• петък, 16 октомври 2015
  • 171 преглеждания

Заключителна пресконференция по проект „ПСОВ И ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ГР. СВИЩОВ“

ПРОЕКТ „ПСОВ И ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ГР. СВИЩОВ”, ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
№ DIR-51011116-C021 от 12.07.2012 г.
 
 
На 09.10.2015 г. от 11,00 часа в зала № 1 на административната сграда на Община Свищов се проведе заключителната пресконференция за приключването на дейностите по Договора за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C021 от 12.07.2012 г. за проект „ПСОВ И ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ГР. СВИЩОВ“.
На пресконференцията присъстваха г-н Емил Димитров - зам.-кмет по Стопанска и финансова политика на Община Свищов, инж. Мария Дочева - ръководител на проекта, представители на фирмите – изпълнители на дейностите по проекта, общински съветници, медии и граждани.
Г-н Емил Димитров поздрави присъстващите на пресконференцията, представи накратко проекта и направи кратък коментар за цената за пречистване на отпадъчните води. Експлоатационните разходи за ПСОВ ще бъдат взети предвид при определянето на цената на услугите, които предоставя операторът „ВиК - Свищов“ ЕАД, след като им бъде възложено управлението на актива.
Инж. Мария Дочева - ръководител на проекта, представи реализираните дейности и инвестиционните разходи. Проектът за Пречиствателна станция за отпадъчни води като размер на инвестициите е най-големият, реализиран на територията на ОБЩИНА СВИЩОВ.
Общо инвестиционните разходи са в размер на 29 285 221,81 лв.
     в това число:  
Безвъзмездна финансова помощ 23 687 040,01 лв.
    - от  Кохезионния фонд на ЕС    18 949 632,01 лв.
    - Национално  съфинансиране 4 737 408,00 лв.
Собствен принос на  Община  Свищов   740 143,67 лв.
Възстановим ДДС по проекта 4 858 038,13 лв.
Новоизградената Пречиствателна станция за отпадъчни води ще намали нивото на замърсяване на околната среда и ще се отрази благоприятно и устойчиво върху запазването и развитието на богатото природно наследство в Дунавския регион.
Технологията на пречистване на отпадъчните води в ПСОВ Свищов включва следните основни процеси:
·        Механично пречистване.
·        Биологично пречистване с отстраняване на азота и фосфора.
·        Физическо разделяне на пречистената отпадъчна вода от активната утайка.
Проектантът инж. Борислав Алабашев във връзка със зададен въпрос обясни накратко защо е необходимо биологично пречистване с отстраняване на биогенните елементи - азот и фосфор в отпадъчните води. Обогатяването на водата с азотни и фосфорни съединения предизвиква усилен растеж на водорасли и други форми на висша водна растителност и като резултат се нарушава равновесието на намиращите се във водната среда организми, както и влошаване на качеството на водите.
С изпълнението на проекта са постигнати и основните цели за ограничаване на отрицателното въздействие на директно заустваните отпадъчни води на гр. Свищов в река Дунав. Така нашата страна, и в частност община Свищов, изпълнява изискванията на Директива 91/271 на ЕС и целите на приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда” 2007-2013 г.