Център за обществена подкрепа

Адрес: гр. Свищов, ул. „33 Свищовски полк“ № 67, ет. 2
Директор/Управител: Искра Великова Гайдарова
Телефон: 0631/40086
e-mail: su_cop_sv@abv.bg

Кои сме ние

Център за обществена подкрепа гр. Свищов е разкрит през 2011 год. по Проект: „Създаване на Център за обществена подкрепа за деца на възраст между 3 – 18 год. и семейства в община Свищов“, по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

Съгласно Заповед № 126/31.01.2012 г. на АСП, от 01.03.2012 г. Център за обществена подкрепа в гр. Свищов е държавно делигирана дейност, при утвърден капацитет към настоящия момент - 50 деца и техните семейства.

Екипът на Център за обществена подкрепа осъществява специализирана подкрепа на всички свои потребители – деца и непълнолетни, техните родители и обгрижващи близки. Основната цел на Центъра е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, чрез предоставяне на специализирани качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всички деца, в т.ч. деца в риск и техните семейства, родители, осиновители, лица, полагащи грижи за деца, приемни семейства и кандидати за осиновители.

Ползването на социалната услуга дава възможност да помогнем на децата и семейства, да се включат в обществения живот, като вярваме, че всеки човек може да бъде пълноценен и полезен, ако на време получава помощ и подкрепа.

Потребители

Услугата е насочена към всички деца от 0 – 18 годишна възраст и семействата им, деца от 0 – 18 годишна възраст в риск и семействата им, родители, осиновители, лица, полагащи грижи за деца, приемни семейства и кандидати за осиновители..

Капацитет

Център за обществена подкрепа е с капацитет 50 места, като децата са основни потребители, но паралелно с тях, специалистите работят и с родителите им и разширеното семейство.
В ЦОП работи персонал от 11 човека / директор, социални работници, психолози, педагози, счетоводител и хигиенист/. Специалистите имат необходимата квалификация за предоставяне на социални услуги с необходимото качество, както и висока мотивация за повишаване. В своята работа специалистите са водени единствено от най-добрия интерес на детето и принципите за партньорство със своите клиенти и с институциите, имащи отношение по различните случаи, с цел постигането на оптимални резултати.

Услуги

В Център за обществена подкрепа се извършват дейности свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието, отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца. В центъра се извършват: социално, психологическо и педагогическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случай на отчуждение и конфликт при развод/раздяла, обследване и обучение на осиновители, консултиране на деца с поведенчески проблеми, реализиране на програми за деца и семейства.

Ползването на услугата дава шанс, за достоен и пълноценен живот, компетентна професионална подкрепа, личностна и социална интеграция на децата и семействата.

Основните дейности, включени в комплекса, са основно насочени към:

Информиране и консултиране – изследване и разбиране, заедно с детето и семейството, на проблеми и затруднения, които срещат за постигане на основните цели в живота, запознаване с и обмисляне на възможни решения и действия за тяхното преодоляване.

Застъпничество и посредничество – подкрепа на семействата да защитят правата си в рамките на наличните правни и административни процедури; подкрепа и координация при нужда от взаимодействие с други услуги или различни институции, организации и административни органи, в интерес на детето и семейството.

Общностна работа – съвкупност от дейности, които се осъществяват в уязвими общности или групи, насочени към превенция и защита, както и към стимулиране на общностното развитие.

Обучение за придобиване на умения – дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка на деца и пълнолетни лица за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, както и умения за грижа и подкрепа за деца и за зависими от грижа членове на семейството.

Социалните услуги се предоставят в почасова форма, индивидуално договорена с всеки родител и потребител, съобразно оценените нужди на конкретното дете/лице.

Материална база

Центърът разполага с много добра материална база, съобразена с характера на услугите. Има подходящо обзаведени помещения, предназначени за индивидуална и групова работа с деца и родители. Осигурена е достъпна, безопасна и сигурна среда за предоставяне на услугите. Обзавеждането в кабинетите за провеждане на срещи и консултации с потребителите е съобразено с възрастовите групи, естеството на социалната услуга и изискванията за безопасност и сигурност. Обособени са кабинети за: групова работа с деца и родители, индивидуална работа, психологическо консултиране, за работа с най-малките, мултимедийна зала за превантивна работа и кабинет по Социално-битови умения.

Насочване

Насочването на децата към социалната услуга се извършва по реда на Глава шеста от Закона за социални услуги и Глава втора от Правилника за приложение на Закона за социални услуги.

Съобразно разпоредбите на чл. 3 (1) от предходните и заключителни разпоредби на ППЗСУ, насочването за ползване на социални услуги се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“.

В 20-дневен срок от постъпване на документите в социалната услуга, екип от специалисти на ЦОП изготвя индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа, които се предоставят на родителите в достъпен формат. След постигане на съгласие, се подписва договор за ползване на социалната услуга.

На основание чл. 74, ал. 1, т. 1 от ЗСУ, насочването на децата към социалната услуга може да се извърши с направление от ДСП по настоящ адрес, като мярка за закрила на дете в риск, както и с изготвена предварителна оценка по ППЗСУ.

По време на своята работа екипът на ЦОП работи в тясно сътрудничество с ОЗД към ДСП по настоящ адрес на семейството, масовите училища, детски градини и други институции, осъществяващи пряка работа с деца.

По време на изпълнение на служебните си задължения, екипът от специалист спазва стриктно международното и българското законодателство в областта на закрилата на децата, принципите на конфиденциалност на информацията, да уважава личността и достойнството на всяко дете.