Проектът предвижда благоустрояване на парк "КРЕПОСТТА КАЛЕТО" като съвременна зона за отдих и развлечение – единен ансамбъл, съчетаващ традиции, история и съвремие.Паркът е създаден преди столетие и включва в своята територия старата римска крепост "КАЛЕТО", църквата "Св. Георги" (ІХ –Х в.) и действащата и днес църква "Св. Димитър" (ХV-ХVІ в.). В приятна и естествена околна среда децата и учениците от града могат да играят и провеждат обучения сред природата.Със средства от проекта, помощта на Стопанска академия "Д.А.Ценов", Консорциум "Калето" и доброволен обществен труд, Общината се надява да възстанови това любимо място за почивка, развлечения и отдих на гражданите и гостите на града.Крепостта "Калето" е разположена в централната част на град Свищов, в средата на най-големия градски парк. От средновековната крепост са разкрити сегменти от някога опасващата целият хълм крепостна стена и външна кула. Градежът е характерен за времето след IV в. В крепостта са намерени древни находки и монети от латинската епоха до късното средновековие, което говори за дълго и непрекъснато обитаване на хълма. В калето се намират и останките на църквата "Св. Георги", датирана от IХ – Х в. След завладяването на Свищовската крепост от турците, в нея е бил настанен постоянен гарнизон. Градът е оцелял през време на турското робство. За това говори запазената и до днес църква "Св.Димитър" в западното подножие на калето, датирана от ХIV – ХV в., която работи и сега.В годините след Освобождението, местността около крепостта "Калето" е превърната в парк, в който съжителстват исторически останки с красива природна среда. Децата от детските градини, учениците и студентите играят на това място и провеждат там часове на открито.Идеята за проекта възниква преди няколко години, в следствие публикации и изказвания на граждани и общественици в местните медии за ролята, която е изпълнявал парка в недалечното минало като място за активен културен отдих.Ползватели на парка ще бъдат всички граждани и гости на гр.Свищов т.е. хора от всички възрастови, социални и малцинствени групи.Населението на града е над 33 000 човека, към това число като прибавим студенти 6 500 и 20 000 гости и преминаващи през града, може да се каже, че приблизителния брой на ползвателите ще е 59 500 души.След завършването на заложените дейности по проекта ще се промени изцяло изгледа на парка.Той ще бъде един атрактивен обект за туристите със намиращите се на негова територия исторически паметници съхранили историята на града.Очакваме че комбинацията "минало" плюс красив и обновен парк ще заинтригува не само гражданите на Свищов,а ще привлече и много други посетители.След приключване на дейността по проекта в гр. Свищов ще бъде открит отново като зона за почивка, развлечение и туризъм, облагородения и възстановен парк "КРЕПОСТА КАЛЕТО".


Недоволството на обществото от моментното му занемарено състояние подтикна община Свищов да потърси източници и начини за неговото възстановяване и поддръжка. Именно по тази причина Общината кандидатства с този демопроект пред ШАРС за отпускане на необходимата ни сума от 5999.56 лева . Останалата част от заложените по проекта средства, а те са 7085.82 лева, се поемат от Общината и портньорите по проекта.


Стъпалата и алеите ще бъдат възстановени и ще се намали риска от травми на гражданите посещаващи парка.Количествените резултати ще се определят от размера на почистените площи, дължината на прокараните алеи, площта на новите цветни насаждения, броя на новонасадените дървета, на поставените пейки, на осветителните тела, броя на посетителите на парка и др.Общината се ангажира с поддръжката и стопанисването на централната част от парка, с източната част ще се поеме от собственика на консорциум"Калето", а с южният склон включващ стъпалата и околното им пространство ще се ангажира ръководството на Стопанска академия"Димитър.А.Ценов" .В последните години, поради финансови проблеми, поддържането на парка е изоставено. За почистването му се разчита предимно на доброволни акции на ученици и младежи от града, но тези мерки са недостатъчни. Необходимо е да се извърши ограждане, оформяне на алеи, основно почистване, санитарна сеч, изграждане на цветни кътове, направа и монтаж на пейки за почивка и др. Едновременно с това, историческите останки ще бъдат по-добре експонирани и поднесени по подходящ начин на вниманието на посетителите. След приключване на тези дейности паркът "Крепостта Калето" ще се превърне в един ансамбъл на история, култура и съвремие, в зона за отдих и развлечение, място за провеждане на концерти и конкурси, на детски и ученически състезания на открито, като ще продължи да бъде и естествен декор за занимания по история, ботаника и биология, изобразително изкуство и прочие.Този проект е една от стъпките за провокиране на активност в гражданите на община Свищов в решаване на важни за града проблеми и за възраждане на традицията за доброволно участие в подобни дейности. Възстановения парк "КРЕПОСТТА КАЛЕТО" ще бъде пример за успеха на общите усилия на институции и гражданство с възпитателен ефект върху младото поколение и неговите ценности. Децата и учениците лично ще се убедят, че добрите резултати се постигат с труд и взаимодействие.


В чисто практически план, възродения парк ще предостави повече възможности за организиране и осъществяване на обществени, културни и спортни изяви, които изцяло са в обсега на дейността на община Свищов – основен изпълнител на проекта. Като туристически обект парка"Крепостта Калето" ще бъде едно от местата, към които ще се насочи туристическия поток.Това ще доведе до увеличаването на приходите в общината, което от своя страна води до разкриване на нови работни места по поддръжката и експлоатирането на парка.


В чисто практически план, възродения парк ще предостави повече възможности за организиране и осъществяване на обществени, културни и спортни изяви, които изцяло са в обсега на дейността на община Свищов – основен изпълнител на проекта. Като туристически обект парка"Крепостта Калето" ще бъде едно от местата, към които ще се насочи туристическия поток.Това ще доведе до увеличаването на приходите в общината, което от своя страна води до разкриване на нови работни места по поддръжката и експлоатирането на парка.


Инициативата за благоустрояване на "Крепостта Калето" принадлежи на обществеността на гр. Свищов, а неин изразител е Община Свищов. Ръководството на общината счита, че настоящият проект е добър повод за възраждане на старата българска традиция гражданите доброволно да участват в облагородяването на мястото, което населяват, както и че с дейностите по изпълнението на проекта ще бъде поставено началото на серия инициативи за привличане на цялото общество при решаване на важни проблеми с общинско значение.