През месец февруари 2003 г. Община Свищов кандидатства в националния конкурс за включване на нови общини в проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS". По инициатива на кмета на Общината г-н Станислав Благов бе разработен подробен проект за участие в конкурса.

 

Проектът се финансира Програмата за развитие на ООН за развитие и Министерството на труда и социалната политика.

 

Община Свищов има добри взаимоотношения и партньорство с ПРООН, с финансиране от която се реализираха редица значими проекти в града, като "Красива България 2002", "Красива България – 2003", "Възможности – 21 век", проект "Читалища" и др.

 

Основната цел на проекта е чрез подпомагане на микро и малки предприятия и на земеделски стопанства в районите с висока безработица, да създаде устойчива среда за разкриване на нови работни места.Проектът "Заетост чрез подкрепа на бизнеса – JOBS" демонстрира лесно приложим модел за стимулиране и създаване на микро и малки предприятия. JOBS се изпълнява в 24 общини в България. В рамките на проекта JOBS е изградена устойчива мрежа от 24 бизнесцентъра, включително 11 бизнесинкубатора и 3 информационни бизнесцентъра. Предлаганите от тях услуги помагат на частния бизнес да стъпи на крака и укрепне.Стратегия на проекта

  • Подкрепа за развитието на микро и малки предприятия и селскостопански производители в селските райони
  • Насърчаване на заетостта и ускоряване на икономическото развитие
  • Стимулиране на предприемачеството
  • Активизиране на връзките между държавния, частния и неправителствения сектор

Целеви групи на проекта

  • Безработни
  • Действащи микро и малки предприятия
  • Производители на селскостопанска продукция за собствено потребление с предприемачески потенциал
  • Представители на рисковите групи на пазара на труда
  • Институции на местно ниво - държавни, частни, неправителствени организации

 

По този проект в страната са изградени 24 бизнес-центъра, 11 бизнес-инкубатора, 3 информационни центрове.

 

Финансирането по проекта за изграждане и развитие на един нов център е в рамките на $100 000, разпределени в рамките на 5 години.

 

Община Свищов имаше удоволствието да работи с Програмата на ООН за развитие и да бъде една от пилотните общини по проект "Възможности 21". С тяхната помощ в Свищов се направи Стратегията за устойчиво развитие, и като демонстрационен проект бе изграден в сградата на Първо Българско Читалище "Център за обучение и информация". В този център успешно се развиват работата с неправителствените организации, насърчаване на бизнес контактите, подпомагане на взаимодействието с общинските власти, презентационна, експозиционна и обучителна дейност.

 

Партньори по проекта в рамките на Община Свищов са "Регионален център за малки и средни предприятия; Бюро по труда и Общинска служба "Социални дейности" - Свищов; двете месни кабелни телевизии; двата общински вестника; общинско радио; сдружение "Младежки консултативен съвет" и сдружение "Земя за винаги".

 

Общата визия за бъдещето на общината формулирана и приета със Стратегията за устойчиво развитие на община Свищов е: проспериращ и конкурентен културно-образователен, промишлено-аграрен и търговски транспортен център на река Дунав с национално и европейско значение, запазил богато културно-историческо наследство и традиции и притежаващ възможности за устойчиво социално-икономическо развитие.