Проект "Възстановяване и популяризиране на древната римска крепост "Нове" в Свищов – Съвместно действие за устойчиво развитие на културния туризъм", финансиран от Европейския съюз и българското правителство, по програма ФАР – Културен туризъм.

Стойност на проекта: 306 518 евро.

 

Предистория

Римският град Нове (І-ІV в. сл. Хр.) се намира на 4 км. източно от Свищов, обявен е за паметник на културата от национално значение. Възниква като легионен лагер непосредствено до високия дунавски бряг. Крепостта Нове е била столица на Осготското кралство и резиденция на крал Теодорих Велики. През V-VІ в. град Нове е известен като епископски център. От 1960 г. се провеждат българо-полски археологически разкопки - открити са редица предмети, в момента се проучва една от най-големите базилики на Балканския полуостров от втората половина на V в., статуи, посветителни надписи, части от бронзови статуи, монети, вносни стъклени и керамични съдове, медицински инструменти, стенописи, глинени лампи, които могат да се видят изложени в Археологическия музей. Идеята за проекта се ражда с цел това богато културно-историческо наследство да бъде популяризирано и да привлече туристи и инвестиции, както от страната, така и от чужбина.

 

Цели и дейности по проекта

Възраждане и презентиране на културния туризъм в Свищов чрез създаване на интегриран туристически продукт. Повишаване на финансовите постъпления от туристическия сектор и разкриване възможности за нови приходи и осигуряване на постоянна заетост. По този начин се установят тесни връзки между културното наследство, туризма и социално-икономическото развитие на региона. По-ефективно използване на интегрираната стратегия за развитие на местния и регионалния културен туризъм с активното участие на местните и регионални власти, неправителствени организации и фирми. Осъществяването на този проект се оказва необходима инвестиция в бъдещето на общината и региона. Заложено е изработването и прилагането на маркетингова стратегия и бизнес план за развитието на културния туризъм в Свищов, организиране на конференции за разпространение на резултатите, както и отпечатването на брошури и наръчници и записването на компакт дискове с информация за крепостта "Нове" и за Община Свищов. Предвижда се също и изграждането на връзки с интернет сайтовете на Община Свищов и Стопанска Академия "Д. А. Ценов" и създаване на неформална мрежа за промоциране на културния туризъм в България. Изграден е посетителски център в близост до крепостта Нове, който ще предлага на туристическите групи експозиционна зала, зала за гидове, конферентна зала, кафене, паркинг. Откритите археологически обекти са почистени и кадастрално заснети, поставени са указателни табели. Ще се предложат туристически маршрути с посещение не само на крепостта Нове, но и на забележителности от град Свищов: църкви, музеи, възрожденски къщи и др. Като допълнителен ефект от проекта може да се посочи благоустрояването на местността "Паметниците", намираща се в непосредствена близост до крепостта и осъществяването на по-добри комуникационни и транспортни връзки. Ефектът от проекта е създаването на интегриран туристически продукт, който да представи и популяризира богатото културно-историческо наследство на град Свищов. Това е нова насока в икономическото развитие на региона, която не само ще допринесе за увеличаването на приходите от сектора на туризма, но и ще даде тласък в развитието и на други отрасли на местната икономика.