Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица.

ОБЩИНА СВИЩОВ изпълнява Договор N BG05FMOP001-3.002-0110 за безвъзмездна финансова помощ с Агенция за социално подпомагане за осигуряване на топъл обяд до 30.06.2022 г. на 100 представители от целевите групи.

Финансирането е по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане и от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

За закупуване на хранителни продукти – разхода за единица продукт е по 2.70 лева и включва супа, ястие, хляб и десерт .

По процедурата не се изисква съфинансиране от страна на Общината.

Общата цел на операцията:

Операцията допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.

Допустими дейности – видове:

1. Определяне на целевите групи

2. Закупуване на хранителни продукти

3. Осигуряване на топъл обяд.

4. Предоставяне на съпътстващи мерки.

Съпътстващите мерки, предвидени в допълнение към разпределянето на храна целят намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин повишаване на информираността за безпрецедентните изменения в световния климат и пагубното им влияние върху природата и качеството на живот.Те допълват предоставянето на топъл обяд по настоящата процедура и се изразяват индикативно в индивидуално/групово консултиране и съдействие за:

- възможности за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;

- ползване на административни общински услуги; осигуряване на временен подслон на бездомните лица; подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги; управление на семейния бюджет; здравословно и балансирано хранене, както и

- други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.

- насочване към различни инициативи за подмяна на печките за твърдо гориво с алтернативни енергоспестяващи топлинни източници;

- включване на представителите на целевите групи в инициативи за засаждане на дървета на територията на общината;

- разпространение на информационни материали/брошури за повишаване осведомеността на хората как могат да променят хода на събитията и да ограничат изменението на климата чрез по-ефективно използване на ресурсите и опазване на природата;

Реализирането на съпътстващи мерки е една от спецификите на подпомагането от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица.

Целеви групи

В съответствие с основните принципи на Европейския стълб на социалните права, операцията е планирана в отговор на пандемията от COVID-19 в страната и осигурява подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най-висока степен. В съответствие с целите на операцията, целевите групи са:

- Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

- Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

- Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Община Свищов приема заявления-декларации от кандидатите желаещи до получават топъл обяд, след което информацията се предоставя на Дирекция за социално подпомагане град Свищов за извършване на проверка за принадлежност към целевите групи и липса на двойно финансиране.

Приемът на документи на представители на целевата група за тази услуга остава отворен. Допълнителна информация за хората, които могат да се възползват от нея, може да се получи в стая № 41, в сградата на Община Свищов и в Домашен социален патронаж.

 

Договор BG05FMOP001-3.002-0110 „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID – 19 в Община Свищов” финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

 

Файлове за изтегляне:

1. Заявление - декларация COVID-19

2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация