Р Е Ш Е Н И Е № 751 ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2014 година, както следва

2013-12-19 15:06:21

Р Е Ш Е Н И Е № 750 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е.Г. М.

2013-12-19 15:05:55

Р Е Ш Е Н И Е № 749 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Й. П. Й.

2013-12-19 15:05:30

Р Е Ш Е Н И Е № 748 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. С. Й.

2013-12-19 15:05:06

Р Е Ш Е Н И Е № 747 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ш. Ф. А.

2013-12-19 15:04:31

Р Е Ш Е Н И Е № 746 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. К. Б.

2013-12-19 15:04:01

Р Е Ш Е Н И Е № 745 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Д. Г.

2013-12-19 15:03:32

Р Е Ш Е Н И Е № 744 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане на дейността на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856” град Свищов

2013-12-19 15:03:06

Р Е Ш Е Н И Е № 743 ОТНОСНО: Промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов

2013-12-19 15:02:37

Р Е Ш Е Н И Е № 742 ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2014 година

2013-12-19 15:02:15

Р Е Ш Е Н И Е № 741 ОТНОСНО: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община – Свищов

2013-12-19 15:01:52

Р Е Ш Е Н И Е № 740 ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за изпълнение на съдебно решение

2013-12-19 15:01:29

Р Е Ш Е Н И Е № 739 ОТНОСНО: Разпореждане с частна общинска собственост

2013-12-19 15:01:08

Р Е Ш Е Н И Е № 738 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2013-12-19 15:00:46

Р Е Ш Е Н И Е № 737 ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси относно автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на Община Свищов

2013-12-19 15:00:24

Р Е Ш Е Н И Е № 736 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за пристройка към търговски обект

2013-12-19 14:59:57

Р Е Ш Е Н И Е № 735 ОТНОСНО: Създаване на Общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица от община Свищов „Ин Витро”

2013-12-19 14:59:33

Р Е Ш Е Н И Е № 734 ОТНОСНО: Промяна в раздел ІІІ „Такси за детски градини, домове за социални грижи, лагери и други социални услуги” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2013-12-19 14:59:10

Р Е Ш Е Н И Е № 733 ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Свищов

2013-12-19 14:58:45

Р Е Ш Е Н И Е № 732 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов

2013-12-19 14:58:22

Р Е Ш Е Н И Е № 731 ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д.Павлович” ЕООД град Свищов

2013-12-19 14:57:59

Р Е Ш Е Н И Е № 730 ОТНОСНО: Съгласуване на Стратегически план за периода 2014-2016 година и Годишен план за 2014 г. за дейността на звено „Вътрешен одит” при Община Свищов

2013-12-19 14:57:33

Р Е Ш Е Н И Е № 729 ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2014 година

2013-12-19 14:57:08

Р Е Ш Е Н И Е № 728 ОТНОСНО: Вземане на решение за кандидатстване на Община Свищов с проект по мярка 226 „Възстановяване на горски потенциал и въвеждане на превантивни дейности” в обхвата на чл. 4, ал. 2, т. 5 от Наредба № 20 – Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

2013-12-12 12:14:06

Р Е Ш Е Н И Е № 727 ОТНОСНО: Приемане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Свищов 2014-2020 година

2013-12-12 12:12:59

Р Е Ш Е Н И Е № 726 ОТНОСНО: Одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) І, кв. 151 по плана на гр. Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за обект ”Склад за сурови и преработени земеделски продукти” в УПИ І, кв. 151, гр. Свищов

2013-11-28 16:03:58

Р Е Ш Е Н И Е № 725 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 345 от 29.11.2012 г. на Общински съвет - Свищов, във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, за проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов” – Договор BG161PO001/1.1-11/2011/010 от 31.01.2012 г. и вземане на ново решение за издаване на нова запис на заповед.

2013-11-28 16:03:26

Р Е Ш Е Н И Е № 724 ОТНОСНО: Удължаване срока на договор за концесия за ползване на язовир „Банкова воденица - 2” с. Морава

2013-11-28 16:02:53

Р Е Ш Е Н И Е № 723 ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърляне правото на собственост от УПИ ХХХVІІ-328, общинска собственост към УПИ XLII-333, кв. 35 и от ПИ 65766.701.333 към улица с ОК 440А- ОК 435 по ПУП на гр. Свищов

2013-11-28 16:02:22

Р Е Ш Е Н И Е № 722 ОТНОСНО: Допълване и изменение на Решение № 636/03.09.2013 г., Прот. № 36 на Общински съвет – Свищов

2013-11-28 16:01:52

Р Е Ш Е Н И Е № 721 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2013 година

2013-11-28 16:01:17

Р Е Ш Е Н И Е № 720 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”

2013-11-28 16:00:47

Р Е Ш Е Н И Е № 719 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на действащите спортни клубове от Община Свищов

2013-11-28 16:00:05

Р Е Ш Е Н И Е № 718 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. П. Я.

2013-11-28 14:55:12

Р Е Ш Е Н И Е № 717 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Ц. И.

2013-11-28 14:54:47

Р Е Ш Е Н И Е № 716 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Н. И.

2013-11-28 14:54:26

Р Е Ш Е Н И Е № 715 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Р. П.

2013-11-28 14:54:02

Р Е Ш Е Н И Е № 714 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. А. Д.

2013-11-28 14:53:38

Р Е Ш Е Н И Е № 713 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Г. Р.

2013-11-28 14:53:13

Р Е Ш Е Н И Е № 712 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. И. А.

2013-11-28 14:52:49

Р Е Ш Е Н И Е № 711 ОТНОСНО: Процедиране на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна кабелна линия за средно напрежение (20кV) за обект „База за производство на брикети и въглища” в ПИ 65766.121.1 по КК и КР на землището на гр. Свищов

2013-11-28 14:52:14

Р Е Ш Е Н И Е № 710 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за водопроводно отклонение до ПИ № 501027, Стопански двор, в землището на с. Козловец, общ. Свищов

2013-11-28 14:51:45

Р Е Ш Е Н И Е № 709 ОТНОСНО: Промяна в списъка на общинските жилища, приет с Решение № 632/24.02.2006 г., Протокол № 55 на Общински съвет - Свищов

2013-11-28 14:51:23

Р Е Ш Е Н И Е № 708 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 700/31.10.2013 г., Прот. № 39 на Общински съвет – Свищов за разпореждане с новоурегулирани имоти УПИ ІХ-173 , Х-174, ХІ-175, ХІІ-176, ХІІІ-177 от кв. 65 по Подробния устройствен план (парцели в югозападната част на двора на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов), върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-4367/20.11.2013 г. на Областен управител на Област Велико Търново

2013-11-28 14:51:00

Р Е Ш Е Н И Е № 707 ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Свищов за 2013 година и създаване на нов обект по поименния списък на капиталовите разходи за 2013 година

2013-11-28 14:50:38

Р Е Ш Е Н И Е № 706 ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, за проект: „Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда - Свищов” – Договор BG161PO001/1.4-09/2012/030 от 20.05.2013 г.

2013-11-28 14:50:12

Р Е Ш Е Н И Е № 705 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свищов

2013-11-28 14:49:50

Р Е Ш Е Н И Е № 704 ОТНОСНО: Приемане на Регионален генерален план на В и К системите и съоръженията за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, гр. Свищов, Област Велико Търново

2013-11-14 15:45:38

Р Е Ш Е Н И Е № 703 ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за прехвърляне правото на собственост от ПИ с идентификатор 65766.702.4625 и ПИ 65766.702.9698, общинска собственост към УПИ VII-776, кв. 191 по ПУП на гр. Свищов

2013-10-31 15:43:33

Р Е Ш Е Н И Е № 702 ОТНОСНО: Предложения от Г. Т. – председател на групата общински съветници от ПП ГЕРБ – Свищов

2013-10-31 14:47:58

Р Е Ш Е Н И Е № 701 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за пристройка към търговски обект

2013-10-31 14:47:36

Р Е Ш Е Н И Е № 700 ОТНОСНО: Разпореждане с новоурегулирани имоти УПИ ІХ-173 , Х-174, ХІ-175, ХІІ-176, ХІІІ-177 от кв. 65 по Подробния устройствен план (парцели в югозападната част на двора на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов)

2013-10-31 14:47:12

Р Е Ш Е Н И Е № 699 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. И. Л.

2013-10-31 14:46:34

Р Е Ш Е Н И Е № 698 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. А. П.

2013-10-31 14:45:08

Р Е Ш Е Н И Е № 697 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Х. А.

2013-10-31 14:44:45

Р Е Ш Е Н И Е № 696 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. К. М.

2013-10-31 14:44:20

Р Е Ш Е Н И Е № 695 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Л. И.

2013-10-31 14:43:29

Р Е Ш Е Н И Е № 694 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Х. Т. Г.

2013-10-31 14:43:09

Р Е Ш Е Н И Е № 693 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. С. С.

2013-10-31 14:42:42

Р Е Ш Е Н И Е № 692 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Б. С.

2013-10-31 14:42:14

Р Е Ш Е Н И Е № 691 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. А. М.

2013-10-31 14:41:51

Р Е Ш Е Н И Е № 690 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. К. А.

2013-10-31 14:41:22

Р Е Ш Е Н И Е № 689 ОТНОСНО: Даване на съгласие гр. Свищов да бъде включен като обособена територия за пренос на топлинна енергия

2013-10-31 14:40:55

Р Е Ш Е Н И Е № 688 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гаражи

2013-10-31 14:39:43

Р Е Ш Е Н И Е № 687 ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за прехвърляне правото на собственост от ПИ с идентификатор 65766.702.4625 и ПИ 65766.702.9698, общинска собственост към УПИ VII-776, кв. 191 по ПУП на гр. Свищов

2013-10-31 14:39:14

Р Е Ш Е Н И Е № 686 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2013 година

2013-10-31 14:37:52

Р Е Ш Е Н И Е № 685 ОТНОСНО: Разместване на бюджетни кредити във второстепенен разпоредител с бюджетни кредити “Други дейности по образованието”, държавна дейност 311 “Целодневни детски градини и обединени детски заведения” и държавна дейност 312 “Специални детски градини”

2013-10-31 14:37:07

Р Е Ш Е Н И Е № 684 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 668/26.09.2013 г., Прот. № 37 на Общински съвет – Свищов за отпускане на еднократна парична помощ на И.Б. И. върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-3026/16.10.2013 г. на Областен управител на Област Велико Търново

2013-10-31 14:36:41

Р Е Ш Е Н И Е № 683 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 669/26.09.2013 г., Прот. № 37 на Общински съвет – Свищов за отпускане на еднократна парична помощ на Елка Николаева Симеонова, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-3027/16.10.2013 г. на Областен управител на Област Велико Търново

2013-10-31 14:36:18

Р Е Ш Е Н И Е № 682 ОТНОСНО: Предоставяне на обезпечение в полза на трети лица

2013-10-31 14:35:43

Р Е Ш Е Н И Е № 681 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 666/26.09.2013 г., Прот. № 37 на Общински съвет – Свищов за предоставяне на обезпечение в полза на трети лица, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-3025/16.10.2013 г. на Областен управител на Област Велико Търново

2013-10-31 14:35:17

Р Е Ш Е Н И Е № 680 ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2013-10-31 14:34:52

Р Е Ш Е Н И Е № 679 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 665/26.09.2013 г., Прот. № 37 на Общински съвет – Свищов за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-3023/16.10.2013 г. на Областен управител на Област Велико Търново

2013-10-31 14:34:25

Р Е Ш Е Н И Е № 678 ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация

2013-10-31 14:34:00

Р Е Ш Е Н И Е № 677 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов

2013-10-31 14:33:34

Р Е Ш Е Н И Е № 676 ОТНОСНО: Избиране на пълномощник на Община Свищов за управление на общинска част от капитала в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД

2013-10-31 14:33:04

Р Е Ш Е Н И Е № 675 ОТНОСНО: Монтиране на бюст – паметници на бележити учени и бивши ръководители на СА „Димитър Ценов”, гр. Свищов, в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ – за „парк”, кв. 39 по плана на гр. Свищов

2013-10-17 14:15:33

Р Е Ш Е Н И Е № 674 ОТНОСНО: Участие на Община Свищов с проектно предложение за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна Ос 2, „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” мярка 2.5. „Риболов във вътрешни водоеми” на „Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013 г.” (ОПРСР 2007-2013)

2013-10-17 14:14:50

Р Е Ш Е Н И Е № 673 ОТНОСНО: Промени в състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов по Решение № 10 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2011 г., Протокол № 4

2013-09-26 14:31:47

Р Е Ш Е Н И Е № 672 ОТНОСНО: Промени в ръководството на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов по Решение № 11 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2011 г., Протокол № 4

2013-09-26 14:31:25

Р Е Ш Е Н И Е № 671 ОТНОСНО: Одобряване на маломерни и слети паралелки за учебната 2013/14 година за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Българско Сливово и допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност

2013-09-26 14:31:03

Р Е Ш Е Н И Е № 670 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. И. М.-Е.

2013-09-26 14:30:41

Р Е Ш Е Н И Е № 669 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Н. С.

2013-09-26 14:30:16

Р Е Ш Е Н И Е № 668 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Б. И.

2013-09-26 14:29:49

Р Е Ш Е Н И Е № 667 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. И. К.

2013-09-26 14:11:29

Р Е Ш Е Н И Е № 666 ОТНОСНО: Предоставяне на обезпечение в полза на трети лица

2013-09-26 10:17:59

Р Е Ш Е Н И Е № 665 ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2013-09-26 10:17:21

Р Е Ш Е Н И Е № 664 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна кабелна линия за средно напрежение (20кV) за обект „База за производство на брикети и въглища” в ПИ 65766.121.1 по КК и КР на землището на гр. Свищов

2013-09-26 10:16:47

Р Е Ш Е Н И Е № 663 ОТНОСНО: Одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация на урегулирани поземлени имоти (УПИ) VІ – 775 и УПИ VІІ – 776, кв. 191 по плана на гр. Свищов.

2013-09-26 10:16:03

Р Е Ш Е Н И Е № 662 ОТНОСНО: Одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) ІV, (УПИ) V, (УПИ) VІ, (УПИ) ХІ, (УПИ) ХІІ, (УПИ) Х и (УПИ) ІХ, кв. 100 по плана на гр. Свищов

2013-09-26 10:15:26

Р Е Ш Е Н И Е № 661 ОТНОСНО: Одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ – за „озеленяване и КОО”, кв. 8 по плана на гр. Свищов

2013-09-26 10:14:40

Р Е Ш Е Н И Е № 660 ОТНОСНО: Откриване на процедура за възлагане на автобусни линии от общинска, областна и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Свищов

2013-09-26 10:08:24

Р Е Ш Е Н И Е № 659 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”

2013-09-26 10:07:38

Р Е Ш Е Н И Е № 658 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост

2013-09-26 10:06:55

Р Е Ш Е Н И Е № 657 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост

2013-09-26 10:06:13

Р Е Ш Е Н И Е № 656 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост

2013-09-26 10:05:20

Р Е Ш Е Н И Е № 655 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2013-09-26 10:04:12

Р Е Ш Е Н И Е № 654 ОТНОСНО: Утвърждаване на общинска транспортна схема

2013-09-26 10:03:24

Р Е Ш Е Н И Е № 653 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2013 година

2013-09-26 10:02:27

Р Е Ш Е Н И Е № 652 ОТНОСНО: Отпускане на еднократни парични помощи за енергийни нужди на ветерани, участници във Втората световна война

2013-09-26 10:01:44

Р Е Ш Е Н И Е № 651 ОТНОСНО: Кандидатстване с проект на Община Свищов „Грижи за деца в риск в Община Свищов”

2013-09-26 10:00:45

Р Е Ш Е Н И Е № 650 ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити СОУ “Димитър Благоев” гр. Свищов, СОУ “Николай Катранов” гр. Свищов, СОУ “Цветан Радославов” гр. Свищов и ОУ “Филип Сакелариевич” гр. Свищов

2013-09-26 09:59:48

Р Е Ш Е Н И Е № 649 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2013 година – създаване на нов обект

2013-09-26 09:58:16

Р Е Ш Е Н И Е № 648 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2013 година – създаване на нов обект

2013-09-26 09:57:28

Р Е Ш Е Н И Е № 647 ОТНОСНО: Одобряване на бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2014-2016 година и прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2013 и 2014 година на Община Свищов

2013-09-26 09:56:44

Р Е Ш Е Н И Е № 646 ОТНОСНО: Приемане отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Свищов за първото полугодие на 2013 година

2013-09-26 09:55:30

Р Е Ш Е Н И Е № 645 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2013 година – създаване на нов обект

2013-09-03 14:03:42

Р Е Ш Е Н И Е № 644 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 450/28.02.2013 г., Протокол № 27 на Общински съвет Свищов, касаещо Кандидатстване с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., BG161PO001/5-02/2012 \"В подкрепа за следващия програмен период\"

2013-09-03 14:03:20

Р Е Ш Е Н И Е № 643 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Спортен карате клуб „Академик”

2013-09-03 14:02:56

Р Е Ш Е Н И Е № 642 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. В. Й.

2013-09-03 14:02:34

Р Е Ш Е Н И Е № 641 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Ц. С.

2013-09-03 14:02:12

Р Е Ш Е Н И Е № 640 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление

2013-09-03 08:38:19

Р Е Ш Е Н И Е № 639 ОТНОСНО: Промяна на Решение № 584/26.06.2013 г., Протокол № 32 на Общински съвет – Свищов

2013-09-03 08:37:27

Р Е Ш Е Н И Е № 638 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2013-09-03 08:36:35

Р Е Ш Е Н И Е № 637 ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2013-09-03 08:35:44

Р Е Ш Е Н И Е № 636 ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) ХLІІ – 333 и ХХХVІІ – 328, кв. 35 по плана на гр. Свищов и на улица с ОК440А – ОК435 по регулационния план на гр. Свищов

2013-09-03 08:34:43

Р Е Ш Е Н И Е № 635 ОТНОСНО: Одобряване на предложенията от директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки за учебната 2013/2014 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност

2013-09-03 08:34:12

Р Е Ш Е Н И Е № 634 ОТНОСНО: Промяна на Решение № 394/31.01.2013 г., Прот. № 25 на Общински съвет – Свищов

2013-09-03 08:33:36

Р Е Ш Е Н И Е № 633 ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Свищов за 2013 година и създаване на нови обекти по поименния списък на капиталовите разходи за 2013 година

2013-09-03 08:32:54

Р Е Ш Е Н И Е № 632 ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Свищов за 2013 година

2013-09-03 08:32:17

Р Е Ш Е Н И Е № 631 ОТНОСНО: Приемане на допълнения и изменения в Правилника за дейността на Общинско предприятие „Обреди – Свищов”

2013-09-03 08:31:44

Р Е Ш Е Н И Е № 630 ОТНОСНО: Приемане на допълнения в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов

2013-09-03 08:31:00

Р Е Ш Е Н И Е № 629 ОТНОСНО: Допълнения в Наредбата за определянето и администриране-то на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2013-09-03 08:30:14

Р Е Ш Е Н И Е № 628 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2013 година – създаване на нов обект

2013-07-25 16:26:10

Р Е Ш Е Н И Е № 627 ОТНОСНО: Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2013/2014 година за Община Свищов

2013-07-25 16:25:35

Р Е Ш Е Н И Е № 626 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Й. Д.

2013-07-25 14:00:00

Р Е Ш Е Н И Е № 625 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Б. Н.

2013-07-25 13:59:39

Р Е Ш Е Н И Е № 624 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. И. В.

2013-07-25 13:59:17

Р Е Ш Е Н И Е № 623 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. А. И.

2013-07-25 13:58:55

Р Е Ш Е Н И Е № 622 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на О. Ф. А.

2013-07-25 13:58:31

Р Е Ш Е Н И Е № 621 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. А. А.

2013-07-25 13:58:09

Р Е Ш Е Н И Е № 620 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Т. П.

2013-07-25 13:57:38

Р Е Ш Е Н И Е № 619 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. И. А.

2013-07-25 13:57:17

Р Е Ш Е Н И Е № 618 ОТНОСНО: Придобиване на недвижим имот чрез покупка

2013-07-25 13:56:57

Р Е Ш Е Н И Е № 617 ОТНОСНО: Одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) І – 4204 за „болница”, кв. 65 по плана на гр. Свищов и План – схеми част „Електро” и част „В и К” по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към ПУП

2013-07-25 13:56:36

Р Е Ш Е Н И Е № 616 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) V, кв. 6; (УПИ) І-64, (УПИ) ІІ-65, ІІІ, (УПИ) VІІ-66, (УПИ) ІV-67, (УПИ) VІІІ-67, (УПИ) V-68 и (УПИ) VІ-69, кв. 43; (УПИ) ХV-70, (УПИ) І-70, (УПИ) ХІV-70, (УПИ) ІІ-71, (УПИ) ХVІ-71, (УПИ) ІІІ-72, (УПИ) ІV-73, (УПИ) V-74, (УПИ) ХVІІ-91, (УПИ) ХVІІІ-91, (УПИ) ХІV-91, (УПИ) VІІ-92, (УПИ) VІІІ-93, (УПИ) ІХ-94, (УПИ) Х-95, (УПИ) ХІ-96, (УПИ) ХІІ-97 и (УПИ) ХІІІ-98, кв. 50; (УПИ) VІ-99, (УПИ) І-99, (УПИ) VІІ-99, (УПИ) ІІ-100, (УПИ) V-100, (УПИ) ІІІ-101 и (УПИ) ІV-102, кв. 58 по действащия план на с. Вардим и Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за укрепване на бреговата ивица на р. Дунав в поземлен имот (ПИ) 507009 по Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118

2013-07-25 13:56:12

Р Е Ш Е Н И Е № 615 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на поземлени имоти (ПИ) 122008, (ПИ) 104004 и (ПИ) 104009 по картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Царевец, Община Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

2013-07-25 13:55:49

Р Е Ш Е Н И Е № 614 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гаражи

2013-07-25 13:55:27

Р Е Ш Е Н И Е № 613 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гаражи

2013-07-25 13:55:05

Р Е Ш Е Н И Е № 612 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гаражи

2013-07-25 13:54:45

Р Е Ш Е Н И Е № 611 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”

2013-07-25 13:54:22

Р Е Ш Е Н И Е № 610 ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2013-07-25 13:53:57

Р Е Ш Е Н И Е № 609 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2013-07-25 13:53:37

Р Е Ш Е Н И Е № 608 ОТНОСНО: Приемане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Свищов 2014- 2020 г.

2013-07-25 13:53:10

Р Е Ш Е Н И Е № 607 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2013-07-25 13:52:47

Р Е Ш Е Н И Е № 606 ОТНОСНО: Приемане на преработен бизнес план на “Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД

2013-07-25 13:52:25

Р Е Ш Е Н И Е № 605 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2013 година – създаване на нов обект

2013-07-25 13:52:01

Р Е Ш Е Н И Е № 604 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2013 година – създаване на нов обект

2013-07-25 13:51:41

Р Е Ш Е Н И Е № 603 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична награда на изявени ученици

2013-07-25 13:51:16

Р Е Ш Е Н И Е № 602 ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов

2013-07-25 13:50:50

Р Е Ш Е Н И Е № 601 ОТНОСНО: Трансформиране на временна възстановима финансова помощ отпусната от бюджета на Община Свищов на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Павлович” ЕООД гр. Свищов, съгласно Решение № 338 от 29.11.2012 г., Протокол № 23, в безвъзмездна финансова помощ

2013-07-25 13:50:30

Р Е Ш Е Н И Е № 600 ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Свищов

2013-07-25 13:49:59

Р Е Ш Е Н И Е № 599 ОТНОСНО: Създаване на общинско предприятие “Обреди – Свищов”

2013-07-25 13:49:36

Р Е Ш Е Н И Е № 598 ОТНОСНО: Прекратяване на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Обреди – Свищов” ЕООД

2013-07-25 13:49:12

Р Е Ш Е Н И Е № 597 ОТНОСНО: Трансформиране на временна възстановима финансова помощ отпусната от бюджета на Община Свищов на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Павлович” ЕООД гр. Свищов, съгласно Решение № 338 от 29.11.2012 г., Протокол № 23, в безвъзмездна финансова помощ

2013-07-03 12:24:52

Р Е Ш Е Н И Е № 596 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 595/26.06.2013 г., Прот. № 32 на Общински съвет – Свищов

2013-07-03 12:23:07

Р Е Ш Е Н И Е № 595 ОТНОСНО: Приемане на декларация на Общински съвет – Свищов

2013-06-26 13:46:34

Р Е Ш Е Н И Е № 594 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Детски хор – Свищов с диригент О. А. за провеждане на летен творчески лагер в почивната база на Община Свищов – гр. Априлци, кв. Видима

2013-06-26 13:46:09

Р Е Ш Е Н И Е № 593 ОТНОСНО: Награждаване на Европейската шампионка по самбо за жени Г. З. И. с парична награда

2013-06-26 13:45:44

Р Е Ш Е Н И Е № 592 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. Б. Б.

2013-06-26 13:45:20

Р Е Ш Е Н И Е № 591 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Й. И. И.

2013-06-26 13:41:58

Р Е Ш Е Н И Е № 590 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. И. Т.

2013-06-26 13:41:35

Р Е Ш Е Н И Е № 589 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Ц. П.

2013-06-26 13:41:11

Р Е Ш Е Н И Е № 588 ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за изпълнение на съдебно решение

2013-06-26 13:40:35

Р Е Ш Е Н И Е № 587 ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя

2013-06-26 13:40:11

Р Е Ш Е Н И Е № 586 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост

2013-06-26 13:39:48

Р Е Ш Е Н И Е № 585 ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията за УПИ III-3598 кв. 83 по ПУП на гр. Свищов

2013-06-26 13:39:26

Р Е Ш Е Н И Е № 584 ОТНОСНО: Разпореждане с имот – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ между Община Свищов, собственик на ПИ 65766.702.2148 и Я. Т. Н., собственик на ПИ 65766.702.2147 по Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ Х-2148, УПИ ХІ-2147, кв. 45 и улица с ОК 532-ОК533-ОК 534 по плана на гр. Свищов

2013-06-26 13:39:02

Р Е Ш Е Н И Е № 583 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 030061 по Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Царевец, с ЕКАТТЕ 78121, общ. Свищов

2013-06-26 12:03:36

Р Е Ш Е Н И Е № 582 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2013-06-26 12:02:54

Р Е Ш Е Н И Е № 581 ОТНОСНО: Процедиране на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна електронна съобщителна мрежа – оптичен кабел, преминаващ през поземлени имоти (ПИ) по КВС на землището на с. Ореш ЕКАТТЕ 53672, общ. Свищов

2013-06-26 12:02:07

Р Е Ш Е Н И Е № 580 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за „Ел. захранване на Приемо – предавателна станция на „БТК” АД VТ5297-А”, м. „Топрака” по КВС на земл. на с. Драгомирово

2013-06-26 11:58:39

Р Е Ш Е Н И Е № 579 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 65766.500.19, местност „Блатото” по Кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на землището на гр. Свищов

2013-06-26 11:52:00

Р Е Ш Е Н И Е № 578 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2013 година

2013-06-26 11:50:59

Р Е Ш Е Н И Е № 577 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на горските територии, собственост на община Свищов

2013-06-26 11:50:06

Р Е Ш Е Н И Е № 576 ОТНОСНО: Закупуване на моторна резачка за РСПБЗН - Свищов

2013-06-26 11:47:57

Р Е Ш Е Н И Е № 575 ОТНОСНО: Разместване на бюджетни кредити във второстепенен разпоредител с бюджетни кредити “Други дейности по образованието”, държавна дейност 312 “Специални детски градини”

2013-06-26 11:47:14

Р Е Ш Е Н И Е № 574 ОТНОСНО: Трансформиране на временна възстановима финансова помощ отпусната от бюджета на Община Свищов на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Павлович” ЕООД гр. Свищов, съгласно Решение № 338 от 29.11.2012 г., Протокол № 23, в безвъзмездна финансова помощ

2013-06-26 11:45:55

Р Е Ш Е Н И Е № 573 ОТНОСНО: Актуализация и промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2013 година – създаване на нов обект

2013-06-26 11:45:01

Р Е Ш Е Н И Е № 572 ОТНОСНО: Приемане на допълнения в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов

2013-06-26 11:43:41

Р Е Ш Е Н И Е № 571 ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2013-05-30 15:08:47

Р Е Ш Е Н И Е № 570 ОТНОСНО: Управление на горски територии – общинска собственост

2013-05-30 13:50:14

Р Е Ш Е Н И Е № 569 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Д. М.

2013-05-30 13:48:48

Р Е Ш Е Н И Е № 568 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Х. М.

2013-05-30 13:47:40

Р Е Ш Е Н И Е № 567 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А.М. Д.

2013-05-30 13:43:45

Р Е Ш Е Н И Е № 566 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за участие в международен баскетболен турнир в Измайл - Украйна

2013-05-30 13:43:20

Р Е Ш Е Н И Е № 565 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. С. В.

2013-05-30 13:42:54

Р Е Ш Е Н И Е № 564 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ю. С. А.

2013-05-30 13:42:28

РЕШЕНИЕ №563 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ж. Е. С.

2013-05-30 13:41:37

Р Е Ш Е Н И Е № 562 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. А. Й.

2013-05-30 13:31:33

Р Е Ш Е Н И Е № 561 ОТНОСНО: Допълнение и промяна на Решение № 437 от 28.02.2013 г., Прот. № 27 на Общински съвет – Свищов

2013-05-30 13:30:06

Р Е Ш Е Н И Е № 560 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост

2013-05-30 13:29:42

Р Е Ш Е Н И Е № 559 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост

2013-05-30 13:29:19

Р Е Ш Е Н И Е № 558 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост

2013-05-30 13:28:52

Р Е Ш Е Н И Е № 557 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост

2013-05-30 13:28:30

Р Е Ш Е Н И Е № 556 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2013 година

2013-05-30 13:28:03

Р Е Ш Е Н И Е № 555 ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията за УПИ ХVІІІ – 3596 и УПИ ХІХ - 3597 от кв. 83 по ПУП на гр. Свищов

2013-05-30 13:27:37

Р Е Ш Е Н И Е № 554 ОТНОСНО: Прилагане на чл.15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията за УПИ V - 4472, кв. 219 по ПУП на гр. Свищов

2013-05-30 13:27:12

Р Е Ш Е Н И Е № 553 ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2013 год.

2013-05-30 13:26:49

Р Е Ш Е Н И Е № 552 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 501027 по КВС на землището на с. Козловец ЕКАТТЕ 37784, общ. Свищов

2013-05-30 13:26:24

Р Е Ш Е Н И Е № 551 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Общ устройствен план (ОУП) на Община Свищов

2013-05-30 13:25:58

Р Е Ш Е Н И Е № 550 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”

2013-05-30 13:23:34

Р Е Ш Е Н И Е № 549 ОТНОСНО: Приемане на промени в списъка на общинските жилища, приет с Решение № 632/24.02.2006 г., Прот. № 55 на Общински съвет – Свищов

2013-05-30 13:23:09

Р Е Ш Е Н И Е № 548 ОТНОСНО: Приемане на промени в списъка на общинските жилища, приет с Решение № 632/24.02.2006 г., Прот. № 55 на Общински съвет – Свищов

2013-05-30 13:22:45

Р Е Ш Е Н И Е № 547 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за разкопаване на елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Свищов

2013-05-30 13:22:23

Р Е Ш Е Н И Е № 546 ОТНОСНО: Разрешение за откриване на процедура за осигуряване на банков кредит на Еднолично акционерно дружество с фирма ”Водоснабдяване и Канализация – Свищов”

2013-05-30 13:21:59

Р Е Ш Е Н И Е № 545 ОТНОСНО: Избор на одитор за 2013 година на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД

2013-05-30 13:21:37

Р Е Ш Е Н И Е № 544 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2013 година – създаване на нов обект

2013-05-30 08:44:44

Р Е Ш Е Н И Е № 543 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите в Общинска програма за закрила на детето за 2012 година и Общинска програма за закрила на детето за 2013 година

2013-04-25 14:16:17

Р Е Ш Е Н И Е № 542 ОТНОСНО: Вземане на решение за одобряване на Годишен план за развитие на социалните услуги – 2014 година

2013-04-25 14:15:46

Р Е Ш Е Н И Е № 541 ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект

2013-04-25 14:15:15

Р Е Ш Е Н И Е № 540 ОТНОСНО: Предложение за създаване на доброволно формирование

2013-04-25 14:14:41

Р Е Ш Е Н И Е № 539 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Свищов

2013-04-25 14:14:07

Р Е Ш Е Н И Е № 538 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда и условията за безвъзмездно ползване на общинската спортна база от спортни клубове в Община Свищов

2013-04-25 14:13:31

Р Е Ш Е Н И Е № 537 Относно: Промяна на начина на трайно ползване за други земеделски нужди на имот публична общинска собственост

2013-04-25 14:12:57

Р Е Ш Е Н И Е № 536 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост

2013-04-25 14:12:22

Р Е Ш Е Н И Е № 535 Относно: Предоставяне на земеделска земя за изпълнение на съдебно решение

2013-04-25 14:11:36

Р Е Ш Е Н И Е № 534 ОТНОСНО: Допускане на намалени отстояния по чл. 36, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по-големи от допустимите за обект „Основен ремонт и преустройство на етажа на къщата на Сийка Ковачева с надстройка над част от съществуваща пристройка към нея”, в УПИ ХV – 2278, кв. 31 по плана на гр. Свищов въз основа на Работен устройствен план (РУП) за УПИ V – 2275 и УПИ ХV – 2278, кв. 31 по плана на гр. Свищов по чл. 113 от ЗУТ

2013-04-25 14:10:49

Р Е Ш Е Н И Е № 533 ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) Х – 2148 – „без застрояване”, общински, (УПИ) ХІ – 2147, кв. 45 по плана на гр. Свищов и на улица с ОК532 – ОК533 – ОК534 по регулационния план на гр. Свищов

2013-04-25 14:10:12

Р Е Ш Е Н И Е № 532 ОТНОСНО: Приемане на промени в списъка на общинските жилища, приет с Решение № 632/24.02.2006 г., Прот. № 55 на Общински съвет – Свищов

2013-04-25 14:09:29

Р Е Ш Е Н И Е № 531 ОТНОСНО: Промяна на Решение № 429/28.02.2013 г., Протокол № 27 на Общински съвет – Свищов

2013-04-25 14:08:45

Р Е Ш Е Н И Е № 530 ОТНОСНО: Предоставяне на част от недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно ползване

2013-04-25 14:08:05

Р Е Ш Е Н И Е № 529 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Е. М.

2013-04-25 13:18:03

Р Е Ш Е Н И Е № 528 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. О. Б.

2013-04-25 13:17:38

Р Е Ш Е Н И Е № 527 ОТНОСНО: Отпускане на парични средства за подпомагане издаването на книгата „Свищовски опълченци”

2013-04-25 13:17:15

Р Е Ш Е Н И Е № 526 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ

2013-04-25 13:16:49

Р Е Ш Е Н И Е № 525 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Спортен карате клуб „Академик”, гр. Свищов

2013-04-25 13:16:20

Р Е Ш Е Н И Е № 524 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Г. М.

2013-04-25 11:51:26

Р Е Ш Е Н И Е № 523 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Г. В.

2013-04-25 11:49:58

Р Е Ш Е Н И Е № 522 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. Г. Ш.

2013-04-25 11:48:39

Р Е Ш Е Н И Е № 521 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Г. А.

2013-04-25 11:47:22

Р Е Ш Е Н И Е № 520 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Л. И.

2013-04-25 11:46:10

Р Е Ш Е Н И Е № 519 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. С. Х.

2013-04-25 11:45:01

Р Е Ш Е Н И Е № 518 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. М. А.

2013-04-25 11:43:46

Р Е Ш Е Н И Е № 517 ОТНОСНО: Разпореждане с частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гаражи

2013-04-25 09:26:16

Р Е Ш Е Н И Е № 516 ОТНОСНО: Разпореждане с частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гаражи

2013-04-25 09:25:39

Р Е Ш Е Н И Е № 515 ОТНОСНО: Разпореждане с частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гаражи

2013-04-25 09:25:01

Р Е Ш Е Н И Е № 514 ОТНОСНО: Разпореждане с частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гаражи

2013-04-25 09:23:45

Р Е Ш Е Н И Е № 513 ОТНОСНО: Разпореждане с частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гаражи

2013-04-25 09:23:04

Р Е Ш Е Н И Е № 512 ОТНОСНО: Разпореждане с частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гаражи

2013-04-25 09:22:25

Р Е Ш Е Н И Е № 511 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 498/28.03.2013 г., Прот. № 28 на Общински съвет – Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № СА-03-03-3/16.04.2013 г. на Областен управител на Област Велико Търново за продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена сграда

2013-04-25 09:21:49

Р Е Ш Е Н И Е № 510 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 450/28.02.2013 г., Протокол № 27 на Общински съвет – Свищов, касаещо Кандидатстване с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”

2013-04-25 09:21:17

Р Е Ш Е Н И Е № 509 ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Административен капацитет”

2013-04-25 09:20:40

Р Е Ш Е Н И Е № 508 ОТНОСНО: Разрешение за откриване на процедура за осигуряване на банков заем за разплащане на задължения на дружеството към кредитори и други, свързани с дейността на лечебното заведение

2013-04-25 09:20:04

Р Е Ш Е Н И Е № 507 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2013 година – създаване на нов обект

2013-04-25 09:19:21

Р Е Ш Е Н И Е № 506 ОТНОСНО: Актуализация и промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2013 година – създаване на нов обект

2013-04-25 09:18:46

Р Е Ш Е Н И Е № 505 ОТНОСНО: Бюджетна прогноза за периода 2014 - 2016 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

2013-04-25 09:18:10

Р Е Ш Е Н И Е № 504 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов за 2012 година

2013-04-25 09:17:29

Р Е Ш Е Н И Е № 503 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД – гр. Свищов за 2012 година

2013-04-25 09:16:52

Р Е Ш Е Н И Е № 502 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Обреди - Свищов” ЕООД – гр. Свищов за 2012 година

2013-04-25 09:16:14

Р Е Ш Е Н И Е № 501 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Медико – техническа лаборатория - Свищов” ЕООД – гр. Свищов за 2012 година

2013-04-25 09:15:24

Р Е Ш Е Н И Е № 500 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Дунавско дело” ЕООД – гр. Свищов за 2012 година

2013-04-25 09:14:27

Р Е Ш Е Н И Е № 499 ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Свищов”

2013-04-25 09:13:37

Р Е Ш Е Н И Е № 498 ОТНОСНО: Продажба на земя, частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда

2013-03-28 13:13:54

Р Е Ш Е Н И Е № 497 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Проект за изменение на Специализиран Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ 65766.126.12, ПИ 65766.126.13, ПИ 65766.162.1, ПИ 65766.162.7, ПИ 65766.162.4, ПИ 65766.162.5, ПИ 65766.162.6, ПИ 65766.634.42, ПИ 65766.635.15, ПИ 65766.635.18, ПИ 65766.635.19 и ПИ 65766.126.29 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на землището на гр. Свищов

2013-03-28 13:13:29

Р Е Ш Е Н И Е № 496 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП - ПРЗ с териториален обхват на част от зона на публични функции с висока обществена значимост, определена от Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Свищов, включваща кв. 44 по плана на гр. Свищов и УПИ ІІ – за „администрация и търговия”, представляващ ПИ 65766.702.4082 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на землището на гр. Свищов) от кв. 36 по плана на гр. Свищов

2013-03-28 13:13:08

Р Е Ш Е Н И Е № 495 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП - ПРЗ с териториален обхват на частта от зоната със социален характер, определена от Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Свищов, включваща кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 19А, 20, 21, 22, 24, 25 и 20а по плана на гр. Свищов

2013-03-28 13:12:46

Р Е Ш Е Н И Е № 494 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ю. М. М.

2013-03-28 13:12:26

Р Е Ш Е Н И Е № 493 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. П. П.

2013-03-28 13:12:02

Р Е Ш Е Н И Е № 492 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. К. С.

2013-03-28 13:11:36

Р Е Ш Е Н И Е № 491 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Е. М.

2013-03-28 13:11:14

Р Е Ш Е Н И Е № 490 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Л. И.

2013-03-28 13:10:52

Р Е Ш Е Н И Е № 489 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. И. Ф.

2013-03-28 13:10:29

Р Е Ш Е Н И Е № 488 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. С. С.

2013-03-28 13:10:07

Р Е Ш Е Н И Е № 487 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. Ц. Я.

2013-03-28 13:09:44

Р Е Ш Е Н И Е № 486 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за лечение

2013-03-28 13:09:22

Р Е Ш Е Н И Е № 485 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Ю. И.

2013-03-28 13:09:02

Р Е Ш Е Н И Е № 484 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Й. С.

2013-03-28 13:08:37

Р Е Ш Е Н И Е № 483 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. И.

2013-03-28 13:08:14

Р Е Ш Е Н И Е № 482 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. П. Д.

2013-03-28 13:07:50

Р Е Ш Е Н И Е № 481 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Й. М. С.

2013-03-28 13:07:26

Р Е Ш Е Н И Е № 480 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Свищов за 2012 година

2013-03-28 13:07:05

Р Е Ш Е Н И Е № 479 ОТНОСНО: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община Свищов за 2013 година

2013-03-28 13:06:40

Р Е Ш Е Н И Е № 478 ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Административен капацитет”

2013-03-28 13:06:17

Р Е Ш Е Н И Е № 477 ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Административен капацитет”

2013-03-28 13:05:56

Р Е Ш Е Н И Е № 476 ОТНОСНО: Определяне на началния размер на наемната цена и/или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2013/2014 година

2013-03-28 13:05:30

Р Е Ш Е Н И Е № 475 ОТНОСНО: Отчет за 2012 г. на Програмата за опазване на околната среда на Община Свищов (Приета с Решение № 389/31.03.2005 г., Прот. № 33 на Общински съвет – Свищов) и Отчет за 2012 г. на Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов 2011 – 2014 г. (Приета с Решение № 243/28.06.2012 г. , Прот. № 16 на Общински съвет – Свищов)

2013-03-28 13:05:07

Р Е Ш Е Н И Е № 474 ОТНОСНО: Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов

2013-03-28 13:04:43

Р Е Ш Е Н И Е № 473 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост

2013-03-28 13:04:21

Р Е Ш Е Н И Е № 472 ОТНОСНО: Допълнение и промяна на Решение № 437 от 28.02.2013 г., Прот. № 27 на Общински съвет – Свищов

2013-03-28 13:03:58

Р Е Ш Е Н И Е № 471 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов, приета с Решение № 356/24.02.2005 г. Прот. № 31

2013-03-28 13:03:40

Р Е Ш Е Н И Е № 470 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна електронна съобщителна мрежа – оптичен кабел, преминаващ през поземлени имоти (ПИ) по КВС на землището на с. Ореш ЕКАТТЕ 53672, общ. Свищов

2013-03-28 13:03:16

Р Е Ш Е Н И Е № 469 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси относно автобусна линия от републиканската транспортна схема от квотата на Община Свищов

2013-03-28 13:02:53

Р Е Ш Е Н И Е № 468 ОТНОСНО: Разпореждане с общински имоти

2013-03-28 13:02:34

Р Е Ш Е Н И Е № 467 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост

2013-03-28 13:02:13

Р Е Ш Е Н И Е № 466 ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2013-03-28 13:01:52

Р Е Ш Е Н И Е № 465 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”

2013-03-28 13:01:26

Р Е Ш Е Н И Е № 464 ОТНОСНО: Приемане на промени в списъка на общинските жилища, приет с Решение № 632/24.02.2006 г., Прот. № 55 на Общински съвет – Свищов

2013-03-28 13:01:02

Р Е Ш Е Н И Е № 463 ОТНОСНО: Разпореждане с имот – прекратяване на съсобственост между Община Свищов и физическо лице чрез замяна на части от общински недвижим имот с части от имот, собственост на физическо лице, попадащи в имот, публична общинска собственост – УПИ за техническа инфраструктура, кв. 35 по ПУП на гр. Свищов

2013-03-28 13:00:36

Р Е Ш Е Н И Е № 462 ОТНОСНО: Преобразуване на имот, публична общинска собственост и обявяване за частна общинска собственост

2013-03-28 13:00:10

Р Е Ш Е Н И Е № 461 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2013 година

2013-03-28 12:59:47

Р Е Ш Е Н И Е № 460 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2013 година

2013-03-28 12:56:34

Р Е Ш Е Н И Е № 459 ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води“, Референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C021 от 12.07.2012 г. за проектно предложение № DIR-51011116-31-86 „ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов”

2013-03-28 12:56:12

Р Е Ш Е Н И Е № 458 ОТНОСНО: Годишен доклад за 2012 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2007 – 2013 година

2013-03-28 12:55:50

Р Е Ш Е Н И Е № 457 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2013 година – създаване на нов обект

2013-03-28 12:55:28

Р Е Ш Е Н И Е № 456 ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Свищов

2013-03-28 12:55:08

Р Е Ш Е Н И Е № 455 ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Свищов

2013-03-28 12:54:44

Р Е Ш Е Н И Е № 454 ОТНОСНО: Разместване на бюджетни кредити през 2013 година в дейностите общинска отговорност

2013-03-28 12:54:22

Р Е Ш Е Н И Е № 453 ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов

2013-03-28 12:49:44

Р Е Ш Е Н И Е № 452 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Община Свищов за 2012 година

2013-03-28 12:49:16

Р Е Ш Е Н И Е № 451 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Община Свищов за 2012 година

2013-03-28 12:46:43

Р Е Ш Е Н И Е № 450 ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”

2013-02-28 10:25:28

Р Е Ш Е Н И Е № 449 ОТНОСНО: Застраховане на имоти – частна общинска собственост

2013-02-28 10:24:48

Р Е Ш Е Н И Е № 448 ОТНОСНО: Приемане на Общински годишен план за младежта 2013 година

2013-02-28 10:23:59

Р Е Ш Е Н И Е № 447 ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект

2013-02-28 10:23:21

Р Е Ш Е Н И Е № 446 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. В. Н.

2013-02-28 09:12:18

Р Е Ш Е Н И Е № 445 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. А. П.

2013-02-28 09:11:54

Р Е Ш Е Н И Е № 444 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. Р.

2013-02-28 09:11:26

Р Е Ш Е Н И Е № 443 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Клуб „Естрада” гр. Свищов

2013-02-28 09:10:55

Р Е Ш Е Н И Е № 442 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. И. И.

2013-02-28 09:10:30

Р Е Ш Е Н И Е № 441 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. И. П.

2013-02-28 09:10:02

Р Е Ш Е Н И Е № 440 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. И. Л.

2013-02-28 09:09:39

Р Е Ш Е Н И Е № 439 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. А. Ц.

2013-02-28 09:09:15

Р Е Ш Е Н И Е № 438 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. П. Д.

2013-02-28 09:08:56

Р Е Ш Е Н И Е № 437 ОТНОСНО: Предоставяне и актуализиране ползването на мери и пасища в землищата на Община Свищов

2013-02-28 09:08:32

Р Е Ш Е Н И Е № 436 ОТНОСНО: Приемане на план за паша и правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Свищов

2013-02-28 09:07:58

Р Е Ш Е Н И Е № 435 ОТНОСНО: Предоставяне на имот общинска собственост, за настаняване на пчелни семейства

2013-02-28 09:07:33

Р Е Ш Е Н И Е № 434 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост

2013-02-28 09:07:05

Р Е Ш Е Н И Е № 433 ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2013-02-28 09:06:40

Р Е Ш Е Н И Е № 432 ОТНОСНО: Продажба на земя, частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда

2013-02-28 09:06:14

Р Е Ш Е Н И Е № 431 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно ползване

2013-02-28 09:05:48

Р Е Ш Е Н И Е № 430 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”

2013-02-28 09:05:22

Р Е Ш Е Н И Е № 429 ОТНОСНО: Обезщетяване на собственици на отчужден имот с жилища от фонд „Жилища за продажби, обезщетяване с жилища за общински нужди” и прилагане на чл. 100 и чл. 103, ал. 5 от ЗТСУ (отменен) и § 9, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби към ЗУТ

2013-02-28 09:04:59

Р Е Ш Е Н И Е № 428 ОТНОСНО: Приемане на промени в списъка на общинските жилища, приет с Решение № 632/24.02.2006 г., Прот. № 55 на Общински съвет – Свищов

2013-02-28 09:04:35

Р Е Ш Е Н И Е № 427 ОТНОСНО: Приемане на промени в списъка на общинските жилища, приет с Решение № 632/24.02.2006 г., Прот. № 55 на Общински съвет – Свищов

2013-02-28 09:04:12

Р Е Ш Е Н И Е № 426 ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2013-02-28 09:03:48

Р Е Ш Е Н И Е № 425 ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2013-02-28 09:03:21

Р Е Ш Е Н И Е № 424 ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2013-02-28 09:02:57

Р Е Ш Е Н И Е № 423 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2013 година

2013-02-28 09:02:35

Р Е Ш Е Н И Е № 422 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 492/26.02.2009 г., Прот. № 31 на Общински съвет – Свищов

2013-02-28 09:02:09

Р Е Ш Е Н И Е № 421 ОТНОСНО: Създаване на регионално сдружение по реда на Закона за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр. 53 от 13 Юли 2012 г.) в изпълнение на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”

2013-02-28 09:01:23

Р Е Ш Е Н И Е № 420 ОТНОСНО: Промяна на Решение № 397/31.01.2013 г., Протокол № 25, относно участие в процедура по присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво на Съвета на Европа

2013-02-28 09:00:33

Р Е Ш Е Н И Е № 419 ОТНОСНО: Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 18, ал. 5, ал. 6 и ал. 9 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2013-02-28 09:00:07

Р Е Ш Е Н И Е № 418 ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2013 година

2013-02-21 10:04:50

Р Е Ш Е Н И Е № 417 ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация на обекти, общинска собственост за 2013 година

2013-02-21 10:04:15

Р Е Ш Е Н И Е № 416 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Свищов за 2013 година

2013-02-21 10:03:33

Р Е Ш Е Н И Е № 415 ОТНОСНО: Промени в раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги” на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2013-02-21 10:02:42

Р Е Ш Е Н И Е № 414 ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „ МБАЛ Д-р Д. Павлович” ЕООД

2013-01-31 11:51:30

Р Е Ш Е Н И Е № 413 ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към Еднолично акционерно дружество с фирма „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД

2013-01-31 11:51:07

Р Е Ш Е Н И Е № 412 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за отглеждане на дете без родители

2013-01-31 11:50:43

Р Е Ш Е Н И Е № 411 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Ш. А.

2013-01-31 11:50:17

Р Е Ш Е Н И Е № 410 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Ф. М.

2013-01-31 11:49:50

Р Е Ш Е Н И Е № 409 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. К. Й.

2013-01-31 11:49:25

Р Е Ш Е Н И Е № 408 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Ц. Т.

2013-01-31 11:47:58

Р Е Ш Е Н И Е № 407 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. А. М.

2013-01-31 11:47:35

Р Е Ш Е Н И Е № 406 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Н. Н.

2013-01-31 11:47:12

Р Е Ш Е Н И Е № 405 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Х. А.

2013-01-31 11:46:49

Р Е Ш Е Н И Е № 404 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. В. И.

2013-01-31 11:46:24

Р Е Ш Е Н И Е № 403 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Г. О.

2013-01-31 11:46:00

Р Е Ш Е Н И Е № 402 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План – схема в регулационните граници на гр. Свищов и Парцеларен план (ПП) за водопроводно отклонение, захранващо ПИ 65766.421.1 по КК и КР на землището на гр. Свищов

2013-01-31 11:45:37

Р Е Ш Е Н И Е № 401 ОТНОСНО: Потвърждаване на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредба за преместваемите обекти на територията на Община Свищов

2013-01-31 11:45:13

Р Е Ш Е Н И Е № 400 ОТНОСНО: Разпореждане с частна общинска собственост

2013-01-31 11:44:50

Р Е Ш Е Н И Е № 399 ОТНОСНО: Промени в Правилника за дейността на Общинско предприятие „Пазари – Свищов”, приет с Решение № 781/28.01.2010 г., Протокол № 49 на Общински съвет – Свищов

2013-01-31 11:44:25

Р Е Ш Е Н И Е № 398 ОТНОСНО: Промени в Правилника за дейността на Общинско предприятие „Чистота – Свищов”, приет с Решение № 297/31.07.2008 г., Протокол № 19, изменен с Решение № 870/29.04.2010 г., Протокол № 55, Решение № 1221/28.04.2011 г., Протокол №75, и Решение № 315/27.09.2012 г., Протокол № 20 на Общински съвет – Свищов

2013-01-31 11:44:01

Р Е Ш Е Н И Е № 397 ОТНОСНО: Участие в процедура по присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво на Съвета на Европа

2013-01-31 11:43:33

Р Е Ш Е Н И Е № 396 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг

2013-01-31 11:43:06

Р Е Ш Е Н И Е № 395 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг

2013-01-31 11:42:43

Р Е Ш Е Н И Е № 394 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг

2013-01-31 11:42:16