Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – с. Овча могила

Адрес: с.Овча могила, община Свищов, ул. „Оборище“ № 1

Директор: Данчо Кръстев Великов

Телефон: 0886202018, 06327/25 80

e-mail: cnstpld@gmail.com

Кои сме ние

Социална услуга в помощ на пълнолетни лица с деменция и съпътстващите я заболявания.

Нашата цел

Подпомагане на лицата с деменция в ежедневието им, и на техните близки в грижата за тях.

Потребители

Лица с установена деменция, във всички фази на болестта.

Капацитет

Два етажа с по 15 потребители.

Екип: Директор, социален работник, медицински сестри и санитари, трудотерапевти, кухненски персонал, охрана и административен персонал.

Услуги

24 часова грижа и подкрепа за потребителите

Създаване на среда за живот близка до семейната

Организиране на личните им и на националните празници

Съдействие за задоволяване на ежедневните потребности;

Осигуряване задоволяването на здравни потребности;

Организиране на свободното време;

Съдействие за пълноценно включване и разширяване на социалната мрежа за подкрепа;

Консултиране и информиране, осигуряване на достъп до социални и здравни услуги ;

Настаняване:

Чрез подаване на комплект документи по образец в клон на Дирекция Социално Подпомагане по местоживеене

на кандидат потребителя се изготвя предварителна оценка на потребностите. Настаняването става чрез подаване

на тази оценка и заявление попълнено от потребителя, които се завеждат в регистъра на центъра с входящ номер.