• четвъртък, 16 май 2024
  • 158 преглеждания

Заповед на кмета на община Свищов относно графика за преустановяване на работата с деца в детските заведения през летния сезон

З А П О В Е Д

№ 526 РД-01-03 / 14.05.2024 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с ремонти на детските градини в община Свищов, почистване и подготовка на помещенията за новата учебна година и с правото на ползване на годишния платен отпуск от персонала, зает в образованието

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Определям график за преустановяване на работата с деца в детските

заведения, както следва:

- ДГ „Чиполино” , ДГ „Калина Малина“ и ДГ „Васил Левски“, считано от 01 юли до 31 юли 2024 година / вкл./

- ДГ „Васил Левски”– изнесена група на ул. „Плевенско шосе“ №5, ДГ „Слънчо” и ДГ „Радост”, считано от 01 август до 31 август 2024 година /вкл./

- За детските градини и филиалите в селата на територията на общината, считано от 01 август до 31 август 2024 година /вкл./

- Млечна кухня – считано от 01 август до 31 август 2024 година /вкл./

2. Директорите на детските градини, следва да уведомят родителите за така определения график на работа през посочените месеци и да създадат необходимата организация за обезпечаване нормалния режим на дейност с придружаващ персонал на сформираните групи, пренасочени в съответните детски градини.

3. Директорите на детските градини, в които ще се извършва основен ремонт, да подготвят програма с мерки за съхраняване и опазване на имуществото, почистване на ремонтираните помещения и подготовка за новия прием на децата. При необходимост, да изготвят график за дежурствата на персонала, съобразен с режима на работа на фирмата – изпълнител. При планирани ремонтни дейности, да бъде съобразена организацията на работа с посещаемостта на децата, с цел обезпечаване безопасността им по време на престоя в детската градина.

 

Копие от заповедта да се връчи на директорите на детските заведения, на фирмите – изпълнители на ремонтните дейности и на кметовете на населените места в община Свищов.

 

Със заповедта да бъдат запознати всички родители, с цел планиране на годишните отпуски.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румяна Кузева - Началник отдел „Образование и младежки политики”.

 

 

Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ

Кмет на Община Свищов