Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Свищов

Адрес: гр. Свищов, ул. ,,33-ти Свищовски полк„ № 67, ет.1 - запад
Директор: Десислава Йорданова
Телефон: 0886 84 99 55;
e-mail: csri_svishtov@abv.bg

Кои сме ние:
Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Свищов е разкрит по проект ,,Толерантност към различието“ в края на 2013г.
Ние предлагаме комплекс от социални услуги, свързани с извършване на информиране и консултиране, застъпничество и посредничество ,терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения, подкрепа за придобиване на трудови умения, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми, социални контакти.
Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се осъществяват от
специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки,
посредством индивидуални и/или групови занимания.
Лицата ползват дейностите и програмите (индивидуални или групови) почасово, по изготвен предварителен график за посещение на място в услугата или дистанционна форма ; Мобилната работа се предлага в случаи, когато присъствието на потребителя в центъра е невъзможно по обективни причини .
В ЦСРИ-гр. Свищов работи екип от 6 специалиста-директор, социален работник, психолог, трудотерапевт, рехабилитатор, мед. сестра, които всяка календарна година преминават обучения, надграждащи курсове и супервизии.
Социалната услуга разполага с добре поддържана материална база, терапевтични и образователни материали , уреди за рехабилитация.

Нашата цел

Център за социална рехабилитация и интеграция –гр. Свищов работи върху интегриране на лицата в обществения живот, подпомагане на цялостното им развитие, осигуряване на контакти, развиване на ресурсите, информиране на обществеността за проблемите на хората с увреждания, промяна в нагласите на обществото към лицата със специални потребности , подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.

Целева група

Лица над 18 години, които притежават: ТЕЛК, НЕЛК решение

Капацитет

20 лица с увреждания над 18 години;

Екип:

Директор, социален работник, психолог, трудотерапевт, рехабилитатор, мед. сестра.

ЦСРИ предоставя следните социални услуги съгласно ЗСУ:

Информиране и консултиране - изследване и разбиране, заедно с лицето и/или семейството, на проблеми и затруднения, които срещат за постигане на основните цели в живота, запознаване със и обмисляне на възможни решения и действия за преодоляването им.

Застъпничество и посредничество - подкрепа на лицето и семейството да защитят и отстояват правата си в рамките на наличните правни и административни процедури; подкрепа и координация при нужда от взаимодействие с други услуги или различни институции, организации и административни органи, в интерес на лицето и семейството.

Терапия и рехабилитация - съвкупност от дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд, и други, както и социализиращи дейности. Подобряване физическата сила и функционалното здраве на лицата с увреждания и лицата с проблеми в опорно-двигателният апарат и ставите, както и възстановяване и развитие на сензорните умения.

Обучение за придобиване на умения - подготовка на лицата за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения.

Подкрепа за придобиване на трудови умения – подготовка и придружаване на лицата за придобиване на умения за участие в трудови дейности.

Социалните услуги се предоставят в почасова форма, индивидуално договорена с всяко лице, съобразно извършената оценка на потребностите.

Настаняване
Необходими документи при кандидатстване за ползване на социалната услуга:

Заявление за ползване на социална услуга;

копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

документ за самоличност (за справка).

При необходимост, доставчикът на социалната услуга може да изисква и други документи.
Документите се подават в Дирекция ,,Социално подпомагане“.
Въз основа на подаденото заявление и приложените документи към него съответната ДСП извършва насочване на лицето чрез изготвена Предварителна оценка по ППЗСУ или издадено Направление за ползване на социални услуги от пълнолетни лица по ЗХУ.