СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, СТАНОВИЩАТА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ, НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

2024-05-17 14:35:42

Съобщение на основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Предложение с Изх. №109/16.04.2024 г., Мотиви, Частична предварителна оценка на въздействието и Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

2024-04-16 16:53:34

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА с Изх. № 61-00-46/16.02.2024 година за предложенията, становищата и възраженията, получени по публикуването на интернет страницата на Община Свищов, съобщение за обществени консултации, относно приемане на предложението за приемане на Правилник за устройството и дейността на Градска библиотека "Проф. Иван Шишманов - Свищов"

2024-02-16 13:43:46

Съобщение на основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове; Предложение с Изх. № 61-00-6/15.01.2024 г.; Докладна записка; Правилник за устройството и дейността; Мотиви; Цялостна предварителна оценка на въздействиетона правилник за устройството и дейността на Градска библиотека „Проф. Иван Шишманов - Свищов"

2024-01-15 16:45:28

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, СТАНОВИЩАТА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ "НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ" ГРАД СВИЩОВ

2023-02-20 11:18:58

Съобщение на основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове; Предложение с Изх. № 61-00-8/18.01.2023 г.; Мотиви; Цялостна предварителна оценка на въздействието; и Проект на правилник за устройството и дейността на общинска Художествено галерия „Николай Павлович“, гр. Свищов

2023-01-18 13:54:58

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, СТАНОВИЩАТА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В СГРАДА СЪС СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА СВИЩОВ

2022-03-21 16:29:30

Предложение от кмета на община Свищов д-р Генчо Генчев относно приемане на Правилник за вътрешния ред в сграда със социални жилища в община Свищов, проект на Правилника, мотиви, цялостна предварителна оценка на въздействието и съобщение на основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА

2022-02-18 14:44:39