Патронажна грижа + в Община Свищов

 

Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”

Приоритетни ос: Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката

Основна цел: Да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Срок на изпълнение на проекта: 13 месеца, от датата на сключване на договора

Стойност на проекта: 420 025.00 лева, в това число по линия на ЕСФ – 420 025.00 лева.

Основни дейности:
Направление 1. Патронажна грижа

Изпълнението на дейностите по Направление 1 ще се осигури предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги и психологическо консултиране, както и осигуряване на подкрепа, чрез доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства /закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/, заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги /със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/ на над 95 лица, в т.ч. хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Максималната продължителност, през която един потребител може да ползва услугите е до 2 часа дневно.

Предоставянето на услуги по Направление 1 стартира от 01.05.2021 г. и е за срок от 12 месеца.

Направление 2.Превенция на COVID – 19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности

Изпълнението на дейностите по Направление 2 ще подкрепи 111 лица, назначени в социалните услуги, делегирани от държавата дейност, функциониращи на територията на Община Свищов, както и 354 потребители, чрез осигуряване на ЛПС, въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд, тестване на персонала и на потребителите за COVID-19, физическо разделяне/преграждане на помещения, допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и др., с цел адаптиране и приспособяване на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране, скайп връзка и др.).

Дейностите по Направление 2 се предоставят за срок от 12 месеца.

Приоритет на Община Свищов, както и една от основните дейности и отговорности, заложени във всички планове и програми е осигуряване на подходящи социални и здравни услуги за населението и неговата защита в ситуация на кризи.

Много хора в общината, поради влошено здравословно състояние и преклонна възраст са в частична или в пълна невъзможност за самообслужване. В последната година с разпространението на COVID-19, хората от рисковите групи имат все по-голяма нужда от подкрепа за задоволяване на техните потребности от ежедневна грижа, подобряване на достъп до социални и медицински услуги и осъществяване на социални контакти, както и доставка на хранителни продукти, продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни и други битови услуги.

Дейностите по проекта са насочени и към осигуряване на подкрепа за приспособяване на социалните услуги, делегирани от държавата дейности към възникналите вследствие на извънредната епидемична обстановка предизвикателства.

Дата на стартиране на услугата: 01.05.2021 г.

Дата на приключване на услугата: 30.04.2022 г.

 

Проект № BG05M9OP001-6.002-0083 „Патронажна грижа + в Община Свищов” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз.

 

Файлове за изтегляне:

1. Заявление потребител

2. Декларация информирано съгласие

3. Заявление за работа