Програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” на Министерство на труда и социалната политика

 

Програмата стартира в началото на месец януари с назначаването на седем човека. Двама от тях работят по Приложение І (комунално-битови дейности), a пет са назначени по Приложение ІІІ (социални дейности) като санитари в Дом за стари хора "Мария Луиза" и Специализирано учебно-професионално заведение "Св. Климент Охридски" – с. Овча Могила.Лицата, наети по тези две приложения, са с ангажираност 12 месеца.По Приложение ІІ (трайни дейности) от началото на април до края на ноември са открити и съответно заети осемнадесет нови работни места.Като охранител на археологическите разкопки за същия период е назначен един човек.Основната цел на проекта е осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, които са обект на месечно социално подпомагане. В този аспект наетите по НП "ОСПОЗ" към Община Свищов отново ще са лица регистрирани в Дирекция "Бюро по труда" – Свищов, които са трайно безработни, и получаващи социални помощи.


Обектите, които попадат в обхвата на програмата за 2008 година са: обществени зелени площи и терени, МБАЛ – Свищов, Гробищен парк, Археологически разкопки "Нове", Посетителски център "Нове", улица "Неофит Рилски", ДСХ "Мария Луиза", Домашен социален патронаж – Свищов, СУПЗ "Климент Охридски"-с. Овча могила.На територията на община Свищов през първото тримесечие на 2008 година (януари, февруари и март) функционира и аварийна група също съставена от безработни лица на социално подпомагане. Основната им задача e осъществяването на зимна поддръжка на обществени терени, включваща почистване на сняг, почистване на лед и опесъчаване на улици, пътища и площади.