Р Е Ш Е Н И Е № 393 ОТНОСНО: Приемане на бизнес план на “Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД

2012-12-20 11:39:49

Р Е Ш Е Н И Е № 392 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост

2012-12-20 11:39:25

Р Е Ш Е Н И Е № 391 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Свищов за 2012 година

2012-12-20 11:39:00

Р Е Ш Е Н И Е № 390 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Специализиран План – схема в регулационните граници на гр. Свищов и Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа в землището на гр. Свищов, като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

2012-12-20 11:38:36

Р Е Ш Е Н И Е № 389 ОТНОСНО: Съгласуване на Годишен план за 2013 год. за дейността на звено „Вътрешен одит” при Община Свищов

2012-12-20 11:38:13

Р Е Ш Е Н И Е № 388 ОТНОСНО: Кандидатстване по проект „Красива България” за 2013 година

2012-12-20 11:37:51

Р Е Ш Е Н И Е № 387 ОТНОСНО: Участие на Община Свищов с проектно предложение за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., приоритетна ос 1: „Устойчиво развитие”, операция 1.4: „Подобря-ване на физическата среда и превенция на риска”, ОП „Регионално развитие” по схема: BG0161РО001/1.4-09/2012 - ,,Зелена и достъпна градска среда”

2012-12-20 11:37:30

Р Е Ш Е Н И Е № 386 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на действащите спортни клубове от Община Свищов

2012-12-20 11:37:06

Р Е Ш Е Н И Е № 385 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Г. Л.

2012-12-20 11:36:42

Р Е Ш Е Н И Е № 384 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. С. С.

2012-12-20 11:36:15

Р Е Ш Е Н И Е № 383 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. М. М.

2012-12-20 11:35:53

Р Е Ш Е Н И Е № 382 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. Й. Х.

2012-12-20 11:35:31

Р Е Ш Е Н И Е № 381 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Г. Т.

2012-12-20 11:35:10

Р Е Ш Е Н И Е № 380 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. В. А.

2012-12-20 11:34:46

Р Е Ш Е Н И Е № 379 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2012-12-20 10:48:43

Р Е Ш Е Н И Е № 378 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Свищов

2012-12-20 10:48:08

Р Е Ш Е Н И Е № 377 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов

2012-12-20 10:47:26

Р Е Ш Е Н И Е № 376 ОТНОСНО: Предоставяне на имот общинска собственост, за настаняване на пчелни семейства

2012-12-20 10:46:53

Р Е Ш Е Н И Е № 375 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси относно автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на Община Свищов

2012-12-20 10:46:13

Р Е Ш Е Н И Е № 374 ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2012-12-20 10:45:34

Р Е Ш Е Н И Е № 373 ОТНОСНО: Участие на Община Свищов с проектно предложение за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 3, мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” на „Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013 г.” (ОПРСР 2007-2013)

2012-12-20 10:44:55

Р Е Ш Е Н И Е № 372 ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, за проект: „Величественият Дунав – непокътнати природни красоти и люлка на древни народи” – Договор BG161PO001/3.2-02/2011/014 от 13.08.2012 г.

2012-12-20 10:44:10

Р Е Ш Е Н И Е № 371 ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2013 година

2012-12-20 10:42:11

Р Е Ш Е Н И Е № 370 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост

2012-11-29 11:33:56

Р Е Ш Е Н И Е № 369 ОТНОСНО: Разпореждане в имот частна общинска собственост – учредяване на допълнително право на строеж за надстройка на нежилищна сграда – собственост на частно лице

2012-11-29 11:33:33

Р Е Ш Е Н И Е № 368 ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2013 година

2012-11-29 11:33:06

Р Е Ш Е Н И Е № 367 ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация

2012-11-29 11:32:40

Р Е Ш Е Н И Е № 366 ОТНОСНО: Отмяна на Наредба за условията и организацията на търговията на открито в Община Свищов, приета с Решение 857/21.12.2006 г., Протокол № 74 от заседание на Общински съвет – Свищов

2012-11-29 11:32:16

Р Е Ш Е Н И Е № 365 ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2013 година

2012-11-29 11:31:51

Р Е Ш Е Н И Е № 364 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на футболен клуб „Дунав” (Вардим)

2012-11-29 11:31:27

Р Е Ш Е Н И Е № 363 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. М. А.

2012-11-29 11:31:05

Р Е Ш Е Н И Е № 362 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Х. Б.

2012-11-29 11:30:42

Р Е Ш Е Н И Е № 361 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. А. К.

2012-11-29 11:30:15

Р Е Ш Е Н И Е № 360 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Р. А.

2012-11-29 11:29:51

Р Е Ш Е Н И Е № 359 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Б. К.

2012-11-29 11:29:28

Р Е Ш Е Н И Е № 358 ОТНОСНО: Одобряване на споразумение за общинско сътрудничество за кандидатстване и подготовка изпълнението на Проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Живот в общността”, BG 051РО001-5.2.13

2012-11-29 11:28:13

Р Е Ш Е Н И Е № 357 ОТНОСНО: Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема „Живот в общността”, BG051PO001-5.2.13 в сградата на учебен корпус „Алеко Константинов

2012-11-29 11:27:48

Р Е Ш Е Н И Е № 356 ОТНОСНО: Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема „Живот в общността”, BG 051РО001-5.2.13

2012-11-29 11:27:23

Р Е Ш Е Н И Е № 355 ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2012-11-29 11:26:54

Р Е Ш Е Н И Е № 354 ОТНОСНО: Разпореждане с имоти, частна общинска собственост

2012-11-29 11:26:14

Р Е Ш Е Н И Е № 353 ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Договор с регистрационен номер BG161PO001/1.4-07/2010/013 за проект “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свищов – подобрено качество на живот, жизнена и работна среда”

2012-11-29 11:25:46

Р Е Ш Е Н И Е № 352 ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията за УПИ ХХVІ-2382, кв. 27 по ПУП на гр. Свищов

2012-11-29 11:25:18

Р Е Ш Е Н И Е № 351 ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията за УПИ ХХХVІ-1542, ХХХVІІІ-1539, ХХХІХ-1538, кв. 84 по ПУП на гр. Свищов

2012-11-29 11:24:53

Р Е Ш Е Н И Е № 350 ОТНОСНО: Учредяване право на надстрояване на сграда, построена върху имот, частна общинска собственост

2012-11-29 11:24:26

Р Е Ш Е Н И Е № 349 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2012 година

2012-11-29 11:23:40

Р Е Ш Е Н И Е № 348 ОТНОСНО: Вземане на решение за награждаване Световния шампион по силов трибой Р. П. с парична награда

2012-11-29 11:23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 347 ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, за проект: „Нове – сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагер и късноантичен град Нове – І етап” – Договор BG161PO001/3.1-03/2010/012 от 28.03.2012 г.

2012-11-29 10:18:58

Р Е Ш Е Н И Е № 346 ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации”, за проект: „Сградите на училищата в град Свищов – с високо ниво на енергийна ефективност – подобрено качество на живот, жизнена и работна среда” – Договор BG161PO001/1.1-09/2010/038 от 28.03.2012 г.

2012-11-29 10:18:16

Р Е Ш Е Н И Е № 345 ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, за проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов” – Договор BG161PO001/1.1-11/2011/010 от 31.01.2012 г

2012-11-29 10:17:34

Р Е Ш Е Н И Е № 344 ОТНОСНО: Окончателен одитен доклад за извършен одитен ангажимент за увереност на процеса на извършване на разходи за периода от 01.01.2010 г. до 30.06.2011 г. в „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов, на отдел „Вътрешен одит” при Община Свищов

2012-11-29 10:16:58

Р Е Ш Е Н И Е № 343 ОТНОСНО: Одобряване изплащането на годишен колективен членски внос на Градска библиотека – Свищов към Сдружение „Българска библиотечно-информационна асоциация”

2012-11-29 10:16:17

Р Е Ш Е Н И Е № 342 ОТНОСНО: Разместване на бюджетни кредити във второстепенен разпоредител с бюджетни кредити “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, държавни дейности 545 “Социален учебно-професионален център” и 551 „Дневен център за деца с увреждания”

2012-11-29 10:15:44

Р Е Ш Е Н И Е № 341 ОТНОСНО: Разместване на бюджетни кредити във второстепенен разпоредител с бюджетни кредити “Други дейности по образованието”, държавна дейност 311 “Целодневни детски градини и обединени детски заведения”

2012-11-29 10:11:54

Р Е Ш Е Н И Е № 340 ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Морава

2012-11-29 10:11:12

Р Е Ш Е Н И Е № 339 ОТНОСНО: Разместване на бюджетни кредити през месец декември 2012 година в дейностите общинска отговорност

2012-11-29 10:10:28

Р Е Ш Е Н И Е № 338 ОТНОСНО: Предоставяне на временна възстановима финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов

2012-11-29 10:09:49

Р Е Ш Е Н И Е № 337 ОТНОСНО: Трансформиране на временна възстановима финансова помощ отпусната от бюджета на Община Свищов на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов, съгласно Решение № 193 от 16.05.2012 г., Протокол № 14, в безвъзмездна финансова помощ

2012-10-25 16:50:58

Р Е Ш Е Н И Е № 336 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. А. Г.

2012-10-25 13:29:21

Р Е Ш Е Н И Е № 335 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З. Ю. Я.

2012-10-25 13:28:11

Р Е Ш Е Н И Е № 334 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. Б. А.

2012-10-25 13:26:55

Р Е Ш Е Н И Е № 333 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Й. И. И.

2012-10-25 13:25:28

Р Е Ш Е Н И Е № 332 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. А. Р.

2012-10-25 13:24:13

Р Е Ш Е Н И Е № 331 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. С. И.

2012-10-25 13:23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 330 ОТНОСНО: Отпускане на еднократни парични помощи за енергийни нужди на ветерани, участници във Втората световна война

2012-10-25 10:04:05

Р Е Ш Е Н И Е № 329 ОТНОСНО: Приемане на актуализирани правен анализ, приватизационна оценка, информационен меморандум и тръжна документация и повторно обявяване на публичен търг за приватизация на обособен обект

2012-10-25 10:02:58

Р Е Ш Е Н И Е № 328 ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на имоти, публична общинска собственост, в землището на гр. Свищов, землището на с. Царевец, землището на с. Козловец и землището на с. Морава

2012-10-25 10:01:44

Р Е Ш Е Н И Е № 327 ОТНОСНО: Придобиване на недвижим имот, собственост на юридическо лице чрез покупка

2012-10-25 10:01:06

Р Е Ш Е Н И Е № 326 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж и сервитут за сеизмична станция в имот, частна общинска собственост

2012-10-25 10:00:30

Р Е Ш Е Н И Е № 325 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост

2012-10-25 09:59:51

Р Е Ш Е Н И Е № 324 ОТНОСНО: Закупуване на прилежащ терен, към сграда закупена по реда на Наредбата за търговете от Ликвидационния съвет на ТКЗС „Хаджидимитрово – Совата” с договор от 30.12.1994 г.

2012-10-25 09:59:15

Р Е Ш Е Н И Е № 323 ОТНОСНО: Закупуване на прилежащ терен към сграда с режим отстъпено право на строеж

2012-10-25 09:58:36

Р Е Ш Е Н И Е № 322 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2012 година

2012-10-25 09:57:58

Р Е Ш Е Н И Е № 321 ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов

2012-09-27 09:57:08

Р Е Ш Е Н И Е № 320 ОТНОСНО: Предоставяне на помещения на Центъра за спешна медицинска помощ гр. Велико Търново за безвъзмездно ползване

2012-09-27 09:55:19

Р Е Ш Е Н И Е № 319 ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д.Павлович” ЕООД град Свищов

2012-09-27 09:54:21

Р Е Ш Е Н И Е № 318 ОТНОСНО: Одобряване на предложения от директорите на Основно училище „Христо Ботев”, село Алеково и Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Българско Сливово за формиране на маломерни и слети паралелки за учебната 2012/2013 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност

2012-09-27 09:53:33

Р Е Ш Е Н И Е № 317 ОТНОСНО: Закупуване на прилежащ терен, към сграда с режим отстъпено право на строеж

2012-09-27 09:15:47

Р Е Ш Е Н И Е № 316 ОТНОСНО: Обявяване на 29 Септември 2012 година за неработен ден

2012-09-27 09:14:34

Р Е Ш Е Н И Е № 315 ОТНОСНО: Промени в Правилника за дейността на Общинско предприятие „Чистота–Свищов” град Свищов, приет с Решение № 297/31.07.2008 г., Протокол № 19, изменен с Решение № 870/29.04.2010 г., Протокол № 55 и Решение № 1221/28.04.2011 г., Протокол № 75/28.04.2011 на Общински съвет – Свищов

2012-09-27 09:13:45

Р Е Ш Е Н И Е № 314 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Т. Г.

2012-09-27 08:51:07

Р Е Ш Е Н И Е № 313 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. В. П.

2012-09-27 08:50:45

Р Е Ш Е Н И Е № 312 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. А. Д.

2012-09-27 08:50:16

Р Е Ш Е Н И Е № 311 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. К. Н.

2012-09-27 08:49:49

Р Е Ш Е Н И Е № 310 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. А. Д.

2012-09-27 08:49:25

Р Е Ш Е Н И Е № 309 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Т. Н.

2012-09-27 08:48:42

Р Е Ш Е Н И Е № 308 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Р. И.

2012-09-27 08:48:14

Р Е Ш Е Н И Е № 307 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Г. В.

2012-09-27 08:47:48

Р Е Ш Е Н И Е № 306 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. А. В.

2012-09-27 08:47:26

Р Е Ш Е Н И Е № 305 ОТНОСНО: Закупуване на поземлен имот ПИ 65766.611.42 - държавна собственост (имот горска територия с променено предназначение), във връзка с реализирането на обект „Укрепване на свлачище на ул. „Щабскапитан Фок”, гр. Свищов”

2012-09-27 08:15:10

Р Е Ш Е Н И Е № 304 ОТНОСНО: Предоставяне на имот общинска собственост, за настаняване на пчелни семейства

2012-09-27 08:14:31

Р Е Ш Е Н И Е № 303 ОТНОСНО: Предоставяне на имот общинска собственост, за настаняване на пчелни семейства – учредяване право на ползване

2012-09-27 08:12:17

Р Е Ш Е Н И Е № 302 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост

2012-09-27 08:11:28

Р Е Ш Е Н И Е № 301 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост

2012-09-27 08:10:44

Р Е Ш Е Н И Е № 300 ОТНОСНО: Одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) за УПИ ХХХVІ – 1542, ХХХVІІІ – 1539 и ХХХІХ – 1538, кв. 84 по плана на гр. Свищов и за ПИ 65766.702.4545, общински по КК и КР на землището на гр. Свищов

2012-09-27 08:10:05

Р Е Ш Е Н И Е № 299 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гараж

2012-09-27 08:09:23

Р Е Ш Е Н И Е № 298 ОТНОСНО: Разпореждане с публична общинска собственост

2012-09-27 08:08:46

Р Е Ш Е Н И Е № 297 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2012 година

2012-09-27 08:08:08

Р Е Ш Е Н И Е № 296 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане на дейността на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856” град Свищов

2012-09-27 08:07:33

Р Е Ш Е Н И Е № 295 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2012 година – създаване на нови обекти

2012-09-27 08:06:19

Р Е Ш Е Н И Е № 294 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2012 година – създаване на нови обекти

2012-09-27 08:05:09

Р Е Ш Е Н И Е № 293 ОТНОСНО: Приемане отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Свищов за първото полугодие на 2012 година

2012-09-27 08:02:12

РЕШЕНИЕ № 292 ОТНОСНО: Определяне на зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Свищов

2012-09-20 07:45:43

Р Е Ш Е Н И Е № 291 ОТНОСНО: Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-302 Драгомирово – Царевец от км 10+000 до км 27+460, област Велико Търново

2012-08-30 15:34:38

Р Е Ш Е Н И Е № 290 ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Свищов

2012-08-30 15:32:46

Р Е Ш Е Н И Е № 289 ОТНОСНО: Утвърждаване на месечно разпределение на разходи за работни заплати

2012-08-30 15:30:43

Р Е Ш Е Н И Е № 288 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”

2012-08-30 15:27:13

Р Е Ш Е Н И Е № 287 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2012-08-30 15:25:04

Р Е Ш Е Н И Е № 286 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Свищов

2012-08-30 15:22:48

Р Е Ш Е Н И Е № 285 ОТНОСНО: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов

2012-08-30 15:19:58

Р Е Ш Е Н И Е № 284 ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Горна Студена, община Свищов до встъпване в длъжност на новоизбрания кмет след изборите на 7 октомври 2012 г.

2012-08-30 15:18:15

Р Е Ш Е Н И Е № 283 ОТНОСНО: Одобряване структура и численост на общинската администрация при Община Свищов, считано от 01.10.2012 година

2012-08-30 15:16:29

Р Е Ш Е Н И Е № 282 ОТНОСНО: Одобряване на предложенията от директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки за учебната 2012/2013 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност

2012-08-30 15:13:43

Р Е Ш Е Н И Е № 281 ОТНОСНО: Промяна на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ)

2012-07-26 16:47:40

Р Е Ш Е Н И Е № 280 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за обединяване на поземлени имоти с идентификатори (ПИ) 65766.418.47, (ПИ) 65766.418.48. (ПИ) 65766.418.49, (ПИ) 65766.418.50. (ПИ) 65766.418.51, (ПИ) 65766.418.52, (ПИ) 65766.418.53 и (ПИ) 65766.418.116 по КК и КР на землището на гр. Свищов

2012-07-26 16:47:18

Р Е Ш Е Н И Е № 279 ОТНОСНО: Неразпределена печалба на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД

2012-07-26 16:46:57

Р Е Ш Е Н И Е № 278 ОТНОСНО: Одобряване структура на общинската администрация при Община Свищов, считано от 01.09.2012 година

2012-07-26 16:46:32

Р Е Ш Е Н И Е № 277 ОТНОСНО: Промяна в Решение № 230 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2012 г., Прот. № 16 на Общински съвет – Свищов

2012-07-26 16:46:10

Р Е Ш Е Н И Е № 276 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 73/31.01.2008 г., Прот. № 6 на Общински съвет – Свищов и вземане на Решение за пътните и други разходи, направени от общинските съветници

2012-07-26 16:45:47

Р Е Ш Е Н И Е № 275 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ във връзка с участие на Спортен клуб по хокей на трева и флорбол „Дунав”, гр. Свищов във финалния турнир в КК „Албена”

2012-07-26 16:45:24

Р Е Ш Е Н И Е № 274 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Й. Д. Б.

2012-07-26 16:44:59

Р Е Ш Е Н И Е № 273 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ш. Ф. А.

2012-07-26 16:44:39

Р Е Ш Е Н И Е № 272 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Й. К.

2012-07-26 16:44:20

Р Е Ш Е Н И Е № 271 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. В. Л.

2012-07-26 16:44:00

Р Е Ш Е Н И Е № 270 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Х. А.

2012-07-26 16:43:36

Р Е Ш Е Н И Е № 269 ОТНОСНО: Промяна на Решение № 892 от заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 29.04.2010 г., Протокол № 55 на Общински съвет – Свищов

2012-07-26 16:43:13

Р Е Ш Е Н И Е № 268 ОТНОСНО: Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2012/2013 година за Община Свищов

2012-07-26 16:42:50

Р Е Ш Е Н И Е № 267 ОТНОСНО: Откриване процедура по разпореждане със земеделска земя – изграждане на Фотоволтаична централа за производство на екологично чиста енергия

2012-07-26 16:42:24

Р Е Ш Е Н И Е № 266 ОТНОСНО: Предоставяне на имот общинска собственост, за настаняване на пчелни семейства

2012-07-26 16:41:59

Р Е Ш Е Н И Е № 265 ОТНОСНО: Придобиване на недвижим имот

2012-07-26 16:41:11

Р Е Ш Е Н И Е № 264 ОТНОСНО: Придобиване на недвижим имот, собственост на юридическо лице чрез покупка

2012-07-26 16:40:47

Р Е Ш Е Н И Е № 263 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост – продажба на прилежащ терен към сгради, с режим право на строеж, собственост на физически лица

2012-07-26 16:40:18

Р Е Ш Е Н И Е № 262 ОТНОСНО: Разпореждане в имот частна общинска собственост – учредяване на допълнително право на строеж за пристройка и надстройка на собственик на нежилищна сграда

2012-07-26 16:39:56

Р Е Ш Е Н И Е № 261 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост

2012-07-26 16:39:31

Р Е Ш Е Н И Е № 260 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост

2012-07-26 16:28:38

Р Е Ш Е Н И Е № 259 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост

2012-07-26 16:28:12

Р Е Ш Е Н И Е № 258 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост

2012-07-26 16:27:46

Р Е Ш Е Н И Е № 257 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2012 година

2012-07-26 16:27:21

Р Е Ш Е Н И Е № 256 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 513/26.02.2009 г., Прот. № 31 на Общински съвет – Свищов и вземане на Решение съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

2012-07-26 16:27:01

Р Е Ш Е Н И Е № 255 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2012 година – създаване на нов обект

2012-07-26 16:26:38

Р Е Ш Е Н И Е № 254 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2012 година – създаване на нов обект

2012-07-26 16:26:14

Р Е Ш Е Н И Е № 253 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2012 година – създаване на нов обект

2012-07-26 16:24:48

Р Е Ш Е Н И Е № 252 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2012 година – създаване на нови обекти

2012-07-26 16:23:54

Р Е Ш Е Н И Е № 251 ОТНОСНО: Актуализиция на бюджета на Община Свищов

2012-07-26 16:23:30

Р Е Ш Е Н И Е № 250 ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Свищов

2012-07-26 16:23:07

Р Е Ш Е Н И Е № 249 ОТНОСНО: Кандидатура за европейска столица на културата 2019.

2012-06-28 16:53:35

Р Е Ш Е Н И Е № 248 ОТНОСНО: Кандидатстване пред МОМН за включване на ОУ „Христо Ботев” – с. Алеково в списъка на защитените училища от учебната 2012-2013 година

2012-06-28 16:53:13

Р Е Ш Е Н И Е № 247 ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програмата за местни инициативи на Община Свищов за 2012 год.

2012-06-28 16:52:47

Р Е Ш Е Н И Е № 246 ОТНОСНО: Вземане на решение за одобряване на Годишен план за развитие на социалните услуги – 2013 година

2012-06-28 16:52:10

Р Е Ш Е Н И Е № 245 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. А. Т.

2012-06-28 16:51:41

Р Е Ш Е Н И Е № 244 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. А. П.

2012-06-28 16:51:17

Р Е Ш Е Н И Е № 243 ОТНОСНО: Приемане на Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на град Свищов

2012-06-28 16:25:52

Р Е Ш Е Н И Е № 242 ОТНОСНО: Промяна на собствеността на общинска земеделска земя от публична общинска собственост в частна общинска собственост и отдаване под аренда за създаване на трайни насаждения, чрез публично оповестен конкурс по реда на НРПУРСОС

2012-06-28 16:25:28

Р Е Ш Е Н И Е № 241 ОТНОСНО: Газоснабдяване на община Свищов

2012-06-28 16:25:03

Р Е Ш Е Н И Е № 240 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – междуселищна оптична връзка между с. Козловец и с. Алеково, общ. Свищов като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

2012-06-28 16:24:33

Р Е Ш Е Н И Е № 239 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – междуселищна оптична връзка между с. Морава и с. Овча Могила, общ. Свищов като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

2012-06-28 16:24:08

Р Е Ш Е Н И Е № 238 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – междуселищна оптична връзка между гр. Свищов и с. Вардим, общ. Свищов, като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

2012-06-28 16:23:40

Р Е Ш Е Н И Е № 237 ОТНОСНО: Разпореждане в имот частна общинска собственост – учредяване право на сервитут към трафопост БКТП в кв. 65 по ПУП на гр. Свищов

2012-06-28 09:48:42

Р Е Ш Е Н И Е № 236 ОТНОСНО: Разпореждане в имот частна общинска собственост – учредяване на допълнително право на строеж за надстройки на нежилищни сгради – собственост на частни лица

2012-06-28 09:46:06

Р Е Ш Е Н И Е № 235 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”

2012-06-28 09:44:19

Р Е Ш Е Н И Е № 234 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”

2012-06-28 09:42:15

Р Е Ш Е Н И Е № 233 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2012-06-28 09:35:34

Р Е Ш Е Н И Е № 232 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2012-06-28 09:34:24

Р Е Ш Е Н И Е № 231 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2012-06-28 09:25:45

Р Е Ш Е Н И Е № 230 ОТНОСНО: Утвърждаване на Решение на комисията от проведения конкурс за Управител на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

2012-06-28 09:24:38

Р Е Ш Е Н И Е № 229 ОТНОСНО: Промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов

2012-06-28 09:24:02

Р Е Ш Е Н И Е № 228 ОТНОСНО: Допълнение и промяна на Решение № 108 от 23.02.2012 г., Прот. № 10 на Общински съвет – Свищов

2012-05-31 17:06:31

Р Е Ш Е Н И Е № 227 ОТНОСНО: Предоставяне на имот общинска собственост, за настаняване на пчелни семейства

2012-05-31 17:01:53

Р Е Ш Е Н И Е № 226 ОТНОСНО: Промяна на собствеността на общинска земеделска земя от публична общинска собственост в частна общинска собственост и отдаване под аренда за създаване на трайни насаждения, чрез публично оповестен конкурс по реда на НРПУРСОС

2012-05-31 17:01:29

Р Е Ш Е Н И Е № 225 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост

2012-05-31 16:16:13

Р Е Ш Е Н И Е № 224 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ю. И. Н.

2012-05-31 16:15:40

Р Е Ш Е Н И Е № 223 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на О. С. Х.

2012-05-31 16:15:15

Р Е Ш Е Н И Е № 222 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Д. Ц.

2012-05-31 16:14:52

Р Е Ш Е Н И Е № 221 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. С. П.

2012-05-31 16:14:26

Р Е Ш Е Н И Е № 220 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. В. А.

2012-05-31 16:13:59

Р Е Ш Е Н И Е № 219 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно ползване

2012-05-31 16:13:06

Р Е Ш Е Н И Е № 218 ОТНОСНО: Разпореждане с частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гаражи

2012-05-31 16:12:25

Р Е Ш Е Н И Е № 217 ОТНОСНО: Разпореждане с частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гаражи

2012-05-31 16:10:44

Р Е Ш Е Н И Е № 216 ОТНОСНО: Разпореждане с частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гаражи

2012-05-31 16:01:21

Р Е Ш Е Н И Е № 215 ОТНОСНО: Разпореждане с частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гаражи

2012-05-31 15:59:31

Р Е Ш Е Н И Е № 214 ОТНОСНО: Разпореждане с частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гаражи

2012-05-31 15:53:45

Р Е Ш Е Н И Е № 213 ОТНОСНО: Разпореждане с частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гаражи

2012-05-31 15:51:37

Р Е Ш Е Н И Е № 212 ОТНОСНО: Разпореждане с частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гаражи

2012-05-31 15:49:09

Р Е Ш Е Н И Е № 211 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”

2012-05-31 15:33:26

Р Е Ш Е Н И Е № 210 ОТНОСНО: Продажба е от фонд “Жилища за продажба” на общинско жилищe

2012-05-31 15:30:06

Р Е Ш Е Н И Е № 209 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”

2012-05-31 15:27:10

Р Е Ш Е Н И Е № 208 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2012-05-31 15:23:33

Р Е Ш Е Н И Е № 207 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2012-05-31 15:06:29

Р Е Ш Е Н И Е № 206 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2012-05-31 10:45:57

Р Е Ш Е Н И Е № 205 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2012 година

2012-05-31 10:41:24

Р Е Ш Е Н И Е № 204 ОТНОСНО: Избор на одитор за 2012 година на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД

2012-05-31 10:38:16

Р Е Ш Е Н И Е № 203 ОТНОСНО: Приемане на допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2012-05-31 10:35:04

Р Е Ш Е Н И Е № 202 ОТНОСНО: Вземане на решение за създаване на „Звено за услуги в домашна среда” – за разширяване дейността на Домашен социален патронаж - Свищов

2012-05-31 10:30:42

Р Е Ш Е Н И Е № 201 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов за 2011 година

2012-05-31 09:47:30

Р Е Ш Е Н И Е № 200 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД – гр. Свищов за 2011 година

2012-05-31 09:35:10

Р Е Ш Е Н И Е № 199 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Обреди - Свищов” ЕООД – гр. Свищов за 2011 година

2012-05-31 09:31:30

Р Е Ш Е Н И Е № 198 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Медико – техническа лаборатория - Свищов” ЕООД – гр. Свищов за 2011 година

2012-05-31 09:28:20

Р Е Ш Е Н И Е № 197 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Дунавско дело” ЕООД – гр. Свищов за 2011 година

2012-05-31 09:24:35

Р Е Ш Е Н И Е № 196 ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Горна Студена, община Свищов

2012-05-31 09:20:51

Р Е Ш Е Н И Е № 195 ОТНОСНО: Финансово стабилизиране на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

2012-05-16 08:53:25

Р Е Ш Е Н И Е № 194 ОТНОСНО: Финансово стабилизиране на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

2012-05-16 08:50:20

Р Е Ш Е Н И Е № 193 ОТНОСНО: Предоставяне на временна възстановима финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов

2012-05-16 08:45:31

Решение № 192 ОТНОСНО: Анекс на Споразумение за партньорство, съпътстващ документ при подаване на проектно предложение „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)” процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен номер BG161PO005/10/2.10/07/22 “Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”.

2012-04-26 16:50:05

Решение № 191 ОТНОСНО: Осигуряване на финансов ресурс за покриване на допустими и недопустими разходи на общините – бенефициенти по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, с референтен номер: BG161PO005/10/2.10/07/22 – “Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”.

2012-04-26 16:49:29

Решение № 190 ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програмата за местни инициативи на Община Свищов за 2012 год.

2012-04-26 16:48:42

Решение № 189 ОТНОСНО: Удължаване срока за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД, град Свищов

2012-04-26 16:48:03

Решение № 188 ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2012 година

2012-04-26 16:47:20

Решение № 187 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. В. В.

2012-04-26 14:29:07

Решение № 186 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. П. Т.

2012-04-26 14:27:54

Решение № 185 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. П.Я.

2012-04-26 14:26:44

Решение № 184 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. З. Я.

2012-04-26 14:25:38

Решение № 183 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З. Ю. Я.

2012-04-26 14:24:23

Решение № 182 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Ю. И.

2012-04-26 14:23:14

Решение № 181 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К.Л. И.

2012-04-26 14:22:07

Решение № 180 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Д. Ц.

2012-04-26 14:21:26

Решение № 179 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Спортен клуб „Джудоспорт”, гр. Свищов

2012-04-26 09:07:23

Решение № 178 ОТНОСНО: Промени в Решение 756/26.11.2009 г., Прот. № 46 на Общински съвет – Свищов

2012-04-26 09:07:01

Решение № 177 ОТНОСНО: Промени в Решение 218/12.06.2008 г., Прот. № 16 на Общински съвет – Свищов, променено с Решение 279/31.07.2008 г., Прот. № 19

2012-04-26 09:06:39

Решение № 176 ОТНОСНО: Допълнение и промяна на Решение № 108 от 23.02.2012 г., Прот. № 10 на Общински съвет – Свищов

2012-04-26 09:06:16

Решение № 175 ОТНОСНО: Отдаване под наем и аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на гр. Свищов

2012-04-26 09:05:52

Решение № 174 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижими имоти, общинска собственост за безвъзмездно ползване

2012-04-26 09:05:27

Решение № 173 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно ползване

2012-04-26 09:04:52

Решение № 172 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”

2012-04-26 09:02:30

Решение № 171 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”

2012-04-26 09:02:04

Решение № 170 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”

2012-04-26 09:01:33

Решение № 169 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”

2012-04-26 09:01:12

Решение № 168 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”

2012-04-26 09:00:47

Решение № 167 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”

2012-04-26 09:00:20

Решение № 166 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”

2012-04-26 08:59:51

Решение № 165 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2012-04-26 08:59:25

Решение № 164 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2012-04-26 08:58:23

Решение № 163 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2012-04-26 08:57:58

Решение № 162 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2012-04-26 08:57:31

Решение № 161 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2012-04-26 08:57:05

Решение № 160 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2012-04-26 08:56:47

Решение № 159 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2012-04-26 08:56:17

Решение № 158 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2012-04-26 08:55:24

Решение № 157 ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д.Павлович” ЕООД град Свищов

2012-04-26 08:54:59

Решение № 156 ОТНОСНО: Даване съгласие за покриване на първоначалните допустими разходи по проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор на град Свищов” във връзка с Покана за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” с референтен номер BG161PO005/10/1.11/02/16 по Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на Оперативна програма „Околна Среда 2007 – 2013г.”

2012-04-09 16:13:59

Решение № 155 ОТНОСНО: Даване на съгласие за подписване на Споразумение за изплащане на просрочени парични задължения на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов към Еднолично акционерно дружество с фирма „Хигия” ЕАД, гр. Варна

2012-03-29 16:19:32

Решение № 154 ОТНОСНО: Годишен доклад за 2011 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2007 – 2013 г.

2012-03-29 16:18:44

Решение № 153 ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програмата за местни инициативи на Община Свищов за 2012 г.

2012-03-29 16:07:07

Решение № 152 ОТНОСНО: Включване на обект в списъка за приватизация за 2012 година

2012-03-29 16:06:21

Решение № 151 ОТНОСНО: Членство на Община Свищов в Сдружение на възрожденските градове и общности „Възраждане за ХХІ век”

2012-03-29 16:05:21

Решение № 150 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Свищов за 2011 година

2012-03-29 16:04:32

Решение № 149 ОТНОСНО: Програма за оптимизиране на училищната мрежа в община Свищов през 2012 година

2012-03-29 16:03:45

Решение № 148 ОТНОСНО: Приемане на концепция за развитие на образованието в община Свищов

2012-03-29 16:02:37

Решение № 147 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД гр. Свищов

2012-03-29 16:01:53

Решение № 146 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Л. Д.

2012-03-29 11:53:00

Решение № 145 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Г. М.

2012-03-29 11:51:35

Решение № 144 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. М. Д.

2012-03-29 11:50:15

Решение № 143 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. Д. И.

2012-03-29 11:49:01

Решение № 142 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Т. П.

2012-03-29 11:47:55

Решение № 141 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. А. Л.

2012-03-29 11:46:55

Решение № 140 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Й. Г.

2012-03-29 11:45:49

Решение № 139 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Й. А.

2012-03-29 11:44:27

Решение № 138 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Б. Г.

2012-03-29 11:43:21

Решение № 137 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. В. С.

2012-03-29 11:41:46

Решение № 136 ОТНОСНО: Отчет за изпълнените мерки през 2011 г., предвидени в плана за действие на Програмата за опазване на околната среда на Община Свищов

2012-03-29 08:49:29

Решение № 135 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост

2012-03-29 08:48:59

Решение № 134 ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд по плановете за земеразделяне в землищата на Община Свищов

2012-03-29 08:48:34

Решение № 133 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване

2012-03-29 08:48:06

Решение № 132 ОТНОСНО: Разпореждане с публична общинска собственост

2012-03-29 08:47:38

Решение № 131 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”

2012-03-29 08:47:15

Решение № 130 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Решение № 632/24.02.2006 г., на Общински съвет – Свищов

2012-03-29 08:46:46

Решение № 129 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Специализиран план – схема в регулационните граници на с. Ореш, общ. Свищов и Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура в землището на с. Ореш с ЕКАТТЕ 53672, като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

2012-03-29 08:46:12

Решение № 128 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2012 година

2012-03-29 08:45:37

Решение № 127 ОТНОСНО: Отпускане на парични средства за подпомагане издаването на книга с творби, посветени на град Свищов

2012-03-29 08:44:40

Решение № 126 ОТНОСНО: Одобряване изплащането на членски внос в национални асоциации

2012-03-29 08:44:12

Решение № 125 ОТНОСНО: Разместване на бюджетни кредити

2012-03-29 08:43:45

Решение № 124 ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

2012-03-29 08:42:47

Решение № 123 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Община Свищов за 2011 година

2012-03-29 08:42:12

Решение № 122 ОТНОСНО: Одобряване актуализиран вариант на Бизнес плана за развитието на “Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД за периода 2009-2013 година

2012-03-29 08:41:38

Решение № 121 ОТНОСНО: Застраховане на имоти – частна общинска собственост

2012-02-23 16:43:25

Решение № 120 ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано становище по искано опрощаване на публично държавно вземане – лихви за невнесени суми за осигурителни вноски и вдигане на възбрана, наложена от НАП Велико Търново

2012-02-23 16:43:03

Решение № 119 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Е. Н.

2012-02-23 16:42:36

Решение № 118 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А.Н. А.

2012-02-23 16:42:11

Решение № 117 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С.Д. К.

2012-02-23 16:41:44

Решение № 116 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Б. И.

2012-02-23 16:41:10

Решение № 115 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Д. П.

2012-02-23 16:40:44

Решение № 114 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. М. М.

2012-02-23 16:40:20

Решение № 113 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. В. Л.

2012-02-23 16:39:55

Решение № 112 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Д. А.

2012-02-23 16:39:26

Решение № 111 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на О. Ф. А.

2012-02-23 16:38:59

Решение № 110 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Н. К.

2012-02-23 16:38:33

Решение № 109 ОТНОСНО: Избор на членове на Ръководния комитет за оценяване на проекти по Програма за местни инициативи на Община Свищов

2012-02-23 16:38:04

Решение № 108 ОТНОСНО: Предоставяне и актуализиране ползването на мери и пасища в землищата на община Свищов

2012-02-23 16:37:37

Решение № 107 ОТНОСНО: Приемане на план за паша и правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Свищов

2012-02-23 16:37:01

Решение № 106 ОТНОСНО: Определяне на наемни цени на земите от общинския поземлен фонд за стопанската 2012/2013 г.

2012-02-23 16:36:31

Решение № 105 ОТНОСНО: Отдаване под наем без публичен търг или конкурс на земеделска земя от общинския поземлен фонд по плановете за земеразделяне в землищата на Община Свищов

2012-02-23 16:36:05

Решение № 104 ОТНОСНО: Приключване на процедура по частична преработката на влезлите в сила планове за земеразделяне и одобрената карта на съществуващите или възстановими стари реални граници на земеделски земи

2012-02-23 16:34:59

Решение № 103 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2012-02-23 16:34:34

Решение № 102 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2012-02-23 16:34:03

Решение № 101 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2012-02-23 16:33:31

Решение № 100 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2012-02-23 16:33:06

Решение № 99 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2012-02-23 16:32:43

Решение № 98 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2012-02-23 16:32:19

Решение № 97 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2012-02-23 16:31:54

Решение № 96 ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2012-02-23 16:31:29

Решение № 95 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост

2012-02-23 16:31:02

Решение № 94 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост

2012-02-23 16:30:38

Решение № 93 ОТНОСНО: Определяне цени на общински жилища

2012-02-23 16:30:13

Решение № 92 ОТНОСНО: Промяна на Решение № 632/24.02.2006 г., на Общински съвет – Свищов

2012-02-23 16:29:50

Решение № 91 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост

2012-02-23 16:29:27

Решение № 90 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост

2012-02-23 16:29:01

Решение № 89 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост

2012-02-23 16:28:36

Решение № 88 ОТНОСНО: Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 18, ал. 5, ал. 6 и ал. 9 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2012-02-23 16:28:13

Решение № 87 ОТНОСНО: Учредяване на ежегодна стипендия „Никола Живков” за студент, жител на Община Свищов, с отличен успех, обучаващ се в редовна форма на обучение, по специалност „Предучилищна педагогика” или специалност, свързана с предучилищното възпитание

2012-02-23 08:40:34

Решение № 86 ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 година, Приоритетна ос 3:„Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011

2012-02-23 08:39:23

Решение № 85 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ

2012-02-16 13:14:12

Решение № 84 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за участие в Европейско първенство по карате в Баку, Азербайджан

2012-02-16 13:13:58

Решение № 83 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане на пострадалите в резултат на наводнението в село Бисер, Община Харманли

2012-02-16 13:13:41

Решение № 82 ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2012 година

2012-02-16 13:13:20

Решение № 81 Относно: Поемане на дългосрочен общински дълг

2012-02-16 13:13:02

Решение № 80 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Свищов

2012-02-16 13:12:43

Решение № 79 ОТНОСНО: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост в Община Свищов

2012-02-16 13:12:23

Решение № 78 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 1098 от заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 25.11.2010 г., Прот. № 67

2012-01-27 16:25:13

Решение № 77 ОТНОСНО: Промени в ръководството на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Д. Павлович” ЕООД

2012-01-27 16:24:48

Решение № 76 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 38 от 22.12.2011 г., Прот. № 6 на Общински съвет – Свищов

2012-01-27 16:24:22

Решение № 75 ОТНОСНО: Избор на комисия за провеждане на публичните търгове и публично оповестени конкурси по реда на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол (ЗПСК)

2012-01-27 16:23:56

Решение № 74 ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация на обекти, общинска собственост през 2012 година

2012-01-27 16:23:33

Решение № 73 ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано становище по искано опрощаване на публично държавно вземане – лихви за невнесени суми за осигурителни вноски и вдигане на възбрана, наложена от НАП Велико Търново

2012-01-27 16:23:09

Решение № 72 ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация

2012-01-27 16:22:42

Решение № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. П. Г.

2012-01-27 16:22:10

Решение №70 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. Р.

2012-01-26 16:19:38

Решение №69 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. П. А.

2012-01-26 16:19:05

Решение №68 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е.Г. А.

2012-01-26 16:18:36

Решение №67 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. М. Д.

2012-01-26 16:18:13

Решение №66 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С.Ц. Т.

2012-01-26 16:17:48

Решение №65 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2012-01-26 16:17:20

Решение №64 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване

2012-01-26 16:16:51

Решение №63 ОТНОСНО: Преобразуване на имот от публична в частна общинска собственост

2012-01-26 16:16:26

Решение №62 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на елементи на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели от с. Ореш с ЕКАТТЕ 53672 до границата с Община Белене (землищна граница на с. Татари)

2012-01-26 16:16:01

Решение №61 ОТНОСНО: Изпълнение изискванията на чл. 40, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Свищов

2012-01-26 16:14:00

Решение №60 ОТНОСНО: Приемане на изменение в Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

2012-01-26 16:13:34

Решение №59 ОТНОСНО: Кандидатстване по проект „Красива България” за 2012 г.

2012-01-26 16:13:08

Решение №58 ОТНОСНО: Одобряване структура на общинската администрация при Община Свищов, считано от 01.03.2012 година

2012-01-26 16:12:42

Решение №57 ОТНОСНО: Осигуряване на собствен принос за финансиране на Проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов, по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 година, Приоритетна ос 1: „Социална инфраструктура”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” Одобрен с решение №РД-02-14-2629/19.12.2011 година на Ръководителя на УО на ОПРР

2012-01-26 16:12:19

Решение №56 ОТНОСНО: Одобряване отпускането на финансова помощ на „МБАЛ Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов

2012-01-10 11:44:37