• вторник, 21 март 2023
  • 488 преглеждания

СЪОБЩЕНИЕ

До Ашкън А*** Мехмедов, Илка Й*** Мехмедова, Арзу А*** Ахмедова, Свилен А*** Михайлов, Георги Ц*** Георгиев, Никола П*** Димитров, Ваня М*** Еминова, Моника Х*** Михайлова, Росен С*** Тотев и

Община Свищов, на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Ашкън А*** Мехмедов, Илка Й*** Мехмедова, Арзу А*** Ахмедова, Свилен А*** Михайлов, Георги Ц*** Георгиев, Никола П*** Димитров, Ваня М*** Еминова и чрез нея непълнолетните й деца Моника Х*** Михайлова и Росен С*** Тотев, че на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданската регистрация е издадена Заповед № 219-РД-01-03/21.03.2023г. на Кмета на Община Свищов за заличаване на адресната им регистрация както следва:

Адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на Ашкън Мехмедов, Илка Мехмедова и Арзу Ахмедова от имот с административен адрес – гр. Свищов, ул. „Черни връх“ № 79, ет. 3, ап. 15;

Адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на Свилен Аспарухов от имот с административен адрес – с. Морава, общ. Свищов, ул. „Климент Охридски“ № 6;

Адресната регистрация по настоящ адрес на Георги Георгиев от имот с административен адрес – гр. Свищов, ул. „Симеон Ванков“ № 6, вх. „Д“, ет 4, ап. 11;

Адресната регистрация по постоянен адрес на Никола Димитров от имот с административен адрес – гр. Свищов, ул. „Дядо Димитър Паничков“ № 1.

Адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на Ваня Еминова и по настоящ адрес на Моника Михайлова и Росен Тотев от имот с административен адрес - гр. Свищов, ул. „Авксентий Велешки“ № 7;

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд- гр. Велико Търново по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицата следва да подменят личните си документи.

Екземпляр от Заповед № 219-РД-01-03/21.03.2023г. на Кмета на Община Свищов може да бъде получен от заинтересованите лица в служба „ГРАО“, Община Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, ет. 1, ст. 19.