• сряда, 14 февруари 2024
  • 164 преглеждания

СЪОБЩЕНИЕ до Айденис Х*** Юсеинов, Нурджан Х*** Юсеинов, Неждет Х*** Юсеинов и Сюлейман Х*** Юсеинов и Гюрсел Х*** Юсеинов

Община Свищов на основание чл. 26, ал.2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата Айденис Х*** Юсеинов, Нурджан Х*** Юсеинов, Неждет Х*** Юсеинов, Сюлейман Х*** Юсеинов, и Гюрсел Х*** Юсеинов за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) с предмет извършване на проверка за нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес в гр. Свищов, улица „Симеон Ванков“ № 8, вх. „Б“, ет. *, ап. *.

Административното производство е образувано по искане, подадено от собственик на имот с адрес на който е адресната регистрация на горепосочените лица.

В тридневен срок от съобщаването Айденис Х*** Юсеинов, Нурджан Х*** Юсеинов, Неждет Х*** Юсеинов, Сюлейман Х*** Юсеинов и Гюрсел Х*** Юсеинов могат да представият възражение, писмени доказателства, становище, искания и др.п. във връзка с образуваното административно производство на адрес: Община Свищов, Отдел „ГРАО“, гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2 или на електронна поща с адрес: obshtina@svishtov.bg.