Проект “Подобряване на жизнената среда в квартал "Стоян Ников" и СОУ "Цветан Радославов" в гр. Свищов"

Проектът е разработен от Община Свищов и е подаден към Конкурса за финансиране на проекти на тема "Най-икономичен проект за почистване, озеленяване или възстановяване на озеленяването на замърсени с отпадъци централни части на населените места и въвеждане на разделно събиране на отпадъците", обявен по Националната кампания "За чиста околна среда" на Министерството на околната среда и водите.
 

Предистория

В изпълнение на приетата Стратегия за устойчиво развитие на община Свищов и след проведени разговори с жителите на квартал "Стоян Ников", ръководството на Общината взе решение да се потърсят начини за облагородяване на междублоковите пространства в тази част на града.

През месец март 2005 г. Община Свищов кандидатства с проект "Подобряване на жизнената среда в кв. "Стоян Ников" и СОУ "Цветан Радославов" в гр. Свищов" към Министерството на околната среда и водите. През месец май бе получен утвърдителен отговор за финансирането на проекта.

 

Цел на проекта

Проектът е насочен към подобряване на жизнената среда в квартал "Стоян Ников" чрез озеленяване и въвеждане на разделно събиране на отпадъци, както и демонстрационно въвеждане на разделното събиране на отпадъци в СОУ "Цветан Радославов" – Свищов. С реализирането на тези две основни цели ще се създадат условия за поддържане на чиста околна среда, ще се допринесе за приветливия и красив вид на тази част на града.

 

Дейности

Проектът предвижда почистване на 32 декара площ, озеленяване на 3,5 декара от тях, въвеждане на разделно събиране на отпадъци и създаване на място за отдих в квартала. Предблоковите и междублоковите пространства ще бъдат озеленени с дървета, декоративни храсти и тревни смески, устойчиви на засушаване и силно слънцегреене. Ще бъде озеленена и детската площадка. В югоизточната част на квартала ще бъде изградено място за отдих.
За целта ще бъдат поставени три пейки. Проектът планира демонстрационно въвеждане на разделно събиране на отпадъци в училище "Цветан Радославов". Прилагането на този нов начин за събиране на смет ще насърчи учениците да опазват чиста околната и жизнената си среда.

 

Описание

По проекта ще бъдат закупени 9 съда за събиране на отпадъци за квартал "Стоян Ников", които заедно със съществуващите 20 контейнера тип "Бобър" ще формират 8 площадки и ще се използват за събиране на твърди битови отпадъци, стъкло, пластмаса и хартия. Всички съдове ще бъдат обозначени за какъв вид отпадъци са предназначени. В СОУ "Цветан Радославов" съдовете, в които ще се събират отпадъците ще бъдат поставени в три групи в партера на училищната сграда. Те също ще бъдат обозначени за какъв вид отпадъци са предназначени.

Община Свищов се ангажира да обособи склад за временно съхранение и претоварване на събраните отпадъци. С оглед на оползотворяването и преработването на разделно събраните отпадъци Общината ще сключи договор с фирма за тяхната продажба. С реализирането на настоящия проект Община Свищов ще допринесе за подобряване условията за живот на близо 10% от населението на общината. Проектът ще допринесе за опазване на околната среда и ще приобщи жителите на града към европейските стандарти в тази област.

 

Резултати

Чрез настоящият проект ще се подобри облика на квартал "Стоян Ников". След подрязване и оформяне на наличните дървета и храсти, след засаждане на новите растителни видове и след изграждането на място за отдих, кварталът ще се превърне красиво място за живот и отдих. Друг съществен резултат ще бъде, възможността жителите на квартала и учениците от СОУ "Цветан Радославов" да осъзнаят, че опазването на чистотата и поддържането на естетичния вид на улицата, квартала и града, където живеем, е въпрос на отговорност и граждански ангажимент на всеки един от нас.

Замисъл

 

С въвеждането и ефективно прилагане на схемата за разделно събиране на отпадъци ще се намали количеството депонирани отпадъци, ще се увеличи количество на повторно преработвани материали – стъкло, пластмаси, хартия и др. Това ще доведе до пестеливо и разумно използване на природните ресурси и е голяма крачка напред за опазване на околната среда. Въвеждането на разделно събиране е част от цялостната стратегия на България за екологосъобразно управление на отпадъците и води до положителен ефект за околната среда. Практиката на разделно събиране е широко разпространена в държавите от Европейския съюз от близо двадесет години.

Обща сума на полученото финансиране от МОСВ за проекта е 4 723,80 лв.