По програмата за озеленяване на населени места и залесяване, Финансирани от МОСВ Залесяване на Стадион "Академик" – гр. Свищов


Съгласно "Атлас на околната среда на Република България", районът на гр.Свищов е сред "проблемните въздушните басейни". В разработената и приета стратегия за устойчиво развитие на Община Свищов като стратегическите цели са очертани:

 

  • опазване и хармонично развитие на природните и антропогенните ресурси;
  • осигуряване на здравословна и безопасна жизнена среда със запазено и за бъдните поколения природно и културно наследство.

 

Целта на настоящия проект е да допринесе за изпълнението на тези стратегически цели, да се създадат по-здравословни условия на гражданите на гр. Свищов за спорт и развлечение като зрители на футболните мачове. Подобряване на жизнената околна среда на гражданството в духа на европейските ценности.Стадион "Академик" се намира в източната част на гр.Свищов в непосредствена близост до спортния комплекс на СА"Д.А.Ценов". Използва се за тренировки и състезания от три спортни клуба:

 

  • Професионалин футболен клуб "Академик"- участник във ІІ-ра професионална футболна лига;
  • Футболен клуб "Елит"- участник във "В"футболна група;
  • Спортен клуб по лека атлетика "Нове".

 

Развлечение за гражданите и гостите на гр.Свищов са ежеседмичните професионални футболни мачове които се провеждат на Стадион "Академик", както и общоградските прояви на ученески спортни игри.Стадион "Академик" разполага с 15 000 седящи места.


Проектът предвижда залесяване на стадион "Академик" гр.Свищов.

В северната и западната част на стадиона се предвижда залесяване на Стадион "Академик" с дървесни видове и жив плет, а на лицевата – южна част засаждане на декоративни храсти.В реализирането на проекта се включиха с обществен труд ПФК"Академик", ОП "Спортни имоти и прояви" и др. сдружения и групи граждани като финализирането му бе през м. ноември 2002 г.