• сряда, 30 ноември 2022
  • 682 преглеждания

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс

Община Свищов, на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Юнер Дъкдъгъоглу, Дилер Джошкун и Розен Димитров, че на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданската регистрация е издадена Заповед № 1466-РД-01-03/26.09.2022г. на Кмета на Община Свищов за заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в гр. Свищов, ул. „Кирил Д. Аврамов“№ * на Юнер Дъкдъгъоглу и Дилер  Джошкун и Заповед № 1467-РД-01-03/29.11.2022г. на Кмета на Община Свищов за заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в гр. Свищов, ул. „Стоян Ников“ № ****** на Розен Димитров.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд- гр. Велико Търново по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицата следва да подменят личните си документи.

Екземпляр от Заповеди № 1466-РД-01-03/29.11.2022г. и № 14667-РД-01-03/29.11.2022г. на Кмета на Община Свищов може да бъде получен от заинтересованите лица в служба „ГРАО“, Община Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, ет. 1, ст. 19.