Социална услуга "Приемна грижа" на територията на община Свищов има общо 6 утвърдени професионални приемни семейства. От тях до момента в 3 има настанени деца. Приемните деца в тези семейства са 4.
Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ) ежемесечно посещава семействата и оказва подкрепа на родителите и децата.
Приемните родители участват в групи по взаимопомощ и надграждащи обучения.