• понеделник, 29 януари 2024
  • 215 преглеждания

Стартираха дейностите по одобрената инвестиция „Модернизация на образователната среда в сградата на филиал на ДГ „Васил Левски“, на ул. „Плевенско шосе“ №5 в град Свищов“.

Съгласно договор № BG-RRP-1.007-0001-С01 по Националния план за възстановяване и устойчивост, Приоритетна ос „Образование и умения“, процедура код BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда” общата стойност на инвестицията е в размер на 1 997 420,00 лева с включен ДДС.

Основната цел е реализиране дейности и мерки, които са насочени към осигуряване на благоприятна, иновативна и модерна, енергийно ефективна и функционална образователна среда в сградата на филиала на ДГ „Васил Левски“.

Срокът за изпълнение е 26 месеца.

През този период ще се извършат строително-монтажни работи по одобрен работен проект. Планирано е топлинно изолиране на покрив и стени, подмяна на горивната база и преминаване от отопление на нафта на електрическа енергия. Въвеждане на система за сградна автоматизация и управление (ССАУ) за улеснено и контролирано енергопотребление. Монтирането на индивидуални рекуператори ще осигури нормативно изискуемите количества обработен пресен въздух. Ще бъде изградена инсталации за загряване на вода от слънчева енергия. Предвижда се монтиране тривалентни бойлери захранвани от соларни панели и термопомпа. Ще бъдат осигурени и нови енергоспестяващи осветители. Амортизираните кухненски съоръжения ще бъдат заменени с нови, които са от най-висок клас енергоефективност. Закупуването на комбинирани уреди, работещи на газ и електрическа енергия, ще допринесе за намаляване на замърсяването на въздуха и подобряване състоянието на околната среда.

В резултат ще бъде повишена енергийната ефективност на сградата, която от клас „Д“ ще достигне клас „А“ на енергопотребление. Това ще подобри и гарантира здравословни, качествени условия за възпитание и грижи за децата и за работа на персонала, съответстващи с европейските изисквания. Ще се намалят енергийните разходите на образователната институция. Ще бъде осигурена сигурна, съвременна и достъпна архитектурна среда.

Проектът пряко ще допринесе за модернизацията на образователната среда чрез подмяна на морално остарялото оборудване с изцяло ново, което да е в съответствие с изискванията на Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Планирани са доставка и монтаж на масички, столчета, гардероби, креватчета, спално бельо, оборудване и обзавеждане за физкултурен салон; компютърна и периферна техника. Ще се създадат условия за утвърждаване на интерактивни методи на обучение, което ще доведе до пълната му модернизация и предлагане на съвременна образователна услуга.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз - NextGenerationEU, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА