• четвъртък, 29 октомври 2015
  • 238 преглеждания

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

Заключителна пресконференция по проект „Подобряване на управлението на извънредни ситуации в трансграничния регион”, реализиран по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г., се проведе в Бизнес центъра в сградата на ПБЧ „Еленка и Кирил Д.Аврамови“. Пресконференцията бе открита от Янка Николова, ст. специалист в Община Свищов и експерт комуникации по проекта. Гости на срещата бяха секретарят на Община Свищов Върбинка Конова, представители на водещия партньор Окръжен съвет – Телеорман, Фондация за демокрация, култура и свобода – Кълъраш, Инспектората за извънредни ситуации Телеорман, Димитър Павлов, директор на РДПБЗН – Русе, Стефан Димитров, началник на РСПБЗН – Свищов, както и представители на РУ на МВР – Свищов и община Никопол. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност 5 577 445,34 евро. Основната му цел е подобряване на сътрудничеството в трансграничната зона в областта на гражданската защита и работа при природни бедствия, както и повишаване ефективността на действията в случай на природни бедствия. Това ще осигури висока степен на защита на населението в българо-румънския граничен район чрез намаляване на щетите. В последните години България и Румъния са засегнати от наводнения с катастрофални резултати, които доведоха до загуба на човешки животи, разрушаване на инфраструктурата, лоша реколта и влошаване на околната среда. Това е и причината за разработване на такива проекти с превантивен характер, както и за създаването на съвместен център за мониторинг, координация и вземане на решения при управлението на извънредни ситуации в трансграничния район. Основни дейности и постигнати резултати по проекта са изграждането на интегрирана информационна система за наблюдение, информация и оповестяване в случай на бедствие, която ще функционира непрекъснато; изграждане на портал за публична информация за обществеността от двата региона; закупуване на техника и съоръжения за превенция и работав случай на бедствия; провеждане на дебати и уъркшопове, обучения и семинари със заинтересованите страни с цел споделяне на опит и добри практики при бедствия.