Проект “Прозрачност, пряка и обратна връзка между гражданите и общинската администрация”

Проектът "Прозрачност, пряка и обратна връзка между гражданите и общинската администрация" се реализира в общините Свищов, Белене и Никопол от май 2006 г. и бе с продължителност 6 месеца. Общата му стойност бе 8 470 лева, като 4 929 лева са осигурени от "Отворено общество”.Той бe съпътстван с реализиране на поредица от информационни събития, във връзка с укрепване капацитета на гражданския и неправителствен сектор на местно ниво, с цел да се стимулира гражданската активност по отношение участието и контрола от тяхна страна в местното управление.


Целева група е населението на общините, членуващи в сдружение “Еврорегион Дунав-Юг”-Свищов, Белене и Никопол.


Основната цел на проекта е укрепване капацитета на неправителствения и граждански сектор на местно ниво за ефективно влияние върху местните обществени политики.Същността на дейностите се изразява в анкетиране на граждани за информираността им по темата; изработване и разпространение на дипляна; разкриване на “гореща телефонна линия”; откриване на рубрика “Кметът отговаря”; организиране на обучения за служителите в общинските администрации, и за гражданската общност, както и поредица информационни събития.


Проектът се реализира съвместно с местните печатни и електронни медии.