Н И Е № 251 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Одобряване на Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Свищов 2016-2020 г. и годишен план за развитие на социалните услуги 2017 г.

2016-05-26 08:34:04

Р Е Ш Е Н И Е № 250 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Приемане на промени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов и Наредба за условията и реда за разкопаване на елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Свищов

2016-05-26 08:33:38

Р Е Ш Е Н И Е № 249 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Допълнения в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2016-05-26 08:33:06

Р Е Ш Е Н И Е № 248 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Изменения в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2016-05-26 08:32:41

Р Е Ш Е Н И Е № 247 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”

2016-05-26 08:32:01

Р Е Ш Е Н И Е № 246 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Промяна на списъка на общински жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов

2016-05-26 08:31:37

Р Е Ш Е Н И Е № 245 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели през землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, общ. Свищов и землището на гр. Свищов с ЕКАТТЕ 65766

2016-05-26 08:31:13

Р Е Ш Е Н И Е № 244 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Продължаване срока на Договори за отдадени под наем общински терени, на които има поставени временни съоръжения по реда на чл. 56 от ЗУТ

2016-05-26 08:30:49

Р Е Ш Е Н И Е № 243 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Придобиване на собственост от Община Свищов чрез дарение от юридическо лице „Биляна” ООД на обект: съоръжение - мост в ПИ 000065 и 074066 над дере – имот с № 000245 в землище с. Българско Сливово

2016-05-26 08:30:24

Р Е Ш Е Н И Е № 242 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, общинска собственост - ликвидиране на съсобственост в УПИ VІІ-1330, кв. 78 по ПУП на гр. Свищов между Община Свищов и физическо лице, чрез продажба на общинската част от имотите

2016-05-26 08:30:01

Р Е Ш Е Н И Е № 241 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гараж

2016-05-26 08:29:39

Р Е Ш Е Н И Е № 240 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Разпореждане с урегулирани имоти УПИ IХ-173 и УПИ ХІІ-176 от кв. 65 по Подробния устройствен план (парцели в югозападната част на двора на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов)

2016-05-26 08:29:15

Р Е Ш Е Н И Е № 239 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година

2016-05-26 08:28:49

Р Е Ш Е Н И Е № 238 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Покана от Съвета на директорите на „МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"АД, гр. Велико Търново с ЕИК 104510514 за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 09.06.2016г

2016-05-26 08:28:20

Р Е Ш Е Н И Е № 237 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Кандидатстване по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“

2016-05-26 08:27:55

Р Е Ш Е Н И Е № 236 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Включване на нови обекти в Програма за реализация на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Свищов

2016-05-26 08:27:29

Р Е Ш Е Н И Е № 235 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с регистрационен номер BG05M9OP001-1.002-0040-C01/15.04.2016 г. по процедура BG05M9OP001-1.002, приоритетна ос: I. “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, проект „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”, сключен между Министерството на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 - Главна Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“

2016-05-26 08:27:02

Р Е Ш Е Н И Е № 234 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов

2016-05-26 08:26:36

Р Е Ш Е Н И Е № 233 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нов обект

2016-05-26 08:26:05

Р Е Ш Е Н И Е № 232 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Одобряване на финансово участие на Община Свищов в реализиране на проект „Градска скулптурна композиция „Алеко Константинов“ на Столична Община

2016-05-26 08:25:39

Р Е Ш Е Н И Е № 231 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Обявяване на имот, публична общинска собственост за частна общинска собственост

2016-04-27 16:58:34

Р Е Ш Е Н И Е № 230 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ за подпомагане участието на И. К. П. в подготвителен високопланински лагер за летния сезон

2016-04-27 16:58:05

Р Е Ш Е Н И Е № 229 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ за подпомагане на Д. И. И. за участието му на Европейско първенство по бойно самбо за мъже

2016-04-27 16:57:14

Р Е Ш Е Н И Е № 228 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. М. Л.

2016-04-27 16:56:50

Р Е Ш Е Н И Е № 227 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З. Е. А.

2016-04-27 16:56:26

Р Е Ш Е Н И Е № 226 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. К. М.

2016-04-27 16:55:49

Р Е Ш Е Н И Е № 225 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. З. М.

2016-04-27 16:55:24

Р Е Ш Е Н И Е № 224 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. А. Ц.

2016-04-27 16:54:55

Р Е Ш Е Н И Е № 223 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Ю. И.

2016-04-27 16:54:27

Р Е Ш Е Н И Е № 222 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано становище по искано опрощаване на надвзета пенсия от М. Й. П.

2016-04-27 16:54:02

Р Е Ш Е Н И Е № 221 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите в Общинска програма за закрила на детето за 2015 година и Общинска програма за закрила на детето за 2016 година

2016-04-27 16:53:25

Р Е Ш Е Н И Е № 220 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект по процедура BG05M2OP001-3.002 – „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

2016-04-27 16:52:57

Р Е Ш Е Н И Е № 219 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните бюджетни средства за предходната 2015 година

2016-04-27 16:52:33

Р Е Ш Е Н И Е № 218 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин

2016-04-27 16:52:00

Р Е Ш Е Н И Е № 217 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Утвърждаване на количествата и цените за ползваната от горските територии – общинска собственост дървесина

2016-04-27 16:51:36

Р Е Ш Е Н И Е № 216 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №176/31.03.2016 г., Прот. № 13 на Общински съвет – Свищов, относно предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов

2016-04-27 16:51:10

Р Е Ш Е Н И Е № 215 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Промяна на маршрутни разписания по автобусна линия от Общинската транспортна схема с направление Свищов – Вардим

2016-04-27 16:50:45

Р Е Ш Е Н И Е № 214 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2016-04-27 16:50:22

Р Е Ш Е Н И Е № 213 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2016-04-27 16:49:12

Р Е Ш Е Н И Е № 212 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Обявяване на имот, публична общинска собственост за частна общинска собственост

2016-04-27 16:48:23

Р Е Ш Е Н И Е № 211 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, публична общинска собственост

2016-04-27 16:47:50

Р Е Ш Е Н И Е № 210 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година

2016-04-27 16:47:25

Р Е Ш Е Н И Е № 209 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2016 год.

2016-04-27 16:46:57

Р Е Ш Е Н И Е № 208 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Промени и допълнение в Решение № 781/28.01.2010 г., Протокол № 49 на Общински съвет – гр. Свищов

2016-04-27 16:36:48

Р Е Ш Е Н И Е № 207 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Годишен доклад за 2015 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 година

2016-04-27 16:36:15

Р Е Ш Е Н И Е № 206 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Възлагане на управлението на „Дунавско дело“ ЕООД след проведен конкурс

2016-04-27 16:35:51

Р Е Ш Е Н И Е № 205 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 30/17.12.2015 г., Прот. № 6 на Общински съвет – Свищов и възлагане с Договор № 94-Д-15/14.01.2016 г. за възлагане на „Водоснабдяване и канализация – Свищов“ ЕАД гр. Свищов за стопанисване, поддържане и експлоатация на обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води и Довеждащ колектор гр. Свищов“

2016-04-27 16:35:23

Р Е Ш Е Н И Е № 204 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД – гр. Свищов за 2015 година

2016-04-27 16:34:52

Р Е Ш Е Н И Е № 203 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Дунавско дело” ЕООД – гр. Свищов за 2015 година

2016-04-27 16:34:25

Р Е Ш Е Н И Е № 202 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов за 2015 година

2016-04-27 16:34:00

Р Е Ш Е Н И Е № 201 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Погасяване на вземане на ВиК оператора на територията на община Свищов - „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД гр. Свищов от "Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович" ЕООД гр. Свищов

2016-04-27 16:33:32

Р Е Ш Е Н И Е № 200от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нови обекти

2016-04-27 16:32:32

Р Е Ш Е Н И Е № 199 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Приемане Отчет за изпълнение на бюджета на Община Свищов към 31.12.2015 година

2016-04-27 16:32:00

Р Е Ш Е Н И Е № 198 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Покана от Съвета на директорите на МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД, гр. Велико Търново с ЕИК 104510514 за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 11.04.2016 г.

2016-03-31 12:34:47

Р Е Ш Е Н И Е № 197 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Промяна в Решение № 34/17.12.2015 г., Прот. № 6 на Общински съвет – Свищов

2016-03-31 12:34:23

Р Е Ш Е Н И Е № 196 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Подпомагане на Детски хор „Дъга“ при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ гр. Свищов

2016-03-31 12:33:57

Р Е Ш Е Н И Е № 195 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. А. М.

2016-03-31 12:33:22

Р Е Ш Е Н И Е № 194 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ц. Х. Й.

2016-03-31 12:32:58

Р Е Ш Е Н И Е № 193 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. С. Т.

2016-03-31 12:32:34

Р Е Ш Е Н И Е № 192 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. И. В.

2016-03-31 12:31:58

Р Е Ш Е Н И Е № 191 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Н. Б.

2016-03-31 12:31:33

Р Е Ш Е Н И Е № 190 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. А. П.

2016-03-31 12:00:30

Р Е Ш Е Н И Е № 189 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. С. Д.

2016-03-31 12:00:02

Р Е Ш Е Н И Е № 188 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. С. К.

2016-03-31 11:59:36

Р Е Ш Е Н И Е № 187 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. М.

2016-03-31 11:59:07

Р Е Ш Е Н И Е № 186 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ш. А. А.

2016-03-31 11:58:44

Р Е Ш Е Н И Е № 185 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Ю. К.

2016-03-31 11:58:18

Р Е Ш Е Н И Е № 184 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. П. Ц.

2016-03-31 11:57:53

Р Е Ш Е Н И Е № 183 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. М. К.

2016-03-31 11:57:28

Р Е Ш Е Н И Е № 182 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. А. Д.

2016-03-31 11:57:00

Р Е Ш Е Н И Е № 181 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ с. Овча могила, община Свищов, ул. „Оборище“ № 1

2016-03-31 11:56:36

Р Е Ш Е Н И Е № 180 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания“ с. Овча могила, община Свищов , ул. „Оборище ” № 1

2016-03-31 11:56:03

Р Е Ш Е Н И Е № 179 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Създаване на Обществен съвет за съдействие, помощ и контрол по социално подпомагане, съгласно чл. 35 от Закона за социално подпомагане

2016-03-31 11:55:31

Р Е Ш Е Н И Е № 178 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отчет за 2015 г. на Програмата за опазване на околната среда на Община Свищов (Приета с Решение № 389/31.03.2005 г. на Общински съвет – Свищов) и Отчет за 2015 г. на Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов 2011 – 2014 г. (Приета с Решение № 243/28.06.2012 г. на Общински съвет – Свищов)

2016-03-31 11:55:02

Р Е Ш Е Н И Е № 177 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Определяне на началния размер на наемната цена и/или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2016/2017 година

2016-03-31 11:54:36

Р Е Ш Е Н И Е № 176 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов

2016-03-31 11:54:10

Р Е Ш Е Н И Е № 175 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 121020, м. „Студенски салкъм”, по КВС в землището на с. Овча могила с ЕКАТТЕ 53196, общ. Свищов

2016-03-31 11:53:44

Р Е Ш Е Н И Е № 174 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 187016, м. „Баира”, по КВС в землището на с. Ореш с ЕКАТТЕ 53672, общ. Свищов

2016-03-31 11:53:21

Р Е Ш Е Н И Е № 173 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 000398, м. „Зад старите лозя”, по КВС в землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, общ. Свищов

2016-03-31 11:52:58

Р Е Ш Е Н И Е № 172 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 062042, м. „Овчомогилско шосе”, по КВС в землището на с. Морава с ЕКАТТЕ 49028, общ. Свищов

2016-03-31 11:52:28

Р Е Ш Е Н И Е № 171 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 010017, м. „Лагера”, по КВС в землището на с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121, общ. Свищов

2016-03-31 11:52:03

Р Е Ш Е Н И Е № 170 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за въздушно трасе на външно ел. захранване в землището на с. Морава

2016-03-31 11:51:37

Р Е Ш Е Н И Е № 169 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 102017, м. „Коджа Чокур”, по КВС в землището на с. Алеково с ЕКАТТЕ 00237, общ. Свищов

2016-03-31 11:51:11

Р Е Ш Е Н И Е № 168 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2016-03-31 11:50:42

Р Е Ш Е Н И Е № 167 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2016-03-31 11:49:52

Р Е Ш Е Н И Е № 166 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2016-03-31 11:49:20

Р Е Ш Е Н И Е № 165 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2016-03-31 11:48:55

Р Е Ш Е Н И Е № 164 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2016-03-31 11:48:29

Р Е Ш Е Н И Е № 163 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Доброволна делба на недвижим имот – УПИ І-4050, кв. 63 по плана на град Свищов

2016-03-31 11:48:04

Р Е Ш Е Н И Е № 162 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”

2016-03-31 11:47:37

Р Е Ш Е Н И Е № 161 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2016-03-31 11:47:10

Р Е Ш Е Н И Е № 160 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост

2016-03-31 11:46:48

Р Е Ш Е Н И Е № 159 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година

2016-03-31 11:46:20

Р Е Ш Е Н И Е № 158 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Приемане на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Свищов

2016-03-31 11:45:58

Р Е Ш Е Н И Е № 157 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Приемане на План за противодействие на тероризма в Община Свищов

2016-03-31 11:45:28

Р Е Ш Е Н И Е № 156 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Възлагане на управлението на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов след проведен конкурс

2016-03-31 11:45:03

Р Е Ш Е Н И Е № 155 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията, статута, дейността и управлението на лицензирано звено „Сигурност и контрол” при Община Свищов

2016-03-31 11:44:35

Р Е Ш Е Н И Е № 154 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нови обекти

2016-03-31 11:44:08

Р Е Ш Е Н И Е № 153 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация – Свищов“ ЕАД – гр. Свищов за 2015 година

2016-03-31 11:43:42

Р Е Ш Е Н И Е № 152 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов

2016-03-31 11:43:16

Р Е Ш Е Н И Е № 151 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Прекратяване членството на Община Свищов в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Свищов”

2016-03-31 11:42:52

Р Е Ш Е Н И Е № 150 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД

2016-03-31 11:42:26

Р Е Ш Е Н И Е № 149 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД

2016-03-31 11:41:58

Р Е Ш Е Н И Е № 148 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Промяна в състава и ръководството на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов

2016-03-31 11:40:32

Р Е Ш Е Н И Е № 147 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено 10.03.2016 г., Прот. № 12, ОТНОСНО: Вземане на решение за предоставяне за управление на имот, публична общинска собственост

2016-03-10 16:48:22

Р Е Ш Е Н И Е № 146 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 10.03.2016 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Артистично и интеркултурно образование от двете страни на р. Дунав“ на Кметство Ореш по Програма „INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020 година“

2016-03-10 16:47:05

Р Е Ш Е Н И Е № 145 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 10.03.2016 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 108/ 24.02.2016 г., Прот. № 10 на Общински съвет - Свищов

2016-03-10 16:45:58

Решение № 65/29.2.2016 г. на Административен съд Велико Търново за отмяна на решение № 816/27.2.2014 г. на Общински съвет Свищов

2016-03-09 09:25:53

Р Е Ш Е Н И Е № 144 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2016/2017 г.

2016-02-24 20:28:44

Р Е Ш Е Н И Е № 143 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Х. Л. Х.

2016-02-24 10:17:09

Р Е Ш Е Н И Е № 142 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. М. А.

2016-02-24 10:16:05

Р Е Ш Е Н И Е № 141 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. А. М.

2016-02-24 10:14:59

Р Е Ш Е Н И Е № 140 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Р. И.

2016-02-24 10:13:52

Р Е Ш Е Н И Е № 139 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Ц. Т.

2016-02-24 10:12:43

Р Е Ш Е Н И Е № 138 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Г. О.

2016-02-24 10:11:35

Р Е Ш Е Н И Е № 137 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Г. В.

2016-02-24 10:10:32

Р Е Ш Е Н И Е № 136 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ю. С. А.

2016-02-24 10:07:04

Р Е Ш Е Н И Е № 135 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. Б. А.

2016-02-24 10:05:40

Р Е Ш Е Н И Е № 134 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Р. Ф.

2016-02-24 10:04:20

Р Е Ш Е Н И Е № 133 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Г. А.

2016-02-24 10:03:05

Р Е Ш Е Н И Е № 132 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. П. Г.

2016-02-24 10:01:45

Р Е Ш Е Н И Е № 131 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Д. Д.

2016-02-24 10:00:37

Р Е Ш Е Н И Е № 130 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. П.

2016-02-24 09:59:11

Р Е Ш Е Н И Е № 129 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Свищов за 2015 г.

2016-02-24 08:55:36

Р Е Ш Е Н И Е № 128 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Приемане на Общински годишен план за младежта за 2016 година

2016-02-24 08:55:12

Р Е Ш Е Н И Е № 127 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на Община Свищов

2016-02-24 08:54:43

Р Е Ш Е Н И Е № 126 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин

2016-02-24 08:54:12

Р Е Ш Е Н И Е № 125 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 017001, м. „Новите места”, по КВС в землището на с. Червена с ЕКАТТЕ 80457 и Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура

2016-02-24 08:53:48

Р Е Ш Е Н И Е № 124 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 278004, м. „Могилата”, по КВС в землището на с. Козловец с ЕКАТТЕ 37784, общ. Свищов

2016-02-24 08:53:25

Р Е Ш Е Н И Е № 123 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 017043, м. „Новите места”, по КВС в землището на с. Червена с ЕКАТТЕ 80457, общ. Свищов

2016-02-24 08:52:57

Р Е Ш Е Н И Е № 122 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от язовир „Банкова воденица - 1“, находящ се в землището на с. Морава

2016-02-24 08:52:29

Р Е Ш Е Н И Е № 121 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор за отдадени под наем помещения – частна общинска собственост, в сграда „Здравен дом” – с. Ореш

2016-02-24 08:52:00

Р Е Ш Е Н И Е № 120 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на едно помещение в сграда „Кметство”, с. Горна Студена

2016-02-24 08:51:33

Р Е Ш Е Н И Е № 119 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”

2016-02-24 08:51:05

Р Е Ш Е Н И Е № 118 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Промяна в списъка на общинските жилища

2016-02-24 08:50:37

Р Е Ш Е Н И Е № 117 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от Закона за държавната собственост

2016-02-24 08:49:49

Р Е Ш Е Н И Е № 116 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година

2016-02-24 08:49:22

Р Е Ш Е Н И Е № 115 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Определяне ново работното време на платените дневни паркинги на територията на община Свищов

2016-02-24 08:48:54

Р Е Ш Е Н И Е № 114 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2016-02-24 08:48:27

Р Е Ш Е Н И Е № 113 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Приемане на Правилник за дейността на приют за безстопанствени кучета при Община Свищов

2016-02-24 08:48:03

Р Е Ш Е Н И Е № 112 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Създаване на Местна инициативна група на територията на община Свищов и община Ценово, с цел разработване на Стратегия за местно развитие и кандидатстване по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

2016-02-24 08:47:40

Р Е Ш Е Н И Е № 111 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Прекратяване на членството на Община Свищов в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група МИГ Белене, Свищов, Ценово“

2016-02-24 08:47:13

Р Е Ш Е Н И Е № 110 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Избор на членове на Ръководния комитет за оценяване на проекти по Програма за местни инициативи на Община Свищов

2016-02-24 08:46:46

Р Е Ш Е Н И Е № 109 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Трансгранично обучение и мултикултурализъм“ на Кметство Морава, Община Свищов по Програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020 година

2016-02-24 08:46:20

Р Е Ш Е Н И Е № 108 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Артистично и интеркултурно образование от двете страни на р. Дунав“ на Кметство Ореш по Програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria2014-2020 година

2016-02-24 08:45:53

Р Е Ш Е Н И Е № 107 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект “Модернизация на материалната база на Домашен социален патронаж - Свищов“, за финансиране от Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика

2016-02-24 08:45:28

Р Е Ш Е Н И Е № 106 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Вашето здраве има значение! – Модернизация на болниците в Зимнич и Свищов“ на Община Свищов по Програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020 година

2016-02-24 08:45:03

Р Е Ш Е Н И Е № 105 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Модернизация на трансграничните здравни услуги в административните единици Концещи и Овча могила” на Кметство Овча могила, Община Свищов по Програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020 година

2016-02-24 08:44:36

Р Е Ш Е Н И Е № 104 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Модерни трансгранични здравни услуги за гражданите на Уда Клокочиов и Алеково” на Кметство Алеково, Община Свищов по Програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020 година

2016-02-24 08:44:07

Р Е Ш Е Н И Е № 103 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 18, ал. 5 и чл. 18а, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2016-02-24 08:43:40

Р Е Ш Е Н И Е № 102 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Одобряване на бюджетни прогнози за периода 2017-2019 година

2016-02-24 08:43:10

Р Е Ш Е Н И Е № 101 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Промени в раздел III – Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2016-02-24 08:42:19

Р Е Ш Е Н И Е № 100 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов.

2016-02-24 08:41:38

Р Е Ш Е Н И Е № 99 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Промени в ръководството на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Д. Павлович” ЕООД

2016-02-24 08:41:02

Р Е Ш Е Н И Е № 98 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Промени в ръководството на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Д. Павлович” ЕООД

2016-02-24 08:40:32

Р Е Ш Е Н И Е № 97 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело“ ЕООД

2016-02-24 08:39:03

Р Е Ш Е Н И Е № 96 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело“ ЕООД

2016-02-24 08:38:25

Р Е Ш Е Н И Е № 95 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело“ ЕООД

2016-02-24 08:37:52

Р Е Ш Е Н И Е № 94 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имоти – държавна собственост

2016-01-28 17:00:03

Р Е Ш Е Н И Е № 93 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Свищов”

2016-01-28 16:59:29

Р Е Ш Е Н И Е № 92 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Даване съгласие за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти (ПИ) № 000163, (ПИ) № 000165 и (ПИ) № 000166, местност „Кривулка”, по КВС на землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов.

2016-01-28 16:58:50

Р Е Ш Е Н И Е № 91 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. М. А.

2016-01-28 16:58:15

Р Е Ш Е Н И Е № 90 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов

2016-01-28 16:57:53

Р Е Ш Е Н И Е № 89 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на О. Ф. А.

2016-01-28 16:57:26

Р Е Ш Е Н И Е № 88 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. М. А.

2016-01-28 16:56:51

Р Е Ш Е Н И Е № 87 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. Р.

2016-01-28 16:56:26

Р Е Ш Е Н И Е № 86 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Х. К.

2016-01-28 16:55:56

Р Е Ш Е Н И Е № 85 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Г. Л.

2016-01-28 16:55:27

Р Е Ш Е Н И Е № 84 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Г. Н.

2016-01-28 16:54:58

Р Е Ш Е Н И Е № 83 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Ю. П.

2016-01-28 16:54:32

Р Е Ш Е Н И Е № 82 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Р. Б.

2016-01-28 16:54:09

Р Е Ш Е Н И Е № 81 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. И.

2016-01-28 16:53:41

Р Е Ш Е Н И Е № 80 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Избиране на нов състав на комисия за дейността по Общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица в Община Свищов

2016-01-28 09:43:41

Р Е Ш Е Н И Е № 79 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя

2016-01-28 09:42:56

Р Е Ш Е Н И Е № 78 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Безвъзмездно и възмездно предоставяне за ползване на минерална вода от находище със сондаж № Р-1хг

2016-01-28 09:42:02

Р Е Ш Е Н И Е № 77 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. Относно: Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин

2016-01-28 09:39:55

Р Е Ш Е Н И Е № 76 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно безсрочно право на строеж в местност "Блатото"

2016-01-28 09:38:36

Р Е Ш Е Н И Е № 75 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Даване съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на помещение на “Клуб Естрада за поп и рок изпълнители - гр. Свищов”

2016-01-28 09:37:38

Р Е Ш Е Н И Е № 74 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – пристрояване на сграда, собственост на физическо лице

2016-01-28 09:36:52

Р Е Ш Е Н И Е № 73 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Актуализиране на списъка за разпределението на общинските жилища, приет с Решение № 632/24.02.2006 г., Прот. № 55 на Общински съвет – Свищов

2016-01-28 09:36:00

Р Е Ш Е Н И Е № 72 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване от Сдружение "Пенсионерски спортен клуб Нове"

2016-01-28 09:35:05

Р Е Ш Е Н И Е № 71 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Свищов активи от „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД гр. Свищов

2016-01-28 09:33:49

Р Е Ш Е Н И Е № 70 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 57 от извънредно заседание на Общински съвет - Свищов, проведено на 29.12.2015 г., Прот. № 7

2016-01-28 09:07:40

Р Е Ш Е Н И Е № 69 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов.

2016-01-28 09:06:05

Р Е Ш Е Н И Е № 68 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, приета с Решение № 354/16.02.2005 г., Протокол № 30 на Общински съвет – Свищов

2016-01-28 09:05:17

Р Е Ш Е Н И Е № 67 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и управление на Общинско предприятие „Пазари – Свищов“ – гр. Свищов

2016-01-28 09:04:09

Р Е Ш Е Н И Е № 66 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2016 година

2016-01-28 09:03:08

Р Е Ш Е Н И Е № 65 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация през 2016 година в Община Свищов

2016-01-28 09:00:15

Р Е Ш Е Н И Е № 64 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2016 година

2016-01-28 08:59:07

Р Е Ш Е Н И Е № 63 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Свищов през мандат 2015-2019 година

2016-01-28 08:58:18

Р Е Ш Е Н И Е № 62 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.01.2016 г., Прот. № 8. ОТНОСНО: Промяна на Решение № 33/17.12.2015 г., Прот. № 6 на Общински съвет –Свищов, за кандидатстване по проект „Красива България”

2016-01-14 16:50:36

Р Е Ш Е Н И Е № 61 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.01.2016 г., Прот. № 8. ОТНОСНО: Одобряване изплащането на членски внос в национални асоциации

2016-01-14 16:50:03

Р Е Ш Е Н И Е № 60 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.01.2016 г., Прот. № 8. ОТНОСНО: Покана от Съвета на директорите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр. Велико Търново с ЕИК 104510514 за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 19.01.2016 г.

2016-01-14 16:49:30