• четвъртък, 07 септември 2023
  • 393 преглеждания

СЪОБЩЕНИЕ до Калина С*** Шевкирова, Изгора С*** Ангелова, Елизабет П*** Николаева, Милко Г*** Руменов, Илия Й*** Желязков

Община Свищов, на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Калина С*** Шевкирова, Изгора С*** Ангелова, Елизабет П*** Николаева, Милко Г*** Руменов, Илия Й*** Желязков, че на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданската регистрация е издадена Заповед № 1071-РД-01-03/07.09.2023г. на Кмета на община Свищов за заличаване на адресната им регистрация както следва:

Адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на Калина * Шевкирова от имот с административен адрес – гр. Свищов, ул. „Стоян Ников“ № 2, ет. *, ап. *;

Адресната регистрация по настоящ адрес на Изгора * Ангелова от имот с административен адрес – гр. Свищов, ул. „Кириак А. Цанков“ № *;

Адресната регистрация по настоящ адрес на Елизабет * Николаева от имот с административен адрес – гр. Свищов, ул. „Кириак А. Цанков“ № *;

Адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на Милко * Руменов от имот с административен адрес – гр. Свищов, ул. „Подполк. Е. Чакъров“ №*;

Адресната регистрация по настоящ адрес на Илия * Желязков от имот с административен адрес - гр. Свищов, ул. „Подполк. Е. Чакъров“ № *.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд- гр. Велико Търново по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицата следва да подменят личните си документи.

Екземпляр от Заповед № 1071-РД-01-03/07.09.2023г. на Кмета на община Свищов може да бъде получен от заинтересованите лица в служба „ГРАО“, Община Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, ет. 1, ст. 19.

https://www.svishtov.bg/upload/images/docs/edae280b4f8c62d57855c75a4a9b63ea.pdf