Община Свищов поддържа добри партньорски отношения с Програмата за развитие на ООН /ПРООН/. От месец май 2001 г. в Свищов се реализира проект "Възможности 21 век". Основен момент в проекта бе формирането на мултидисциплинарен екип от експерти за разработване на Стратегия за устойчиво развитие на Община Свищов.Стратегията за устойчиво развитие на Община Свищов е разработена в съответствие с императивите формулирани на срещата на върха по проблемите на околната среда и развитието в Рио де Жанейро, Бразилия през 1992 г. и приемането на документа "Дневен ред 21 век" по проблемите на устойчивото развитие.Стратегията за устойчиво развитие на Община Свищов е насочена към:

 

  • равностойно третиране на икономическите, социалните и екологичните аспекти на развитието, съчетаване целите на икономическото и социално развитие с тези за опазване на околната среда;
  • откриване, съхраняване и стимулиране на всички положителни процеси и тенденции, които благоприятстват устойчивото развитие;
  • задържане, ограничаване и преодоляване на отрицателните процеси и тенденции, които разколебават устойчивостта и възможностите за развитие;
  • съхраняване на историческото и културно наследство и традиции, и тяхното използване като опора на движението към устойчивост и осигуряване на приемственост в развитието;
  • активизиране на гражданското участие и партньорството при изготвянето и прилагането на стратегията;
  • справедлива равнопоставеност между хората от различните възрастови и социални групи, за които се създава стратегията;
  • стимулиране появата на нова ценностна система и ново мислене и поведение на хората, ориентирано към философията на устойчивото развитие.

 

Стратегията бе разработена на базата на задълбочена оценка на протичащите процеси и тенденции по отношение на тяхната устойчивост. В основата на този анализ и произтичащите от него приоритети, цели и задачи на развитието стоят представите, ценностната система и въжделенията на жителите на общината.През месец март 2002 г. Общински съвет – Свищов прие разработената стратегия, която визира развитието на общината до 2010 г. "Възможности 21 век" финансира откриването на Общински център за обучение и информация, които функционира вече повече от година и предоставя широк кръг от услуги като: осигуряване на зали за провеждане на обучения, семинари и бизнес срещи, предоставяне на мултимедийно оборудване за презентации; предоставяне на туристическа информация, офис услуги и др. Центърът поддържа интензивни контакти с нестопанските организации в града, както и с подобни центрове от страната. Полученото финансиране от ПРООН е в размер на 80 000 лв.