• петък, 22 март 2024
  • 198 преглеждания

СЪОБЩЕНИЕ до Борислав Г*** Драганов, Илиан Й*** Йосифов, Галя М*** Тошева, Раим С*** Раим и до децата Юри И*** Йорданов и Анатоли И*** Йорданов чрез законните им представители – Галя М*** Тошева и Илиан Й*** Йосифов

Община Свищов, на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Борислав Г*** Драганов, Илиан Й*** Йосифов, Галя М*** Тошева, Раим С*** Раим и децата Юри И*** Йорданов и Анатоли И*** Йорданов чрез законните им представители – Галя М*** Тошева и Илиан Й*** Йосифов, че на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданската регистрация е издадена Заповед № 277-РД-01-03/22.03.2024г. на Кмета на община Свищов за заличаване на адресната им регистрация от имот с административен адрес в гр. Свищов, ул. „Патриарх Евтимий“ № 70, вх. „Б“, ет. *, ап. *.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд- гр. Велико Търново по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицата следва да подменят личните си документи.

Заповед № 277-РД-01-03/22.03.2024г. на Кмета на община Свищов е обявена във фоайето на административната сграда на ул. „Цанко Церковски“ № 2 и на сайта на Община Свищов - https://www.svishtov.bg/dokumenti-po-grao.

Екземпляр от заповедта може да бъде получен от заинтересованите лица в служба „ГРАО“, Община Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, ет. 1, ст. 19.