• Финален сборник с материали по проект "Ключови компетентности според Европейската референтна рамка и ролята на местната власт" – гр. Свищов, финансиран по Програма "Учене през целия живот", секторна програма "Коменски", Регионални партньорства Договор №LLP-2012-COM-RP-01.