Кои сме ние

Център за грижи за възрастни хора в невъзможност за самообслужване ,,Св. Иван Рилски“ гр. Свищов предлага социални услуги в помощ на възрасни хора над 65 годишна възраст, които в следствие на влошено здравословно състояние са с доказана невъзможност за самообслужване.

Нашата цел.

Социалната услуга създава среда за живот близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуална подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. Услугата се предоставя с комбинация и координация с базовите услуги в общността и с другите социални услуги. ЦГВХНС предоставя дългосрочни услуги в зависимост от желанието и потребностите на потребителите, осигурява подходящо равнище на интервенция и подкрепа, което дава възможност на хората да постигнат максимална самостоятелност и контрол над собствения си живот.

Потребители

Социалната услуга е подходяща за възрастни хора над 65 години, с висока степен на зависимост от грижи. Кандидат-потребителите следва да имат заявен настоящ адрес на територията на Община Свищов. За доказване принадлежността към целевата група се представя медицински документ (ЕР на ТЕЛК, Епикриза, документ от ЛКК)

Капацитет

Социалната услуга е от резидентен тип и е с капацитет за 15 потребители.

Екип:

Управител, социален работник, рехабилитатор, медицински сестри, санитари, трудотерапевт, психолог, хигиенист и поддръжка.

Услуги:

Съвкупността от услуги и грижи осигуряват на потребителите възможност да упражнят правото си на избор по отношение на свободното време, социални дейности, културни интереси, храна, време за хранене, установен режим на ежедневието, лични и социални отношения,

религиозна принадлежност. Важна част от работата на екипа е оказване на съдействие на лицата за поддържане на връзките с близките и роднините.

Чрез услугите в социалната услуга се осигуряват на потребителите:

- Социална рехабилитация;

- Двигателна рехабилитация;

- Медицинска грижа;

- Функционална и занимателна трудотерапия;

- Организация на свободното време.

Настаняване

Желаещите да ползват социалната услуга подават Заявление в Деловодството на Община Свищов, като прилагат необходимите документи доказващи влошеното здравословно състояние и невъзможността за самообслужване, както и заключение от психиатър за отсъствие на психични заболявания. Социален работник изготвя Предварителна оценка на потребностите.

Настаняването в ЦГВХНС "Св. Иван Рилски" гр. Свищов се осъществява след издадена Заповед на Кмета на Община Свищов, за насочване за ползване на социалната услуга.

 

Проект № BG05M9OP001-2.090-0003-С01  „Предоставяне на нова социална услуга в община Свищов – Център за грижи за възрастни хора в невъзможност за самообслужване” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз.

 

Файлове за изтегляне:

1. Заявление потребител

2. Заявление персонал

3. Декларация лични данни

4. Автобиография