Проект по Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" – 2005

 

Основната цел на проекта е осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, които са обект на месечно социално подпомагане. Тази цел ще се постигне чрез разкриване на работни места в общополезни дейности, както и повишаване на пригодността им за заетост, чрез включването им в дейности, водещи до повишаване на уменията им и участие в курсове за придобиване на професионална квалификация. Подцели на проекта са:

  • мотивиране на лицата за отработване на трудовите си възнаграждения;
  • стимулиране и вдъхване на увереност на безработните лица на социално подпомагане при търсене на работа чрез повишаване на квалификацията им;
  • формиране на навици за постоянна трудова дейност, ежедневна ангажираност и професионална отговорност за извършената работа;
  • подпомага се изпълнението на важни за общината и държавата дейности;
  • намаляване на разходите за социални помощи;
  • подобряване условията за живот на населението от града и селата в общината;
  • намаляване на безработицата.

 

С реализирането на този проект Общината Свищов получава една значителна подкрепа от Министерството на труда и социалната политика, тъй като средствата, които трябва да задели от общинския бюджет за осъществяването на горепосочените общополезни дейности ще могат да бъдат пренасочени към решаването на други проблеми на общността.

За 2005 година по Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" бяха разкрити 96 работни места, от които:

  • 13 работни места – дейности "тип І" с комунално-битов характер;
  • 59 работни места – дейности "тип ІІ" с траен характер;
  • 24 работни места – дейности "тип ІІІ" – социални дейности и дейности с почасов измерител.

 

Съгласно условията на програмата 20% (18 човека) от общият брой на откритите работни места са заети от хора, регистрирани като трайно безработни в Дирекция "Бюро по труда" в град Свищов, а останалите 80% (78 човека) са на социално подпомагане.Общата сума осигурена от програмата е 170 127,72 лв. Тя е предназначена единствено за трудови възнаграждения на наетите безработни. Средствата за материали и инструменти се осигуряват от работодателя, т. е. от Община Свищов.Обектите, които са обхванати чрез дейности І и ІІ са: част от уличната мрежа на града; паркове; зелени площи; крайните квартали и древния римски град "Нове". В дейност ІІІ, обекти по програмата са: детски градини и училища в гр. Свищов, с. Ореш, с. Алеково, с. Вардим; Специализирано учебно-професионално заведение "Св. Климент Охридски" – с. Овча Могила; Дом за стари хора "Мария Луиза" и гробищния парк в гр. Свищов.Проектът ще приключи в края на месец декември 2005 г.