Р Е Ш Е Н И Е № 53 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Прилагането на разпоредбите на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, относно автобусна линия от републиканската транспортна схема от квотата на община Свищов

2019-12-23 23:15:53

Р Е Ш Е Н И Е № 52 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Даване на съгласие за възлагане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти: (ПИ) 65766.420.1, (ПИ) 65766.420.2, (ПИ) 65766.508.6, (ПИ) 65766.508.50 (част от ПИ 508037) и част от (ПИ) 65766.508.21 по КК и КР на землището на гр. Свищов

2019-12-23 23:13:55

Р Е Ш Е Н И Е № 51 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Свищов за 2019 година

2019-12-23 23:13:11

Р Е Ш Е Н И Е № 50 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ю. М. Ю.

2019-12-23 23:12:37

Р Е Ш Е Н И Е № 49 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Избор на нов състав на комисия, която да управлява дейността на Общинска програма „В помощ на болните деца от Община Свищов“

2019-12-23 23:12:03

Р Е Ш Е Н И Е № 48 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2020 година

2019-12-23 23:11:27

Р Е Ш Е Н И Е № 47 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община Свищов за 2020 година

2019-12-23 23:09:34

Р Е Ш Е Н И Е № 46 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар с културните събития на Община Свищов за 2020 година

2019-12-23 23:09:01

Р Е Ш Е Н И Е № 45 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Промяна на Решение № 388/24.11.2016 г., Протокол № 26 на Общински съвет – Свищов

2019-12-23 23:08:27

Р Е Ш Е Н И Е № 44 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване на сервитутно право на прокарване на трасе на газопровод, електрически кабел и Анодно защитно устройство (АЗУ) на обект „Преносен газопровод до град Свищов” на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, с трасе, преминаващо през имоти общинска собственост

2019-12-23 23:07:42

Р Е Ш Е Н И Е № 43 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Приемане и предаване на подменените и новоизградените публични активи/обекти от „Водоснабдяване и Канализация – ЙОВКОВЦИ“ ООД - Велико Търново през 2019 г. на територията на ОБЩИНА СВИЩОВ, като част от одобрената подробна инвестиционна програма и във връзка с изпълнението на ангажимент за минимално ниво на инвестициите

2019-12-23 23:07:14

Р Е Ш Е Н И Е № 42 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Определяне цени на общински жилища

2019-12-23 23:05:59

Р Е Ш Е Н И Е № 41 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Приемане на изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов

2019-12-23 23:04:59

Р Е Ш Е Н И Е № 40 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов и Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на Община Свищов

2019-12-23 23:04:02

Р Е Ш Е Н И Е № 39 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд

2019-12-23 23:02:51

Р Е Ш Е Н И Е № 38 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация

2019-12-23 23:01:35

Р Е Ш Е Н И Е № 37 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Многопрофилна областна болница за активно лечение д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново

2019-12-23 23:00:41

Р Е Ш Е Н И Е № 36 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Определяне на представители на Община Свищов в Общото събрание на Асоциация на дунавските общини “Дунав”

2019-12-23 22:59:45

Р Е Ш Е Н И Е № 35 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Одобряване на обща численост и структура на общинската администрация при Община Свищов, считано от 01.02.2020 година

2019-12-23 22:59:00

Р Е Ш Е Н И Е № 34 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Определяне размера на основни месечни заплати на Кметовете в Община Свищов

2019-12-23 22:58:25

Р Е Ш Е Н И Е № 33 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Закриване на звено „Радиотранслационен възел“

2019-12-23 22:57:46

Р Е Ш Е Н И Е № 32 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Утвърждаване кметски наместници за населени места на територията на Община Свищов за с. Александрово, с. Деляновци, с. Совата и с. Червена

2019-12-23 22:57:11

Р Е Ш Е Н И Е № 31 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2020 година

2019-12-23 22:56:14

Р Е Ш Е Н И Е № 30 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Т. П.

2019-12-02 10:31:13

Р Е Ш Е Н И Е № 29 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. М.

2019-12-02 10:27:08

Р Е Ш Е Н И Е № 28 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Е. М.

2019-12-02 10:26:07

Р Е Ш Е Н И Е № 27 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Р. Б.

2019-12-02 10:25:30

Р Е Ш Е Н И Е № 26 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект

2019-12-02 10:24:56

Р Е Ш Е Н И Е № 25 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Избиране на нов състав на комисия за дейността по Общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица в Община Свищов

2019-12-02 10:24:06

Р Е Ш Е Н И Е № 24 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Определяне състав на комисия за проверка на декларациите на служителите в кметствата и кметските наместничества в община Свищов по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

2019-12-02 10:23:05

Р Е Ш Е Н И Е № 23 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Избор на комисия за провеждане на публичните търгове, и публично оповестени конкурси по реда на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол

2019-12-02 10:22:12

Р Е Ш Е Н И Е № 22 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Сформиране на временна комисия за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация

2019-12-02 10:10:02

Р Е Ш Е Н И Е № 21 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Определяне на делегат от състава на Общински съвет - Свищов в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

2019-12-02 10:09:04

Р Е Ш Е Н И Е № 20 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2019/2020 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, собственост на Община Свищов

2019-12-02 10:07:44

Р Е Ш Е Н И Е № 19 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ 65766.133.23 по КК и КР на землището на гр. Свищов и Парцеларен план (ПП) на елементите на техническата инфраструктура – водопроводна мрежа, засягаща ПИ 65766.134.19 и ПИ 65766.132.35 по КК и КР на землището на гр. Свищов

2019-12-02 10:06:15

Р Е Ш Е Н И Е № 18 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) XС – 1385, кв. 76 по плана на гр. Свищов

2019-12-02 10:04:21

Р Е Ш Е Н И Е № 17 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I - 586, (УПИ) III – 585, (УПИ) V – 585, кв. 95 и УПИ – за „озеленяване“, кв. 99 по действащия план на с. Ореш, и улица с ОК367 – ОК368 – ОК369 – ОК386 по регулационния план на с. Ореш, общ. Свищов

2019-12-02 10:02:45

Р Е Ш Е Н И Е № 16 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) LII – 9645, (УПИ) LIII - 9645, (УПИ) LVI – за „озеленяване“ и (УПИ) LХI – за „озеленяване и паркинг“, кв. 104 по плана на гр. Свищов и улица с ОК1110а – ОК532в – ОК532г – ОК532д по регулационния план на гр. Свищов

2019-12-02 10:00:02

Р Е Ш Е Н И Е № 15 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – въздушен електропровод 20 кV и кабел НН през землището на с. Козловец с ЕКАТТЕ 37784, общ. Свищов

2019-12-02 09:57:39

Р Е Ш Е Н И Е № 14 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., Приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Свищов”

2019-12-02 09:55:50

Р Е Ш Е Н И Е № 13 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Даване съгласие за промяна предназначение на сградния фонд на Междуучилищен учебен център – публична общинска собственост

2019-12-02 09:52:05

Р Е Ш Е Н И Е № 12 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Кандидатстване по проект “Красива България” за 2020 г., Мярка М02 “Подобряване на социалната инфраструктура”

2019-12-02 09:49:50

Р Е Ш Е Н И Е № 11 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Осигуряване на устойчивост на проектно предложение “Подобряване и реновиране на градска среда ул. “Патриарх Евтимий“ и ж.к. “Симеон Ванков“ в град Свищов“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по оперативна програма „Региони в растеж“

2019-12-02 09:44:23

Р Е Ш Е Н И Е № 10 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” ЕАД

2019-11-15 11:52:59

Р Е Ш Е Н И Е № 9 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” ЕАД

2019-11-15 11:52:15

Р Е Ш Е Н И Е № 8 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 662/31.08.2017 г., Протокол № 40 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Вашето здраве има значение! – Модернизация на болниците в Зимнич и Свищов” по Оперативна програма „INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014 – 2020 г.

2019-11-15 11:50:53

Р Е Ш Е Н И Е № 7 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Определяне на представител от състава на Общински съвет - Свищов в Областния съвет за развитие

2019-11-15 11:49:59

Р Е Ш Е Н И Е № 6 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Избор на ръководства на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов

2019-11-15 11:48:31

Р Е Ш Е Н И Е № 5 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Избор на състав на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов

2019-11-15 11:47:35

Р Е Ш Е Н И Е № 4 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Определяне числеността на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов

2019-11-15 11:46:27

Р Е Ш Е Н И Е № 3 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Свищов

2019-11-15 11:45:14

Р Е Ш Е Н И Е № 2 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.11.2019 г., Прот. № 1, ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Свищов

2019-11-11 09:49:33

Р Е Ш Е Н И Е № 1 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.11.2019 г., Прот. №1, ОТНОСНО: Създаване на временна комисия по избор на Председател на Общински съвет – Свищов

2019-11-11 09:48:38

Р Е Ш Е Н И Е № 1210 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.

2019-09-30 09:59:28

Р Е Ш Е Н И Е № 1209 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. В. З.

2019-09-30 09:58:27

Р Е Ш Е Н И Е № 1208 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. И. Н.

2019-09-30 09:57:05

Р Е Ш Е Н И Е № 1207 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. Д. П.

2019-09-30 09:55:40

Р Е Ш Е Н И Е № 1206 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. С. Н.

2019-09-30 09:54:34

Р Е Ш Е Н И Е № 1205 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. И. Й.

2019-09-30 09:53:22

Р Е Ш Е Н И Е № 1204 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Н. А.

2019-09-30 09:50:58

Р Е Ш Е Н И Е № 1203 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З. И. А.

2019-09-30 09:48:58

Р Е Ш Е Н И Е № 1202 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Х. П.

2019-09-30 09:47:14

Р Е Ш Е Н И Е № 1201 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. И. А.

2019-09-30 09:42:17

Р Е Ш Е Н И Е № 1200 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект

2019-09-30 09:40:20

Р Е Ш Е Н И Е № 1199 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) I – 3409, кв. 223 по плана на гр. Свищов и улица с ОК 1049 – ОК 1052 по регулационния план на гр. Свищов

2019-09-30 09:39:01

Р Е Ш Е Н И Е № 1198 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот на ул. “Кирил Д. Аврамов” № 21

2019-09-30 09:37:47

Р Е Ш Е Н И Е № 1197 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, местност „Остри могили 1”

2019-09-30 09:36:36

Р Е Ш Е Н И Е № 1196 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, местност “Стъклен“

2019-09-30 09:35:27

Р Е Ш Е Н И Е № 1195 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Обявяване от публична в частна общинска собственост, част от имот, публична общинска собственост (ПИ 65766.701.9509 - улица) и разпореждане чрез продажба на собственика на ПИ 65766.701.2884 в обхвата на УПИ ХLIV-2884, кв. 14 по Подробния устройствен план на гр. Свищов

2019-09-30 09:34:15

Р Е Ш Е Н И Е № 1194 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година

2019-09-30 09:32:36

Р Е Ш Е Н И Е № 1193 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов

2019-09-30 09:31:03

Р Е Ш Е Н И Е № 1192 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 12.09.2019 г., Прот. № 76 ОТНОСНО: Одобряване на актуализирани прогнози за периода 2020-2022 година

2019-09-16 08:36:45

Р Е Ш Е Н И Е № 1191 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 12.09.2019 г., Прот. № 76 ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Свищов до полагане на клетва от новоизбрания кмет на община Свищов след провеждане на местните избори през октомври 2019 година

2019-09-16 08:35:51

Р Е Ш Е Н И Е № 1190 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 12.09.2019 г., Прот. № 76 ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство до встъпване в длъжност на новоизбрания кмет в кметствата на община Свищов след провеждане на местните избори през октомври 2019 година

2019-09-16 08:34:48

Р Е Ш Е Н И Е № 1189 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Формиране на една група в детска градина с недостатъчен брой деца за формиране на група по Приложение 7 на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование с минимум 6 деца, когато групата е единствена за населеното място, за учебната 2019/2020 година

2019-09-02 12:02:04

Р Е Ш Е Н И Е № 1188 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Предложение за включване на Основно училище „Христо Ботев“ село Алеково, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ село Овча могила, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ село Морава, Средно училище „Николай Катранов“ град Свищов, Средно училище „Димитър Благоев“ град Свищов, Средно училище „Цветан Радославов“ град Свищов, в списъка на средищните училища за учебната 2019/2020 година

2019-09-02 12:01:09

Р Е Ш Е Н И Е № 1187 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. П.

2019-09-02 12:00:04

Р Е Ш Е Н И Е № 1186 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Я. А.

2019-09-02 11:59:16

Р Е Ш Е Н И Е № 1185 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Покриване на разходите за извършено погребение

2019-09-02 11:58:14

Р Е Ш Е Н И Е № 1184 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на ОФК „Академик“ Свищов

2019-09-02 11:57:19

Р Е Ш Е Н И Е № 1183 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Възлагане на задължение за обществена услуга - Патронажна грижа, предоставяна по проект BG05М9ОР001-2.040-0005 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

2019-09-02 11:56:13

Р Е Ш Е Н И Е № 1182 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Одобряване на предложенията на директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно чл. 65, ал. 5; чл. 68, ал. 2 и ал. 8; чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2019/2020 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност

2019-09-02 11:45:43

Р Е Ш Е Н И Е № 1181 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) на елементите на техническата инфраструктура - напорен тръбопровод, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

2019-09-02 11:44:35

Р Е Ш Е Н И Е № 1180 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се отдаде под наем без търг или конкурс на Сдружение Спортен клуб по културизъм „Академик“ помещение, намиращо се в училищната сграда на СУ „Цветан Радославов“

2019-09-02 11:43:25

Р Е Ш Е Н И Е № 1179 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се в сградата на СУ „Николай Катранов”

2019-09-02 11:41:52

Р Е Ш Е Н И Е № 1178 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 1157/25.07.2019 г., Протокол № 74 на Общински съвет – Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-5577/09.08.2019 г. на Областен управител на Област Велико Търново

2019-09-02 11:39:55

Р Е Ш Е Н И Е № 1177 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Определяне на кандидатите, които се предлагат за избиране за съдебни заседатели в Окръжен съд гр. Велико Търново

2019-09-02 11:38:32

Р Е Ш Е Н И Е № 1176 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на Община Свищов за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 година

2019-09-02 11:34:38

Р Е Ш Е Н И Е № 1175 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Разпореждане със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.4204.2.115 , намиращ се на първи етаж от сградата на МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович”

2019-07-29 13:55:31

Р Е Ш Е Н И Е № 1174 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“

2019-07-29 13:53:20

Р Е Ш Е Н И Е № 1173 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел реализацията на проект „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“ ДБФП с регистрационен номер от ИСУН BG16RFOP001-1.036-0005-С01 от 18.07.2019 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Свищов”, част от процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“

2019-07-29 13:49:55

Р Е Ш Е Н И Е № 1172 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Й. А.

2019-07-29 13:48:14

Р Е Ш Е Н И Е № 1171 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. К. М.

2019-07-29 13:43:43

Р Е Ш Е Н И Е № 1170 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З. Ц. И.

2019-07-29 13:42:05

Р Е Ш Е Н И Е № 1169 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. П. В.

2019-07-29 13:41:22

Р Е Ш Е Н И Е № 1168 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. М. А.

2019-07-29 13:40:26

Р Е Ш Е Н И Е № 1167 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект

2019-07-29 13:39:08

Р Е Ш Е Н И Е № 1166 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект

2019-07-29 13:38:01

Р Е Ш Е Н И Е № 1165 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Избор на комисия за провеждане на публичните търгове и публично оповестени конкурси по реда на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол

2019-07-29 13:37:19

Р Е Ш Е Н И Е № 1164 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Прилагането на разпоредбите на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси относно автобусна линия от Републиканската транспортна схема от квотата на Община Свищов

2019-07-29 13:36:15

Р Е Ш Е Н И Е № 1163 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.416.115, местност “Стъклен “

2019-07-29 13:34:16

Р Е Ш Е Н И Е № 1162 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.55, местност “Фара“

2019-07-29 13:33:24

Р Е Ш Е Н И Е № 1161 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.36.158, местност “Стъклен“

2019-07-29 13:32:31

Р Е Ш Е Н И Е № 1160 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.54.25, местност “Остри могили 1“

2019-07-29 13:31:10

Р Е Ш Е Н И Е № 1159 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Обявяване за частна общинска собственост на част от сградата на СУ „Цветан Радославов”, обособена в обект: „спортен център-фитнес” и допълване на Решение № 378/31.03.2005 г., Протокол № 33 на Общински съвет – Свищов

2019-07-29 13:30:04

Р Е Ш Е Н И Е № 1158 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на краварник в землището на с. Хаджидимитрово

2019-07-29 13:29:12

Р Е Ш Е Н И Е № 1157 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се в сградата на СУ „Николай Катранов”

2019-07-29 13:27:38

Р Е Ш Е Н И Е № 1156 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне правото за управление на недвижим имот, държавна собственост в полза на Община Свищов

2019-07-29 13:26:43

Р Е Ш Е Н И Е № 1155 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година

2019-07-29 13:25:30

Р Е Ш Е Н И Е № 1154 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов

2019-07-29 13:24:02

Р Е Ш Е Н И Е № 1153 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов

2019-07-29 13:22:46

Р Е Ш Е Н И Е № 1152 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Определяне състава на Одитен комитет в Община Свищов

2019-07-29 13:21:45

Р Е Ш Е Н И Е № 1151 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Застраховане на имоти – частна общинска собственост

2019-07-29 13:20:19

Р Е Ш Е Н И Е № 1150 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“, гр. Велико Търново

2019-07-29 13:19:13

Р Е Ш Е Н И Е № 1149 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имот – държавна собственост, представляващ дворно място и сграда на „Данъчна служба” в полза на Община Свищов

2019-07-01 16:57:41

Р Е Ш Е Н И Е № 1148 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ц. А. Ц.

2019-07-01 16:56:23

Р Е Ш Е Н И Е № 1147 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. П. С.

2019-07-01 16:55:22

Р Е Ш Е Н И Е № 1146 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Г. М.

2019-07-01 16:54:17

Р Е Ш Е Н И Е № 1145 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. П. Г.

2019-07-01 16:53:06

Р Е Ш Е Н И Е № 1144 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. И. Т.

2019-07-01 16:52:09

Р Е Ш Е Н И Е № 1143 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. А. Й.

2019-07-01 16:51:13

Р Е Ш Е Н И Е № 1142 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. С. Р.

2019-07-01 16:50:19

Р Е Ш Е Н И Е № 1141 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Д. А.

2019-07-01 16:49:24

Р Е Ш Е Н И Е № 1140 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. И. И.

2019-07-01 16:48:43

Р Е Ш Е Н И Е № 1139 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Д. П.

2019-07-01 16:47:50

Р Е Ш Е Н И Е № 1138 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището с. Хаджидимитрово

2019-07-01 16:46:49

Р Е Ш Е Н И Е № 1137 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет - Свищов

2019-07-01 16:45:32

Р Е Ш Е Н И Е № 1136 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се извърши продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.51

2019-07-01 16:43:58

Р Е Ш Е Н И Е № 1135 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.134.18

2019-07-01 16:41:11

Р Е Ш Е Н И Е № 1134 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.130.24

2019-07-01 16:39:59

Р Е Ш Е Н И Е № 1133 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.132.34

2019-07-01 16:38:27

Р Е Ш Е Н И Е № 1132 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година

2019-07-01 16:36:55

Р Е Ш Е Н И Е № 1131 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Учредяване на Народно читалище „Развитие - 1891” с. Козловец, безвъзмездно право на ползване, без търг или конкурс, върху имот, частна общинска собственост, представляващ помещение кафе-аперитив, на първи етаж от читалищната сграда, с. Козловец

2019-07-01 16:35:04

Р Е Ш Е Н И Е № 1130 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 1105/30.05.2019 г., Протокол № 72 на Общински съвет - Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-3968/12.06.2019 г. на Областен управител на Област Велико Търново

2019-07-01 16:34:06

Р Е Ш Е Н И Е № 1129 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Промени в Наредба за управление на отпадъците на територията на община Свищов

2019-07-01 16:33:15

Р Е Ш Е Н И Е № 1128 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 982/20.12.2018 г., Прот. № 65 на Общински съвет – Свищов за осигуряване на устойчивост на проектно предложение „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на Община Свищов“

2019-07-01 16:32:11

Р Е Ш Е Н И Е № 1127 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. № от ИСУН BG05M9OP001-2.040-0005-С01 от 17.05.2019 г. , по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9 OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, Приоритетна ос 2 ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” за проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов”

2019-07-01 16:31:14

Р Е Ш Е Н И Е № 1126 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Откриване на процедура по изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Велико Търново

2019-07-01 16:30:07

Р Е Ш Е Н И Е № 1125 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2019-06-03 14:58:36

Р Е Ш Е Н И Е № 1124 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2019 година

2019-06-03 14:57:37

Р Е Ш Е Н И Е № 1123 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Промяна в Решение № 988/20.12.2018 г., Прот. № 65 на Общински съвет – Свищов

2019-06-03 14:56:22

Р Е Ш Е Н И Е № 1122 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Р. С.

2019-06-03 14:55:21

Р Е Ш Е Н И Е № 1121 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства на М. Минков – старши треньор в СК „БОЛГ“

2019-06-03 14:54:19

Р Е Ш Е Н И Е № 1120 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. М. М.

2019-06-03 14:53:22

Р Е Ш Е Н И Е № 1119 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Г. В.

2019-06-03 14:52:24

Р Е Ш Е Н И Е № 1118 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. А. П.

2019-06-03 14:51:35

Р Е Ш Е Н И Е № 1117 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Г. П.

2019-06-03 14:50:37

Р Е Ш Е Н И Е № 1116 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Л. П.

2019-06-03 14:49:26

Р Е Ш Е Н И Е № 1115 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. А. Д.

2019-06-03 14:48:37

Р Е Ш Е Н И Е № 1114 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. К. М.

2019-06-03 14:45:51

Р Е Ш Е Н И Е № 1113 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. С. Д.

2019-06-03 14:44:46

Р Е Ш Е Н И Е № 1112 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. М. К.

2019-06-03 14:43:52

Р Е Ш Е Н И Е № 1111 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот

2019-06-03 14:43:02

Р Е Ш Е Н И Е № 1110 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Даване съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, на ул. “Кирил Д. Аврамов” № 21

2019-06-03 14:41:45

Р Е Ш Е Н И Е № 1109 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Даване съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, местност „Калището”

2019-06-03 14:40:39

Р Е Ш Е Н И Е № 1108 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Даване съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, местност „Манастирски трап”

2019-06-03 14:39:24

Р Е Ш Е Н И Е № 1107 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Даване съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, местност „Стъклен”

2019-06-03 14:37:48

Р Е Ш Е Н И Е № 1106 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Драгомирово

2019-06-03 14:36:20

Р Е Ш Е Н И Е № 1105 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Обявяване на имот за публична общинска собственост и учредяване право на безвъзмездно управление на Народно читалище „Развитие - 1891” с. Козловец

2019-06-03 14:34:17

Р Е Ш Е Н И Е № 1104 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имот – държавна собственост в полза на Община Свищов

2019-06-03 14:31:54

Р Е Ш Е Н И Е № 1103 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година

2019-06-03 14:29:35

Р Е Ш Е Н И Е № 1102 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 557/27.04.2017 г., Протокол № 36 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

2019-06-03 14:27:30

Р Е Ш Е Н И Е № 1101 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 556/27.04.2017 г., Протокол № 36 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

2019-06-03 14:24:45

Р Е Ш Е Н И Е № 1100 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 555/27.04.2017 г., Протокол № 36 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в град Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

2019-06-03 14:22:43

Р Е Ш Е Н И Е № 1099 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Подпомагане на ДЮТА „Огнени ритми“ и Арт център „Творецът“ – Свищов

2019-05-02 15:55:39

Р Е Ш Е Н И Е № 1098 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова подкрепа за участие в Космически Лагер Турция (Space Camp Turkey) в гр. Измир, Турция

2019-05-02 15:53:49

Р Е Ш Е Н И Е № 1097 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. И. И.

2019-05-02 15:52:50

Р Е Ш Е Н И Е № 1096 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ю. С. А.

2019-05-02 15:51:32

Р Е Ш Е Н И Е № 1095 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. М. К.

2019-05-02 15:50:47

Р Е Ш Е Н И Е № 1094 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. И. И.

2019-05-02 15:49:37

Р Е Ш Е Н И Е № 1093 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Ц. С.

2019-05-02 15:48:26

Р Е Ш Е Н И Е № 1092 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. А. А.

2019-05-02 15:47:32

Р Е Ш Е Н И Е № 1091 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. М. С.

2019-05-02 15:46:29

Р Е Ш Е Н И Е № 1090 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2019 година

2019-05-02 15:45:35

Р Е Ш Е Н И Е № 1089 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Откриване на процедура и определяне на метод за приватизация на общински нежилищен имот

2019-05-02 15:44:20

Р Е Ш Е Н И Е № 1088 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 г.

2019-05-02 15:43:15

Р Е Ш Е Н И Е № 1087 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите в Общинска програма за закрила на детето за 2018 година и Общинска програма за закрила на детето за 2019 година

2019-05-02 15:42:24

Р Е Ш Е Н И Е № 1086 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните бюджетни средства за предходната 2018 година

2019-05-02 15:41:14

Р Е Ш Е Н И Е № 1085 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Промяна на предназначението на недвижими имоти, общинска собственост и обявяването им от публична в частна общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на землище град Свищов

2019-05-02 15:40:07

Р Е Ш Е Н И Е № 1084 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището с. Овча могила

2019-05-02 15:39:01

Р Е Ш Е Н И Е № 1083 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Прехвърляне на нетекущи (дълготрайни) активи

2019-05-02 15:35:31

Р Е Ш Е Н И Е № 1082 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – въздушен електропровод 20 кV и кабел НН през землището на с. Козловец с ЕКАТТЕ 37784, общ. Свищов

2019-05-02 15:33:56

Р Е Ш Е Н И Е № 1081 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на главен разпределителен газопровод Ф250 РЕ извън границите на урбанизираната територия за газоснабдяване на гр. Свищов

2019-05-02 15:32:46

Р Е Ш Е Н И Е № 1080 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се предостави за безвъзмездно стопанисване и управление на Агенция по заетостта гр. София част от сграда с идентификатор 65766.702.4802.1, находяща се в гр. Свищов, ул. „Григор Стоянов” № 16

2019-05-02 15:30:37

Р Е Ш Е Н И Е № 1079 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, на помещение, находящо се на І-и етаж в общинска сграда на ул. “Т. Миланович” № 2 на сдружение “Зона за трансатлантически просперитет - наблюдателна мисия“

2019-05-02 15:29:31

Р Е Ш Е Н И Е № 1078 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Давaне на съгласие за удължаване срока на Договор № 11/2013 г. за отдаден под наем нежилищен имот, частна общинска собственост, намиращ се в село Совата

2019-05-02 15:28:12

Р Е Ш Е Н И Е 1077 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 14/2013 г. за отдаден под наем нежилищен имот, частна общинска собственост, намиращ се на ул. „Т. Миланович“ № 2

2019-05-02 15:26:41

Р Е Ш Е Н И Е № 1076 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. Свищов, ул. „Димитър Г. Анев” № 2б, на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” ЕАД

2019-05-02 15:25:41

Р Е Ш Е Н И Е № 1075 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Дарение на движима вещ - моторно превозно средство марка OTOYOL IVECO, модел „М 50.14 School BUS“ с 30+1 места, собственост на Община Свищов

2019-05-02 15:24:47

Р Е Ш Е Н И Е № 1074 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов за 2018 година

2019-05-02 15:23:52

Р Е Ш Е Н И Е № 1073 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Дунавско дело” ЕООД - гр. Свищов за 2018 година

2019-05-02 15:23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 1072 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД – гр. Свищов за 2018 година

2019-05-02 15:22:06

Р Е Ш Е Н И Е № 1071 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Комунално строителство и поддръжка” ЕООД - гр. Свищов за 2018 година

2019-05-02 15:21:14

Р Е Ш Е Н И Е № 1070 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2019 година – създаване на нов обект

2019-05-02 15:20:07

Р Е Ш Е Н И Е № 1069 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 г. за 2018 година

2019-05-02 15:18:49

Р Е Ш Е Н И Е № 1068 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане Отчет за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2018 г.

2019-05-02 15:18:01

Р Е Ш Е Н И Е № 1067 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Свищов (2019-2021 г.), Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Свищов (2019-2021 г.) и Отчет на годишен план в изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Свищов (2017-2019 г.)

2019-04-01 11:31:39

Р Е Ш Е Н И Е № 1066 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Утвърждаване разпределението на собствеността на „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол) - сгради, находящи се в поземлен имот 280011 в село Санадиново, Община Никопол

2019-04-01 11:30:24

Р Е Ш Е Н И Е № 1065 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2019 година

2019-04-01 11:29:25

Р Е Ш Е Н И Е № 1064 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. П. П.

2019-04-01 11:27:58

Р Е Ш Е Н И Е № 1063 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. М.

2019-04-01 11:26:56

Р Е Ш Е Н И Е № 1062 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. П. М.

2019-04-01 11:25:57

Р Е Ш Е Н И Е № 1061 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Н. Б.

2019-04-01 11:25:08

Р Е Ш Е Н И Е № 1060 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Вземане на решение за увеличаване капацитета на социалната услуга Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) град Свищов

2019-04-01 11:24:16

Р Е Ш Е Н И Е № 1059 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Утвърждаване на образец на декларация по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

2019-04-01 11:22:48

Р Е Ш Е Н И Е № 1058 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Промяна в Правилника за дейността на Общинско предприятие „Обреди - Свищов“

2019-04-01 11:21:27

Р Е Ш Е Н И Е № 1057 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Приемане на промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2019-04-01 11:20:32

Р Е Ш Е Н И Е № 1056 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов

2019-04-01 11:19:36

Р Е Ш Е Н И Е № 1055 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Определяне на началния размер на наемната цена или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2019/2020 година

2019-04-01 11:18:39

Р Е Ш Е Н И Е № 1054 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-426/19.06.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-459/11.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и „КЕМАПУЛ” ЕООД

2019-04-01 11:17:40

Р Е Ш Е Н И Е № 1053 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-415/18.06.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-457/11.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и „КОМИТА АГРО“ ЕООД

2019-04-01 11:16:39

Р Е Ш Е Н И Е № 1052 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-406/14.06.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-470/13.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и ЕТ „ВИКИ – 98 – Л. Л.“

2019-04-01 11:15:32

Р Е Ш Е Н И Е № 1051 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-413/17.06.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-458/11.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и „СОРТОВИ СЕМЕНА ЕЛИТ 2001” ЕООД

2019-04-01 11:13:43

Р Е Ш Е Н И Е № 1050 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-475/08.07.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-466/12.05.2016 г.) сключен между Община Свищов и ППОК „ИЗГРЕВ – 93“

2019-04-01 11:12:47

Р Е Ш Е Н И Е № 1049 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-473/05.07.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-469/13.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и „СОВАТА“ ЕАД

2019-04-01 11:11:07

Р Е Ш Е Н И Е № 1048 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-553/26.07.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-447/09.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и „БИЛЯНА” ООД

2019-04-01 11:08:26

Р Е Ш Е Н И Е № 1047 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.414.138, с начин на трайно ползване „Друг вид нива”, местност „Гаргалъка”

2019-04-01 11:07:31

Р Е Ш Е Н И Е № 1046 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.414.137, с начин на трайно ползване „Друг вид нива”, местност „Гаргалъка”

2019-04-01 11:06:27

Р Е Ш Е Н И Е № 1045 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Отчет за 2018 г. на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Свищов за периода 2015-2020 г., Отчет за 2018 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов и Допълнение към „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите сероводород (H2S) и серовъглерод (CS2)”, Период на действие – 2015 г. – 2018 г. и Отчет за 2018 г. на Програмата за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. на Община Свищов

2019-04-01 11:05:31

Р Е Ш Е Н И Е № 1044 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. Свищов, ул. „Димитър Г. Анев” № 2б, на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” ЕАД

2019-04-01 11:04:19

Р Е Ш Е Н И Е № 1043 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 1020/28.02.2019 г., Прот. № 68 на Общински съвет – Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-1717/14.03.2019 г. на Областен управител на Област Велико Търново

2019-04-01 11:03:13

Р Е Ш Е Н И Е № 1042 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 09/30.04.2013 година за отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост, сключен между Община Свищов и ЕТ „МОДА-90-К – Р. П.“

2019-04-01 11:01:34

Р Е Ш Е Н И Е № 1041 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година

2019-04-01 11:00:23

Р Е Ш Е Н И Е № 1040 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на археологически разкопки в парк „Калето“

2019-04-01 10:59:19

Р Е Ш Е Н И Е № 1039 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“

2019-04-01 10:51:07

Р Е Ш Е Н И Е № 1038 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект “Модернизация на кухненско оборудване на Дом за стари хора „Мария Луиза“ – гр. Свищов“ за финансиране от Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика

2019-04-01 10:37:25

Р Е Ш Е Н И Е № 1037 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2019 година – създаване на нови обекти

2019-04-01 10:35:58

Р Е Ш Е Н И Е № 1036 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г.

2019-04-01 10:35:04

Р Е Ш Е Н И Е № 1035 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 11.03.2019 г., Прот. № 69 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“

2019-03-12 08:50:26

Р Е Ш Е Н И Е № 1034 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси относно автобусна линия от Републиканската транспортна схема от квотата на Община Свищов

2019-03-05 17:27:40

Р Е Ш Е Н И Е № 1033 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. И. Я.

2019-03-05 17:26:41

Р Е Ш Е Н И Е № 1032 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Е. А.

2019-03-05 17:25:54

Р Е Ш Е Н И Е № 1031 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Г., В. Т., С. И. и А. Б.

2019-03-05 17:25:09

Р Е Ш Е Н И Е № 1030 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. Р.

2019-03-05 17:24:22

Р Е Ш Е Н И Е № 1029 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. Г.

2019-03-05 17:23:14

Р Е Ш Е Н И Е № 1028 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от язовир „Банкова воденица - 1“ – 88,00 дка, находящ се в землището на с. Морава

2019-03-05 17:22:25

Р Е Ш Е Н И Е № 1027 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот, с идентификатор 65766.53.81, с начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение”, местност „Фара”

2019-03-05 17:21:31

Р Е Ш Е Н И Е № 1026 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот, с идентификатор 65766.52.158, с начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение”, местност „Драчово бърдо 1”

2019-03-05 17:20:33

Р Е Ш Е Н И Е № 1025 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот, с начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение”, местност „Драчово бърдо 1”

2019-03-05 17:19:32

Р Е Ш Е Н И Е № 1024 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов

2019-03-05 17:18:49

Р Е Ш Е Н И Е № 1023 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Свищов

2019-03-05 17:18:05

Р Е Ш Е Н И Е № 1022 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на част от УПИ І – 80 за „бетонов възел”, част от ПИ 65766.703.80, частна общинска собственост, с проектен идентификатор 65766.703.88 в обхвата на нов УПИ ХІХ - 80, 81 за „производствени и складови дейности”, към ПИ 65766.703.81, собственост на „Републикаконсерв” АД и към поземлен имот с идентификатор 65766.703.79, общинска собственост на части от ПИ 65766.703.80, общинска собственост, с проектен идентификатор 65766.703.92 и от ПИ 65766.703.81, собственост на „Републикаконсерв” АД , с проектен идентификатор 65766.703.91 в границите на новообособен УПИ ХVІІ-79, за „претоварна станция”, Западна индустриална зона по плана на гр. Свищов

2019-03-05 17:17:26

Р Е Ш Е Н И Е № 1021 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост на собственик на законно построена сграда

2019-03-05 17:15:06

Р Е Ш Е Н И Е № 1020 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване

2019-03-05 17:14:13

Р Е Ш Е Н И Е № 1019 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година

2019-03-05 17:13:25

Р Е Ш Е Н И Е № 1018 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Промени в Решение № 1003/31.01.2019 г., Прот. № 67 на Общински съвет – Свищов

2019-03-05 17:11:45

Р Е Ш Е Н И Е № 1017 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Одобряване на прогнози за периода 2020-2022 година

2019-03-05 17:10:47

Р Е Ш Е Н И Е № 1016 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 21, ал. 5 и във връзка с чл. 20, ал. 5 и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2019-03-05 17:10:06

Р Е Ш Е Н И Е № 1015 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Годишен отчет за 2018 г по изпълнение Програмата за управление на Община Свищов за мандат 2015-2019 година

2019-03-05 17:08:42

Р Е Ш Е Н И Е № 1014 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“, гр. Велико Търново

2019-02-04 09:34:27

Р Е Ш Е Н И Е № 1013 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. К. И.

2019-02-04 09:33:27

Р Е Ш Е Н И Е № 1012 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Х. К.

2019-02-04 09:32:31

Р Е Ш Е Н И Е № 1011 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Я. С. М.

2019-02-04 09:31:52

Р Е Ш Е Н И Е № 1010 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Р. М.

2019-02-04 09:31:04

Р Е Ш Е Н И Е № 1009 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. П. Д.

2019-02-04 09:30:08

Р Е Ш Е Н И Е № 1008 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Покриване на разходите за извършено погребение

2019-02-04 09:29:10

Р Е Ш Е Н И Е № 1007 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) LII – 9645, (УПИ) LIII - 9645, (УПИ) LVI – за „озеленяване“ и (УПИ) LХI – за „озеленяване и паркинг“, кв. 104 по плана на гр. Свищов и улица с ОК1110а – ОК532в – ОК532г – ОК532д по регулационния план на гр. Свищов

2019-02-04 09:28:29

Р Е Ш Е Н И Е № 1006 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се продължи с три години срока на Договор за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, в землището на с. Царевец, сключен на 01.03.2012 г. между Кметство с. Царевец, общ. Свищов и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (с предишно наименование „Космо България Мобайл“ ЕАД)

2019-02-04 09:26:57

Р Е Ш Е Н И Е № 1005 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се продължи с три години срока на Договор за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, в землището на с. Вардим, сключен на 01.03.2012 г. между Кметство с. Вардим, общ. Свищов и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (с предишно наименование „Космо България Мобайл“ ЕАД)

2019-02-04 09:26:13

Р Е Ш Е Н И Е № 1004 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, на помещение, находящо се на І-ви етаж, пореден № 9, на ул. “Т. Миланович” № 2 на сдружение “Клуб Естрада за поп и рок изпълнители - гр. Свищов”

2019-02-04 09:24:25

Р Е Ш Е Н И Е № 1003 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Определяне на училище - преимуществен ползвател на моторно превозно средство, марка OTOYOL - IVECO, предоставен на Община Свищов със Заповед № РД 11-5/07.03.2007 г. на Министъра на образованието и науката и договор № Д01-143/10.04.2007 г., сключен между Община Свищов и Министерство на образованието и науката

2019-02-04 09:22:21

Р Е Ш Е Н И Е № 1002 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов

2019-02-04 09:21:31

Р Е Ш Е Н И Е № 1001 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Приемане Наредба за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов

2019-02-04 09:20:40

Р Е Ш Е Н И Е № 1000 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2019-02-04 09:19:28

Р Е Ш Е Н И Е № 999 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001- 2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”

2019-02-04 09:18:01

Р Е Ш Е Н И Е № 998 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. № от ИСУН- BG16RFOP001-5.002-0006-C01 от 15.01.2019 г., Административен договор № РД-02-37-9/15.01.2019 г., финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура”, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” за проект: Създаване на нова социална услуга “Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“

2019-02-04 09:16:19

Р Е Ш Е Н И Е № 997 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2019 година

2019-02-04 09:15:45

Р Е Ш Е Н И Е № 996 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация през 2019 година в Община Свищов

2019-02-04 09:14:34

Р Е Ш Е Н И Е № 995 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Свищов

2019-02-04 09:13:13

РЕШЕНИЕ №214 / 03.07.2017 г. по Административно дело №36/2017 г., постановено от Административен съд - Велико Търново, ПОТВЪРДЕНО с Решение №558/14.01.2019 г. по Административно дело №9614/2017 г. на Върховен административен съд, ВЛЯЗЛО В ЗАКОННА СИЛА на 14.01.2019 г.

2019-01-23 14:07:16

Р Е Ш Е Н И Е № 994 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.01.2019 г., Прот. № 66 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов

2019-01-21 13:17:57

РЕШЕНИЕ №143 / 4.5.2017 г. по Административно дело №56/2017 г., постановено от Административен съд - Велико Търново, ПОТВЪРДЕНО с Решение №15478/12.12.2018 г. по Административно дело №7114/2017 г. на Върховен административен съд, ВЛЯЗЛО В ЗАКОННА СИЛА на 12.12.2018 г.

2019-01-03 16:03:28