ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 38/19.12.2019 Г., ПРОТ. № 4, ПОСЛЕДНО ИЗМЕНЕН С РЕШЕНИЕ № 93/06.04.2022 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 31.10.2022 Г., ПОТВЪРДЕНО С РЕШЕНИЕ № 9613/31.10.2022 Г. НА ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, С КОЕТО СЕ ОТМЕНЯТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 14, ЧЛ. 92, АЛ. 2 И ЧЛ. 104, АЛ. 1 - НЕАКТУАЛЕН

2022-11-09 13:10:31

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 38/19.12.2019 Г., ПРОТ. № 4, ДОПЪЛНЕН С РЕШЕНИЕ № 350/26.11.2020 Г., ПРОТ. № 20 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ - НЕАКТУАЛЕН

2020-11-27 16:52:11

Правилник за дейността на Общинско предприятие "Чистота-Свищов" - НЕАКТУАЛЕН

2020-03-05 13:40:34

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЕТ С РЕШ. №38/19.12.2019 Г., ПРОТ. №4 - НЕАКТУАЛЕН

2019-12-23 10:45:59

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБРЕДИ- СВИЩОВ", ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 599/25.07.2013 Г., ПРОТОКОЛ № 34, ПРОМЕНЕН С РЕШЕНИЕ № 631/03.09.2013 Г., ПРОТОКОЛ № 36 - ПРОМЕНИ В ЧЛ. 8 И СЪЗДАВАНЕ НА НОВ РАЗДЕЛ "ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ", РЕШЕНИЕ №1058/28.03.2019 Г., ПРОТ. №70 - ПРОМЕНЕН ЧЛ. 17 - НЕАКТУАЛЕН

2019-04-05 10:43:45

РЕШЕНИЕ №522/12.12.2018 Г., ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 03.01.2019 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, С КОЕТО СЕ ОТМЕНЯТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 5; ЧЛ. 81, АЛ. 3; ЧЛ. 97, АЛ. 1; ЧЛ. 97, АЛ. 2; ЧЛ. 97, АЛ. 3; ЧЛ. 97, АЛ. 4 и ЧЛ. 101 ОТ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

2019-01-16 10:41:15

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ -НЕАКТУАЛЕН

2019-01-16 10:39:33

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - НЕАКТУАЛЕН

2018-06-05 10:37:38

РЕШЕНИЕ № 155/10.04.2018 Г., ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 08.05.2018 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО,С КОЕТО ОТМЕНЯ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 16 ОТ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

2018-06-05 10:35:26

ПРОТЕСТ ИЗХ.№ 3673/19.12.2017 Г. НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СРЕЩУ РАЗПОРЕДБИТЕ ОТ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ С Вх. № в ОбС 1682/12.01.2018 г.

2018-01-17 10:33:36

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СУБСИДИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 1119/21.12.2010 Г., ПРОТ. № 68, ПРОМЕНЕН С РЕШЕНИЕ № 416/21.12.2016 Г., ПРОТ. № 27 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ - ОТМЕНЕН

2017-01-12 10:28:32

Устройствен правилник на общинска администрация - Община Свищов, утвърден със Заповед № 371-РД-01-03/24.02.2016 г. (PDF)

2016-11-24 11:06:36

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 15/02.12.2015 г., протокол № 4 - НЕАКТУАЛЕН

2016-10-12 10:20:57

ПРАВИЛНИК за организацията и управление на Общинско предприятие „Пазари-Свищов“ - гр. Свищов (с Приложения) .pdf-НЕАКТУАЛЕН

2016-02-18 09:50:17

Правилник за дейността на Общинско предприятие "Чистота-Свищов" - НЕАКТУАЛЕН

2016-01-25 13:39:53

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (мандат 2015-2019) - НЕАКТУАЛЕН

2015-12-29 14:46:24

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СУБСИДИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРОМЕНЕН С РЕШЕНИЕ № 572/26.06.2013 Г, ПРОТОКОЛ № 32, ПРОМЕНЕН С РЕШЕНИЕ № 630/03.09.2013 Г., ПРОТОКОЛ № 36, РЕШЕНИЕ №1032/27.11.2014 г.

2014-12-16 14:44:26

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация, приет с Решение № 7/24.11.2011 г. Протокол № 4, променен с Решение № 882/24.04.2014 г., Прот. № 50

2014-05-14 14:42:11

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБРЕДИ- СВИЩОВ", ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 599/25.07.2013 Г., ПРОТОКОЛ № 34, ПРОМЕНЕН С РЕШЕНИЕ № 631/03.09.2013 Г., ПРОТОКОЛ № 36 - НЕАКТУАЛЕН

2013-09-30 14:36:14

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТTА НА ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА – СВИЩОВ

2013-03-12 15:22:01

Правилник за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов, приет с Решение № 1119/21.12.2010 г., Прот. № 68

2010-12-21 14:03:57

Устройствен правилник на общинска администрация - Община Свищов (PDF)

2009-01-01 13:57:28

ПРАВИЛНИК НА ДЕЙНОСТ ЗА ОХРАНА И КОНТРОЛ КЪМ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ гр. СВИЩОВ - Решение № 67/26.02.2004 г. (PDF)

2004-02-26 13:45:44