Проект „Разширяване и облагородяване на Екокът „Персина” към Програма за малки безвъзмездни помощи на ПП „Персина” (Проект “Възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването”)

 

Проектът цели чрез комплекс от мерки, групирани в две направления: информационна кампания и подобряване спомагателната туристическа инфраструктура, да се популяризират защитените територии в региона на Свищов и Белене, с основен акцент Природен парк “Персина”, като подходяща дестинация за екотуризъм и отдих.


Река Дунав, като връзка с редица европейски страни, е сред едно от големите предимства на региона. Потенциалните туристи ще бъдат запознати с интересни природни и културни забележителности, качествени хотели и ресторанти.Пряка целева група на проекта са: населението и гостите на град Свищов и близките села, организации и фирми, заети в сферата на екотуризма, училища и НПО - над 30 000 човека.С осъществяването на информационната кампания по проекта бяха обхванати около 50 000 души. В това число са включени не само жителите на населените места попадащи на територията на парка, но и тези, но и намиращите се в близост до тях села и градове.От закупуването на лодка, колесар и спасителни жилетки ползи имат над 200 души. Това са официални гости на града, неправителствени организации, чиято сфера на дейност е екология и биоразнообразие. Лодката ще бъде използвана за наблюдения и изследвания РИОСВ – Свищов, за речни екскурзии на туристи, гости на града и др.В организираният „Урок на открито” взеха участие 30 ученици от най-малките класове в свищовските училища.В акцията „Сливи за смет” включиха над 50 деца (по-големи ученици от училищата в Свищов), а в състезанието по риболов участваха около 15 деца. То бе отворено за всички, като наградите бяха различни видове рибарски пособия и принадлежности. Уловените риби след края на турнира бяха върнати обратно в реката.Победителите в акция „Сливи за смет” и в спортния риболов бяха възнаградени освен с грамоти и предментни награди и с опознавателната разходка с лодка на остров Персин.Основната цел на проект „Разширяване и облагородяване на Екокът „Персина” е предоставяне на нови възможности за развитие на екотуризъм в региона, чрез надграждане и обогатяване на съществуващата материална база в Екокът “Персина”.Проектът е на стойност: 14 689, 00 лв., като от фонда бяха осигурени 7 338, 00 лв., а собственият принос бе в размер на 7 351, 00 лв.