Наредба за реда за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Свищов, приета с Решение № 185/30.05.2024 г., Прот. № 14 на Общински съвет – Свищов - АКТУАЛНА

2024-06-03 13:19:26

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов, приета с Решение №115/28.03.2024 г., Прот. №9 на Общински съвет – Свищов. ВЛИЗА В СИЛА ОТ 01.05.2024 ГОДИНА

2024-03-29 17:00:33

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНАТА В ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ГРАЖДАНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ И СДРУЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 489/27.05.2021 Г., ПРОТ. № 29, ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 972/30.03.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ - АКТУАЛНА

2023-04-07 11:46:55

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 705/28.11.2013 Г., ПРОТ. № 42, ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 971/30.03.2023 Г., ПРОТ. № 67

2023-04-07 09:40:00

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СУБСИДИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №1001/31.01.2019 г., ПРОТОКОЛ №67 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 944/17.01.2023 Г., ПРОТ. № 62 - АКТУАЛНА

2023-01-17 15:31:27

НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ, ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАДОСТНИ РИТУАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 158/31.03.2016 Г., ПРОТ. № 13, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 703/31.03.2022 Г., ПРОТ. № 46 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ - АКТУАЛНА

2022-04-04 17:01:27

НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 1224/25.6.2015 Г. С ПРОТОКОЛ № 68, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 552/29.07.2021 Г. , ПРОТ. № 32 - АКТУАЛНА

2021-08-02 13:57:58

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Свищов, приета с Решение № 372/17.12.2020 г., Прот. № 21(Допълнена и променена с: Решение № 515/24.06.2021 г., Прот. № 30 – промяна в Допълнителни разпоредби – §1, т. 6) - АКТУАЛНА

2021-06-28 10:40:16

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №79/30.01.2020 Г., ПРОТ. №5, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 430/25.02.2021 Г., ПРОТ. № 25 - АКТУАЛНА

2021-03-01 14:01:00

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 327/26.11.2020 Г., ПРОТ. № 19 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СВИЩОВ - АКТУАЛНА

2020-12-01 11:14:32

РЕШЕНИЕ № 8/27.01.2020 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 11.02.2020 Г. В НЕОБЖАЛВАНАТА ЧАСТ, ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 10.11.2020 Г. В ПОТВЪРДЕНАТА ОБЖАЛВАНА ЧАСТ С РЕШЕНИЕ № 13872/10.11.2020 Г. НА ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ЧЕТВЪРТО ОТДЕЛЕНИЕ

2020-11-24 16:21:42

ПРОТЕСТ С ВХ. № 483/28.08.2020 Г. ОТ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СВИЩОВ СРЕЩУ ЧЛ. 22, АЛ. 10, Т. 1 ОТ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 710/30.11.2017 Г., ПРОТ. № 46 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ

2020-09-09 10:07:38

РЕШЕНИЕ № 169/16.04.2019 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 19.08.2020 Г.

2020-09-03 10:35:22

НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ И ДРУГИ ИМОТИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 171/04.04.2020 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО,ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 29.04.2020 Г., ПОЛУЧЕНО С ВХ.№ 323/26.05.2020 Г. ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВИЩОВ - ОТМЕНЕНА КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 15 В ЧАСТТА "ОТ 5 ДО 20 ЛВ."- АКТУАЛНА

2020-06-05 16:52:39

РЕШЕНИЕ № 171/04.04.2020 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО,ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 29.04.2020 Г.

2020-06-05 16:45:18

НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 179/28.05.2020 Г., ПРОТ. № 8 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СВИЩОВ - АКТУАЛНА

2020-06-01 15:06:30

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 95/28.02.2008 г., ПРОТОКОЛ № 8, С ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ /ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА С РЕШ.№100/27.02.2020 Г., ПРОТ. №6 - ОТМЕНЕН ТЕКСТ НА ЧЛ. 40, ПРОМЕНЕН ТЕКСТ НА ЧЛ. 52, АЛ. 1, Т. 4 - АКТУАЛНА

2020-03-05 10:24:55

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 356/24.02.2005 Г., ПРОТ. № 31 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ С ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ /ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА С РЕШ.№78/30.01.2020 Г., ПРОТ. №5/ - АКТУАЛНА

2020-02-07 11:49:23

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 414/21.12.2016 Г., ПРОТ. № 27, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 40/19.12.2019 Г., ПРОТ. № 4 - ОТМЕНЕН ЧЛ. 6, АЛ. 2 И АЛ. 4, ОТМЕНЕН ЧЛ. 35 И ОТМЕНЕН ЧЛ. 36 - АКТУАЛНА

2019-11-23 15:16:23

РЕШЕНИЕ № 90/15.03.2019 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 05.04.2019 Г.

2019-05-27 15:47:26

РЕШЕНИЕ № ППН-01-145/2018 Г. ПОСТАНОВЕНО ОТ КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПО ПОВОД ПОДАДЕНА ЖАЛБА С РЕГ. № ППН-01-145/08.03.2018 Г.

2019-01-16 11:19:28

РЕШЕНИЕ № 208/25.05.2018 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 15.06.2018 Г.

2018-07-11 13:03:23

ОБЯВЛЕНИЕ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ ВХ. № 2046/31.05.2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ № 208/25.05.2018 Г. ПО ПОСТАНОВЕНО РЕШЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 130/2018 Г.

2018-06-13 14:26:13

СЪОБЩЕНИЕ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ ВХ. № 2051/12.06.2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕПИС ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 18/13.04.2018 Г., ПОСТАНОВЕНО ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 1006/2017 Г.

2018-06-13 14:25:53

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 680/28.09.2017 г., ПРОТОКОЛ № 43 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, ДОПЪЛНЕНА, ПРОМЕНЕНА И ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 810/29.03.2018 Г., ПРОТОКОЛ № 52 - АКТУАЛНА

2018-04-10 09:58:38

Съобщение с вх. № 1731/07.02.2018 г. за постъпила Жалба срещу Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Свищов

2018-03-29 11:40:03

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛО № 1020/2017 Г. С ВХ. № В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ 1868/23.02.2018 Г. - ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 15.02.2018 Г.

2018-02-26 11:04:46

ПРОТЕСТ С ВХ. № 1763/15.02.2018 Г. ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СРЕЩУ НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 356/24.02.2005 Г., ПРОТ. № 31 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ С ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

2018-02-22 15:33:49

Съобщение с вх. № 1731/07.02.2018 г. за постъпила Жалба срещу Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Свищов

2018-02-08 11:38:34

ПРОТЕСТ С ВХ. № 1661/21.12.2017 Г. ОТ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СВИЩОВ СРЕЩУ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА СВИЩОВ

2018-01-09 10:59:06

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛО № 533/2017 Г. С ВХ. № В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ 1520/04.10.2017 Г. - ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 12.10.2017 Г.

2018-01-05 09:27:53

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛО № 533/2017 Г. С ВХ. № В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ 1520/04.10.2017 Г.

2017-12-04 17:15:01

ПРОТЕСТ С ВХ. № 1518/02.10.2017 Г. ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СРЕЩУ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2017-12-04 17:09:19

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ, КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 653/27.07.2017 Г., ПРОТ. № 39 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

2017-08-01 09:06:46

ПИСМО НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИЗХ. № 899/05.07.2017 Г. - ПРОТЕСТ СРЕЩУ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА СВИЩОВ

2017-07-13 15:47:26

НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 749/26.07.2006 Г, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 482/22.02.2017 Г., ПРОТОКОЛ № 31

2017-03-30 16:16:16

НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ КЛАС В, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 413/21.12.2016 Г., ПРОТ. № 27 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

2017-01-12 17:13:57

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 416/21.12.2016 Г., ПРОТ. № 27 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

2017-01-12 16:36:40

НАРЕДБА за условията и реда за разкопаване на елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Свищов - променена с Р-е № 250 от 26.5.2016 г. (.pdf)

2016-06-13 11:20:35

НАРЕДБА за реда и условията за безвъзмездно ползване на общинската спортна база от спортни клубове в Община Свищов (.pdf)

2015-07-06 12:03:40

НАРЕДБА за управление на горските територии собственост на Община Свищов, приета с Решение № 577/26.6.2013 г., Протокол № 32

2013-07-17 10:28:51

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ , ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 539/25.04.2013 Г., ПРОТ. № 29.

2013-05-13 14:54:24

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

2011-07-11 15:25:16

Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Община Свищов, приета с Решение № 330/18.09.2008 г.

2008-09-18 15:09:35

Наредба за условията и реда за предоставяне на концесии от Общински съвет – Свищов, приета с Решение № 355/16.02.2005 г.

2005-02-16 14:16:46

НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване, поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или части от тях от администрацията на Община Свищов

-0001-11-30 00:00:00