• сряда, 07 октомври 2015
  • 193 преглеждания

Санкции за Общините, които не са изградили ПСОВ

По повод зачестили публични изяви, целящи да омаловажат и дискредитират едно изключително важно събитие – въвеждането в експлоатация на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) в Свищов, е необходимо да се внесе яснота за да не се спекулира с тази тема.
Наказателната процедура от ЕС за неизпълнение на Директива 91/271 и Наредба №6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, издадена от МОСВ, МРРБ, МЗ и МИ обн. в ДВ. бр. 97 от 28.11.2000 г., изм. и доп. в бр. 24 от 23.03.2004 г., в сила от 23.03.2004 г. се прилага в два наказателни варианта:
1. По формула, отчитаща коефициент на тежест на замърсяването (от 1 до 20), брой дни и коефициент за конкретната страна (за България – 1,53).
2. Глоба, налагана на страната на ден, като глобата се заплаща до изпълнение на Директива 91/271 и тези санкции са в размер на милиони евро. Наложената глоба се разпределя само между общините, които не са изпълнили задължението си да изградят ПСОВ.
Последният срок, наложен от ЕК за страната ни е 09.04.2015 г., т.е., вече сме в режим на санкциониране.
ОБОБЩАВАЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Незначителното увеличение стойността на водата, формирано във връзка с калкулирането на експлоатационните разходи на новата ПСОВ ще е нищожно, съпоставено с огромните санкции, които ще бъдат наложени на Община Свищов, ако това съоръжение не беше изградено.
Емил ДИМИТРОВ, зам.-кмет СФП в Община Свищов