Проект "Развитие на възможности за постигане на Целите на хилядолетието за развитие чрез благоприятстване на трансгранично сътрудничество между България и Румъния".

 

Проектът се реализира на територията на два трансгранични Еврорегиона между България и Румъния – "Дунав – юг" и "Данубиус" от Общините Свищов и Русе от българска страна и градовете Зимнич и Гюргево от румънска страна. В изпълнението на проекта в Свищов участва като партньор и Регионалния център за малки и средни предприятия – Свищов. Финансирането на проекта е 20 000 долара и е осигурено от Програмата за развитие на ООН.

Свищов и Зимнич, както и Русе и Гюргево, са разположени на двата срещуположни бряга на река Дунав, която се явява и границата между двете държави. Тези градове срещат сходни предизвикателства и възможности за развитие, които процесът на преход поставя пред тях, макар и с различна степен на обхват и сила, и които засягат тяхното дългосрочно устойчиво развитие в съответствие с националните си стратегии и изискванията на ЕС за присъединяване. Също така те споделят еднаква отговорност за устойчивото използване и екологичната безопасност на река Дунав.

Проектът цели укрепване на възможностите от двете страни на границата с цел да се пристъпи към процес на съвместно стратегическо планиране с широко участие. Той е насочен към насърчаването на трансграничното сътрудничество между България и Румъния на база успешния опит и поуките, извлечени от проектите "Възможности 21", реализиран по-рано в Свищов и Зимнич. Тези проекти положиха основите за издигане новаторския подход към устойчиво развитие до ниво на Еврорегиона и за използване на развития местен капацитет за насърчаване трансграничното сътрудничество и постигане Целите на хилядолетието за развитие.

Свищов бе една от петте пилотни общини, които участваха в българския проект "Възможности 21" и изготвиха Стратегия и План за действие по "Местен дневен ред 21". В края на 2003 г., Свищов и Зимнич установиха партньорство за взаимопомощ и сътрудничество, за да се постигне ефективно и устойчиво местно развитие и добро местно управление. Бяха подписани споразумение за сътрудничество и писма за намерение за партньорство при продължаване на местното развитие и насърчаване трансграничното сътрудничество.

В резултат от процеса "Местен дневен ред 21" възникна особен интерес от страна на двете общини за изграждане на трансгранично партньорство за фериботна линия, свързваща двете общини. Фериботната линия ще увеличи съществено туристическите и бизнес пътуванията в региона. Това ще спомогне за осигуряването на нови икономически възможности за гражданите от Свищов и Зимнич.

Изчислено е, че фериботната линия ще доведе до скъсяване на разстоянието с почти 120 км по транзитните маршрути Унгария-Румъния-България-Гърция-Турция. Това дава уникална икономическа възможност за Свищов и Зимнич. Нивото на инвестиции обаче е високо и потенциалните инвеститори няма да бъдат заинтересовани, ако няма техническо и финансово предпроектно проучване, което да послужи като база за проектно предложение.

Дейности по проекта:
  I. Изготвяне на предпроектно проучване за изграждане на фериботна връзка между Свищов и Зимнич.

  • Да се изготви предложение за технически и икономически подходящо място, където да бъде разположен фериботният комплекс.
  • Да се направи проучване на техническите връзки между фериботния комплекс и съществуващата инфраструктурна мрежа на града. Да се изготви становище дали е необходимо изграждането на допълнителни съоръжения, вкл. пътища, ж.п. линии и т.н.
  • Да се определи най-доброто място, което да осигурява максимална устойчивост на съоръжението срещу бреговата ерозия.
  • Да се определи разположението на съоръжението, така че плавателната безопасност и товарните операции на ферибота да бъдат гарантирани, съгласно стандартните правила и изисквания.

  II. Разработване на Съвместна трансгранична стратегия за устойчиво развитие, съобразена с Целите на хилядолетието на ООН.

Проектът се реализира от септември 2004 г. до септември 2005 г. Целите на проекта бяха постигнати – подготвени са цялостно предпроектно проучване за изграждане на ферибот Свищов – Зимнич и Съвместната стратегия за устойчиво развитие на Трансграничния Еврорегион "Дунав – юг".

Местните власти от Свищов и Зимнич стартираха процес на идентифициране и преговори с инвеститори за строителството на фериботния комплекс и изпълнение на дейностите по съвместната стратегия за устойчиво развитие.

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между град Зимнич, представляван от г-н Петре Първу, Кмет и Община Свищов, представлявана от г-н Станислав Димитров, Заместник-кмет (по-нататък споменавани като "Страните")

 

Като се има предвид, на базата на взаимно доверие и в духа на приятелско сътрудничество, Страните се съгласяват да си сътрудничат в осъществяването на подкрепения от ПРООН проект, "Развиване на възможности за постигане Целите на хилядолетието за развитие чрез благоприятстване на трансграничното сътрудничество между България и Румъния", пълно описание на който е предоставено в проектните документи, подписани от правителствата на Румъния и България, и Програмата за развитие на Организацията на Обединените Нации, които са приложени като Анекси А и Б, и представляват неделима част към този Меморандум за разбирателство.

По тази причина сега, страните се споразумяват да обединят усилия и да поддържат близки работни отношения, за да постигнат целите на проекта, както е описано в проектните документи.

Срокът на настоящия Меморандум за разбирателство ще започне на 2 юли 2004 г. и ще приключи при завършване на дейностите по проекта.

Настоящият Меморандум за разбирателство ще изтече с изпълнението на задълженията на всяка от двете страни по настоящия Меморандум за разбирателство.

В свидетелство на това, долуподписаните, бидейки надлежно упълномощени от името на страните, подписват настоящия Меморандум за разбирателство на мястото и в деня записани по-долу.

За град Зимнич: г-н Петре Първу, Кмет
За Община Свищов: г-н Станислав Димитров, Заместник-Кмет
кораб "Балканска принцеса", река Дунав
дата: 02.07.2004 г.