ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /съгласно чл.41, ал.4 от ЗОС/ДВ бр.54/2008 год. в сила от 17.06.2008 год./, АКТУАЛЕН КЪМ 14.10.2019 Г.

2019-10-14 15:24:20

О Б Я В А на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ общинска служба по земеделие град Свищов обявява, че са изготвени предварителните регистри на имотите за землищата на община Свищов, съгласно чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ и справка за дублираните имоти. (.rar)

2015-08-18 13:50:06

Регистър на земеделски имоти за ползване през 2015-2016 г. по данни от информационната система на МЗХ - август 2015 г.

2015-08-04 15:41:35

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТОМ V

2014-10-17 16:05:47

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /съгласно чл.41, ал.4 от ЗОС/ДВ бр.54/2008 год. в сила от 17.06.2008 год./

2014-10-13 16:13:46

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТОМ II

2014-09-02 16:16:20

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТОМ IV

2013-09-06 16:04:24

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ АКТУАЛЕН КЪМ 31.12.2012 Г.

2013-02-25 09:38:23

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТОМ I

2013-01-04 16:08:10

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТОМ III

2013-01-04 16:03:26

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТОМ II

2013-01-04 16:01:54

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТОМ I

2013-01-04 16:01:19