Награждаване:

Удостоен със званието "Почетен гражданин на град Свищов" с Решение № 928, Протокол № 59 от 22.07.2003 г. на Общински съвет – Свищов.

 

Информация:

Проф. д-р Стефан Станев е роден на 24 септември 1917 г. в село Стежерово, Свищовска околия. Завършва с отличен успех Държавна търговска гимназия "Д. Хадживасилев" – Свищов през 1936 г.

Проф. Станев е един от първите /тринадесети по ред/ младежи записани за обучение в новооткритото на 8 ноември 1936 г. Висше търговско училище "Д. А. Ценов" – Свищов. След дипломирането с отличен успех отбива редовна военна служба.

От 1 април 1943 г. постъпва на работа в Министерството на търговията, промишлеността и труда като инспектор по цените.

На 15 ноември 1944 г. е приет за стажант-асистент по статистика във Висшето търговско училище "Д. А. Ценов" – Свищов, откогато започва неговата преподавателска дейност. Специализирал е статистика във Виенския университет /1947-1948 г./ и Чехословакия.

В началните години на преподавателската кариера участва в колективно изследване на стабилизацията на цените /1945 г./ към Института за научни изследвания – Свищов с директор проф. Тодор Владигеров. В последствие се организира национално анкетно проучване върху кооперативната организация на селското стопанство.

От началото на списването на списанието "Народностопански архив" /1946 г./ с редактор Тодор Владигеров е секретар на редакционния съвет.

Целокупната научно изследователска дейност на проф. Станев се състои от 95 отпечатани научни публикации, 2 непубликувани монографични произведения, 120 статии в текущия печат, 44 рецензии, 19 научни публикации в чужбина и 4 академични учебника.
През своя активен живот проф. Станев изпълнява отговорни държавни функции:

 • м. юни 1950 г. – м. декември 1955 г. – ректор СА „Д. А. Ценов” – Свищов;
 • м. декември 1955 г. – зам. началник на Управление „Висше образование” при Министерството на културата;
 • м. юли 1956 г. – началник на Управление "Висше образование" при Министерството на културата;
 • м. декември 1958 г. – зам. председател на Централното статистическо управление;
 • м. януари 1960 г. – председател на Централното статистическо управление;
 • до средата на 1976 г. е зам. министър в Министерството на информацията и съобщенията;
 • м. ноември 1977 г. – м. декември 1979 г. – посланик на Република България във Венецуела;
 • м. януари 1980 г. – м. август 1983 г. - посланик на Република България във Канада.

В последствие работи като хоноруван професор в Университета за национално и световно стопанство. Проф. Станев активно участва в работата на международните институции по статистика:

 • Член на Конференцията на европейските статистици и към Икономическата комисия за Европа и ООН;
 • Член на Постоянната комисия при Конференцията на европейските статистици;
 • Председател на Постоянната комисия при Конференцията на европейските статистици;
 • Редовен член на Международния статистически институт.

С активното си присъствие в дейността на специализираните международни структури по статистика, проф. Станев подпомага формирането на държавната политика в областта на статистиката и развитието на статистическата мисъл в България като активен изследовател, методолог, администратор и дългогодишен главен редактор на сп. "Статистика".

Проф. Станев е един от първите ректори, институционализирали въвеждането на факултетно-катедрената структура във висшето училище с цел осъществяване на ефективен учебен и научно-изследователски процес.

Много съществен е приноса на проф. Станев за развитието и реформирането на българското висше образование, на свищовското висше училище като учебно-научен център за подготовка на икономисти. Той активно защитава идеята за запазване идентичността на висшето училище като специалности, основни структурни звена, учебни планове, програми, квалификацията и кариерното развитие на академичния състав, за утвърждаването на академичния дух в града и училището.

Проф. Станев е основател и първи председател на физкултурно дружество "Академик" – Свищов. Активно подкрепя сформирането на футболен клуб "Академик" и привличането на студенти-спортисти от страната.